Quyết định số 224/QĐ-HQĐNg

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 66 | Page: 5 | FileSize: 0.18 M | File type: PDF
of x

Quyết định số 224/QĐ-HQĐNg. QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TRA BẰNG MÁY SOI ĐỐI VỚI HÀNH LÝ CỦA NGƯỜI XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH TẠI CỬA KHẨU CẢNG ĐÀ NẴNG CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TP ĐÀ NẴNG. Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quyet-dinh-so-224-qd-hqdng-n7o2tq.html

Nội dung


  1. TỔNG CỤC HẢI QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- TP ĐÀ NẴNG -------- Đà Nẵng, ngày 25 tháng 06 năm 2012 Số: 224/QĐ-HQĐNg QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TRA BẰNG MÁY SOI ĐỐI VỚI HÀNH LÝ CỦA NGƯỜI XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH TẠI CỬA KHẨU CẢNG ĐÀ NẴNG CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TP ĐÀ NẴNG Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan 2005; Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan; Căn cứ Nghị định số 66/2002/NĐ-CP ngày 01/7/2002 của Chính phủ quy định về định mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn thuế; Căn cứ Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ Quyết định 48/2008/QĐ-BTC ngày 04/7/2008 của Bộ Tài chính ban hành quy định áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ Hải quan; Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng cục Hải quan; Căn cứ Quyết định số 1165/2011/QĐ-TCHQ ngày 21/6/2011 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; hành lý ký gửi bị từ bỏ, thất lạc, nhầm lẫn tại các cửa khẩu quốc tế Việt Nam; Căn cứ công văn 6076/TCHQ-GSQL ngày 05/12/2011 của Tổng cục Hải quan về việc phân cấp ban hành quy trình kiểm tra, giám sát hải quan bằng trang thiết bị kỹ thuật; Xét đề nghị của Trưởng phòng Giám sát quản lý về Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đà Nẵng,
  2. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình kiểm tra bằng máy soi đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh tại cửa khẩu cảng Đà Nẵng. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Trưởng Phòng giám sát quản lý về Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đà Nẵng, Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan TP Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. CỤC TRƯỞNG Nơi nhận: - Tổng cục Hải quan (để báo cáo); - Lãnh đạo Cục; - N hư Điều 3; - Lưu: VT, GSQL (2b). Nguyễn Tiến Thọ QUY TRÌNH KIỂM TRA BẰNG MÁY SOI ĐỐI VỚI HÀNH LÝ CỦA NGƯỜI XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH TẠI CỬA KHẨU CẢNG ĐÀ NẴNG (Ban hành kèm theo Quyết định 224/QĐ-HQĐNg ngày 25 tháng 6 năm 2012) I. QUY ĐỊNH CHUNG: 1. Việc kiểm tra hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh bằng máy soi theo Quy trình này là một bộ phận của quy trình thủ tục hải quan đối với t àu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng và giám sát hải quan tại Cảng Đà Nẵng được ban hành kèm theo Quyết định 2425/QĐ-TCHQ ngày 14/9/2009; hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; hành lý ký gửi bị từ bỏ, thất lạc, nhầm lẫn tại các cửa khẩu quốc tế Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định 1165/2011/QĐ-TCHQ ngày 21/6/2011. 2. Hành lý (gồm hành lý xách tay, hành lý ký gửi cùng chuyến) của người xuất cảnh, nhập cảnh phải kiểm tra 100% qua máy soi. 3. Hành lý của thuyền viên, nhân viên, phục vụ trên các tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh phải kiểm tra 100% qua máy soi. 4. Đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi miễn trừ thực hiện theo quy định tại Điều 60, 61, 62 Luật Hải quan ngày 29/6/2001.
