Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 70 | FileSize: 0.50 M | File type: PDF
of x

Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND. QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG. Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quyet-dinh-so-18-2012-qd-ubnd-4nm2tq.html

Nội dung


 1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- --------------- Hậu Giang, ngày 13 tháng 6 năm 2012 Số: 18/2012/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai ngày 18 tháng 6 năm 2009; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần; Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất; Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
 2. Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất; Căn cứ Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính; Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; Căn cứ Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Căn cứ Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Căn cứ Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về trình tự, thủ tục trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang V/v ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn t ỉnh Hậu Giang.
 3. Điều 3. Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành t ỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH - VP Chính phủ (HN -TP.HCM); - Bộ: Tài chính, TN & MT, Xây dựng; - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản); - TT:TU, HĐND, UBND t ỉnh; - N hư Điều 3; - VP Tỉnh ủy, các Ban Đảng; - UBMTTQ, các Đoàn thể tỉnh; Nguyễn Liên Khoa - Cơ quan Báo, Đài tỉnh; - Công báo tỉnh; - Sở Tư pháp (Phòng VB -TT); - Lưu: VT, KT. NgH D/nguyethang/2012/QD-PhapQuy/ trinh tu trong ql sd dat QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG (Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Quy định này quy định trình tự, thủ tục trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Đối với các nội dung không quy định tại Quy định này thì thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 2. Đối với việc thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư thì các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực Nhà nước thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất bao gồm: a) Sử dụng đất cho mục đích quốc phòng, an ninh; b) Sử dụng đất để xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất;
 4. c) Sử dụng đất để xây dựng trụ sở của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao; d) Sử dụng đất để xây dựng các công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh; đ) Sử dụng đất để phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; e) Sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo; g) Sử dụng đất làm nghĩa trang, nghĩa địa; h) Sử dụng đất để đầu tư xây dựng khu công nghiệp quy định tại Điều 90 của Luật Đất đai, khu công nghệ cao quy định tại Điều 91 của Luật Đất đai, khu kinh tế quy định tại Điều 92 của Luật Đất đai; i) Sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư có nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); k) Sử dụng đất để thực hiện dự án có một trăm phần trăm (100%) vốn đầu t ư nước ngoài đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc cho phép đầu t ư mà dự án đó không thể đầu tư trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế; l) Sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về khoáng sản; sử dụng đất để làm mặt bằng di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ theo yêu cầu bảo vệ môi trường hoặc theo quy hoạch mà không thể bố trí vào khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế; m) Sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ công cộng bao gồm các công trình giao thông, điện lực, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, vệ sinh môi trường, thông tin liên lạc, đường ống dẫn xăng dầu, đường ống dẫn khí, giáo dục, đào tạo, văn hóa, khoa học kỹ thuật, y tế, thể dục, thể thao, chợ; n) Thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế quan trọng, khu dân cư, phát triển kinh tế trong khu đô thị, khu dân cư nông thôn; thu hồi đất để xây dựng các khu kinh doanh tập trung có cùng chế độ sử dụng đất theo quy định tại Điều 34, 35 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ; o) Các cơ sở ngoài công lập sử dụng đất để xây dựng các công trình hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo; y tế; văn hóa; thể dục thể thao; khoa học và công nghệ; môi trường; xã hội; dân số, gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em; p) Cơ sở thực hiện xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hóa; thể dục thể thao; môi trường; q) Các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê, nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị và xây dựng nhà ở cho sinh viên.
