Quyết định số 1185/QĐ-UBND

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 14 | Page: 2 | FileSize: 0.16 M | File type: PDF
of x

Quyết định số 1185/QĐ-UBND. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỐ TRÍ LỰC LƯỢNG ĐỂ QUẢN LÝ VÀ LÀM THỦ TỤC CHO HÀNG HÓA XNK, NGƯỜI VÀ PHƯƠNG TIÊN VẬN TẢI XNC TẠI CỬA KHẨU CO SÂU XÃ CAO LÂU, HUYỆN CAO LỘC, TỈNH LẠNG SƠN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH. Giống các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quyet-dinh-so-1185-qd-ubnd-7442tq.html

Nội dung


  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Lạng Sơn, ngày 21 tháng 08 năm 2012 Số: 1185/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỐ TRÍ LỰC LƯỢNG ĐỂ QUẢN LÝ VÀ LÀM THỦ TỤC CHO HÀNG HÓA XNK, NGƯỜI VÀ PHƯƠNG TIÊN VẬN TẢI XNC TẠI CỬA KHẨU CO SÂU XÃ CAO LÂU, HUYỆN CAO LỘC, TỈNH LẠNG SƠN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14/3/2005 của Chính phủ về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền; Căn cứ Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới; Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNN ngày 31/1/2008 của Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 03/6/2009 của Bộ Công Thương về việc xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn tại Báo cáo số 1531/BC-HQLS ngày 03/8/2012 về việc “kết quả khảo sát và đề xuất biện pháp quản lý hàng hóa XNK qua cửa khẩu Bình Nghi, cửa khẩu phụ Co Sâu, Bản Chắt”, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cử các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu Co Sâu, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc bao gồm: Biên phòng, Hải quan, Thuế, kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật, kiểm dịch y tế; Giao Thủ trưởng cơ quan chức năng quyết định việc điều động số cán bộ, công chức đi làm nhiệm vụ, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, kiểm soát tại Cửa khẩu.
  2. Điều 2. Giao Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: - Là cơ quan đầu mối, chủ trì đối với hoạt động chung của các lực lượng chức năng tại địa bàn; - Chịu trách nhiệm dự thảo Quy chế phối hợp đối nội giữa các lực lượng chức năng, với chính quyền cơ sở tại địa bàn và đối ngoại với các đối tượng liên quan khác, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; - Có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng xác định ranh giới, phạm vi hoạt động khu vực kiểm tra kiểm soát (được nêu rõ trong Quy chế phối hợp). Điều 3. Chi phí hành chính chung cho ho ạt động các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu: Giao Sở Tài chính cân đối, cấp cho Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo dự toán Ngân sách hàng năm. Điều 4. Chánh Văn phòng UBND t ỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Xây dựng, Công Thương, Ngoại vụ, Nội vụ, Kho bạc NN tỉnh; thủ trưởng các cơ quan Kiểm dịch; UBND huyện Cao Lộc và các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - N hư Điều 4; - Các Bộ: TC, CT, YT, NN &PTNT; - Bộ TLBĐ Biên phòng, - Tổng cục Hải quan; - TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; - CT, PCT UBND tỉnh; Nguyễn Văn Bình - Ban QLKKTCK Đ ồng Đăng – Lạng Sơn; - Sở Tư pháp; - Cục Thuế, CA tỉnh; - Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng 7; - Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn; - Chi cục kiểm dịch y tế; - TT huyện ủy Cao Lộc; - PVP, các phòng CV; - Lưu: VT, NHB.
717881