Quá trình hình thành và phát triển về tổ chức của Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 4 | Page: 16 | FileSize: 0.50 M | File type: PDF
of x

Quá trình hình thành và phát triển về tổ chức của Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương. Tên của cơ quan tham mưu của Đảng về công tác tư tưởng được gọi là: Ban Cổ động và Tuyên truyền, Ban Tuyên truyền; Bộ Cổ động và Tuyên truyền, Bộ Tuyên truyền Trung ương. - Đề cương tuyên truyền ''Ngày Quốc tế Đỏ - mồng một tháng tám'' có ghi ''Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản ấn hành” - 1930.. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/qua-trinh-hinh-thanh-va-phat-trien-ve-to-chuc-cua-ban-tu-tuong-van-hoa-trung-uon-v2e2tq.html

Nội dung


 1. Quá trình hình thành và phát tri n v t ch c c a Ban Tư tư ng-Văn hóa Trung ương
 2. Quá trình hình thành và phát tri n v t ch c c a Ban Tư tư ng-Văn hóa Trung ương (TCTG)- Trích t cu n " 70 năm công tác tư tư ng-văn hóa c a ng - Truy n th ng v vang, trách nhi m to l n" l. Th i kỳ t năm 1930 n năm 1945 ng C ng s n Vi t Nam ư c thành l p ngày 3-2-1930. Tên c a cơ quan tham mưu c a ng v công tác tư tư ng ư c g i là: Ban C ng và Tuyên truy n, Ban Tuyên truy n; B C ng và Tuyên truy n, B Tuyên truy n Trung ương. - cương tuyên truy n ''Ngày Qu c t - m ng m t tháng tám'' có ghi ''Ban C ng và Tuyên truy n c a ng C ng s n n hành” - 1930. - Tài li u ''Thông báo cho các x y” 1930 cũng nêu: các x u ph i có ''Ban tuyên truy n”. - Án Ngh quy t c a Trung ương toàn th H i ngh l n th hai tháng 3- 1931 có h n m t Ngh quy t riêng v ''V n c ng tuyên truy n”. Ngh quy t nêu rõ: S quan tr ng, nh ng ưu, khuy t i m; vi c t ch c và nhi m v c t y u trong s c ng tuyên truy n, nên T ch c B C ng và Tuyên truy n. T tháng 3-1931 cho n tháng 8-1945 ng có nhi u l n nói v tuyên
 3. truy n c ng. n H i ngh toàn qu c ng C ng s n ông Dương h p ngày 14, 15-8-1945 nêu 12 vi c trong ó vi c th 10 ghi ''Ch nh nB Tuyên truy n Trung ương, các x và các khu gi i phóng...". Như v y là t năm 1930 n tháng 8-1945, cơ quan tham mưu c a Trung ương v công tác tư tư ng - văn hoá g i là Ban C ng tuyên truy n hay b C ng và Tuyên truy ndo Trung ương phân công các ng chí lãnh o Trung ương ph trách. Các Ngh quy t cũng không nêu rõ tên các ng chí ph trách cơ quan. 2. Th i kỳ t năm 1945 n năm 1975 ây là th i kỳ có r t nhi u thay i v t ch c b máy cơ quan tham mưu c a Trung ương v công tác tư tư ng văn hoá, khoa giáo. Chúng tôi xin nêu các Quy t nh thành l p Ban Tuyên hu n Trung ương và Ban Tư tư ng - Văn hoá Trung ương. a) Giai o n t 1945 n 1955, 1956 Ngày 5-12-1948, Thư ng v Trung ương ra Quy t nh s 50 v T ch c l i các B , các ban giúp vi c Trung ương. Ngh quy t nêu rõ: ''Chi b t ch c m i g i là b , các ban kinh t - tài chính, tuyên hu n, ki m tra s ch g i là ban”. - Ngày 14-9-1950, Trung ương có Quy t nh s 55 Q /TW v T ch c ng. N i dung Ngh ban Tuyên truy n và Ban Giáo d c Trung ương quy t như sau: Ban Tuyên truy n Trung ương ng.
