Quyết định số 664/QĐ-UBND

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 1 | FileSize: 0.14 M | File type: PDF
of x

Quyết định số 664/QĐ-UBND. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ 10 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH YÊN BÁI. Giống những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quyet-dinh-so-664-qd-ubnd-ne31tq.html

Nội dung


  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH YÊN BÁI Độc lập - T ự do - Hạnh phúc -------- --------------- Số: 664/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 21 tháng 6 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ 10 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH YÊN BÁI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14 tháng 5 năm 2102 của Bộ Tài chính về sửa đổi bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29 tháng 4 năm 2004 hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ; Căn cứ Thông tư số 59/2011/TT-BGTVT ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về cấp đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái. Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Điều 3: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị x ã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Cục Kiểm soát TTHC; - TT. T ỉnh ủy; - TT.UBND tỉnh; - TT. HĐND tỉnh; Phạm Duy Cường - Như Điều 3; - Lưu: VT, PKSTT HC. FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Thu tuc hanh chinh
668973