Quyết định số 428/QĐ-UBND

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 1 | FileSize: 0.11 M | File type: PDF
of x

Quyết định số 428/QĐ-UBND. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ TTHC MỚI BAN HÀNH/ TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ / THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH ĐIỆN BIÊN. Cũng như những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quyet-dinh-so-428-qd-ubnd-bdh2tq.html

Nội dung


  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- --------------- Số: 428/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 28 tháng 5 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ TTHC MỚI BAN HÀNH/ TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ / THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH ĐIỆN BIÊN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đi ện Biên, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 10 thủ tục hành chính mới ban hành/ 16 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ 7 thủ tục hành chính bị bãi bỏ áp dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du l ịch tỉnh Đi ện Biên (có danh mục và nội dung cụ thể kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hi ệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. CHỦ TỊCH Mùa A Sơn FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Thu tuc hanh chinh
687069