Present simple and Present continuous ( Hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 4 | FileSize: 0.09 M | File type: DOC
of x

Present simple and Present continuous ( Hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn). Diễn tả thói quen ở hiện tại. + Chỉ các quy luật, chân lí hay 1 sự thật hiển nhiên. + Thời gian biểu, lịch trình, tương lai gần. Diễn tả hành động đang diễn ra ở hiện tại. + Hành động đã được dự định, lên kế hoạch sẽ thực hiện trong tương lai gần. + Hành động lặp đi lặp lại, thường xuyên tái diễn ( tỏ ý khen/chê).. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/present-simple-and-present-continuous-hien-tai-don-va-hien-tai-tiep-dien-4x21tq.html

Nội dung


  1. Present simple and Present continuous ( Hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn) Present simple Present continuous + Diễn tả thói quen ở hiện tại. + Diễn tả hành động đang diễn ra Use + Chỉ các quy luật, chân lí hay 1 sự ở hiện tại. thật hiển nhiên. + Hành động đã được dự định, lên + Thời gian biểu, lịch trình, tương lai kế hoạch sẽ thực hiện trong gần. tương lai gần. + Hành động lặp đi lặp lại, thường xuyên tái diễn ( tỏ ý khen/chê). Sentences (+) S ( I/you/we/they) + Vo… (+) S + is/am/are + Ving… structure (He/She/It) + V(s-es)… (-) S + is/am/are + not + Ving… (-) S + Don’t/ Does.’t + Vo… (?) Is/Am/Are + S + Ving… (?) Do/Does + S + V…? Adv Always, often, seldom, usually, At the moment, at the present, sometime, everyday/week/month,… now, right now, today… 1 số verb chỉ tình trạng không có Note dạng Ving như: believe, belong, have, hear, know, like, love, look, need, prefer, see, think, want, wish… - I go to school everyday. ( tôi đến Eg - I’m listening to music. ( Tôi trường hằng ngày) đang nghe nhạc) - The earth goes round the sun. ( Trái - I’m going to get married next đất quay xung quanh Mặt trời) month. ( tôi sẽ cưới cô ấy vào - The class begins at 7 a.m. ( Tiết học tháng sau) bắt đầu lúc 7h ) - She is such a kind person, she is always helping for other people. ( Cô ấy là 1 người tối, luôn giúp đỡ mọi người xung quanh)
  2. Exercise 1: (Hoàn thành câu và chia động từ trong ngoặc theo đúng thì ) 1. Be quiet! The baby…. (slep). 2. We seldom… (eat) before 6:30. 3. It… (rain) now. 4. Look! The bus… ( leave). 5. The sun… (set) in the West. 6. Look! A man… (run) after the train! He… (want) to catch it. 7. I … (do) an exercise on the presenr tense at the moment and I… (think) that I know how to use it now. 8. He usually … (drink) coffee but today he… (drink) tea. 9. How many languages…(do) Micky speak? 10. What time… (do) the next train leave? 11. Bad students never… (work) hard. 12. What…you…(do)? – I…(do) my homework. 13. What…you…(read) when you are on holiday? – I… (read) novels. Now I… (read) “Gone with the wind” by Margaret Mitchell. 14. Why…you…(look) at me like that? Have I said something wrong? 15. Where…you…(come) from? – I…(tobe) from Vietnam. 16. Do…you…(like) Hanoi? 17. What…you…(think) about? 18. Mr. and Mrs. Parson…. (drive) to work together everyday. 19. The water… (boil). Can you turn it off? 20. I… (go) to bed now. Goodnight! Exercise 2: (Chọn đáp án đúng) 1.He _____ a teacher. A. am B. is C. be D. are 2. He always___ (say) that he will mend the window but he never___ (do) it. A. are saying/are doing. B. say/does
  3. C. is saying/is doing D. says/do. 3. - I’m afaird I’ve broken one of your coffee cups. - Don’t worry. I ___ (not like) that set anyway. A. Don’t like B. Does’t like C. am not liking D. is’nt likng. 4. ___ you ___ (hear) the wind? It ___ (blow) very strongly tonight. A. Are you hearing/ blows B. Are you hearing/ is blowing C. Do you hear/ is blowing D. Do you hear/ blowing. 5. The planne that you ___ (look) at now ___just__ (take) off for Paris. A. Look/ is just talking B. Looks/ takes C. Are looking/ is just talking D. Are looking/ take 6. ___ you ___ (know) why an apple ___ (fall) down and not up? A. Do you know/ is falling B. Do you knowing/ is falling C. Are you knowing/ falls D Do you know/ falls. 7. He never___ ( listen) to what you say. He is always thinking about something else. A. Listen B. Are listening C. Listens D. Is listening. 8. I always ___(buy) lottery tickets but I never ___ (win) anything. A. am buying/ win B. am buying/ am winning C. buys/win D. buy/win
  4. 9. He usually ___ (speak) so qickly that I ___ (not understand) him. A. speaks/ don’t understand B. is speaking/ don’t understand C. speak/ doesn’t understand D. is speaking/ am not understanding. 10. I’m going for a walk. ___ you ___ (come) with me? A. Does/ come B. Do/ come C. Is/ coming D. Is/ coming.
668378