Quyết định số 1701/QĐ-UBND

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 1 | FileSize: 0.11 M | File type: PDF
of x

Quyết định số 1701/QĐ-UBND. Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1701/qđ-ubnd', văn bản luật, doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quyet-dinh-so-1701-qd-ubnd-drt2tq.html

Nội dung


  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẠC LIÊU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- --------------- Số: 1701/QĐ-UBND Bạc Li êu, ngày 20 tháng 7 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tại Tờ trình số 19/TTr-KCN ngày 02 tháng 7 năm 2012 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 (hai) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp. Điều 2. Giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tổ chức thực hiện theo phạm vi, thẩm quyền; thông báo 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung đến sở, ngành có liên quan. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Thanh Dũng FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Thu tuc hanh chinh
703127