of x

Quyết định số 1557/QĐ-UBND

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 2 | FileSize: 0.13 M | File type: PDF
2 lần xem

Quyết định số 1557/QĐ-UBND. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI VÀ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH HÀ TĨNH. Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu download thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quyet-dinh-so-1557-qd-ubnd-w1n2tq.html

Nội dung

tailieumienphi xin giới thiệu đến các bạn tài liệu Quyết định số 1557/QĐ-UBND.Để chia sẽ thêm cho các thành viên nguồn tài liệu Văn Bản Luật,Thể thao - Y tế giúp đỡ cho học tập.Xin mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo ,Thư viện Quyết định số 1557/QĐ-UBND thuộc chuyên mục ,Văn Bản Luật,Thể thao - Y tế được giới thiệu bởi user thethaoyte đến bạn đọc nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này đã giới thiệu vào danh mục Văn Bản Luật,Thể thao - Y tế , có tổng cộng 2 page , thuộc định dạng .PDF, cùng chuyên mục còn có vắc xin, sinh phẩm y tế, quản lý dược, phí khám chữa bệnh, phép lưu hành, dược mỹ phẩm ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập . Để tải file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
QUYẾT ĐỊNH, ngoài ra VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI VÀ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH HÀ TĨNH ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH HÀ TĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Số: 1557/QĐ-UBND Hà T ĩnh, ngày 01 tháng 06 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI VÀ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH HÀ TĨNH CHỦ T ỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, nói thêm là Cãn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;, cho biết thêm Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành, ngoài ra chính;,còn cho biết thêm Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh;, nói thêm là Căn cứ Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ hướng dẫn Luật Khám,còn cho biết thêm bệnh
  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH HÀ TĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Số: 1557/QĐ-UBND Hà T ĩnh, ngày 01 tháng 06 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI VÀ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH HÀ TĨNH CHỦ T ỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Cãn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Căn cứ Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ hướng dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Căn cứ Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Văn bản số 545/SYT-VP ngày 21/5/2012 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 42 (bốn mươi hai) thủ tục hành chính được bổ sung; 03 (ba) thủ tục hành chính được sửa đổi và 42 (bốn mươi hai) thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 2681/QĐ- UBND ngày 28/8/2009 của UBND tỉnh. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như Điều 3; - Cục Kiểm soát thủ tục hành chính; - Chủ tịch/các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Chánh/Phó VP UBND tỉnh; - Trung tâm CB-TH/VP UBND tỉnh; Trần Minh Kỳ - Lưu: VT, KSTT. FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Thu tuc hanh chinh
695730

Sponsor Documents