Quyết định số 2481/QĐ-CHK

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 2 | FileSize: 0.15 M | File type: PDF
of x

Quyết định số 2481/QĐ-CHK. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU XE ÔTÔ QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 5 QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE ÔTÔ CỦA CƠ QUAN CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1811/QĐ-CHK NGÀY 06/5/2011 CỦA CỤC TRƯỞNG CỤC HKVN CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quyet-dinh-so-2481-qd-chk-n0n2tq.html

Nội dung


  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỤC HÀNG KHÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc VIỆT NAM --------------- ------- Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2012 Số: 2481/QĐ-CHK QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU XE ÔTÔ QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 5 QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE ÔTÔ CỦA CƠ QUAN CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1811/QĐ-CHK NGÀY 06/5/2011 CỦA CỤC TRƯỞNG CỤC HKVN CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM Căn cứ Quyết định số 94/2009/QĐ-TTg ngày 16/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam; Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam tại Tờ trình số 130/TTr-TH ngày 06 tháng 6 năm 2012, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh định mức tiêu hao nhiên liệu xe ô tô quy định tại khoản 1 Điều 5 Quy chế quản lý, sử dụng xe ôtô của cơ quan Cục Hàng không Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1811/QĐ-CHK ngày 06/5/2011 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam như sau: "1. Định mức tiêu hao nhiên liệu áp dụng đối với các loại xe ôtô của cơ quan Cục Hàng không Việt Nam như sau: a) Xe ô tô có công suất máy 1.6: 14 lít xăng/100 km; b) Xe ô tô có công suất máy 1.8, 2.0, 2.4: 16 lít xăng/100 km; c) Xe ô tô có công suất máy 3.0: 18 lít xăng/100 km; d) Xe ô tô (15 chỗ) có công suất máy 2.0: 20 lít xăng/100 km; đ) Xe ô tô có công suất máy 4.5: 27 lít xăng/100 km". Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2012.
  2. Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục Hàng không Việt Nam và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. CỤC TRƯỞNG Nơi nhận: - N hư điều 3; - Cục trưởng, các Phó Cục trưởng; - Chánh Văn phòng; các Phó Chánh VP; - Đ ội xe ôtô; các ban: TH, TV, QTM -VP Cục; Phạm Quý Tiêu - Lưu: VT, TH.
695685