 5. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, công trình xây dựng; cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước khác có liên quan. 2. Tổ chức, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, hộ gia đình, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (sau đây gọi chung là người sử dụng đất). 3. Người sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư và các tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất bị nhà nước thu hồi đất, bị thiệt hại t ài sản gắn liền với đất bị thu hồi (sau đây gọi chung là người bị thu hồi đất). Điều 3. Căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 1. Căn cứ để quyết định cho chuyển mục đích sử dụng đất: a) Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. b) Trường hợp chưa có quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất được duyệt thì căn cứ vào quy hoạch xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. 2. Nhu cầu diện tích đất xin chuyển mục đích thể hiện trong văn bản: a) Đối với các tổ chức thì nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc cấp Giấy chứng nhận đầu t ư; Đối với các dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc không phải cấp Giấy chứng nhận đầu tư thì phải thể hiện nhu cầu sử dụng đất trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất, dự án đầu tư. b) Đối với hộ gia đình, cá nhân thì nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất và phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất về nhu cầu sử dụng đất. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu t ư thì phải có văn bản của Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định về nhu cầu sử dụng đất . c) Đối với cơ sở tôn giáo thì nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình tôn giáo.
 6. Điều 4. Chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng cơ sở hoạt động dịch vụ, thương mại Đối với các cơ sở hoạt động dịch vụ, thương mại được bố trí tại các khu chức năng riêng, ngoài ra cũng được xem xét bố trí trong khu chức năng quy hoạch dân cư nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về môi trường đối với khu dân cư. Điều 5. Chuyển mục đích sử dụng đất trong khu vực quy hoạch có chủ đầu tư thực hiện dự án Đối với khu vực đất đã có thông báo thu hồi đất để thực hiện công trình cụ thể thì người sử dụng đất trong khu vực đất bị thu hồi không được phép chuyển mục đích sử dụng đất. Trừ trường hợp tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được góp vốn bằng quyền sử dụng đất với nhà đầu tư để thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được xét duyệt. Điều 6. Chuyển mục đích sử dụng đất trong khu vực có quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết; quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn Việc chuyển mục đích sử dụng đất phải đúng theo chức năng sử dụng đất được cấp thẩm quyền phê duyệt. Điều 7. Chuyển mục đích sử dụng đất trong khu vực có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhưng chưa có quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn 1. Việc chuyển mục đích sử dụng đất phải đảm bảo các điều kiện: a) Phải phù hợp với chức năng sử dụng đất của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. b) Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở phải thuộc khu vực có kết cấu hạ tầng giao thông. 2. Tại khu vực nông thôn, theo các trục giao thông, sông rạch được quy hoạch đất trồng cây lâu năm, trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu và xin chuyển mục đích sang đất ở; nếu xét thấy cần thiết giải quyết yêu cầu của người sử dụng đất, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương cho điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. (Trường hợp cần thiết thì cơ quan có thẩm quyền có thể điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để kịp thời đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội). Điều 8. Chuyển mục đích sử dụng đất đối với khu vực có đầu tư xây dựng đường giao thông mới
 7. Việc chuyển mục đích sử dụng đất phải đảm bảo các điều kiện: 1. Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết; quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn. 2. Đường giao thông mới được xây dựng theo dự án được duyệt, được cắm mốc lộ giới. 3. Giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định, trường hợp giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường thì Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường để quyết định giá đất cụ thể cho phù hợp. Đối với trường hợp chưa có giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan tiến hành xác định cụ thể trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Điều 9. Chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngoài khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tập trung, trung tâm thương mại Đối với những nơi chưa có quy hoạch chi tiết, ngoài khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tập trung, trung tâm thương mại, khi các tổ chức kinh tế có nhu cầu xin chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc các ngành nghề không gây ô nhiễm môi trường nếu phù hợp định hướng quy hoạch (được thỏa thuận của Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất xin chuyển mục đích sử dụng đất), Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét việc chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh. Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất sau khi thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư được công bố (chưa có quyết định thu hồi đất) 1. Quyền của người sử dụng đất: a) Được tiếp tục sử dụng đất theo mục đích đã được xác định trước khi thông báo thu hồi đất. b) Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. c) Nếu người sử dụng đất không còn nhu cầu sử dụng thì nhà nước thu hồi đất và bồi thường hoặc hỗ trợ theo quy định của pháp luật. 2. Nghĩa vụ của người sử dụng đất: a) Không được tự ý xây dựng công trình, nhà và vật kiến trúc, đầu tư bất động sản trong khu vực đất phải thu hồi để thực hiện dự án (như xây dựng nhà, hàng rào, chuồng trại, các công trình phụ, chôn cất...). Trường hợp có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công
 8. trình gắn liền với đất phải thu hồi mà làm thay đổi quy mô, cấp công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. b) Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ đo đạc, cán bộ giải phóng mặt bằng thực hiện nhiệm vụ. c) Chấp hành quyết định thu hồi đất và phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đã có hiệu lực thi hành. Chương II TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT Điều 11. Giới thiệu địa điểm và thông báo thu hồi đất đối với các dự án đầu tư nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp và cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (khu công nghiệp) 1. Người có nhu cầu xin giao đất, thuê đất nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trong thời hạn không quá 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến các cơ quan có liên quan đến dự án đầu tư để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giới thiệu địa điểm. 2. Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giới thiệu địa điểm. Trường hợp không thống nhất vị trí giới thiệu địa điểm thì trả lại hồ sơ và có ý kiến chỉ đạo giải quyết. Sau khi có văn bản thỏa thuận địa điểm, văn bản cho phép đầu t ư hoặc văn bản đồng ý cho xây dựng công trình của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, người có nhu cầu xin giao đất, thuê đất nộp 02 (hai) bộ hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm tra hồ sơ địa chính, lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt quy hoạch đất và thông báo thu hồi đất. Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt quy hoạch đất và thông báo thu hồi đất hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo thu hồi đất. 3. Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo thu hồi đất, Đài Phát thanh và Truyền hình t ỉnh, Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm thông báo thu hồi đất; Ủy ban nhân dân cấp xã niêm yết thông báo thu hồi đất tại trụ sở, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư có đất thu hồi. 4. Người xin giao đất, thuê đất tiến hành khảo sát, đo đạc lập bản đồ khu vực dự án ngay sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư (hoặc sau khi có thông báo thu hồi đất theo quy định tại Khoản 7 Điều này) để phục vụ việc lập và trình duyệt quy hoạch chi tiết xây
 9. dựng, thu hồi đất và lập phương án bồi thường tổng thể, hỗ trợ, tái định cư; lập dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng; lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Nội dung dự án đầu t ư phải thể hiện phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Người xin giao đất, thuê đất có nghĩa vụ liên hệ đơn vị có chức năng đo đạc để đo đạc lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất; liên hệ tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng để thống nhất hợp đồng thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thời gian thực hiện công việc theo hợp đồng được ký kết giữa các bên có liên quan. 5. Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo thu hồi đất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và phương án đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp theo quy định. Đối với các địa phương đã thành lập Tổ chức phát triển quỹ đất thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền có thể giao nhiệm vụ lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và phương án đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp cho Tổ chức phát triển quỹ đất thực hiện. 6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp với người xin giao đất, thuê đất phổ biến kế hoạch khảo sát, đo đạc cho người sử dụng đất trong khu vực dự án và yêu cầu người sử dụng đất tạo điều kiện để chủ đầu t ư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất để lập dự án đầu t ư. 7. Đối với dự án quan trọng quốc gia sau khi được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; dự án nhóm A, dự án xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi, phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì không phải thực hiện các công việc quy định tại Khoản 1 Điều này. