of x

Quyết định số 1185/QĐ-UBND

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 1 | FileSize: 0.13 M | File type: PDF
3 lần xem

Quyết định số 1185/QĐ-UBND. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI VĂN PHÒNG UBND TỈNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 606/QĐ-UBND NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 2009. Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Một ít tài liệu download mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quyet-dinh-so-1185-qd-ubnd-plp2tq.html

Nội dung

TLMP xin chia sẽ đến mọi người tài liệu Quyết định số 1185/QĐ-UBND.Để chia sẽ thêm cho các thành viên nguồn thư viện Văn Bản Luật,Bộ máy hành chính đưa vào cho học tập.Xin mời bạn đọc đang cần cùng xem ,Thư viện Quyết định số 1185/QĐ-UBND trong chủ đề ,Văn Bản Luật,Bộ máy hành chính được chia sẽ bởi user bomayhanhchinh đến cộng đồng nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này được giới thiệu vào thể loại Văn Bản Luật,Bộ máy hành chính , có tổng cộng 1 trang , thuộc file .PDF, cùng thể loại còn có Văn bản pháp luật, chính sách hành chính, quản lý nhà nước, hành chính nhà nước, quy định chính phủ, bộ máy nhà nước ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem . Để download file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
QUYẾT ĐỊNH, tiếp theo là VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI VĂN PHÒNG UBND TỈNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 606/QĐ-UBND NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 2009 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- --------------- Số: 1185/QĐ-UBND Thừa Thi ên Huế, ngày 02 tháng 7 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI VĂN PHÒNG UBND TỈNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 606/QĐ-UBND NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 2009 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, kế tiếp là Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;, nói thêm là Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của C
  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- --------------- Số: 1185/QĐ-UBND Thừa Thi ên Huế, ngày 02 tháng 7 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI VĂN PHÒNG UBND TỈNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 606/QĐ-UBND NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 2009 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định việc thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính; Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2009. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác quy định tại Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Chủ tịch UBND tỉnh không thay đổi. Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, Thị xã Hương Trà, Hương Thủy, thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. CHỦ TỊCH Nơi nhận: Như Điều 3; - CT và các PCT UBND t ỉnh; - - VP: CVP, PCVP; Các đơn vị trực thuộc Văn phòng; - Nguyễn Văn Cao Lưu: VT, PAKN. - FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Thu tuc hanh chinh
697739

Sponsor Documents