  3. 5. Hình ảnh và dữ liệu soi chiếu được lưu trữ theo thông số kỹ thuật của máy (đối với loại máy soi thực hiện được chức năng này), trường hợp vượt quá dung lượng thì chuyển lưu ra ổ cứng hoặc đĩa DVD, đảm bảo thời gian lưu trữ theo quy định tại Điểm 1.3 Điều 8 Quy chế quản lý, sử dụng các trang thiết bị chuyên dụng ban hành kèm theo Quyết định 669/QĐ-TCHQ ngày 31/3/2010 của Tổng cục Hải quan; Đối với dữ liệu soi chiếu liên quan đến vi phạm hành chính về hải quan thời gian lưu trữ theo quy định về lưu trữ hồ sơ hải quan. 6. Trưởng đơn vị phải phân công cụ thể công chức chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra thường xuyên và định kỳ theo quy định tại Quyết định 669/QĐ-TCHQ ngày 31/3/2010 của Tổng cục Hải quan. Công chức được giao nhiệm vụ có trách nhiệm vận hành máy soi theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. Trường hợp máy soi có sự cố không hoạt động được thì việc kiểm tra hành lý thực hiện theo chỉ đạo của Lãnh đạo. Đồng thời báo cáo ngay cho Lãnh đạo Chi cục biết để có biện pháp khắc phục kịp thời. 7. Thời gian hoạt động của máy soi được thực hiện theo chuyến tàu, ca trực hoặc do Trưởng đơn vị quy định. Hết ca, công chức sử dụng máy soi có trách nhiệm ghi t ình hình vào Sổ nhật ký (mẫu Sổ nhật ký ban hành kèm theo Quy trình này). II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ: Bước 1: Soi chiếu Công chức Hải quan được phân công giám sát, đứng trước máy soi hướng dẫn người xuất cảnh, nhập cảnh xếp hành lý lên băng tải để được kiểm tra qua máy soi: - Qua soi chiếu, xác định được hành lý đủ điều kiện thông quan theo quy định, công chức Hải quan đứng sau máy soi hướng dẫn người xuất cảnh, nhập cảnh nhận lại hành lý; - Trường hợp nghi vấn, hoặc qua soi chiếu chưa xác định được nội dung cần kiểm tra, công chức soi chiếu báo cáo lãnh đạo trực ca biết về nội dung nghi vấn để chỉ đạo tiến hành kiểm tra hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh bằng phương pháp thủ công. Những kiện hành lý phải kiểm tra thực tế, công chức soi chiếu phải thông báo về vị trí, nội dung cần kiểm tra trong kiện hành lý khi qua khỏi buồng máy. Bước 2: Xử lý đối với hành lý nghi vấn Lãnh đạo trực ca chỉ đạo, phân công công chức kiểm tra thực tế hành lý có nghi vấn bằng phương pháp thủ công trước sự chứng kiến của chủ hành lý đó: - Nếu kết quả kiểm tra xác định hành lý đủ điều kiện thì giải quyết thông quan theo quy định.
  4. - Trường hợp phát hiện vi phạm thì công chức kiểm tra thực tế hành lý lập Biên bản vi phạm, đề xuất biện pháp xử lý trình Lãnh đạo Đội/Chi cục xem xét, quyết định. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 1. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đà Nẵng: - Có trách nhiệm tổ chức triển khai, quán triệt đến cán bộ công chức Chi cục biết thực hiện đúng Quy trình này. - Áp dụng biện pháp quản lý rủi ro, tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan về người và phương tiện vận tải trước khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh tại cửa khẩu để có biện pháp giám sát, kiểm tra phù hợp, đạt hiệu quả, vừa tạo thuận lợi vừa đảm bảo công tác quản lý nhà nước về Hải quan. - Chủ động xây dựng Quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện Quy trình có hiệu quả. - Báo cáo kịp thời những vướng mắc phát sinh cho Lãnh đạo Cục Hải quan TP Đà Nẵng để xem xét chỉ đạo giải quyết . 2. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục chịu trách nhiệm tham mưu cho Lãnh đạo Cục triển khai thực hiện Quy trình. CỤC HẢI QUAN TP ĐÀ NẴNG CHI CỤC HQCK CẢNG ĐÀ NẴNG SỔ NHẬT KÝ CÔNG TÁC Sự cố xảy ra (nếu có) Chữ ký Ca Cá nhân Tình hình của cá Hiện Biện Kết Đề Thời Ghi làm sử dụng hoạt động tượng nhân pháp quả xuất gian chú việc máy soi của máy soi sử khắc khác dụng phục
697233