 4. + Nhi m v : Ban Tuyên truy n Trung ương có nhi m v giúp Trung ương lãnh o công tác tuyên truy n trong ng và ngoài ng các b ph n: * Nha thông tin * H i văn ngh * H i Mác * Báo chí (S th t, C u qu c...) * Tuyên truy n b i. * Tuyên truy n m t tr n và các oàn th chúng. Các b ph n nói trên có nhi m v thi hành công tác tuyên truy n theo ư ng l i và k ho ch chung qua Ban Tuyên truy n Trung ương ng. + Thành ph n: Ban Tuyên truy n Trung ương ng do ng chí Th n (t c ng chí Trư ng Chinh) ph trách và các ng chí: * T H u: Trư ng ban * Tr n Văn Gi u: Phó Trư ng ban * Lê Quang o * Xuân Thu * Lê Liêm Ban Giáo d c Trung ương ng
 5. + Ban Giáo d c Trung ương ng có nhi m v giúp Trung ương lãnh o công tác giáo d c trong và ngoài ng trong các b ph n: * Trư ng ng, b ph n hư ng d n h c t p trong ng, b ph n biên t p xu t b n c a ng. * Các b ph n hu n luy n c a m t tr n và các oàn th qu n chúng. * Các b ph n hu n luy n chính tr trong b i. * B qu c gia giáo d c. + Ban Giáo d c Trung ương ng do ng chí Ph m Văn ng ph trách và g m các ng chí: * Hà Huy Giáp: Trư ng ban * Nguy n Khánh Toàn: Phó trư ng ban * Tr n Huy Li u * ào Duy Kỳ * Hoàng H u Nhân * Nguy n H u ang * Hoài Thanh và m t s cán b ph trách hu n luy n cán b trong b i (do ng chí Nguy n Chí Thanh gi i thi u).
 6. - Ngày 16-4-1951, Trung ương có Quy t nh s 09- Q /TW v Thành l p các ban và ti u ban giúp vi c. Ban Tuyên hu n g m các ng chí Trư ng Chinh (Trư ng ban), Ph m Tô (t c ng chí Ph m Văn ng), T H u, Tr n Quang Huy, Hoàng Tùng, Xuân Thu , Lê Quang o, Nguy n Chương, Nguy n Khánh Toàn, Minh Tranh. - Ngày 29-6-1951, Trung ương có quy t nh s 23 Q /TW v i n i dung: + Thành l p b n ti u ban trong Ban Tuyên hu n g m: * Ti u ban hu n h c * Ti u ban biên t p * Ti u ban văn ngh * Ti u ban giáo d c - Ngày 22-11-1954 Trung ương có Ngh quy t s 51 NQ/TW v Ki n toàn Ban Tuyên hu n Trung ương: Trư ng ban: ng chí Trư ng Chinh Phó trư ng ban: ng chí T H u và các ng chí Nguy n Chương, Nguy n Huy, Tr n T ng. - Ngày 3-11-1955 Trung ương có Quy t nh 28 Q /TW. Ngh quy t v nhi m v , quy n h n và t ch c c a Ban Tuyên hu n Trung
 7. ương. + V nhi m v quy n h n: ghi ba nhi m chung và sáu nhi m v c th . Quy n h n: ghi hai quy n. + V t ch c: ''Ban Tuyên hu n Trung ương t ch c và làm theo ch th trư ng, không theo ch u viên". Ban g m có: Trư ng ban: ng chí T H u ph trách chung công tác tuyên hu n và ph trách riêng v công tác văn hoá và công tác t ch c. * Phó trư ng ban: ng chí Nguy n K nh ph trách công tác tuyên truy n, báo chí, ài và Thông t n xã thay ng chí T H u khi i v ng. * Phó trư ng ban: ng chí Nguy n Huy, ph trách công tác xu t b n và Nhà xu t b n S th t. * Phó trư ng ban: ng chí Nguy n Chương, ph trách công tác giáo d c cán b và giúp v giáo v c a trư ng ng (chương trình, tài li u, phương pháp giáo d c). Ban Tuyên hu n Trung ương có các v và các phòng giúp vi c - Ngày 22-1-1956. Quy t nh s 001-NQ/TW c a Ban Bí thư Ngh quy t v s a i m t vài i m trong Ngh quy t v nhi m v , quy n
