Quy tắc ứng xử toàn cầu

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 40 | FileSize: 3.83 M | File type: PDF
of x

Quy tắc ứng xử toàn cầu. Nội dung tài liệu Quy tắc ứng xử toàn cầu của Pepsico trình bày về mục đích thúc đẩy việc làm, trách nhiệm với các cổ đông, trách nhiệm cá nhân, tính chính trực, tôn trọng và thực hiện quy tắc, đạo đức trong các hoạt động kinh doanh của Pepsico.. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quy-tac-ung-xu-toan-cau-fvgbuq.html

Nội dung


Quy Tắc Ứng Xử Toàn Cầu

Hành Động Có Mục Đích

Quy Tắc

Ứng Xử Toàn Cầu
3 Thông Điệp của Chủ Tịch kiêm Tổng
Giám Đốc Điều Hành Công Ty
4 Chuẩn Giá Trị Của PepsiCo


Mục Đích Thúc Đẩy Việc Làm
Của Chúng Ta
5 Kinh Doanh Đúng Cách
5 Trách Nhiệm Của Chúng Ta Đối Với
Quy Tắc


Trách Nhiệm Của Bản Thân
Bạn
6 Tuân Thủ Quy Tắc Của Chúng Ta
6 Chỉ Dẫn Bằng Cách Làm Gương
7 Tìm Kiếm Hướng Dẫn và Báo Cáo
Những Quan Ngại
8 Speak Up (Hãy Lên Tiếng)
8 Không Trả Thù/Trả Đũa


Tôn Trọng Tại Nơi Làm Việc
Của Chúng Ta
10
10
11
12
13
13
14

Đa Dạng và Hội Nhập
Nhân Quyền
Chống Phân Biệt Đối Xử
Chống Quấy Rối
Sức Khỏe và An Toàn
Lạm Dụng Chất Gây Nghiện
Chống Bạo Lực


Tính Chính Trực Trên Thị
Trường Của Chúng Ta
16
16
17
17
18

Chất Lượng Sản Phẩm
Tiếp Thị Một Cách Có Trách Nhiệm
Các Khách Hàng Của Chúng Ta
Các Nhà Cung Cấp Của Chúng Ta
Các Đối Thủ Cạnh Tranh Của Chúng
Ta
19 Sự Gắn Kết Cộng Đồng


Đạo Đức Trong Các Hoạt
Động Kinh Doanh
21
22
23
24
24
25
26

2

Xung Đột Về Quyền Lợi
Chống Tham Nhũng
Chống Hối Lộ
Chống Rửa Tiền
Kiểm Soát Thương Mại Quốc Tế
Các Hoạt Động Chính Trị
Quà Tặng Thương Mại


Trách Nhiệm Với Các Cổ
Đông Của Chúng Ta

28 Tính Chính Xác Của Hồ Sơ Kinh
Doanh
28 Công Khai Minh Bạch
29 Quản Lý Hồ Sơ
29 Kiểm Toán Và Điều Tra
30 Các Nguồn Lực Công Ty
30 Lừa Đảo
31 Thông Tin Bảo Mật
32 Giao Dịch Nội Gián
33 Quyền Riêng Tư
33 Thông tin với bên ngoài
34 Sở Hữu Trí Tuệ
34 Hệ Thống Email, Internet và
Thông Tin


Thực hiện Quy Tắc Của
Chúng Ta

35 Phòng Tuân Thủ Đạo Đức Kinh
Doanh Toàn Cầu
36 Điều Tra Vi Phạm
36 Các Biện Pháp Kỷ Luật
36 Quy Tắc Ứng Xử Của Chúng Ta
Không Phải Là Một Bản Hợp Đồng
37 Ban Hành Và Sửa Đổi Quy Tắc của
Chúng Ta
37 Sự Công Nhận
37 Công Bố Sự Khước Từ

38 Speak Up (Hãy Lên Tiếng)

Tôi rất vinh dự được giới thiệu về Quy Tắc Ứng Xử Toàn Cầu
mới của PepsiCo. Bộ Quy Tắc của chúng ta đã được cập nhật để
cung cấp thông tin cụ thể hơn, nhưng những nguyên lý cơ bản
của bộ quy tắc và Chuẩn giá trị vẫn được giữ nguyên. Bộ Quy
Tắc của chúng ta tiếp tục là bản tuyên ngôn về những chuẩn mực
cao nhất về đạo đức và tính chính trực trong mọi hành động của
chúng ta, hợp nhất tất cả chúng ta tại PepsiCo với một bộ những
giá trị hướng dẫn những quyết định và hành động hàng ngày của
chúng ta.
Bộ Quy Tắc này xác định cách thức chúng ta kinh doanh một
cách phù hợp – với phương châm Hành động có Mục Đích và cam
kết của chúng ta về sự phát triển bền vững. Bộ Quy Tắc này mô tả
“mục đích” đằng sau việc làm của chúng ta và được soạn thảo để
hỗ trợ chúng ta hoàn thành các nghĩa vụ, tôn trọng người khác
tại nơi làm việc và hoạt động một cách chính trực trên thị trường.
Tôi khuyến khích các bạn đọc kỹ Bộ Quy Tắc này và thường
xuyên tham khảo nó để có những hướng dẫn cần thiết. Danh
tiếng của PepsiCo phụ thuộc vào ứng xử của mỗi cá nhân và của
tất cả chúng ta với tư cách một công ty. Không có gì quan trọng
hơn đối với PepsiCo, với cá nhân tôi, và tôi hy vọng cũng như vậy
đối với từng người trong các bạn, bằng việc gìn giữ tên tuổi của
PepsiCo thông qua việc nắm vững những nguyên tắc của Quy
Tắc Ứng Xử.

