Quyết định số 5303/QĐ-UBND

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 2 | FileSize: 0.15 M | File type: PDF
of x

Quyết định số 5303/QĐ-UBND. QUYẾT ĐỊNH VỀ BỔ SUNG THÀNH VIÊN TỔ CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO ĐÔNG NGƯỜI PHỨC TẠP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Giống những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quyet-dinh-so-5303-qd-ubnd-rqe3tq.html

Nội dung


  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm Số: 5303/QĐ-UBND 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ BỔ SUNG THÀNH VIÊN TỔ CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO ĐÔNG NGƯỜI PHỨC TẠP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 21 tháng 8 năm 2007 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và khiếu kiện đông người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Căn cứ Quyết định 95/2007/QD0-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy trình phối hợp phòng ngừa và xử lý những trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người, vi phạm trật tự công cộng; Xét ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Minh Trí tại cuộc họp ngày 24 tháng 9 năm 2012; Xét kiến nghị của Thanh tra thành phố kiêm Tổ phó Thường trực Tổ công tác theo Quyết định số 2522/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại Tờ trình số 1119/TT-TTTP-P4 ngày 02 tháng 10 năm 2012, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ sung ông Phạm Thanh Tùng, Chuyên viên Phòng Pháp chế - Nội chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, là thành viên Tổ công tác phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 2522/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, ông Phạm Thanh Tùng, các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  2. CHỦ TỊCH Nơi nhận: - N hư Điều 3; - Thanh tra Chính phủ; - Thường trực Thành ủy; - Thường trực Hội đồng nhân dân TP; Lê Hoàng Quân - Thường trực Ủy ban nhân dân TP; - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP; - VP Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP; - Các Đoàn thể thành phố; - Các Sở - ngành thành phố; - UBND các quận - huyện; - Các thành viên Tổ công tác 2522; - VPUB: CPVP; - Phòng PCNC (2b); - Lưu: VT (PC/L)
730321