Quyết định số 2367/QĐ-BTC

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 2 | FileSize: 0.15 M | File type: PDF
of x

Quyết định số 2367/QĐ-BTC. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG VỐN CHO NGÂN HÀNH CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHO VAY HỌC SINH, SINH VIÊN TỪ NGUỒN VỐN CỦA CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG HỖ TRỢ GIẢM NGHÈO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH. Cũng như những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quyet-dinh-so-2367-qd-btc-ikd3tq.html

Nội dung


  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2012 Số: 2367/QĐ-BTC QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG VỐN CHO NGÂN HÀNH CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHO VAY HỌC SINH, SINH VIÊN TỪ NGUỒN VỐN CỦA CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG HỖ TRỢ GIẢM NGHÈO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 28/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Căn cứ Tờ trình số 201/TTr-CP ngày 13/8/2012 của Chính phủ về việc tiếp nhận và phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại của Chương trình Tín dụng Hỗ trợ Giảm nghèo cho Ngân hàng Chính sách xã hội; Căn cứ Công văn số 236/UBTVQH13 ngày 10/09/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp nhận và phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại của Chương trình Tín dụng Hỗ trợ Giảm nghèo cho Ngân hàng Chính sách xã hội; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển (chi cấp vốn cho vay) năm 2012 cho Ngân hàng Chính sách xã hội là 1.035 tỷ đồng từ nguồn vốn viện trợ không ho àn lại của Chương trình Tín dụng Hỗ trợ Giảm nghèo để cho vay học sinh, sinh viên. Điều 2. Ứng trước dự toán chi đầu tư phát triển (chi cấp vốn cho vay) năm 2013 cho Ngân hàng Chính sách xã hội là 1.465 tỷ đồng từ nguồn vốn vay của Chương trình Tín dụng Hỗ trợ Giảm nghèo để cho vay học sinh, sinh viên. Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí dự toán chi đầu tư phát triển năm 2013 (vốn ngoài nước) cho Ngân hàng Chính sách xã hội để hoàn trả vốn ngân sách ứng trước. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Điều 4. Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chịu trách nhiệm sử dụng vốn được bổ sung đúng mục đích và hiệu quả./.
  2. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - N hư Điều 4; - Bộ KH &ĐT; - KBNN, Vụ TCNH, Cục QLN &TCĐN; - Lưu: VT, Vụ NSNN. Vương Đình Huệ
728800