Quyết định số 1110/QĐ-CT

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 2 | FileSize: 0.16 M | File type: PDF
of x

Quyết định số 1110/QĐ-CT. Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1110/qđ-ct', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quyet-dinh-so-1110-qd-ct-i0n2tq.html

Nội dung


  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH QUẢNG TRỊ NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Quảng Trị, ngày 27 tháng 06 năm 2012 Số: 1110/QĐ-CT QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG – VẬN TẢI TỈNH QUẢNG TRỊ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/4/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải tại Tờ trình số: 1065/SGTVT-TCHC ngày 21/6/2012 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông – Vận tải tỉnh Quảng Trị. Điều 2. Sở Giao thông – Vận tải, Trung tâm Tin học tỉnh chịu trách nhiệm công khai thủ tục hành chính này bằng các hình thức như: Đăng tải trên Trang thông tin điện tử; đóng thành sổ; giới thiệu trên báo chí; Đài Truyền hình; Đài Phát thanh… để phục vụ nhân dân. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
  2. CHỦ TỊCH Nơi nhận: - N hư Điều 3; - Cục Kiểm soát thủ tục hành chính; - Các PCT UBND tỉnh; - Các PVP UBND tỉnh; Nguyễn Đức Cường - Trung tâm Tin học tỉnh; - Lưu: VT, NN(N) , KSTTHC(4b). THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG – VẬN TẢI TỈNH QUẢNG TRỊ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1110/QĐ-CT ngày 27 tháng 6 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị) STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực đường bộ Cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu. 1 Cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng. 2 Cấp đăng ký xe máy chuyên dùng tạm thời. 3 Đổi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng. 4 Sang tên chủ sở hữu đăng ký xe máy chuyên dùng trong trường hợp cùng một 5 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Sang tên chủ sở hữu đăng ký xe máy chuyên dùng trong trường hợp khác 6 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
695680