of x

Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 3 | FileSize: 0.17 M | File type: PDF
2 lần xem

Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ (%) CHI PHÍ KHOÁN CHO VIỆC TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC DO VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quyet-dinh-so-38-2012-qd-ubnd-wqe3tq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn xin chia sẽ tới các bạn tài liệu Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND.Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện Văn Bản Luật,Vi phạm hành chính đưa vào cho thư viện của mình.Trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo ,Tài liệu Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND trong danh mục ,Văn Bản Luật,Vi phạm hành chính được chia sẽ bởi bạn viphamhanhchinh đến học sinh/sinh viên nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này đã đưa vào thể loại Văn Bản Luật,Vi phạm hành chính , có tổng cộng 3 trang , thuộc file .PDF, cùng thể loại còn có văn bản pháp luật, thủ tục hành chính, xử lý vi phạm, vi phạm pháp luật, xử lý kỷ luật, giải quyết khiếu nại ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ (%) CHI PHÍ KHOÁN CHO VIỆC TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC DO VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Đắk Lắk, ngày 19 tháng 10 năm 2012 Số: 38/2012/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ (%) CHI PHÍ KHOÁN CHO VIỆC TỔ CHỨC BÁN ĐẤU, ngoài ra GIÁ TÀI SẢN LÀ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC DO VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND & UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 01/7/2002; Căn cứ Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết, nói thêm là thi hành một số điều của Ph
  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Đắk Lắk, ngày 19 tháng 10 năm 2012 Số: 38/2012/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ (%) CHI PHÍ KHOÁN CHO VIỆC TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC DO VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND & UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 01/7/2002; Căn cứ Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008; Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản; Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BTC ngày 20/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng và quản lý số tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính; Căn cứ Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản Nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng Bán đấu giá tài sản; Căn cứ Thông tư số 139/2011/TT-BTC ngày 10/10/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2010/TT-BTC ngày 20/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng và quản lý số tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính; Căn cứ Nghị quyết số 56/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định mức thu phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 467/TTr-STC ngày 21/9/2012,
  2. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành Quy định tỷ lệ (%) chi phí khoán cho việc tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, cụ thể như sau: 1. Đối tượng áp dụng: Hội đồng Bán đấu giá tài sản cấp huyện, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá t ài sản, cơ quan của người ra quyết định tịch thu. 2. Tỷ lệ (%) chi phí khoán cho việc tổ chức bán đấu giá t ài sản là tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính: TT Giá trị tài sản bán được của Mức khoán một cuộc đấu giá Dưới 50 triệu đồng 5% giá trị tài sản bán được 1 Từ 50 triệu đồng đến 1 tỷ đồng 2,5 triệu đồng + 1,5% giá trị tài sản bán được quá 2 50 triệu đồng Từ trên 1 tỷ đồng đến 10 tỷ 16,75 triệu đồng + 0,15% giá trị tài sản bán được 3 đồng vượt 1 tỷ đồng Từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ 30 triệu đồng + 0,12% giá trị tài sản bán được 4 đồng vượt 10 tỷ đồng Từ trên 20 tỷ đồng 40 triệu đồng + 0,08% giá trị tài sản bán được 5 vượt 20 tỷ đồng. Tổng số phí không quá 300 triệu đồng/cuộc đấu giá Trường hợp Hội đồng Bán đấu giá tài sản cấp huyện. Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá t ài sản, cơ quan của người ra quyết định tịch thu được giao nhiệm vụ bán đấu giá t ài sản là tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả thì cũng áp dụng tỷ lệ (%) chi phí khoán như quy định trên. 3. Hội đồng Bán đấu giá tài sản cấp huyện, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá t ài sản, cơ quan của người ra quyết định tịch thu được chủ động sử dụng chi phí được khoán để chi cho các nội dung theo quy định tại Thông t ư số 137/2010/TT-BTC và không vượt quá mức khoán quy định tại Quyết định này; 4. Hội đồng Bán đấu giá tài sản cấp huyện, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá t ài sản, cơ quan của người ra quyết định tịch thu thực hiện quyết toán chi phí thực tế cho việc tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm
  3. hành chính trong năm theo quy đ ịnh hiện hành. Trường hợp số chi theo quyết toán thực tế nhỏ hơn so với chi phí khoán thì số chênh lệch thừa xử lý như sau: a) Đối với Hội đồng Bán đấu giá tài sản cấp huyện, cơ quan của người ra quyết định tịch thu thực hiện nộp ngân sách Nhà nước; b) Đối với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản được xử lý theo cơ chế tài chính hiện hành áp dụng với đơn vị sự nghiệp công lập. Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH - N hư Điều 3; - Website Chính phủ; - Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính; - Cục kiểm tra VB - B ộ Tư pháp; - TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; - CT, PCT UBND tỉnh; - Đ oàn ĐBQH tỉnh; Y DHăm ÊNuôl - UBMTTQ Việt Nam tỉnh; - Các Sở: Tài chính, Tư pháp, TT&TT; - Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tỉnh; - Lãnh đạo VP UBND tỉnh; - Các phòng thuộc VP UBND tỉnh; - Lưu: VT, TCTM.
730326

Sponsor Documents