of x

Quyết định số 1450/QĐ-BNN-KH

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 3 | FileSize: 0.16 M | File type: PDF
3 lần xem

Quyết định số 1450/QĐ-BNN-KH. QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA, DỰ TOÁN DỰ ÁN VÀ GIAO NHIỆM VỤ ĐIỀU TRA VỀ ĐẦU TƯ CƠ BẢN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT TRONG NÔNG LÂM THỦY SẢN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN. Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Vài tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quyet-dinh-so-1450-qd-bnn-kh-xzn2tq.html

Nội dung

TLMP xin giới thiệu tới cộng đồng thư viện Quyết định số 1450/QĐ-BNN-KH.Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện Văn Bản Luật,Đầu tư phục vụ cho thư viện của mình.Trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo ,Thư viện Quyết định số 1450/QĐ-BNN-KH thuộc thể loại ,Văn Bản Luật,Đầu tư được chia sẽ bởi bạn dau-tu tới bạn đọc nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này đã đưa vào chủ đề Văn Bản Luật,Đầu tư , có tổng cộng 3 trang , thuộc định dạng .PDF, cùng mục còn có khuyến khích đầu tư, quy chế thẩm tra, giấy chứng nhận đầu từ, quản lý đầu tư, quản lý tài chính, dự án đầu tư ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA, DỰ TOÁN DỰ ÁN VÀ GIAO NHIỆM VỤ ĐIỀU TRA VỀ ĐẦU TƯ CƠ BẢN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT TRONG NÔNG LÂM THỦY SẢN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, kế tiếp là PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2012 Số: 1450/QĐ-BNN-KH QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA, DỰ TOÁN DỰ ÁN VÀ GIAO NHIỆM VỤ ĐIỀU TRA VỀ ĐẦU TƯ CƠ BẢN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT TRONG NÔNG LÂM THỦY SẢN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức, nói thêm là năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông,còn cho biết thêm thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/09/2009 của Chính phủ sửa đ
  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2012 Số: 1450/QĐ-BNN-KH QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA, DỰ TOÁN DỰ ÁN VÀ GIAO NHIỆM VỤ ĐIỀU TRA VỀ ĐẦU TƯ CƠ BẢN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT TRONG NÔNG LÂM THỦY SẢN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/09/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP; Căn cứ Quyết định số: 2239/QĐ-BNN-KH ngày 20/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy định về quản lý điều tra cơ bản ngành Nông nghiệp nông thôn; Căn cứ Quyết định số 1922/QĐ-BNN-KH ngày 22/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phê duyệt danh mục Quy hoạch và điều tra cơ bản mở mới kế hoạch năm 2012 và phân giao nhiệm vụ quản lý; Căn cứ Thông báo số 3588/BNN-TC ngày 5/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc giao các đơn vị đầu mối phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Xét biên bản Hội đồng thẩm định theo Quyết định số: 1973/QĐ-BNN-KH ngày 19/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Hội đồng thẩm định đề cương - dự toán các dự án điều tra cơ bản thường xuyên năm 2012; Đề cương, dự toán đã được chỉnh sửa hoàn thiện kèm theo Tờ trình số: 40/TTr-TH ngày 14/03/2012 của Trung tâm Tin học và Thống kê; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt phương án điều tra, dự toán dự án điều tra thường xuyên: 1. Tên dự án: Điều tra đầu tư cơ bản để phát triển sản xuất trong nông lâm thủy sản.
  2. 2. Mục tiêu của dự án: Nhằm thu thập số liệu, thông tin kịp thời, trung thực và có hệ thống về tổng vốn và theo hạng mục đầu tư vốn cơ bản phát triển sản xuất, nguồn huy động vốn đầu tư cơ bản phát triển sản xuất trong khu vực doanh nghiệp, trang trại và hộ sản xuất nông lâm thủy sản vụ cho việc quản lý, chỉ đạo, phân tích xây dựng chính sách, lập kế hoạch phát triển ngành. 3. Phạm vi điều tra: Điều tra chọn mẫu tại 20 tỉnh đại diện trên cả nước, gồm 3.243 đơn vị mẫu. 4. Đối tượng, đơn vị điều tra: Điều tra các đơn vị sản xuất đang hoạt động nông lâm, thủy sản, gồm: + Doanh nghiệp sản xuất nông lâm thủy sản + Trang trại sản xuất nông lâm thủy sản + Hộ sản xuất nông lâm thủy sản và ngành nghề 5. Thời kỳ và thời gian điều tra: - Kỳ điều tra đầu tiên vào năm 2012. - Thời gian thực hiện điều tra trong 1 năm, hoàn thành công bố số liệu vào tháng 12 của năm điều tra. - Số liệu thu thập là số liệu thực hiện trong năm trước năm điều tra. 6. Nội dung chính cần giải quyết: - Điều tra trực tiếp từ các đơn vị chọn mẫu để thu thập thông tin chính: Quy mô cơ sở sản xuất kinh doanh; Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và huy động vốn sản xuất; Tổng vốn đã đầu tư xây dựng cơ bản, phân theo hạng mục đầu t ư gồm: Khai hoang kiến thiết đồi ruộng, trồng mới và kiến thiết cơ bản cây lâu năm, gây đàn gia súc cơ bản; xây dựng chuồng trại chăn nuôi; Trồng mới và chăm sóc cơ bản rừng; Xây dựng ao hồ nuôi trồng thủy sản; Mua sắm máy móc thiết bị sản xuất; Đầu tư xây dựng hạ tầng khác; Thông tin về nguồn vốn huy động để đầu t ư cơ bản và huy động vốn sản xuất trong năm. - Kiểm tra, giám sát, phúc tra, xử lý, phân tích số liệu, viết báo cáo kết quả điều tra, công bố kết quả điều tra và quản lý số liệu theo quy định hiện hành. 7. Sản phẩm giao nộp gồm: - Toàn bộ phiếu điều tra trực tiếp đã ghi thông tin điều tra. - Bản báo cáo kết quả điều tra có phụ lục các bảng đầu ra.
  3. - Đĩa CD ghi file báo cáo kết quả điều tra, file các bảng trích rút đầu ra, form nhập tin và file các bảng số liệu gốc điều tra. 8. Kinh phí thực hiện: Tổng dự toán kinh phí thực hiện kỳ điều tra đầu tiên năm 2012 là: 2.627.295.000 đồng, (có phụ lục Dự toán kèm theo) Nguồn kinh phí: Ngân sách Nhà nước Điều 2. Giao Vụ Kế hoạch quản lý, theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện, thẩm định nghiệm thu theo đúng quy định hiện hành. Giao Trung tâm Tin học và Thống kê phối hợp với cơ quan quản lý kiểm tra, giám sát điều tra và phúc tra; chịu trách nhiệm nhập tin và xử lý kết quả điều tra. Giao Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp thực hiện điều tra theo đề cương dự toán được phê duyệt. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 340/QĐ-BNN- KH ngày 16/3/2012. Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Giám đốc Trung tâm Tin học và Thống kê, Viện trưởng Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - N hư điều 4; - Lưu: VT, Vụ KH . Nguyễn Thị Xuân Thu
695659

Sponsor Documents