 8. h n và t ch c c a Ban Tuyên hu n Trung ương N i dung Ngh quy t: Ti p t c Ngh quy t s 28-NQ/TW ngày 3-12-1955, xét ngh c a Ban Tuyên hu n và Ban T ch c Trung ương, Trung ương quy t nh s a i m y i m v t ch c và nhi m v c a các b ph n tr c thu c Ban Tuyên hu n Trung ương. Như v y là, t năm 1951 n năm 1956, Ban Tuyên hu n Trung ương ng là cơ quan tham mưu cho Trung ương ng m t cách toàn di n các m t: tuyên truy n, giáo d c, văn hoá văn ngh , báo chí, xu t b n. b) Giai o n t năm 1956 n năm 1975 c i m n i b t v t ch c b máy Ban Tuyên hu n Trung ương trong giai o n này là vi c tách ra nh p vào gi a Ban Tuyên hu n Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương. Theo Quy t nh s 09-Q /TW ngày 16-4-1951 v thành l p các Ban c a Trung ương, trong ó có Ban Tuyên hu n Trung ương do ng chí Trư ng Chinh làm Trư ng ban và các Quy t nh sau n 1956 Ban Tuyên hu n là cơ quan tham mưu duy nh t c a Trung ương bao g m các lĩnh v c công tác tuyên truy n, hu n luy n cán b , khoa h c giáo d c, văn hoá văn ngh . Năm 1957 là năm Trung ương có ba quy t nh quan tr ng: - Quy t nh s 13-NQ/TW ngày 22-5-1957 c a Ban Bí thư v vi c: Thành l p Ti u ban văn ngh Trung ương và ng oàn các ngành văn h c ngh thu t. - Ngh quy t s 14-NQ/TW ngày 24-5-1957 c a Ban Bí thư v vi c: Thành
 9. l p Ti u ban khoa h c Giáo d c Trung ương và ch n ch nh s lãnh o c ac pu ng i v i công tác giáo d c. - Ngh quy t s 31-NQ/TW ngày 4-6-1957 c a Ban Bí thư v T ch c, nhi m v và quan h công tác c a Ban Tuyên hu n các c p c a ng. Năm 1958: Ngh quy t s 50-NQ/TW ngày 2-1958 c a Ban Bí thư v vi c: Thành l p Ban Văn hoá giáo d c Trung ương, g i t t là Ban Văn giáo Trung ương. Năm 1959: Quy t nh s 91-Q /TW ngày 1-12-1959 c a Ban Bí thư Ngh quy t v vi c h p nh t hai Ban Tuyên hu n và Văn giáo. N i dung c a quy t nh: + H p nh t hai Ban Tuyên hu n và Văn giáo Trung ương thành m t Ban Tuyên hu n văn giáo, g i t t là Ban Tuyên giáo Trung ương. + V tính ch t, nhi m v , quan h công tác và phương pháp công tác c a Ban Tuyên giáo nói chung v n theo quy nh c a Ban Bí thư trong Ch th s 51 ch th Trung ương ngày 4-6-1957. + V t ch c c a Ban Tuyên giáo: Ban Tuyên giáo Trung ương g m có nh ng ng chí sau ây: * ng chí Trư ng Chinh: Trư ng ban * ng chí T H u: Phó trư ng ban * ng chí Hà Huy Giáp: Phó trư ng ban * ng chí Nguy n Chương: Phó trư ng ban
