Quyết định số 1483/QĐ-UBND

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 7 | FileSize: 0.16 M | File type: PDF
of x

Quyết định số 1483/QĐ-UBND. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ, HỦY BỎ THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BẠC LIÊU CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU. Giống những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quyet-dinh-so-1483-qd-ubnd-v1n2tq.html

Nội dung


  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẠC LIÊU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Bạc Liêu, ngày 18 tháng 6 năm 2012 Số: 1483/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ, HỦY BỎ THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BẠC LIÊ U CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 73/TTr-SYT ngày 22 tháng 5 năm 2012 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 49 (bốn mươi chín) thủ tục hành chính b ị bãi bỏ, hủy bỏ thuộc phạm vi giải quyết của Sở Y tế. Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế tổ chức thực hiện theo phạm vi, chức năng; thông báo 49 thủ tục hành chính b ị bãi bỏ, hủy bỏ đến sở, ngành có liên quan và Ủ y ban nhân dân cấp huyện. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủ y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Thanh Dũng
  2. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ, HỦY BỎ THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu) Số hồ sơ Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý TT I. Lĩnh vực: Khám bệnh, chữa bệnh (27 thủ tục) Cấp chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh và 1 T-BLI-118698-TT dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh viện) Gia hạn chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh và 2 T-BLI-118784-TT dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh Bị bãi bỏ do Nghị định viện) số 103/2003/NĐ-CP Cấp lại chứng chỉ hành nghề y tư ngày 12 tháng 9 năm nhân cho cá nhân (do bị mất) đăng 2003 của Chính phủ ký theo các hình thức khám chữa 3 T-BLI-118784-TT quy định chi tiết thi bệnh và dịch vụ y tế (trừ hình thức hành một số điều của bệnh viện) Pháp lệnh Hành nghề y, Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện dược tư nhân và Thông tư số 07/2007/TT-BYT hành nghề y tư nhân đối với ngày 25 tháng 5 năm phòng khám nội tổng hợp, phòng 2007 của Bộ trưởng Bộ khám gia đình, các phòng khám chuyên khoa tim mạch, nhi, lao và Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y dược cổ bệnh phổi và các phòng khám 4 T-BLI-118808-TT truyền và trang thiết bị chuyên khoa thuộc hệ nội khác, y tế tư nhân hết hiệu phòng tư vấn khám, chữa bệnh qua điện thoại, phòng tư vấn chăm lực sóc sức khỏe qua các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông và thiết bị y tế Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với 5 T-BLI-118829-TT các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ bệnh viện) 6 T-BLI-118839-TT Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều
  3. kiện hành nghề y tư nhân đối với các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ bệnh viện) Đổi địa điểm hành nghề y, y học Bị bãi bỏ do Nghị định 7 T-BLI-118846-TT cổ truyền số 103/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm Cho phép tổ chức các đợt khám, 2003 của Chính phủ 8 T-BLI-119110-TT chữa bệnh nhân đạo quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân và Thông tư số 07/2007/TT-BYT Cấp giấy phép thành lập thêm các phòng khám chuyên khoa hoặc ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ các khoa của bệnh viện đã được 9 T-BLI-119138-TT Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận đủ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y dược cổ điều kiện hành nghề truyền và trang thiết bị y tế tư nhân hết hiệu lực Bị hủy bỏ do TTHC này không đáp ứng các Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bộ phận cấu thành theo 10 T-BLI-119160-TT khám sức khỏe quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP Cấp và gia hạn giấy phép cho Bị bãi bỏ do Nghị định người nước ngoài làm công việc số 103/2003/NĐ-CP 11 T-BLI-135036-TT chuyên môn tại cơ sở y tư nhân ở ngày 12 tháng 9 năm Việt Nam 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành một số điều của hành nghề y tư nhân đối với 12 T-BLI-136250-TT Pháp lệnh Hành nghề y, phòng khám đa khoa dược tư nhân và Thông tư số 07/2007/TT-BYT Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ngày 25 tháng 5 năm hành nghề y tư nhân đối với 13 T-BLI-135064-TT 2007 của Bộ trưởng Bộ phòng khám chuyên khoa ngoại Y tế hướng dẫn về hành Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nghề y, y dược cổ hành nghề y tư nhân đối với truyền và trang thiết bị 14 T-BLI-135072-TT phòng khám chuyên khoa phụ sản y tế tư nhân hết hiệu - kế hoạch hóa gia đình lực Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với 15 T-BLI-135083-TT phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt
