Quyết định số 1468/QĐ-TTg

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 2 | FileSize: 0.15 M | File type: PDF
of x

Quyết định số 1468/QĐ-TTg. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ GẠO CỨU ĐÓI CÁC TỈNH: THANH HÓA, NGHỆ AN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ. Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Có tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quyet-dinh-so-1468-qd-ttg-6pe3tq.html

Nội dung


  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2012 Số: 1468/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ GẠO CỨU ĐÓI CÁC TỈNH: THANH HÓA, NGHỆ AN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại văn bản số 108/TTr-UBND ngày 13 tháng 09 năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại văn bản số 6338/TTr-UBND.NN ngày 13 tháng 9 năm 2012, ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 3506/LĐTBXH-BTXH ngày 01 tháng 10 năm 2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7590/BKHĐT-KTDV ngày 01 tháng 10 năm 2012, Bộ Tài chính tại văn bản số 13444/BTC-NSNN ngày 03 tháng 10 năm 2012, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 4.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương để cứu đói cho nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt, cụ thể: - Tỉnh Thanh Hóa: 3.000 tấn gạo. - Tỉnh Nghệ An: 1.000 tấn gạo. Ủy ban nhân dân tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng cho nhân dân cứu đói. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - N hư Điều 3; - Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
  2. - VPCP: BTCN, các PCN, C ổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP, KGVX; - Lưu: VT, KTTH (3). Vũ Văn Ninh
730300