Practice Test: Listening

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 64 | FileSize: 18.41 M | File type: PDF
of x

Practice Test: Listening. Nowadays, the young married couple jump into their small family car on a Saturday afternoon and drive to the Hypermarket, outside town. They fill a huge trolley to the brim and join a long queue at one of the 25 tills. They pay with their credit card and push the trolley to the car. Then, they drive back home, park as near their place as possible, and carry home twenty plastic bags each.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/practice-test-listening-f2v1tq.html

Nội dung


659461