Quyết định số 1381/QĐ-BNN-QLCL

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 5 | Page: 2 | FileSize: 0.16 M | File type: PDF
of x

Quyết định số 1381/QĐ-BNN-QLCL. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ BIỆN PHÁP KIỂM TRA VỀ DƯ LƯỢNG HÓA CHẤT, KHÁNG SINH ĐỐI VỚI LÔ HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU VÀO CANADA VÀ NHẬT BẢN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN. Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ học tập Vài tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quyet-dinh-so-1381-qd-bnn-qlcl-75o2tq.html

Nội dung


  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------------- Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2012 Số: 1381/QĐ-BNN-QLCL QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ BIỆN PHÁP KIỂM TRA VỀ DƯ LƯỢNG HÓA CHẤT, KHÁNG SINH ĐỐI VỚI LÔ HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU VÀO CANADA VÀ NHẬT BẢN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP; Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010; Căn cứ Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản (gọi tắt là Thông tư 55); Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bãi bỏ hiệu lực Quyết định số 2654/QĐ-BNN-QLCL ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành biện pháp kiểm tra tăng cường về chất lượng, an toàn thực phẩm lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Canada và Nhật Bản. Điều 2. Áp dụng chế độ kiểm tra chặt đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu sang Nhật Bản được sản xuất tại cơ sở bị Cơ quan thẩm quyền Nhật Bản cảnh báo vi phạm an to àn thực phẩm về dư lượng hóa chất, kháng sinh, cụ thể: 1. Thực hiện kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm lô hàng thủy sản xuất khẩu sang Nhật Bản được sản xuất tại Cơ sở theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 25 Thông t ư 55. 2. Trình tự, thủ tục kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm và cấp giấy chứng nhận lô hàng thực hiện theo quy định tại Phụ lục 9, 10 ban hành kèm theo Thông tư 55. 3. Cơ sở được dỡ bỏ chế độ kiểm tra chặt nếu đáp ứng quy định nêu tại điểm b khoản 4 Điều 25 Thông tư 55.
  2. Điều 3. Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có trách nhiệm: 1. Phổ biến hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản xuất khẩu thực hiện Quyết định này. 2. Tổ chức thực hiện kiểm tra, chứng nhận đối với các lô hàng thủy sản trước khi xuất khẩu vào Nhật Bản nêu tại Điều 2 Quyết định này theo quy định tại Thông tư 55. 3. Phối hợp với Tổng cục Hải quan để triển khai kiểm soát đối với các lô hàng thủy sản của cơ sở xuất khẩu vào Nhật Bản thuộc đối tượng phải kiểm tra theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định này. 4. Định kỳ 3 tháng/lần tổng hợp, báo cáo và đề xuất với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn việc hủy bỏ, sửa đổi biện pháp kiểm tra theo Quyết định này trên cơ sở tình hình CL, ATTP thủy sản của Việt Nam tại thị trường Nhật Bản. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Giám đốc các cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản xuất khẩu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - N hư Điều 5; - Các Bộ: Tài chính, Công Thương; - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL); - Tổng cục Hải quan; Cao Đức Phát - H iệp hội Chế biến và XK thủy sản Việt Nam (VASEP); - Lưu: VT, QLCL.
697181