Indra K. Nooyi
Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc Điều Hành
Ngày 01 tháng 10 năm 2012

Hành Động Có Mục Đích
Cam Kết Của PepsiCo

3

QUY TẮC ỨNG XỬ TOÀN CẦU

Chuẩn Giá
Trị Của
PepsiCo

Cam Kết Của Chúng Ta
Đạt được sự tăng trưởng bền vững trong
kinh doanh thông qua đội ngũ nhân viên
được giao quyềnhành động với tinh thần
trách nhiệm và xây dựng lòng tin
Các Nguyên Tắc Cơ Bản
Chúng ta phải luôn phấn đấu:
Quan tâm tới khách hàng, người tiêu dùng và
môi trường chúng ta đang sống
Chỉ bán những sản phẩm mà chúng ta tự hào
về nó
Phát biểu một cách trung thực và vô tư
Cân bằng giữa những thành quả ngắn hạn và
chiến lược dài hạn
Chiến thắng bằng sự đa dạng và không phân
biệt đối xử
Tôn trọng lẫn nhau và cùng nhau thành công

4

Mục Đích Thúc Đẩy Việc
Làm Của Chúng Ta
Kinh Doanh Đúng Cách
Bộ Quy Tắc là “mục đích” đằng sau việc làm của chúng ta.
Tại PepsiCo, chúng ta tin rằng hành động có đạo đức và trách nhiệm không chỉ là điều
đúng phải làm, mà còn là điều cần thiết cho hoạt động kinh doanh của chúng ta.
Quy Tắc Ứng Xử Toàn Cầu Của PepsiCo (gọi tắt là “Quy Tắc” của chúng ta) là bản đồ chỉ
đường và là kim chỉ nam giúp chúng ta kinh doanh đúng cách. Nói một cách đơn giản, kinh
doanh đúng cách là khi bạn hành động có đạo đức và luôn tuân theo những giá trị, quy tắc,
chính sách và luật lệ của chúng ta.
Mỗi chúng ta đều được kỳ vọng nắm vững những nguyên tắc của Quy Tắc và:
• Thể hiện sự tôn trọng tại nơi làm việc
• Hoạt động một cách chính trực trên thị trường
• Đảm bảo tính đạo đức trong các mối quan hệ kinh doanh của chúng ta
• Thực hiện công việc một cách có trách nhiệm đối với những cổ đông của chúng ta
Bộ quy tắc là trung tâm của mọi hành động của chúng ta. Bộ quy tắc củng cố giá trị
cốt lõi của chúng ta và là nền tảng cho sứ mệnh chiến lược Hành Động có Mục Đích, đó
chính là mục đích thực sự thúc đẩy việc làm của chúng ta.

Trách Nhiệm Của Chúng Ta Đối Với Quy Tắc
Bộ Quy Tắc này áp dụng cho tất cả nhân viên, Hội Đồng Quản Trị và ảnh hưởng
đến mọi quyết định kinh doanh chúng ta đưa ra.
Bộ Quy Tắc ảnh hưởng đến tất cả quyết định và hành động của chúng ta, tại văn
phòng, nhà máy, khu vực kho bãi, trong phòng họp hay tại nơi bán sản phẩm của
chúng ta tới khách hàng.
Quy Tắc của chúng ta áp dụng cho:
• Tất cả nhân viên PepsiCo trên toàn thế giới (bao gồm nhân viên thuộc các chi nhánh
của chúng ta)
• Các thành viên của Hội Đồng Quản Trị PepsiCo khi họ thực thi vai trò giám đốc
• Các liên doanh của PepsiCo mà PepsiCo nắm quyền quản lý, và toàn bộ nhân viên,
viên chức, giám đốc thuộc các liên doanh này
Bộ phận Tuân Thủ Đạo Đức Kinh Doanh Toàn Cầu của PepsiCo (“Phòng Tuân Thủ và
Đạo Đức Toàn Cầu”) chịu trách nhiệm truyền thông, giám sát và thi hành Quy Tắc.
Tuy nhiên, trách nhiệm cao nhất đối với việc tuân thủ Quy Tắc và duy trì văn hóa ưu
tiên tính đạo đức của PepsiCo phụ thuộc vào mỗi cá nhân chúng ta.

5

1106329