Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 2 | FileSize: 0.13 M | File type: PDF
of x

Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 79/2007/QĐ-UBND NGÀY 07/12/2007 CỦA UBND TỈNH BÌNH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN. Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quyet-dinh-so-17-2012-qd-ubnd-o0l2tq.html

Nội dung


  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Bình Thuận, ngày 01 tháng 6 năm 2012 Số: 17/2012/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 79/2007/QĐ-UBND NGÀY 07/12/2007 CỦA UBND TỈNH BÌNH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-BCN ngày 11/01/2007 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú; Căn cứ Thông tư số 26/2011/TT-BCT ngày 07/11/2011 của Bộ Công thương về sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Thông tư số 01/2007/TT-BCN ngày 11/01/2007 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 648/TTr-SCT ngày 24 tháng 4 năm 2012, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về tỉnh Bình Thuận trong ngành thủ công mỹ nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 79/2007/QĐ-UBND ngày 07/12/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận như sau: 1. Sửa đổi đoạn đầu khoản 1, Điều 10: - Đã ghi: “1. Hồ sơ cá nhân: (mỗi loại 05 bản: cá nhân lưu 01 bản, Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc đơn vị lưu 01 bản, Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận lưu 01 bản, gửi Hội đồng cấp tỉnh 02 bản), gồm có:…” - Nay sửa đổi là: “1. Hồ sơ cá nhân: (mỗi loại 03 bản Ủy ban nhân dân cấp xã 01 bản, Sở Công thương 01 bản và Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh 01 bản), gồm có:…”
  2. 2. Sửa đổi điểm d, khoản 1, Điều 10: - Đã ghi: “d) Bản sao hợp lệ các văn bản chứng nhận giải thưởng kèm ảnh chụp sản phẩm được giải (nếu có);” - Nay sửa đổi là: “ d) Bản sao có chứng thực đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, hoặc bản scan từ bản gốc nếu nộp hồ sơ qua mạng thông tin điện tử”. 3. Bãi bỏ đại diện Hiệp hội hàng thủ công mỹ nghệ - đồ gỗ tỉnh trong thành phần Hội đồng cấp tỉnh quy định tại khoản 2, Điều 8. 4. Thay toàn bộ cụm từ “Sở Công nghiệp” bằng “Sở Công thương” trong Quyết định số 79/2007/QĐ-UBND ngày 07/12/2007. Điều 2. 1. Ngoài các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 trên đây, các nội dung khác tại Quyết định số 79/2007/QĐ-UBND ngày 07/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về quy định t iêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về tỉnh Bình Thuận trong ngành thủ công mỹ nghệ vẫn giữ nguyên hiệu lực. 2. Giao Giám đốc Sở Công thương sửa đổi, cụ thể hóa hồ sơ, thủ tục để hướng dẫn cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Quyết định này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lê Tiến Phương
693094