Quyết định số 1432/QĐ-UBND

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 65 | Page: 3 | FileSize: 0.14 M | File type: PDF
of x

Quyết định số 1432/QĐ-UBND. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ THUỘC BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH BÌNH PHƯỚC. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quyet-dinh-so-1432-qd-ubnd-crt2tq.html

Nội dung


  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Bình Phước, ngày 17 tháng 7 năm 2012 Số: 1432/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ THUỘC BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH BÌNH PHƯỚC. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; Căn cứ Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Căn cứ Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Căn cứ Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 24/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế; Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tại Tờ trình số 151/TTr-BQL ngày 09/05/2012 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,
  2. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 22 thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế được ban hành tại Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 24/02/2011 của UBND tỉnh (kèm theo danh mục 22 thủ tục hành chính). Lý do: một số văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực và được thay thế. Điều 2. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. CHỦ TỊCH Trương Tấn Thiệu DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ STT Tên thủ tục hành chính Mã số Lý do I. Lĩnh vực thành lập và phát triển doanh nghiệp Thủ tục Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với Công Thay thế 1 158572 ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) Thủ tục Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty Thay thế trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ 2 158573 chức) Thủ tục Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty Thay thế 3 158577 trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Thủ tục Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với Công Thay thế 4 158581 ty cổ phần Thủ tục Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với Công Thay thế 5 158587 ty hợp danh Thủ tục Giải thể DN đối với Công ty TNHH một thành Thay thế 6 158592 viên (chủ sở hữu là cá nhân)
  3. Thủ tục Giải thể DN đối với Công ty TNHH một thành Thay thế 7 158595 viên (chủ sở hữu là tổ chức) Thủ tục Giải thể DN đối với Công ty TNHH hai thành Thay thế 8 014395 viên trở lên Thủ tục Giải thể đối với Công t y cổ phần Thay thế 9 158597 Thủ tục Giải thể DN đối với Công ty hợp danh Thay thế 10 158609 II. Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước và XK, NK Thủ tục Cấp GCNXXHH (C/O) mẫu D Thay thế 1 016136 III. Lĩnh vực việc làm Thủ tục Cấp mới GPLĐ cho người nước ngoài làm việc Thay thế 1 016179 tại Việt Nam. Thủ tục Cấp lại GPLĐ cho người nước ngoài làm việc tại Thay thế 2 016246 Việt Nam. Thủ tục Gia hạn GPLĐ cho người nước ngoài làm việc Thay thế 3 016265 tại Việt Nam. IV. Lĩnh vực lao động, tiền lương Thủ tục đăng ký Thỏa ước lao động tập thể Thay thế 1 016253 Thủ tục đăng ký mới hoặc đăng ký lại hệ thống thang Thay thế 2 016750 lương, bảng lương V. Lĩnh vực an toàn lao động Thủ tục đăng ký nội quy lao động Thay thế 1 016259 VI. Lĩnh vực lao động ngoài nước Thủ tục đăng ký kế hoạch đưa người lao động đi thực tập Thay thế 1 014300 ở nước ngoài dưới 90 ngày VII. Lĩnh vực Môi trường Thủ tục Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác Thay thế 1 016267 động môi trường (ĐTM) Xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ Thay thế 2 016275 môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án Thủ tục Xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi Thay thế 3 110069 trường Thủ tục Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác Thay thế 4 016775 động môi trường bổ sung (ĐTM bổ sung)
703126