  4. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với 16 T-BLI-135087-TT phòng khám chuyên khoa tai - mũi - họng Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với 17 T-BLI-135094-TT phòng khám chuyên khoa mắt Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện Bị bãi bỏ do Nghị định hành nghề y tư nhân đối với số 103/2003/NĐ-CP 18 T-BLI-135098-TT phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ ngày 12 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện quy định chi tiết thi hành nghề y tư nhân đối với hành một số điều của phòng khám chuyên khoa điều 19 T-BLI-135102-TT Pháp lệnh Hành nghề y, dưỡng, phục hồi chức năng và vật dược tư nhân và Thông lý trị liệu tư số 07/2007/ TT-BYT ngày 25 tháng 5 năm Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với 2007 của Bộ trưởng Bộ 20 T-BLI-135104-TT Y tế hướng dẫn về hành phòng khám chẩn đoán hình ảnh nghề y, y dược cổ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện truyền và trang thiết bị hành nghề y tư nhân đối với y tế tư nhân hết hiệu 21 T-BLI-135109-TT phòng khám chuyên khoa tâm lực thần Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với 22 T-BLI-135119-TT phòng khám chuyên khoa ung bướu Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với 23 T-BLI-135128-TT phòng khám chuyên khoa da liễu Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với 24 T-BLI-135133-TT phòng xét nghiệm Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với nhà 25 T-BLI-135135-TT hộ sinh Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 26 T-BLI-135139-TT hành nghề y tư nhân đối với cơ sở dịch vụ (CSDV) y tế (bao gồm: CSDV tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, huyết áp; CSDV làm răng giả; CSDV chăm
  5. sóc sức khỏe tại nhà và CSDV kính thuốc) Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận 27 T-BLI-135142-TT chuyển người bệnh trong nước và ra nước ngoài II. Lĩnh vực: Y dược cổ truyền (21 thủ tục) Cấp chứng chỉ hành nghề y dược cổ Bị hủy bỏ do Nghị định T-BLI-119178- truyền cho cá nhân đứng đầu phòng số 103/2003/NĐ-CP 28 TT chẩn trị ngày 12 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ Gia hạn cấp chứng chỉ hành nghề y quy định chi tiết thi T-BLI-119214- học cổ truyền cho cá nhân đứng đầu 29 hành một số điều của TT phòng chẩn trị Pháp lệnh Hành nghề y, Cấp lại chứng chỉ hành nghề y dược dược tư nhân và Thông T-BLI-119252- tư số 07/2007/TT-BYT cổ truyền cho cá nhân đứng đầu 30 TT ngày 25 tháng 5/2007 phòng chẩn trị (do bị mất) của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y dược cổ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện T-BLI-119284- 31 truyền và trang thiết bị hành nghề cho phòng chẩn trị TT y tế tư nhân hết hiệu lực Bị hủy bỏ do Nghị định Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều T-BLI-119313- số 103/2003/NĐ-CP hết 32 kiện hành nghề cho phòng chẩn trị TT hiệu lực Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều Bị hủy bỏ do Nghị định T-BLI-119335- 33 kiện hành nghề cho phòng chẩn trị số 103/2003/NĐ-CP TT ngày 12 tháng 9 năm Cấp thẻ hành nghề cho những 2003 của Chính phủ người làm công việc chuyên môn quy định chi tiết thi T-BLI-119483- tại các cơ sở hành nghề y học cổ 34 hành một số điều của TT truyền tư nhân (kể cả người nước Pháp lệnh Hành nghề y, ngoài) dược tư nhân và Thông Cấp chứng chỉ hành nghề y dược cổ tư số 07/2007/TT-BYT truyền cho cá nhân đứng đầu cơ sở ngày 25 tháng 5 năm T-BLI-135451- 35 dịch vụ y học cổ truyền không dùng 2007 của Bộ trưởng Bộ TT Y tế hướng dẫn về hành thuốc nghề y, y dược cổ Cấp lại chứng chỉ hành nghề y dược truyền và trang thiết bị cổ truyền cho cá nhân đứng đầu cơ T-BLI-135452- y tế tư nhân hết hiệu 36 TT sở dịch vụ y học cổ truyền không lực dùng thuốc
  6. Gia hạn chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng T-BLI-135454- 37 TT đầu cơ sở dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc Cấp chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu trung T-BLI-135456- 38 TT tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền Cấp lại chứng chỉ hành nghề cho cá T-BLI-135460- nhân đứng đầu trung tâm kế thừa, 39 TT Bị hủy bỏ do Nghị định ứng dụng y học cổ truyền số 103/2003/NĐ-CP Gia hạn chứng chỉ hành nghề cho ngày 12 tháng 9 năm T-BLI-135462- cá nhân đứng đầu trung tâm kế 40 2003 của Chính phủ TT thừa, ứng dụng y học cổ truyền quy định chi tiết thi hành một số điều của Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện T-BLI-135468- Pháp lệnh Hành nghề y, hành nghề cho trung tâm kế thừa, 41 TT dược tư nhân và Thông ứng dụng y học cổ truyền tư số 07/2007/TT-BYT Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều ngày 25 tháng 5 năm T-BLI-135470- kiện hành nghề cho trung tâm kế 42 2007 của Bộ trưởng Bộ TT thừa, ứng dụng y học cổ truyền Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y dược cổ Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều T-BLI-135475- truyền và trang thiết bị kiện hành nghề cho trung tâm kế 43 TT y tế tư nhân hết hiệu thừa, ứng dụng y học cổ truyền lực Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện T-BLI-135479- hành nghề cho cơ sở dịch vụ y học 44 TT cổ truyền không dùng thuốc Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều T-BLI-135485- kiện hành nghề cho cơ sở dịch vụ y 45 TT học cổ truyền không dùng thuốc Bị hủy bỏ do Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều T-BLI-135492- kiện hành nghề cho cơ sở dịch vụ y quy định chi tiết thi 46 TT hành một số điều của học cổ truyền không dùng thuốc Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân hết hiệu lực Bị hủy bỏ do Nghị định số 103/2003/NĐ-CP Cấp và gia hạn giấy phép cho người 47 T-BLI-135502- ngày 12 tháng 9 năm nước ngoài làm công tác chuyên TT môn tại các cơ sở y học cổ truyền
  7. tư nhân 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân và Thông tư số 07/2007/TT-BYT Cấp giấy phép hành nghề cho ngày 25 tháng 5 năm những người làm công việc chuyên T-BLI-135509- 48 2007 của Bộ trưởng Bộ môn tại các cơ sở hành nghề y học TT Y tế hướng dẫn về hành cổ truyền tư nhân nghề y, y dược cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân hết hiệu lực III. Lĩnh vực trang thiết bị và công trình y tế (1 thủ tục) Bị hủy bỏ do Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, Quản lý điều kiện cơ sở kinh doanh T-BLI-120100- dược tư nhân và Thông 49 trang thiết bị y tế tư số 07/2007/TT-BYT TT ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y dược cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân hết hiệu lực
695729