Quyết định số 1943/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 2 | FileSize: 0.15 M | File type: PDF
of x

Quyết định số 1943/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ. Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1943/qđ-ubnd cộng hòa xã hội chủ', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quyet-dinh-so-1943-qd-ubnd-cong-hoa-xa-hoi-chu-jdh2tq.html

Nội dung


  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2012 Số: 1943/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ỦY QUYỀN ĐỂ CHỦ TỊCH UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ CHO PHÉP THÀNH LẬP, CHIA TÁCH, SÁP NHẬP, HỢP NHẤT, GIẢI THỂ, ĐỔI TÊN VÀ PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ HỘI ĐỐI VỚI HỘI CÓ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG TRONG PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 636/TTr-SNV ngày 26/4/2012 về việc ủy quyền để Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã cho phép thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên và phê duyệt điều lệ hội đối với hội có phạm vi hoạt động trong phường, xã, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ủy quyền để Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã cho phép thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên và phê duyệt điều lệ hội đối với hội có phạm vi hoạt động trong phường, xã, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội. Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm giúp UBND Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan và các Hội hoạt động trong phạm vi xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
  2. Nơi nhận: - N hư Điều 3; - Bộ Nội vụ; - Thường trực TU; - Thường trực HĐND TP; - Chủ tịch UBND Thành phố; Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó CT UBND TP (đ/c NTB.Ngọc); - Các Ban của TU: TC, TG, DV; - Công an Thành phố; - TT Công báo; C ổng giao tiếp điện tử; - PVP UBND TP (đ/c Đ ỗ Đình H ồng); - Các phòng: TH, NC, VX; - Lưu VT, SNV (15 bản).
687077