of x

Quyết định số 2909/QĐ-UBND

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 1 | FileSize: 0.13 M | File type: PDF
2 lần xem

Quyết định số 2909/QĐ-UBND. Tham khảo tài liệu 'quyết định số 2909/qđ-ubnd', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quyet-dinh-so-2909-qd-ubnd-4k82tq.html

Nội dung

tailieumienphi xin giới thiệu tới các bạn thư viện Quyết định số 2909/QĐ-UBND.Để cung cấp thêm cho các thành viên nguồn thư viện Văn Bản Luật,Đầu tư giúp đỡ cho nghiên cứu khoa học.Trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo ,Tài liệu Quyết định số 2909/QĐ-UBND trong danh mục ,Văn Bản Luật,Đầu tư được giới thiệu bởi bạn dau-tu đến cộng đồng nhằm mục đích học tập , thư viện này đã chia sẽ vào mục Văn Bản Luật,Đầu tư , có tổng cộng 1 page , thuộc định dạng .PDF, cùng danh mục còn có khuyến khích đầu tư, quy chế thẩm tra, giấy chứng nhận đầu từ, quản lý đầu tư, quản lý tài chính, dự án đầu tư ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Tham khảo tài liệu 'quyết định số 2909/qđ-ubnd', văn bản luật, đầu tư dùng cho nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH THANH HOÁ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- --------------- Số: 2909/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 10 tháng 9 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH, tiếp theo là VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THANH HÓA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA, tiếp theo là Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng quần chúng, bên cạnh đó # và Ủy ban quần chúng, cho biết thêm # ngày 26/11/2003;,còn cho biết thêm Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành, nói thêm chính;, nói thêm là Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chánh Văn phòng Ủy ban quần chúng, tiếp theo là # t
  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH THANH HOÁ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- --------------- Số: 2909/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 10 tháng 9 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THANH HÓA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có li ên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nơi nhận: Như Điều 3 QĐ; - Cục Ki ểm soát thủ tục hành chính; - Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh; - Chủ t ịch, các PCT UBND tỉnh; - Chi cục TC - ĐL - CL t ỉnh; - Lê Đình Thọ Cổng TTĐT tỉnh; - Lưu: VT, KSTTHC. - FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN B ẢN Thu tuc hanh chinh
722342

Sponsor Documents