 10. * ng chí Tr n T ng: Phó trư ng ban * ng chí Tr n Quang Huy: Phó trư ng ban Sau i h i III c a ng, B Chính tr ãc ng chí T H u làm Trư ng ban Tuyên giáo Trung ương. ng chí Tr n Quang Huy và Nguy n Chương làm Phó trư ng ban, các ng chí Hà Huy Giáp, Tr n T ng làm Phó trư ng ban kiêm nhi m c a Ban Tuyên giáo Trung ương. Như v y là sau khi tách kh i Ban Tuyên hu n ư c m t năm (23-8-1958) thành l p Ban Văn giáo thì năm 1959 l i nh p tr l i thành Ban Tuyên giáo Trung ương. Ban Tuyên giáo Trung ương ho t ng ư c 10 năm thì l i tách ra thành hai Ban theo Quy t s 1584-NQ/TW ngày 30-1-1968 c a B Chính tr . V vi c chia Ban Tuyên giáo Trung ương làm hai Ban. N i dung quy t nh như sau: + Chia Ban Tuyên giáo Trung ương làm hai Ban là Ban Tuyên hu n và Ban Khoa h c giáo d c. Ban Tuyên hu n có nhi m v giúp Trung ương nghiên c u ư ng l i, ch trương v công tác tuyên hu n và ki m tra vi c th c hi n ư ng lôí, ch trương ó trong các ơn v : * B Văn hoá * T ng c c Thông tin * U ban liên l c văn hoá v i ngư i nư c ngoài * Vi t Nam Thông t n xã
 11. * ài Phát thanh ti ng nói Vi t Nam * Báo Nhân dân * T p chí H c t p * Trư ng Nguy n Ái Qu c và các Trư ng ng 1, 2, 3, 4. Ban khoa h c giáo d c có nhi m v giúp Trung ương nghiên c u ư ng l i, ch trương v công tác khoa h c, giáo d c và ki m tra vi c th c hi n ư ng l i, ch trương ó trong các ơn v : * U ban Khoa h c và k thu t; * U ban Khoa h c xã h i; . * U ban Th d c th thao; *B Yt ; *B i h c và trung h c chuyên nghi p; * B Giáo d c. + V t ch c b máy m i ban s do các Ban trên ph i h p v i Ban T ch c Trung ương nghiên c u trình Ban Bí thư quy t nh. Như v y t 30-1-1968, Ban Tuyên hu n Trung ương ư c thành l p tr l i. Theo phân công c a B Chính tr ng chí T H u, Bí thư Trung ương ng khoá III làm Trư ng Ban Tuyên hu n Trung ương và Trư ng Ban khoa giáo Trung ương.
 12. 3. Th i kỳ t năm 1976 n năm 1980 Ban Tuyên hu n Trung ương do ng chí T H u làm Trư ng ban, các ng chí: Hoàng Tùng, ào Duy Tùng, Nguy n V nh, Hà Huy Giáp, Tr n làm Phó trư ng ban. Trong th i kỳ ch ng M c u nư c tăng cư ng ch o công tác tư tư ng t i chi n trư ng ã thành l p Ban Tuyên hu n Trung ương C c ho t ng dư i s lãnh o tr c ti p c a Trung ương C c. Bên c nh Ban Tuyên hu n Trung ương C c còn có các Ban Tuyên hu n các khu tr c thu c khu y. Ngày 12-3-1976 theo Quy t nh s 50-Q /THTW Ban Tuyên hu n Trung ương g m 13 ơn v tr c thu c. Sau m t th i gian c ng c , xây d ng, cuôí năm 1980 Ban Tuyên hu n Trung ương có 16 ơn v tr c thu c. Th i kỳ này B Chính tr , Ban Bí thư cũng có m t s quy t nh c n, i u i s cán b qu n lý lãnh o c a Ban: ng chí T H u, y viên B Chính tr làm Trư ng ban. Các Phó trư ng ban g m các ng chí, Hoàng Tùng, ào Duy Tùng, Hà Huy Giáp, Nguy n Minh V , Vũ ình Li u. Năm 1980: Quy t nh s 1532-Q NS/TW 21-1-1980 c a B Chính tr c ng chí Hoàng Tùng, U viên Trung ương ng, Phó trư ng Ban Tuyên hu n Trung ương, làm Trư ng Ban Tuyên hu n Trung ương và v n kiêm ch c T ng biên t p báo Nhân dân. Như v y t năm 1980 lãnh o Ban Tuyên hu n Trung ương do ng chí Hoàng Tùng, Bí thư Trung ương ng làm Trư ng ban. Các ng chí ào
