Xem mẫu

  1. TRƢỜNG ĐẠ Ọ ẬT, ĐẠ Ọ Ế Ậ Ề ẠNG NHÀ CHUNG CƢ Ộ Ố Ấ ẬP VÀ HƢỚ Ệ Ạ Ị ậ ả ệ Ngày đăng bài: ắ ệ ể ễ ắ ặ ữ ự ắn mác chung cư cao cấp, chung cư ạng sang, chung cư siêu sang. Việ ắ ọi cho chung cư do nhà đầu tư tự ết đị ớ ạng chung cư đượ ậ định. Điều này đã gây ra những khó khăn ất đị ự ễ ụ ậ ế ẽ ầ ạng nhà chung cư theo quy đị ủ ậ ện hành. Đưa ra đánh giá về ục tiêu, ý nghĩa của quy đị ạng chung cư. Trên cơ sở đó ả ỉ ữ ấ ập trong các quy đị ề ạng nhà chung cư, từ đó đưa ra kiế ị ệ ừ ậ ở, nhà chung cư, phân hạ nhà chung cư, hoạt độ ạ cư, công nhậ ạng nhà chung cư. * ật Thương mại, Trường Đạ ọ ậ ố ồ
  2. Ạ Ậ Ự Ễ Ố ục đích, ý nghĩa củ ạt độ ạng nhà chung cƣ ố ệt Nam trong năm 2019 ướ ứ ỗi ngày tăng hơn 2.500 ngườ ớ ời điể ố ố nướ ảng hơn 97 triệ ố ệ ớ ấ ủ ợ ố ỹ đấ ở ị ẹ chung cư đượ ộ ững xu hướng đượ ều ngườ ự ọ ầ ọ ệ ả ế ầ ỗ ở cho ngườ ếu như trước đây, nhà ề ố ắ ề ới đất đượ ự ọn hàng đầ ủa ngườ ệ nhà chung cư lạ ở ế được ưu tiên lự ọn hàng đầu, đặ ệ ở các đô thị ố ớ ắ ắt đượ ầ ế ế ủa ngườ ự án chung cư đượ đầu tư, xây dự ều như một xu hướ ấ ếu. Đồ ờ thúc đẩ ị trườ ất độ ả ề nhà chung cư ngày càng sôi độ ằ ạ ột môi trườ doanh nhà chung cư minh bạ ệ ựng các quy đị ủ ậ ải ngày càng đượ ậ ệ ạo cơ chế ể ặ ẽ ất lượ ằm đả ả ề ợi cho người mua chung cư. Nhà chung cư là nhà ở ều căn hộ ộ ở ữ ủ ề ủ ể ớ ệ ố ạ ầ ử ụ ộ gia đình, cá nhân, tổ ứ Đây là nơi sinh số ệ ủ ề ổ ức, cá nhân. Do đó, chất lượ ủa nhà chung cư là mộ ữ ộ ả ọng hàng đầ ậ ệ hành đưa ra những quy đị ặ ẽ liên quan đế ạt độ ự ả ử ụ nhà chung cư. Trướ ự ệ ựng nhà chung cư phải đượ ậ ự ẩm đị ệ ể ự ện theo đúng quy đị ủ ậ ủ đầu tư ự ệ ự ải đáp ứ ững điề ệ ật đị ề tư cách chủ ể, năng lự ả năng chuyên môn. Sau khi hoàn thành việ ựng và đưa nhà chung cư vào ử ụ ạng nhà chung cư đượ ạt động đánh giá ổ ể ất lượ ủ ừng tòa chung cư. “ ằ ấp cơ sở ạt độ ả ậ ử ụ chung cư củ ủ ể đượ ố ất và đúng mục đích, đả ả ợ ủ trong các trườ ợ ụ ể” ạt độ ạng nhà chung cư đượ ự ệ ớ ừng tòa nhà chung cư sau khi đã hoàn thành việ ựng và được bàn giao đưa vào sử ụ ở ựng nơi có nhà chung cư thự ện theo quy đị ủ ậ ự ầ ề ạ ế ề ệ ố ế ị ỹ ậ ề ị ụ ạ ầ ội cũng như ất lượ ả ận hành để phân chia chung cư thành nhữ ạng khác nhau. Trướ ậ ản 3 Điề ậ ở ễ ậ ậ ở năm 2014, Nxb Lao độ
