Quyết định số 671/QĐ-TTg

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 7 | FileSize: 0.19 M | File type: PDF
of x

Quyết định số 671/QĐ-TTg. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 470/2012/NQUBTVQH13 NGÀY 27 THÁNG 02 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÁC KHU KINH TẾ, KHU KINH TẾ CỬA KHẨU THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quyet-dinh-so-671-qd-ttg-wom2tq.html

Nội dung


  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2012 Số: 671/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 470/2012/NQ- UBTVQH13 NGÀY 27 THÁNG 02 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÁC KHU KINH TẾ, KHU KINH TẾ CỬA KHẨU THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị quyết số 470/212/NQ-UBTVQH13 ngày 27 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng và phát triển các khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 470/2012/NQ-UBTVQH13 ngày 27 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng và phát triển các khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các t ỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang B ộ, cơ quan thuộc CP; - VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; Nguyễn Tấn Dũng - H ĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  2. - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Chủ tịch nước; - H ội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nư ớc; - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; - N gân hàng Chính sách Xã hội; - N gân hàng Phát triển Việt Nam; - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đ ơn vị trực thuộc, C ông báo; KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 470/2012/NQ-UBTVQH13 NGÀY 27 THÁNG 02 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÁC KHU KINH TẾ, KHU KINH TẾ CỬA KHẨU (Ban hành kèm theo Quyết định số 671/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ) I. MỤC TIÊU 1. Quán triệt và tổ chức, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 470/2012/NQ-UBTVQH13 ngày 27 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng và phát triển các khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu. 2. Cụ thể hóa các nhiệm vụ, phân công các Bộ, cơ quan và địa phương thực hiện kế hoạch, trên cơ sở đó nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, phát huy vai trò động lực trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vùng và của cả nước, góp phần vào việc thực hiện chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổ i mới mô hình tăng trưởng. II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 1. Rà soát, đánh giá quy hoạch, thành lập, hoạt động của các khu kinh tế: a) Đánh giá việc thực hiện quy hoạch, thành lập, hoạt động của các khu kinh tế ven biển và khu kinh tế cửa khẩu (sau đây gọi chung là khu kinh tế) ở các địa phương và đề xuất biện pháp xử lý đối với các khu kinh tế hoạt động kém hiệu quả, sử dụng đất đai lãng phí, gây ô nhiễm môi trường; trên cơ sở đó rà soát, điều chỉnh Quy hoạch phát triển các khu kinh tế đến năm 2020. b) Rà soát, xây dựng tiêu chí lựa chọn một số khu kinh tế để tập trung đầu t ư phát triển trong giai đoạn từ năm 2013 - 2015 và các năm tiếp theo; đồng thời đề xuất cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực đầu tư phát triển các khu kinh tế.
  3. c) Tổng hợp kết quả các địa phương rà soát, xử lý đối với các dự án trong khu kinh tế không tuân thủ theo đúng quy định, chậm triển khai theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp. 2. Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển các khu kinh tế: a) Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện cơ chế, chính sách và mô hình phát triển các khu kinh tế (kể cả khu công nghiệp trong khu kinh tế), trên cơ sở đó xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế. b) Rà soát, đánh giá thực trạng và đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các khu kinh tế. c) Đánh giá tình hình triển khai Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động trong khu công nghiệp thuê; trên cơ sở đó xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg trên đây cho phù hợp. d) Rà soát, đánh giá việc lập, thực hiện quy hoạch xây dựng các khu kinh tế trên cơ sở đó đề xuất sửa đổi, bổ sung một số văn bản pháp luật có liên quan tới lập quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư xây dựng trong khu kinh tế cho phù hợp. đ) Nghiên cứu, đánh giá tác động của việc điều chỉnh chính sách ưu đãi thuế, tái chính đối với khu kinh tế, khu công nghiệp thời gian qua; tổng hợp các kiến nghị của địa phương và doanh nghiệp về ưu đãi thuế, tài chính đối với khu kinh tế, khu công nghiệp để đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. e) Rà soát đánh giá việc thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu trong các khu kinh tế và đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách này để nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế. g) Xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực, Đề án dạy nghề đến năm 2020 nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển kinh tế ở các địa phương có khu kinh tế. h) Nghiên cứu, ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn công tác quản lý xuất nhập cảnh và quản lý người nước ngoài tại các khu kinh tế. 3. Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước đối với khu kinh tế: a) Xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan quản lý nhà nước đối với khu kinh tế, khu công nghiệp từ Trung ương tới địa phương.
