Quyết định số 2046/QĐ-BNN-TT

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 3 | FileSize: 0.16 M | File type: PDF
of x

Quyết định số 2046/QĐ-BNN-TT. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÌNH CHỈ HIỆU LỰC BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG MỚI BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN. Cũng như những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quyet-dinh-so-2046-qd-bnn-tt-luz2tq.html

Nội dung


  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2012 Số: 2046/QĐ-BNN-TT QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÌNH CHỈ HIỆU LỰC BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG MỚI BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008; Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005; Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19/06/2009; Căn cứ Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16/8/2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng; Căn cứ Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về nông nghiệp; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng đối với 03 giống lúa (danh sách kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Điều 3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ký Quyết định này, chủ Bằng bảo hộ có quyền đề nghị được khắc phục lý do bị đình chỉ cho Cục Trồng trọt để phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ.
  2. Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, chủ sở hữu Bằng bảo hộ và tác giả giống cây trồng mới có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - N hư Điều 4; - Bộ trư ởng (để báo cáo); - Vụ Pháp chế; - Vụ Khoa học Công nghệ và MT - Thanh tra Bộ; - Tạp chí NN & PTNT; Bùi Bá Bổng - Lưu: VT, TT và VPBH. DANH SÁCH BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG MỚI ĐƯỢC ĐÌNH CHỈ HIỆU LỰC (Kèm theo Quyết định số 2046/QĐ-BNN-TT ngày 27 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Chủ Bằng Loài Lý do Số bằng Tên bảo hộ Tác giả giống cây đình TT Số đơ n bảo hộ giống giống cây trồng trồng chỉ cây trồng Tác giả chính: 1 2009_14 51.VN.2010 OM5199 Theo Bộ môn Phạm Thị Hường; đề nghị Công Đồng tác giả: của nghệ Đặng Thị Thắm, Chủ sinh học lúa Phạm Trung bằng – Viện Nghĩa, Trần Thị bảo hộ lúa Cúc Hòa, Nguyễn giống ĐBSCL Thuần Khiết và cây Bùi Bá Bổng Tác giả chính: 2 2009_15 50.VN.2010 OM4059 Phạm Ngọc Tú; Đồng tác giả: Phạm Trung Nghĩa, Trần Thị Cúc Hòa, Nguyễn Thuần Khiết và Bùi Bá Bổng
  3. Tác giả chính: 3 2009_12 49.VN.2010 OM6561 Trần Thị Cúc Hòa; Đồng tác giả: Phạm Trung Nghĩa, Phạm Thị Hường và Nguyễn Thuần Khiết
711019