 13. Duy Tùng, Nguy n Minh V , Lê Xuân ng, Nguy n V nh, Võ Quang Trinh làm Phó trư ng ban. 4. Th i kỳ t năm 1980 n năm 1989 c i m n i b t v t ch c cán b c a Ban Tuyên hu n Trung ương th i kỳ này là th i kỳ tách ra nh p vào gi a Ban Tuyên hu n Trung ương và Ban Văn hoá văn ngh Trung ương và thành l p Ban Tư tư ng – Văn hoá Trung ương. V lĩnh v c văn hoá - văn ngh , sau cương văn hoá 1943 ch ra nh ng n i dung xây d ng n n văn hoá Vi t Nam, H i ngh văn hoá toàn qu c l n th nh t c a ng t ngày 28-2 n ngày 2-3-1949 quy t nh thành l p Ban Văn hoá - Văn ngh Trung ương và các ti u ban. Ngày 5-6-1949, Ban Thư ng v Trung ương ra Quy t nh s 63b-NQ/TW thành l p Ban Văn hoá Trung ương ( ã nói k ph n trên). n năm 1955, trong Quy t nh s 28-Q /TW ngày 3-11-1955 c a Ban Bí thư v Nhi m v , quy n h n và t ch c c a Ban Tuyên hu n Trung ương, ph n các ơn v trong Ban có V Văn hoá. Năm 1957, Ban Bí thư Trung ương l i có Quy t nh s 73-Q /TW ngày 22-5-1957 v vi c Thành l p Ti u ban văn ngh Trung ương và ng oàn các ngành văn h c ngh thu t. T 1959, trong Quy t nh s 91 c a Ban Bí thư ngày 1-12-1959 v H p nh t hai Ban Tuyên hu n và Văn giáo, l y tên là Ban Tuyên giáo Trung ương. Trong ph n t ch c các ơn v tr c thu c Ban có V Văn ngh . Sau năm 1968, Ban Khoa giáo Trung ương tách ra thành m t Ban riêng thì trong quy t nh ki n toàn Ban Tuyên hu n Trung ương ngày 26-7-1970 có
 14. V Văn hoá - Văn ngh . Tháng 8-1980 theo thông báo c a B Chính tr tán thành l p Ban Văn hoá - Văn ngh Trung ương. n ngày 18-8-1981, Ban Tuyên hu n Trung ương có quy t nh gi i th V Văn hoá - Văn ngh , chuy n giao cán b cho Ban Văn hoá - Văn ngh Trung ương. Sau ih i ng toàn qu c l n th V, ng chí ào Duy Tùng, y viên Trung ương ng ư c c làm Trư ng Ban Tuyên hu n Trung ương. Các ng chí: Lê Xuân ng, Vũ Th Thanh, Nguy n Hoàng, Tr n Tr ng Tân làm Phó trư ng ban. - Năm 1983, Ban Bí thư có Quy t nh s 33-Q /TW ngày 28-12-1983 thành l p y ban công tác tư tư ng. Cùng v i vi c th c hi n ch c năng, nhi m v c a Ban Tuyên hu n Trung ương, Ban còn m nh n nhi m v giúp vi c y ban công tác tư tư ng theo tinh th n Quy t nh 33 ã ghi: U ban công tác tư tư ng do ng chí Hoàng Tùng, Bí thư Trung ương ph trách công tác tư tư ng, làm ch nhi m và d a vào b máy c a Ban Tuyên hu n làm thư ng tr c c a y ban; không có b máy riêng. 5. Th i kỳ t năm 1989 n nay ng toàn qu c l n th VI (1986), ngày 14-1-1987 ng chí Sau ih i Tr n Tr ng Tân, U viên Trung ương ng khóa VI ư c phân công làm Trư ng Ban Tuyên hu n Trung ương. Các ng chí Phó trư ng ban g m: Lê Xuân ng, Nguy n Hoàng, Vũ Th Thanh, Võ Quang Trinh, Nguy n Thái Ninh, Hà H c H i, Cao Xuân Long. Năm 1989 B Chính tr Trung ương ng ra quy t nh s 85-Q /TW
