Quyết định số 788/QĐ-UBND

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 7 | Page: 1 | FileSize: 0.11 M | File type: PDF
of x

Quyết định số 788/QĐ-UBND. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BAN HÀNH MỚI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH CÀ MAU. Cũng như những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quyet-dinh-so-788-qd-ubnd-h0n2tq.html

Nội dung


  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH CÀ MAU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- --------------- Số: 788/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 04 tháng 06 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BAN HÀNH MỚI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH CÀ MAU CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Xét đề nghị của của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 67/TTr- SGTVT ngày 23/5/2012 và đề nghị của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau gồm 10 thủ tục hành chính như sau: 1. Ban hành mới: 01 thủ tục hành chính (có danh mục TTHC và nội dung cụ thể kèm theo). 2. Sửa đổi, bổ sung: 09 thủ tục hành chính (có danh mục TTHC và nội dung cụ thể kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung không sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 19/10/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau. Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Dương Tiến Dũng FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Thu tuc hanh chinh
695679