Quyết định số 688/QĐ-BCT

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 6 | Page: 3 | FileSize: 0.16 M | File type: PDF
of x

Quyết định số 688/QĐ-BCT. QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ THI ĐUA KHEN THƯỞNG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG. Giống những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quyet-dinh-so-688-qd-bct-gio4tq.html

Nội dung


  1. BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 688/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Vị trí và chức năng Vụ Thi đua - Khen thưởng là tổ chức thuộc Bộ Công Thương, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện công tác thi đua - khen thưởng trong ngành Công Thương theo quy định của pháp luật. Điều 2. Nhiệm vụ chủ yếu 1. Tham mưu cho Bộ trưởng và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Công Thương, cụ thể hóa chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng của ngành Công Thương. 2. Xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng cho từng thời kỳ và từng lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của ngành Công Thương. 3. Giúp Bộ trưởng tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng theo phong trào, thường xuyên, theo từng thời kỳ, theo niên hạn trong phạm vi quản lý của Bộ. 4. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan đơn vị thuộc Bộ thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.
  2. 5. Giúp Bộ trưởng tổ chức sơ kết, tổng kết, phát hiện điển hình, đúc rút và phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng phong trào thi đua và điển hình tiên tiến; kiến nghị đổi mới hình thức và nội dung công tác thi đua, khen thưởng; xem xét, thẩm định và đề xuất các hình thức khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời theo quy định của pháp luật và quy chế khen thưởng của Bộ Công Thương. 6. Tổ chức bồi dưỡng về chủ trương, chính sách, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho hệ thống cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ. 7. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về chính sách khen thưởng; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, khen thưởng. 8. Quản lý, cấp phát hiện vật khen thưởng của Bộ theo phân cấp; thực hiện việc tổ chức và trao tặng khen thưởng theo quy định của pháp luật; làm thủ tục cấp đổi hiện vật khen thưởng bị hư hỏng, thất lạc và xác nhận các hình thức khen thưởng. 9. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thi đua, khen thưởng. 10. Làm thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Bộ Công Thương. 11. Thực hiện các nhiệm vụ, công tác khác do Bộ trưởng giao. Điều 3. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc 1. Lãnh đạo Vụ có Vụ trưởng, các Phó Vụ trưởng do Bộ trưởng Bộ Công Thương bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật theo quy định. 2. Vụ thực hiện làm việc theo chế độ thủ trưởng; Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về các nhiệm vụ quy định tại Điều 2 và các nhiệm vụ quyền hạn cụ thể sau đây: a) Tổ chức, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về các mặt công tác của Vụ; b) Phân công công việc và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Phó Vụ trưởng và công chức của Vụ; c) Thừa lệnh Bộ trưởng ký một số văn bản để trả lời, giải đáp, hướng dẫn nghiệp vụ, điều hành công việc theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quản lý của Vụ; d) Thực hiện công tác thông tin cho công chức trong Vụ theo quy chế làm việc của Bộ; đ) Quyết định nội dung báo cáo sơ kết, tổng kết và kiến nghị với Bộ trưởng về các chủ trương, giải pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ của Vụ;
  3. e) Ban hành các nội quy, quy định của Vụ, tổ chức thực hiện các quy định, quy chế của Bộ, Cơ quan Bộ, quản lý công chức và tài sản được giao theo phân cấp của Bộ. Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 0801/QĐ-BCT ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng. 3. Bãi bỏ các quy định khác trước đây trái với Quyết định này. 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng, Cục trưởng và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 4; - Các Đ/c Thứ trưởng; - Đảng ủy Bộ Công Thương; - Công đoàn, Đoàn TNCS HCM Cơ quan Bộ Công Thương; Vũ Huy Hoàng - Công đoàn Công Thương Việt Nam; - ĐU Khối Công nghiệp Tp. Hà Nội; - ĐU Khối DN Công nghiệp TW tại Tp. HCM; - ĐU Khối DN Thương mại TW tại Tp. HCM; - Lưu: VT, TCCB,
789638