of x

Quyết định số 09/QĐ-UBCK

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 5 | Page: 2 | FileSize: 0.15 M | File type: PDF
5 lần xem

Quyết định số 09/QĐ-UBCK. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUY CHẾ HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH KÝ QUỸ CHỨNG KHOÁN CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC. Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quyet-dinh-so-09-qd-ubck-ish4tq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn xin trân trọng giới thiệu tới các bạn thư viện Quyết định số 09/QĐ-UBCK.Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu Văn Bản Luật,Chứng khoán giúp đỡ cho công tác giảng dạy.Trân trọng kính mời thành viên đang cần cùng tham khảo ,Thư viện Quyết định số 09/QĐ-UBCK trong danh mục ,Văn Bản Luật,Chứng khoán được giới thiệu bởi bạn chung-khoan đến thành viên nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này được đưa vào mục Văn Bản Luật,Chứng khoán , có tổng cộng 2 page , thuộc file .PDF, cùng thể loại còn có luật chứng khoán, thanh toán giao dịch, giao dịch chứng khoán, thị trường chứng khoáng, lưu ký chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu chính phủ ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập . Để download file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUY CHẾ HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH KÝ QUỸ CHỨNG KHOÁN CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ỦY BAN CHỨNG KHOÁN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc NHÀ NƯỚC --------------- ------- Số: 09/QĐ-UBCK Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUY CHẾ HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH KÝ QUỸ CHỨNG KHOÁN CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm, nói thêm 2010; Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định, kế tiếp là chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ, cho biết thêm sung mộ
  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ỦY BAN CHỨNG KHOÁN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc NHÀ NƯỚC --------------- ------- Số: 09/QĐ-UBCK Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUY CHẾ HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH KÝ QUỸ CHỨNG KHOÁN CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Căn cứ Quyết định số 112/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính; Căn cứ Thông tư số 74/2011/TT-BTC ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch chứng khoán; Căn cứ Quyết định số 637/QĐ-UBCK ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi một số điều Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 637/QĐ-UBCK ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (sau đây gọi là Quy chế) như sau: 1. Hủy bỏ điểm b khoản 3 Điều 8 của Quy chế. 2. Sửa đổi khoản 1, 2 Điều 16 của Quy chế như sau:
  2. “1. Tỷ lệ ký quỹ ban đầu do công ty chứng khoán quy định nhưng không được thấp hơn 50%. 2. Tỷ lệ ký quỹ duy trì do công ty chứng khoán quy định nhưng không được thấp hơn 30%”. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2013. Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý ký kinh doanh chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các công ty chứng khoán và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như Điều 3 (để thực hiện); - Lãnh đạo BTC (để báo cáo); - Lãnh đạo UBCK (để biết); - Các đơn vị thuộc UBCK; Vũ Bằng - Lưu: VT, QLKD, 120.
780928

Sponsor Documents