of x

Quyết định số 1619/QĐ-UBND

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 6 | Page: 1 | FileSize: 0.13 M | File type: PDF
6 lần xem

Quyết định số 1619/QĐ-UBND. Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1619/qđ-ubnd', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quyet-dinh-so-1619-qd-ubnd-x1n2tq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn xin giới thiệu đến các bạn thư viện Quyết định số 1619/QĐ-UBND.Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện Văn Bản Luật,Thể thao - Y tế cần thiết cho nghiên cứu khoa học.Trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo ,Tài liệu Quyết định số 1619/QĐ-UBND thuộc thể loại ,Văn Bản Luật,Thể thao - Y tế được giới thiệu bởi user thethaoyte tới thành viên nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này đã đưa vào chuyên mục Văn Bản Luật,Thể thao - Y tế , có tổng cộng 1 trang , thuộc thể loại .PDF, cùng chuyên mục còn có vắc xin, sinh phẩm y tế, quản lý dược, phí khám chữa bệnh, phép lưu hành, dược mỹ phẩm ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1619/qđ-ubnd', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Số: 1619/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 28 tháng 06 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH, kế tiếp là VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Q UẢNG NINH, tiếp theo là Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng dân chúng và Ủy ban dân chúng ngày 26 tháng 11 năm 2003;, thêm nữa Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục, ngoài ra hành chính;,còn cho biết thêm Xét yêu cầu của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng
  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Số: 1619/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 28 tháng 06 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Q UẢNG NINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh tại Tờ trình số 899/TTr- SYT ngày 12 tháng 6 năm 2012 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính huỷ bỏ, bãi bỏ thuộc thầm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh (có danh mục và nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hi ệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban ngành trực thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chửc, cá nhân có liên quan chịu trách nhi ệm thi hành Quyết định này. CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Cục KSTTHC, VP Chính phủ (b/c); - T T T ỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c); - CT, các PCT UBND t ỉnh; - Như điều 3 (để t hực hiện). Nguyễn Văn Đọc - V0, KSTT1-3, VX3; - T rung tâm Thông tin; - Lưu: KSTTHC, VT. FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Thu tuc hanh chinh
695731

Sponsor Documents