of x

Quyết định số 1439/QĐ-UBND

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 5 | Page: 1 | FileSize: 0.15 M | File type: PDF
5 lần xem

Quyết định số 1439/QĐ-UBND. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH LONG AN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN. Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quyet-dinh-so-1439-qd-ubnd-lwk2tq.html

Nội dung

TLMP xin trân trọng giới thiệu tới cộng đồng thư viện Quyết định số 1439/QĐ-UBND.Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện Văn Bản Luật,Thể thao - Y tế cần thiết cho học tập.Trân trọng kính mời thành viên đang cần cùng xem ,Tài liệu Quyết định số 1439/QĐ-UBND thuộc chủ đề ,Văn Bản Luật,Thể thao - Y tế được giới thiệu bởi thành viên thethaoyte đến cộng đồng nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này đã giới thiệu vào mục Văn Bản Luật,Thể thao - Y tế , có tổng cộng 1 page , thuộc định dạng .PDF, cùng thể loại còn có vắc xin, sinh phẩm y tế, quản lý dược, phí khám chữa bệnh, phép lưu hành, dược mỹ phẩm ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH LONG AN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH LONG AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Long An, ngày 10 tháng 5 năm 2012 Số: 1439/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH LONG AN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm, kế tiếp là 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm, nói thêm soát thủ tục hành chính; Xét yêu cầu của Giám đốc Sở Y tế và Chánh Văn phòng UBND tỉnh, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1, nói thêm Công bố
  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH LONG AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Long An, ngày 10 tháng 5 năm 2012 Số: 1439/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH LONG AN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Chánh Văn phòng UBND tỉnh, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính được bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Long An. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2012. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND t ỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Tân An; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. CHỦ TỊCH Nơi nhận: - N hư Điều 3; - VP Chính phủ (Cục KS.TTHC); - CT, PCT.UBND tỉnh (VX); - Phòng Kiểm soát TTHC; Đỗ Hữu Lâm - Lưu: VT,NN. * N ội dung phụ lục kèm theo Quyết định (05 trang) đề nghị tham khảo, tải về tại Website: www.cctthc.longan.gov.vn
691651

Sponsor Documents