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ra thông báo thu hồi đất sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ về đầu tư trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc. 8. Thời hạn ra văn bản giới thiệu địa điểm đầu tư; thông báo thu hồi đất; thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ về đầu tư. 9. Hồ sơ xin giao đất, thuê đất thực hiện theo quy định hiện hành, được niêm yết tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường. Điều 12. Giới thiệu địa điểm đối với các dự án đầu tư nằm trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp và cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (khu công nghiệp) 1. Người có nhu cầu xin giao đất, thuê đất nộp hồ sơ tại Ban quản lý các khu công nghiệp (đối với các khu, cụm công nghiệp tập trung do Ban quản lý quản lý) hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với những hồ sơ đăng ký đầu tư vào các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp huyện trực tiếp quản lý. Trong thời hạn không quá 07 (bảy) ngày làm việc, Ban quản lý các khu công nghiệp hoặc Ủy ban nhân dân cấp
 10. huyện có trách nhiệm giới thiệu địa điểm và tổ chức lấy ý kiến các cơ quan có liên quan đến dự án đầu tư để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho chủ trương đầu tư. Trường hợp không thống nhất, Ban quản lý các khu công nghiệp hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện trả hồ sơ lại và giới thiệu địa điểm khác phù hợp với dự án của người xin giao đất, thuê đất để tiếp tục đầu tư. 2. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được chủ trương chấp thuận cho đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn người xin giao đất, thuê đất các trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư, giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ bản. Điều 13. Lập phương án (phương án chi tiết) bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Sau khi dự án đầu tư được xét duyệt hoặc chấp thuận thì Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc Tổ chức phát triển quỹ đất (gọi chung là Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng) có trách nhiệm lập và trình phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho cơ quan Tài nguyên và Môi trường, đồng thời thông báo cho người xin giao đất, thuê đất nộp 02 (hai) bộ hồ sơ thu hồi đất và giao đất hoặc thuê đất cho cơ quan tài nguyên và môi trường (người xin giao đất, thuê đất có nhiệm vụ nộp hồ sơ cho cơ quan Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo). Cơ quan Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt theo quy định. Phí, lệ phí (phí đo đạc một phần thửa đất thu hồi hoặc hết diện tích thửa đất trong trường hợp thu hồi một phần thửa đất mà phần còn lại không chỉnh lý được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phí thẩm định cấp giấy; lệ phí cấp giấy; lệ phí trước bạ) và kinh phí chỉnh lý biến động đất đai do người xin giao đất, thuê đất chi trả theo quy định. Điều 14. Quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất 1. Sau 90 (chín mươi) ngày đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp và 180 (một trăm tám mươi) ngày đối với đất phi nông nghiệp kể từ ngày thông báo theo quy đ ịnh tại Khoản 3 Điều 11 Quy định này, cơ quan Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư. Trường hợp người xin giao đất, thuê đất và những người bị thu hồi đất đã thỏa thuận bằng văn bản thống nhất về phương án chi tiết bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất hoặc khu đất thu hồi không phải giải phóng mặt bằng thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ra quyết định thu hồi đất, giao đất hoặc cho thuê đất mà không phải chờ đến hết thời hạn thông báo thu hồi đất.
 11. 2. Thẩm quyền quyết định thu hồi đất, giao đất hoặc cho thuê đất thực hiện theo quy định tại Điều 37 và Điều 44 của Luật Đất đai năm 2003. 3. Trường hợp thu hồi đất và giao đất hoặc cho thuê đất thuộc thẩm quyền của một cấp: Cơ quan Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp thu hồi đất và giao đất hoặc cho thuê đất trong cùng một quyết định trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc. Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất và giao đất hoặc cho thuê đất trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc. 4. Trường hợp khu đất thu hồi có cả tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất: a) Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất theo thẩm quyền trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xác nhận diện tích đất bị thu hồi của từng hộ gia đình, cá nhân theo thẩm quyền và gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường. b) Trong thời hạn không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất và Sở Tài nguyên và Môi trường nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi đất và giao đất hoặc cho thuê đất để thực hiện dự án. Quyết định thu hồi đất đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài và giao đất, cho thuê đất theo dự án cho người xin giao đất, thuê đất được thực hiện trong cùng một quyết định. