Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 3 | FileSize: 0.14 M | File type: PDF
of x

Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2010/QĐ-UBND NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2010 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quyet-dinh-so-16-2012-qd-ubnd-ozn2tq.html

Nội dung


  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẾN TRE Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Bến Tre, ngày 21 tháng 6 năm 2012 Số: 16/2012/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2010/QĐ-UBND NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2010 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2705/TTr-STC ngày 21 tháng 6 năm 2012, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quy định chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre như sau: 1. Bổ sung Phụ lục B quy định mức giá cho thuê lại đất, mức thu xử lý nước thải, mức thu sử dụng tiện ích hạ tầng áp dụng cho giai đoạn 2 của Khu công nghiệp Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (ban hành kèm theo). 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre ban hành kèm theo Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND (sau đây gọi chung là Quy định) như sau: a) Sửa đổi Khoản 1, Điều 2 như sau:
  2. “1. Giá thuê lại đất: Tuỳ theo vị trí và hình thức đầu tư của từng khu công nghiệp, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành mức giá cho thuê lại đất theo đề nghị của doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp; mức giá cho thuê lại đất tại các khu công nghiệp đã được thành lập của tỉnh Bến Tre được quy định tại Phụ lục A và Phụ lục B Quy định này”. b) Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 và Khoản 3, Điều 6 như sau: “2. Mức thu xử lý nước thải khi đổ ra hệ thống xử lý chung của khu công nghiệp được Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành theo đề nghị của doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp. Mức thu xử lý nước thải tại các khu công nghiệp được thành lập của tỉnh được quy định tại Phụ lục A và Phụ lục B Quy định này. 3. Mức thu sử dụng tiện ích hạ tầng tại các khu công nghiệp được Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành theo đề nghị của doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp. Mức thu sử dụng tiện ích hạ tầng tại các khu công nghiệp đã được thành lập của tỉnh Bến Tre được quy định tại Phụ lục A và Phụ lục B Quy định này”. Điều 2. Điều khoản thi hành 1. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân t ỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh và các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Cao Văn Trọng PHỤ LỤC B QUY ĐỊNH MỨC GIÁ CHO THUÊ LẠI ĐẤT, MỨC THU XỬ LÝ NƯỚC THẢI, MỨC THU SỬ DỤNG TIỆN ÍCH HẠ TẦNG ÁP DỤNG CHO KHU CÔNG NGHIỆP
  3. GIAO LONG (GIAI ĐOẠN 2) HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH BẾN TRE (Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre) Hạng mục Mức giá STT Ghi chú Đơn giá cho thuê lại đất Đơn giá cho thuê lại đất là 01 320.000VNĐ/m2/50 năm (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) Mức thu xử lý nước thải Mức thu xử lý nước thải là 02 4.200VNĐ/m3 (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) Mức thu sử dụng tiện ích Mức thu sử dụng tiện ích hạ tầng là 03 6.300VNĐ/m2/năm (chưa bao gồm thuế hạ tầng giá trị gia tăng). Nếu trả một lần từ 30 năm trở lên sẽ được giảm bốn mươi phần trăm (40%) Mức giá cho thuê lại đất, mức thu xử lý nước thải, mức thu sử dụng tiện ích hạ tầng trong Khu công nghiệp Giao Long (giai đoạn 2) được tính bằng đồng Việt Nam với tỷ giá quy đổi tương đương 1USD = 20.870VNĐ. Nếu tỷ lệ trượt giá cao hơn mười phần trăm (10%) so với t ỷ giá trên thì Sở Tài chính tham mưu trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Cao Văn Trọng
695650