 15. ngày 11-4-1989 v vi c T ch c l i ban ng. Ngh quy t nêu: i u 1: Th ng nh t Ban Văn hoá - Văn ngh Trung ương v i Ban Tuyên hu n Trung ương, l y tên là Ban Tư tư ng - Văn hoá Trung ương. i u 2: C ng chí Tr n Tr ng Tân, y viên Trung ương ng, làm Trư ng Ban Tư tư ng - Văn hoá Trung ương. i u 3: Ban Tư tư ng - Văn hoá Trung ương có trách nhi m xây d ng ch c năng, nhi m v , t ch c b máy m i c a Ban và báo cáo Ban Bí thư xem xét quy t nh. Thi hành quy t nh trên ây c a B Chính tr , Ban Tư tư ng - Văn hoá Trung ương ti n hành ti p nh n các t ch c và hơn 220 cán b c a hai Ban Văn hoá - Văn ngh Trung ương và Tuyên hu n Trung ương. Kh n trương xây d ng d th o v ch c năng, nhi m v , t ch c b máy c a Ban trình Ban Bí thư ra quy t nh. Năm 1991 ( i hô ng toàn qu c l n th VII), ng chí Thái Ninh, y viên trung ương ng ư c c làm Trư ng Ban Tư tư ng - Văn hoá Trung ương; t cu i 1991 n tháng 5-1992, ng chí ư c ngh ch a b nh. Trung ương i u ng chí Hà ăng, U viên Trung ương ng, T ng biên t p báo Nhân dân v làm Trư ng Ban Tư tư ng - Văn hoá Trung ương; ng chí H u Th , U viên Trung ương ng, Phó trư ng ban Thư ng tr c v làm T ng biên t p Báo Nhân dân thay ng chí Hà ăng t tháng 5-1992. Các ng chí Phó trư ng ban g m: Hà H c H i, H Anh Dũng, Lê Thanh Nhàn, Ph m Quang Ngh . Năm 1992, Ban Tư tư ng Văn hoá Trung ương có t trình Ban Bí thư s 139-TTVH/TW ngày 31-3-1992 ''V ch c năng, nhi m v , t ch c c a Ban Tư tư ng - Văn hoá Trung ương”. Ngày
 16. 29-8-1992, Ban Bí thư Trung ương có Quy t nh s 37-Q /TW ''V ch c năng, nhi m v , và t ch c c a Ban Tư tư ng - Văn hoá Trung ương”. Sau i h i l n th VIII c a ng (tháng 6-1966), ng chí H u Th , U viên Trung ương ng ư c c làm Trư ng Ban Tư tư ng - Văn hoá Trung ương. Các ng chí Phó trư ng ban: Ph m Quang Ngh , Hà H c H i, Tr n Hoàn, ào Duy Quát, Võ H ng Nhân, Nguy n Ngô Hai; Tr n Văn Lu t. B Chính tr Trung ương ng (khoá VIII) ã có thông báo s 38-TB/TW ngày 3-2-1997 v K t lu n c a Thư ng v B Chính tr v m t s công tác c a Ban Tư tư ng - Văn hoá Trung ương. Thông báo không nói thay i ch c năng, nhi m v mà ch nh n m nh: th c hi n t t ch c năng, nhi m v c a mình, Ban Tư tư ng - Văn hoá Trung ương c n h t s c coi tr ng vi c t ng k t lý lu n, th c ti n công tác tư tư ng - văn hoá; c th hoá ch c năng tham mưu, ch o tác chi n và ki m tra trong th i kỳ phát t nư c. tri n m i c a Như v y là, Quy t nh s 37-Q /TW ngày 29-8-1992 c a Ban Bí thư Trung ương (khoá VII) v ch c năng, nhi m v , t ch c c a ban Tư tư ng - Văn hoá Trung ương v n là cơ s pháp lý có hi u l c ch o m i ho t ng c a Ban trong th i gian này. Do yêu c u c a công tác, năm 1998 và u năm 1999 Lãnh o Ban ã có quy t nh thành l p m t s ơn v m i c a Ban. Th c hi n Ngh quy t Trung ương 7 (khoá VIII), lãnh o Ban ã ki n ngh s a i, b sung m t s i m v ch c năng, nhi m v , nhưng B Chính tr chưa thông qua./.
684101

Tài liệu liên quan


Xem thêm