Quyết định số 685/QĐ-TTg

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 2 | FileSize: 0.16 M | File type: PDF
of x

Quyết định số 685/QĐ-TTg. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MỞ CỬA KHẨU QUỐC TẾ ĐƯỜNG BỘ SỐ II (KIM THÀNH) THUỘC CẶP CỬA KHẨU QUỐC TẾ LÀO CAI (VIỆT NAM) - HÀ KHẨU (TRUNG QUỐC) THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quyet-dinh-so-685-qd-ttg-f0n2tq.html

Nội dung


  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2012 Số: 685/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MỞ CỬA KHẨU QUỐC TẾ ĐƯỜNG BỘ SỐ II (KIM THÀNH) THUỘC CẶP CỬA KHẨU QUỐC TẾ LÀO CAI (VIỆT NAM) - HÀ KHẨU (TRUNG QUỐC) THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 32/2005/NQ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền; Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại tờ trình số 1785/TTr-BNG-UBBG ngày 23 tháng 5 năm 2012; ý kiến của các Bộ, ngành: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2573/BKHĐT- QPAN ngày 13 tháng 4 năm 2012), Công Thương (công văn số 3217/BCT-TMMN ngày 16 tháng 4 năm 2012), Giao thông vận tải (công văn số 2932/BGTVT-HTQT ngày 16 tháng 4 năm 2012), Xây dựng (công văn số 762/BXD-HTKT ngày 16 tháng 5 năm 2012), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1749/BNN-HTQT ngày 12 tháng 4 năm 2012), Y tế (công văn số 2348/BYT-DP ngày 23 tháng 4 năm 2012), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (công văn số 722/BTLBP-CCK ngày 16 năm 4 năm 2012), Tổng cục Hải quan (công văn số 1891/TCHQ-GSQL ngày 17 tháng 4 năm 2012), Tổng cục an ninh 1 (công văn số 958/TCAN1-BVCT4 ngày 18 tháng 4 năm 2012), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công nhận việc mở cửa khẩu quốc tế đường bộ số II (Kim Thành) thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Việt Nam) - Hà Khẩu (Trung Quốc). Điều 2. Các Bộ, ngành và địa phương có trách nhiệm: 1. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thông báo chính thức với phía Trung Quốc vào thời gian thích hợp. 2. Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan), Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, kiểm soát và bố trí trang thiết bị thích hợp để thực hiện chức năng của một cửa khẩu quốc tế. 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai căn cứ vào tình hình xuất, nhập khẩu, xuất, nhập cảnh, nhu cầu qua lại và khả năng của địa phương lựa chọn phương án đầu tư các công trình
  2. phục vụ việc kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II (Kim Thành) thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Việt Nam) - Hà Khẩu (Trung Quốc) phù hợp với thực tế, có hiệu quả. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - N hư điều 4; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Văn phòng Trung ương Đảng; - Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Tấn Dũng - Văn phòng Chủ tịch nước; - Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính); - Ủy ban Biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao); - Tổng cục Du lịch (Bộ VH, TT và DL); - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng); - VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý Thủ tướng, các vụ: TH, QHQT, KTTH, KTN, ĐP; - Lưu: Văn thư, NC (4).
695677