  4. b) Ban hành Thông tư liên t ịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp. c) Rà soát, điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp trong quản lý nhà nước về đầu tư, đất đai, môi trường, lao động, xây dựng, thương mại, thanh tra theo quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định này ban hành trong thời gian tới. 4. Về phân công, giao nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch cho các Bộ, cơ quan, đơn vị tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và phân công tại điểm 4 mục II trên đây có trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng quý hoặc đột xuất (khi có yêu cầu), báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan, địa phương thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Kế hoạch của các Bộ, cơ quan và địa phương; kiến nghị các biện pháp để thực hiện Kế hoạch có kết quả, đảm bảo các mục tiêu, nội dung đề ra./. PHỤ LỤC VỀ PHÂN CÔNG, GIAO NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH (Ban hành kèm theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 470/2012/NQ-UBTVQH13 ngày 27 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng và phát triển các khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu tại Quyết định số 671/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ) Sản Thời Cơ Cơ quan phẩm, gian TT Nội dung công việc quan phối hợp hoàn văn bản chủ trì ban hành thành Rà soát, đánh giá t ình hình thực hiện Bộ Kế Các Bộ, Tờ trình cơ chế, chính sách và mô hình phát 1 2012 hoạch và ngành; địa và dự thảo triển KCN, KKT, trên cơ sở đó trình Đầu tư phương Nghị định Chính phủ ban hành Nghị định sửa
  5. đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 quy đ ịnh về KCN, KCX, KKT. Đánh giá việc thực hiện quy hoạch, Tờ trình thành lập, hoạt động của các khu và dự thảo kinh tế và đề xuất biện pháp xử lý Bộ Xây Quyết đối với các khu kinh tế hoạt động dựng, Bộ định của kém hiệu quả, sử dụng đất đai lãng Thủ tướng Tài nguyên Bộ Kế phí, gây ô nhiễm môi trường; trên Chính phủ và Môi 2012 - hoạch và 2 2013 cơ sở đó, rà soát, điều chỉnh Quy trường, Bộ về điều Đầu tư hoạch phát triển khu kinh tế đến chỉnh Quy Công năm 2020. Thương; các hoạch địa phương phát triển các khu kinh tế Đề án rà soát, xây dựng tiêu chí lựa Bộ Tài chọn một số khu kinh tế để tập trung chính, Bộ đầu tư phát triển trong giai đoạn từ Xây dựng, năm 2013 - 2015 và các năm tiếp Bộ Giao Đề án theo; đồng thời đề xuất cơ chế, Bộ Kế thông vận trình Thủ chính sách huy động các nguồn lực hoạch và tải, Bộ Công 3 2012 tướng đầu tư phát triển các khu kinh tế. Đầu tư Thương, Bộ Chính phủ Tài nguyên và Môi trường; các địa phương Tổng hợp kết quả các địa phương rà soát, xử lý đối với các dự án trong Bộ Công Thương, Bộ khu kinh tế không tuân thủ đúng quy định, chậm triển khai theo Chỉ thị số Xây dựng, Bộ Kế Báo cáo Bộ Tài 07/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2012 - hoạch và Thủ tướng 4 2012 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên và 2013 Đầu tư Chính phủ Môi trường; chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của khu kinh các địa phương tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức Bộ Nội vụ, Đề án bộ máy cơ quan quản lý Nhà nước các Bộ, Bộ Kế trình Thủ 2012 - đối với khu kinh tế, khu công nghiệp hoạch và 5 ngành liên 2013 tướng từ Trung ương tới địa phương. quan; các Đầu tư Chính phủ địa phương Ban hành Thông tư liên tịch hướng Bộ Kế Các Bộ, Thông tư 6 2013 dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoạch và liên tịch ngành liên
