Quyết định số 2422/QĐ-UBND

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 5 | Page: 9 | FileSize: 0.17 M | File type: PDF
of x

Quyết định số 2422/QĐ-UBND. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC DỰ ÁN GỌI VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2013-2015 CỦA TỈNH BÌNH THUẬN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN. Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu download mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quye-t-di-nh-so-2422-qd-ubnd-xtq3tq.html

Nội dung


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- Số: 2422/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Phan Thiết, ngày 03 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC DỰ ÁN GỌI VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2013-2015 CỦA TỈNH BÌNH THUẬN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Kế hoạch số 6475/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về định hướng, giải pháp thu hút và quản lý vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới; Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3201/SKHĐT-HTĐT ngày 22 tháng 10 năm 2012, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Danh mục các dự án gọi vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2013 - 2015 của tỉnh Bình Thuận. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1927/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2010. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã La Gi và thành phố Phan Thiết chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. CHỦ TỊCH Lê Tiến Phương DANH MỤC DỰ ÁN GỌI VỐN ĐẦU NƯỚC NGOÀI CỦA TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2013 -2015 (Kèm theo Quyết định số 2422/QĐ-UBND ngày 03/11/2012 của UBND tỉnh Bình Thuận) Stt Tên Dự án Địa điểm đầu tư Dự kiến Qui mô tổng đầu tư vốn đầu tư Các điều Hình kiện thức thuận đầu tư lợi về vị trí đầu tư Cơ quan Ghi đề xuất chú I LĨNH VỰC DỊCH VỤ - DU LỊCH 1 2 3 4 Khu du lịch Sông Quao Khu du lịch Suối nước nóng Bưng Thị- Tà cú (PA 2) Khu du lịch Hồ Hàm Thuận Đa Mi Khu du lịch sinh thái Thác Bà xã Hàm Trí, huyện HTBắc xã Tân Thuận, Hàm Thuận Nam xã Đa Mi, Hàm Thuận Bắc huyện Tánh Linh Diện tích: 250 ha 310 ha 700 ha 250 ha Nằm gần QL 7,5 L.Doanh, 28, có triệu 100% đề án USD NN QH được duyệt. Đã có 50 L.Doanh, đường triệu 100% giao USD NN thông, điện. Nằm 42 L.Doanh, trong triệu 100% qui USD NN họach du lịch Nằm 45 L.Doanh, trong triệu 100% qui USD NN họach du lịch UBND huyện HTBắc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch UBND h. Tánh Linh II LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP Công nghiệp chế biến Nông - lâm - thuỷ sản 5 6 7 8 9 10 Nhà máy giày da xuất khẩu (không thuộc da) Nhà máy may mặc xuất khẩu Nhà máy sản xuất ván nhân tạo; Bao bì carton Nhà máy chế biến – đóng hộp thịt, thực phẩm các loại Nhà máy chế biến, đóng hộp nước giải khát, trái cây Nhà máy sản xuất nhựa và các sản phẩm từ KCN Hàm Kiệm 1, KCN Sơn Mỹ 1, Cụm CN-TTCN KCN Hàm Kiệm 1, KCN Sơn Mỹ 1, Tân Đức, Tuy Phong. KCN Hàm Kiệm 1, KCN Sơn Mỹ 1, Tân Đức, Tuy Phong. KCN Hàm Kiệm, KCN Sơn Mỹ, Phan Thiết 2. KCN Hàm Kiệm 1, Phan Thiết 2. KCN Hàm Kiệm 1, KCN Sơn Mỹ 3 – 7 triệu đôi/năm Tùy chọn Tùy chọn ... - slideshare.vn 745987