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi đất và giao đất, cho thuê đất trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc. 5. Đối với những trường hợp đất và tài sản trên đất đã thực hiện cho thuê, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn khi nhà nước thu hồi đất thì hợp đồng thuê đất, hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất bị chấm dứt. Bên thuê đất, bên nhận thế chấp, bên nhận bảo lãnh, bên nhận góp vốn được người bị thu hồi đất bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật về dân sự. Điều 15. Phê duyệt và thực hiện phương án (phương án chi tiết) bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 1. Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định thu hồi đất, giao đất hoặc cho thuê đất, cơ quan Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân
 12. cùng cấp phê duyệt và công bố công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định sau: a) Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất liên quan từ hai huyện, thị xã, thành phố trở lên trong thời hạn không quá 02 (hai) ngày làm việc; b) Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với trường hợp không thuộc quy định tại Điểm a Khoản này trong thời hạn không quá 02 (hai) ng ày làm việc. Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền có trách nhiệm phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định tại Điểm a, b Khoản này trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc. 2. Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã phổ biến và niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và địa điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đất bị thu hồi; gửi quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người có đất bị thu hồi, trong đó nêu rõ về mức bồi thường, hỗ trợ, về bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có), thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và thời gian bàn giao đất đã bị thu hồi cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng. 3. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư. 4. Trường hợp việc bồi thường được thực hiện theo tiến độ thì chủ đầu tư được nhận bàn giao phần diện tích mặt bằng đã thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ để triển khai dự án. 5. Khi chi trả bồi thường, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng (hoặc tổ chức được ủy nhiệm) thông báo cho tổ chức tín dụng nơi người bị thu hồi đất đã thế chấp, bảo lãnh, góp vốn để thanh lý hợp đồng. Điều 16. Quy định về bàn giao đất 1. Khi nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư, người có đất bị thu hồi có trách nhiệm nộp (bản gốc) các giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở hữu t ài sản gắn liền với đất (nếu có) cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng để chuyển cho cơ quan Tài nguyên và Môi trường làm thủ tục thu hồi, chỉnh lý hoặc cấp giấy chứng nhận đối với phần diện tích đất không bị thu hồi.
 13. Các trường hợp khác cơ quan Tài nguyên và Môi trường thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 118 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ. 2. Trong thời hạn không quá 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày được thanh toán xong tiền bồi thường, hỗ trợ thì người có đất bị thu hồi phải bàn giao đất cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng. Việc bàn giao đất giữa Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và người có đất bị thu hồi phải lập thành biên bản và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất bị thu hồi. Trường hợp người được nhận bồi thường ủy quyền cho người khác nhận tiền bồi thường thì phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật . 3. Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi người có đất bị thu hồi đã bàn giao đất cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp xã và các phòng, ban có liên quan tổ chức bàn giao đất trên thực địa cho người xin giao đất, thuê đất để thực hiện dự án đầu tư. Điều 17. Chỉnh lý biến động đất đai, cập nhật hồ sơ địa chính Căn cứ quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và hồ sơ do người xin giao đất, thuê đất nộp hoặc gửi đến, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các cấp có trách nhiệm chỉnh lý biến động đất đai, cập nhật hồ sơ địa chính theo quy định. Điều 18. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp đủ điều kiện cấp giấy Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thực hiện theo Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận thực hiện theo quy định hiện hành và được niêm yết tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường. Điều 19. Quyền và nghĩa vụ của người được giao đất, thuê đất Người được giao đất, thuê đất có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về đất đai. Điều 20. Giải quyết khiếu nại 1. Sau khi quyết định thu hồi đất và phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, được công bố công khai, có hiệu lực thi hành, người bị thu hồi đất phải chấp hành quyết định thu hồi đất.