  6. và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Đầu tư, quan, các địa Bộ Kế khu kinh tế, khu công nghiệp Bộ Nội phương hoạch và vụ Đầu tư - Bộ Nội vụ Rà soát, đánh giá thực trạng và đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Bộ Tài Các Bộ, Báo cáo nguyên ngành liên các quy định của pháp luật về đất 2012 - Thủ tướng 7 đai, bồi thường giải phóng mặt bằng và Môi quan; các 2013 Chính phủ trường địa phương nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các khu kinh tế. Rà soát, kiểm tra công tác bảo vệ Bộ Kế hoạch Bộ Tài môi trường của các khu kinh tế, đặc và Đầu tư, Báo cáo biệt là đối với các khu công nghiệp Bộ Xây nguyên Thủ tướng 8 2012 và Môi trong khu kinh tế đã có dự án đang dựng, Bộ Chính phủ hoạt động nhưng chưa có công trình trường Công xử lý nước thải tập trung Thương Đánh giá tình hình triển khai Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg ngày 24 Bộ Kế hoạch tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Báo cáo và Đầu tư, Chính phủ về chính sách phát triển Bộ Lao động và Dự nhà ở cho công nhân lao động trong thảo - Thương Bộ Xây 2012 - KCN thuê; trên cơ sở đó nghiên Quyết 9 binh và Xã dựng 2013 cứu, trình Thủ tướng Chính phủ ban định của hội, Bộ Tài hành Quyết định sửa đổi, bổ sung chính, Bộ Thủ tướng hoặc thay thế Quyết định số Chính phủ Công 66/2009/QĐ-TTg trên đây cho phù Thương hợp. Rà soát, đánh giá việc lập, thực hiện Bộ Kế hoạch quy hoạch xây dựng các khu kinh tế, và Đầu tư và trên cơ sở đó đề xuất sửa đổi, bổ Báo cáo Bộ Xây các Bộ, 2012 - sung một số văn bản pháp luật liên Thủ tướng 10 dựng ngành liên 2013 quan tới lập quy hoạch xây dựng, dự Chính phủ quan; các án đầu tư xây dựng trong khu kinh địa phương tế. Nghiên cứu, đánh giá tác động của việc điều chỉnh chính sách ưu đãi Bộ Kế hoạch thuế, tài chính đối với khu kinh tế, và Đầu tư và khu công nghiệp thời gian qua; tổng Báo cáo các Bộ, Bộ Tài hợp các kiến nghị của địa phương và Thủ tướng 11 2012 chính ngành liên doanh nghiệp về ưu đãi thuế, tài Chính phủ quan; các chính đối với khu kinh tế, khu công địa phương nghiệp và đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
  7. Rà soát, điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý khu kinh tế, Điều khu công nghiệp trong quản lý về Các Bộ, chỉnh các Các Bộ đầu tư, đất đai, môi trường, lao ngành liên 2012 - quản lý văn bản 12 2013 động, xây dựng, thương mại, thanh quan; các pháp luật ngành tra theo quy định tại Nghị định số địa phương liên quan 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ và Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định này ban hành trong thời gian tới. Rà soát đánh giá việc thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển ngành Các Bộ, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, Báo cáo ngành liên Bộ Công xuất nhập khẩu trong hoạt động của Thủ tướng 13 2012 Thương quan; các các khu kinh tế và đề xuất biện pháp Chính phủ địa phương sửa đổi, bổ sung để nâng cao hiệu quả hoạt động của khu kinh tế. Đề án phát triển nguồn nhân lực và Bộ Lao Các Bộ, Đề án phát triển dạy nghề đến năm động - Báo cáo ngành liên 2012 - Thương Thủ tướng 14 2020 2013 quan; các binh và Chính phủ địa phương Xã hộ i Xây dựng Thông tư liên tịch hướng Thông tư Bộ Công Các Bộ, dẫn công tác quản lý xuất nhập cảnh liên tịch và quản lý người nước ngoài tại các an, Bộ Bộ Công ngành liên 2012 - 15 Quốc quan; các khu kinh tế. an - Bộ 2013 địa phương Quốc phòng phòng
693966