Quyết định số 692/QĐ-UBND

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 7 | Page: 2 | FileSize: 0.16 M | File type: PDF
of x

Quyết định số 692/QĐ-UBND. QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GTVT TỈNH HÀ NAM, GIAI ĐOẠN 2007-2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quyet-dinh-so-692-qd-ubnd-ewk2tq.html

Nội dung


  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH HÀ NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- --------------- Hà Nam, ngày 18 tháng 5 năm 2012 Số: 692/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GTVT TỈNH HÀ NAM, GIAI ĐOẠN 2007-2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 25 tháng 8 năm 2011 của Tỉnh ủy Hà Nam về phát triển hạ tầng giao thông đường bộ tỉnh Hà Nam đến năm 2015; Căn cứ Quyết định số 1509/QĐ-BGTVT ngày 08 tháng 7 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Giao thông nông thôn Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo các Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam: Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2008; Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2011 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2007-2015 và định hướng đến năm 2025; Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải (tại Tờ trình số 732/TTr-SGTVT ngày 18/5/2012), Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại Tờ trình số 418/TTr-SKH ngày 18/5/2012) về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2007-2015 và định hướng đến năm 2025, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng đường giao thông nông thôn trong Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2007-2015 và định hướng đến năm 2025, với nội dung như sau: - 100% đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông xi măng hóa; đạt cấp V- đồng bằng trở lên, trong đó những tuyến đường huyện có tính chất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương đạt cấp IV- đồng bằng trở lên. Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2008; Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2011 của UBND tỉnh Hà Nam. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  2. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Bộ GTVT (để b/c); - TTTU, TTHĐND tỉnh (để b/c); - Đ /c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND tỉnh; - N hư điều 3; Mai Tiến Dũng - Lưu VT, GT. B/2012/QĐ09
691644