 14. Trường hợp người bị thu hồi đất không chấp hành quyết định thu hồi đất thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất ra quyết định cưỡng chế. Người bị cưỡng chế thu hồi đất phải chấp hành quyết định cưỡng chế và có quyền khiếu nại. 2. Trường hợp người bị thu hồi đất chưa thống nhất với kết quả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì được khiếu nại theo quy định của pháp luật. Trách nhiệm giải quyết khiếu nại, thời hiệu giải quyết khiếu nại và trình tự giải quyết khiếu nại thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 3. Trong khi chờ giải quyết khiếu nại, người bị thu hồi đất vẫn phải chấp hành quyết định thu hồi đất, bàn giao mặt bằng dự án đúng kế hoạch và thời gian đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định. Chương III TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT Điều 21. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép Các trường hợp sau đây khi chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: 1. Chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản; 2. Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác; 3. Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; 4. Chuyển đất phi nông nghiệp được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất; 5. Chuyển đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở. Điều 22. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không thuộc các trường hợp nêu tại Điều 21 Quy định này thì người sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường) hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất đối với hộ gia đình, cá nhân và tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) đối với tổ chức. Điều 23. Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà ở
 15. 1. Việc nộp hồ sơ thực hiện như sau: Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nộp 01 (một) bộ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất, bao gồm: a) Đơn đề nghị đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu 03/ĐK-GCN theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009) ; b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất được quy định tại Khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai (nếu có); c) Bản mô tả ranh giới thửa đất; sơ đồ thửa đất (nếu có). 2. Thời gian giải quyết không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính, trích đo địa chính thửa đất (nếu có)), cụ thể như sau: a) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận hồ sơ và chuyển cho Phòng Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa, xem xét sự phù hợp theo quy định tại Điều 3 Quy định này và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc. Ủy ban nhân dân cấp huyện ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển cho Phòng Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc. Trường hợp không đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất thì trả lại hồ sơ và thông báo lý do cho người sử dụng đất biết. b) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện có trách nhiệm: Gửi hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định cho cơ quan thuế trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc sau khi nhận được Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. - Trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận (chuyển mục đích hết diện tích ghi trên giấy chứng nhận): Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm chỉnh lý Giấy chứng nhận trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc. - Trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận:
 16. + Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thẩm tra hồ sơ, in Giấy chứng nhận, hoàn thiện hồ sơ chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc; + Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc; + Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận và chuyển cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc; c) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện nhận Giấy chứng nhận, ho àn tất thủ tục và chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc. d) Người được cấp Giấy chứng nhận nộp phí và lệ phí theo quy định. Điều 24. Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân để sản xuất kinh doanh 1. Việc nộp hồ sơ thực hiện như sau: Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất để sản xuất kinh doanh, nộp 01 (một) bộ hồ sơ tại Bộ phận t iếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất, bao gồm: a) Đơn đề nghị đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu 03/ĐK-GCN theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009) ; b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất được quy định tại Khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai (nếu có); c) Bản mô tả ranh giới thửa đất; sơ đồ thửa đất (nếu có). 2. Trình tự, thủ tục và thời gian thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 Quy định này. Điều 25. Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức trong nước để sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ, xây dựng các công trình công cộng, nhà ở 1. Tổ chức chuyển mục đích sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường. Hồ sơ bao gồm (01 bộ):
 17. a) Đơn đề nghị đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu 03/ĐK-GCN theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009) ; b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất được quy định tại Khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai (nếu có); c) Bản mô tả ranh giới thửa đất; sơ đồ thửa đất (nếu có); d) Dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. 2. Thời gian giải quyết không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc (không kể thời gian xác định giá đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo giá thị trường, thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính, trích đo địa chính thửa đất (nếu có)), cụ thể như sau: a) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Chi cục Quản lý đất đai trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc. b) Chi cục Quản lý đất đai thẩm định t ính phù hợp quy hoạch, trường hợp mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì xác nhận vào đơn và lập tờ trình trình lãnh đạo Sở ký, chuyển trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc; Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển cho Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc; Trường hợp không đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất thì trả lại hồ sơ và thông báo lý do cho người sử dụng đất biết. c) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh gửi hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định cho cơ quan thuế trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc sau khi nhận được Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và văn bản xác định giá đất thực hiện nghĩa vụ tài chính của UBND tỉnh. - Trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận (chuyển mục đích hết diện tích ghi trên giấy chứng nhận): Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh có trách nhiệm chỉnh lý Giấy chứng nhận trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc. - Trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận: + Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh thẩm tra hồ sơ, in Giấy chứng nhận, hoàn thiện hồ sơ và chuyển Chi cục Quản lý đất đai trong thời hạn 03 (ba) ng ày làm việc;
