QUYẾT ĐỊNH Số: 5353/QĐ-BCT VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP TÁI XUẤT THUỐC LÁ CÒN CHẤT LƯỢNG NHẬP LẬU BỊ TỊCH THU

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 5 | Page: 3 | FileSize: 0.19 M | File type: PDF
of x

QUYẾT ĐỊNH Số: 5353/QĐ-BCT VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP TÁI XUẤT THUỐC LÁ CÒN CHẤT LƯỢNG NHẬP LẬU BỊ TỊCH THU. Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP;. Cũng như những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quyet-dinh-so-5353-qd-bct-ve-viec-chi-dinh-va-huong-dan-doanh-nghiep-tai-xuat-th-k3e2tq.html

Nội dung


  1. BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT -------- NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5353/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP TÁI XUẤT THUỐC LÁ CÒN CHẤT LƯỢNG NHẬP LẬU BỊ TỊCH THU BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP; Căn cứ Quyết định số 1112/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu (viết tắt là thuốc lá bị tịch thu); Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Đối tượng được chỉ định tái xuất thuốc lá bị tịch thu Doanh nghiệp có các điều kiện sau được tạm thời tái xuất thuốc lá bị tịch thu: 1. Doanh nghiệp Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký kinh doanh hoạt động mua, bán thuốc lá; 2. Doanh nghiệp có kinh nghiệm xuất khẩu, tạm nhập tái xuất và tái xuất thuốc lá bị tịch thu. Điều 2. Hồ sơ xin chỉ định tái xuất thuốc lá bị tịch thu 1
  2. Doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 1 Quyết định này, gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Công Thương, gồm: 1. Văn bản của thương nhân đề nghị được chỉ định tái xuất thuốc lá bị tịch thu. 2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp); 01 (một) bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân. 3. Tài liệu chứng minh doanh nghiệp có kinh nghiệm xuất khẩu hoặc tái xuất thuốc lá bị tịch thu. Điều 3. Thời hạn xử lý hồ sơ xin chỉ định tái xuất thuốc lá bị tịch thu 1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ của thương nhân, Bộ Công Thương gửi văn bản đến Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) để xin ý kiến. 2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Bộ Công Thương nhận được văn bản chấp thuận của Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) Bộ Công Thương có văn bản chỉ định doanh nghiệp tái xuất thuốc lá bị tịch thu. Điều 4. Thủ tục và quy định về tái xuất thuốc lá bị tịch thu 1. Hoạt động tái xuất thuốc lá bị tịch thu phải thực hiện qua cửa khẩu quốc tế không tái xuất bằng đường bộ và không tái xuất sang các nước có chung đường biên giới. Trường hợp quá cảnh qua các nước có chung được biên giới thực hiện theo Hiệp định quá cảnh hàng hóa đã ký với các nước. 2. Tái xuất thuốc lá được thực hiện bằng hợp đồng xuất khẩu ký với doanh nghiệp nước ngoài; trong hợp đồng phải có điều khoản thanh toán qua ngân hàng và thanh toán bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi. 3. Thủ tục tái xuất thực hiện theo quy định của cơ quan Hải quan. Điều 5. Chế độ báo cáo Hàng quý doanh nghiệp gửi báo cáo tình hình thực hiện tái xuất thuốc lá kèm theo bản sao tờ khai hàng hóa nhập khẩu tại nước nhập khẩu thuốc lá 2
  3. phù hợp với lô hàng đã xuất khẩu đến Bộ Công Thương (Ban chỉ đạo 127 Trung ương và Vụ Xuất nhập khẩu). Điều 6. Hiệu lực thi hành Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ: Tài chính, Công an, Qup; - UBND các tỉnh, thành phố trực Nguyễn Cẩm Tú thuộc TW; - Ban Chỉ đạo 127TW; - Tổng cục Hải quan; - Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng; - Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng; Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ; - Website Bộ Công Thương; - Lưu: VT, XNK, Lienbb (5). 3
684126

Tài liệu liên quan


Xem thêm