 18. + Chi cục Quản lý đất đai thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Sở ký tờ trình và chuyển đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh chuyển trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc; + Ủy ban nhân dân tỉnh ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc; + Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh nhận Giấy chứng nhận, ho àn tất thủ tục và chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời hạn 01 (một) ngày. d) Người được cấp Giấy chứng nhận nộp phí và lệ phí theo quy định. Điều 26. Trình tự, thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép 1. Người đề nghị đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất nộp một (01) bộ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất đối với tổ chức; tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất đối với hộ gia đình, cá nhân; trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại xã, thị trấn thì nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất để chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện; hồ sơ gồm có: a) Đơn đề nghị đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu 03/ĐK-GCN theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009) ; b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất được quy định tại Khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai (nếu có); c) Bản mô tả ranh giới thửa đất; sơ đồ thửa đất (nếu có); d) Dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư (đối với trường hợp đề nghị đăng ký là tổ chức). 2. Thời gian giải quyết không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc (không kể thời gian xác định giá đất thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có), thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính, trích đo thửa đất (nếu có)), cụ thể như sau: 2.1. Đối với trường hợp đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân: a) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận hồ sơ và chuyển cho Phòng Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn thực hiện 01 (một) ngày, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa, xem xét sự phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với trường hợp chưa có quy hoạch, kế
 19. hoạch sử dụng đất chi tiết, trường hợp mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch thì xác nhận vào đơn và lập tờ trình trình lãnh đạo phòng ký, chuyển trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho chuyển mục đích sử dụng đất trong thời hạn thực hiện 05 (năm) ngày làm việc. Ủy ban nhân dân cấp huyện ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển cho Phòng Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc. Trường hợp không đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất thì trả lại hồ sơ và thông báo lý do cho người sử dụng đất biết. b) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện có trách nhiệm: Gửi hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định cho cơ quan thuế trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc sau khi nhận được Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. - Trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận (chuyển mục đích hết diện tích ghi trên giấy chứng nhận): Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm chỉnh lý Giấy chứng nhận trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc. - Trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận: + Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thẩm tra hồ sơ, in Giấy chứng nhận, hoàn thiện hồ sơ chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc; + Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc; + Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận và chuyển cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện trong thời hạn thực hiện 03 (ba) ngày làm việc. c) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện nhận Giấy chứng nhận, ho àn tất thủ tục và chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời hạn thực hiện 01 (một) ngày. d) Người được cấp Giấy chứng nhận nộp phí và lệ phí theo quy định. 2.2. Đối với trường hợp đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất là tổ chức: a) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Chi cục Quản lý đất đai trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc. b) Chi cục Quản lý đất đai thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa, xem xét sự phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với trường
 20. hợp chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết, trường hợp mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì xác nhận vào đơn và lập tờ trình trình lãnh đạo Sở ký chuyển trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho chuyển mục đích sử dụng đất trong thời hạn thực hiện 05 (năm) ngày làm việc; Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển cho Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc; Trường hợp không đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất thì trả lại hồ sơ và thông báo lý do cho người sử dụng đất biết. c) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh gửi hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định cho cơ quan thuế trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc sau khi nhận được Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và văn bản xác định giá đất thực hiện nghĩa vụ tài chính của UBND tỉnh. - Trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận (chuyển mục đích hết diện tích ghi trên giấy chứng nhận): Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh có trách nhiệm chỉnh lý Giấy chứng nhận trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc. - Trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận: + Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh thẩm tra hồ sơ, in Giấy chứng nhận, hoàn thiện hồ sơ và chuyển Chi cục Quản lý đất đai trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc; + Chi cục Quản lý đất đai thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Sở ký tờ trình và chuyển đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh chuyển trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc; + Ủy ban nhân dân tỉnh ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc; + Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh nhận Giấy chứng nhận, ho àn tất thủ tục và chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời hạn 01 (một) ngày. d) Người được cấp Giấy chứng nhận nộp phí và lệ phí theo quy định. Điều 27. Trình tự, thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép 1. Người đề nghị đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất nộp một (01) bộ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất đối với tổ chức; tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất đối với hộ gia đình, cá nhân; trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn thì nộp tại Ủy ban
693938