  3. TRƢỜNG ĐẠ Ọ ẬT, ĐẠ Ọ Ế đây, Thông tư ố BXD quy đị ạng nhà chung cư thành 4 loạ ồm: Nhà chung cư hạ ấ ạ ất lượ ử ụ ấ ạ ạ ất lượ ử ụ ạ ạ ất lượ ử ụ ạ ạ ất lượ ử ụng trung bình. Đế ối năm 2016, Bộ ự ng tư ố BXD thay đổ ề ạng nhà chung cư chỉ ồ ạ ụ ể ạng A là chung cư đạ ạ ấ ế ạ ạ ục đích củ ạt độ ạng nhà chung cư là để xác đị ị ủ ư khi thự ệ ả ặ ự ệ ị ị trường, thông qua đó ại ý nghĩa pháp lý nhất đị ứ ấ ụ ụ ả ủa Cơ quan Nhà nước trong lĩnh vự ể ở ạch đô thị ạt độ ậ ạng nhà chung cư, Nhà nướ ắm đượ ệ ạ ất lượ ố lượng chung cư trên đị ả qua đó bảo đả ậ ự ộ ống cho cư dân trong khu chung cư nói riêng và cho ộ ứ ạ ế ấ ế ạ ớ ứ ị ụ ả chung cư. ứ ệ ủa nhà đầu tư trong việ ựng nhà chung cư, đả ả ẩ ề ựng, đả ả ạ ụ ữ ệ ử lý nướ ả ứ tư, ả ệ ề ợ ủ ể ị trường nhà chung cư. Đầ ả ể đế ững người đang có nhu cầu tìm mua nhà chung cư. Đây là những đố tượ ặ ị trường nhà chung cư để ế ờ ặ ự ự ầ ế ở. Đứng trước tình hình người mua luôn là đối tượ ế ế hơn trong việ ế ậ ự ị ề nhà chung cư. Đặ ệ ệ ự án nhà chung cư ngày càng nhiề ớ ữ ờ ảng cáo hoa mĩ từ đầu tư dẫn đế ồ ế ận không đượ ự ặ ộ ộ ận người mua nhà chung cư không đủ ế ức chuyên môn để ự đánh giá ệ ề ị ủa căn nhà. Nên việ ự ọ ột căn chung cư tiệ ất lượ ố ả ợ ộ ấn đề khó khăn với người mua nhà. Do đó, phân hạ chung cư sẽ ỗ ợ người mua chung cư có sự ận, đánh giá về ị ất lượ căn chung cư mà mình dự đị ự ọ ứ năm, nhà đầu tư có căn cứ để xác đị ị nhà chung cư. Thông qua hoạ độ ạng nhà chung cư, nhà đầu tư có sự đánh giá và nhìn nhậ ề ị ất lượ ủ ự ừa đả ả ệ ựng chung cư đạ ất lượ ừa là độ ực thôi thúc nhà đầu tư hướ ớ ững chung cư ngày càng đầy đủ ệ
  4. Ạ Ậ Ự Ễ Ố đạ ẩ ạ ạ ị trường cũng như uy tín, danh ế ủa nhà đầu tư. ứ ần đả ả ổn định đờ ố ất lượng cơ sở ạ ầ ệ ực, đả ảo quá trình đô thị ề ữ ể ấ ạng nhà chung cư không chỉ ằm xác đị ị ủ cư khi thự ệ ả ặ ị ị trường như quy đị ủ ậ đả ả ự ộ ị trườ ạ ằ ầ ạng nhà chung cƣ ừng tòa nhà chung cư sẽ đượ ạ ậ ạ ộ ạ ặ ộ ả năng đáp ứ ữ ầu, tiêu chí đã được đặ đó, quy đị ề ạng nhà chung cư chỉ ụ ớ ững tòa chung cư đượ ự ừ năm 1994. Có nghĩa những chung cư đượ ự ừ sau năm 1994 không đượ ạ ững tiêu chí phân tích sau đây Đố ớ ữ ầ Đây là nhữ ầ ắ ộ ọi tòa chung cư phải đáp ứ ể ộ ạ ứ ấ , có đề ị ạng nhà chung cư. Chủ ể ầ ạ chung cư được quy đị ại Điề ủa Thông tư ố ệc xác đị ủ ể đề ị ạng được chia thành 2 trườ ợp. Trườ ợp 1, đố ới tòa chung cư ề ủ ở ữ ộc trườ ợ ả ập và đã thành lậ ả ị chung cư thì ả ị ẽ đề ị ậ ạng nhà chung cư. Nế ả ị chưa đượ ậ ủ đầu tư thự ện. Đố ới trườ ợp tòa chung cư thuộ ề ủ ở ữ ộ ệ ả ậ ả ị nhà chung cư thì để ạng nhà chung cư phải có văn bả ố ấ ủ ổ ố ủ ở ữ chung cư. Tuy nhiên, trườ ợ ộ ệ ả ậ ả ị cư có phần chưa rõ ràng. Bởi theo quy đị ại Điề ậ ở 2014, đố ớ chung cư có nhiề ủ ở ữu nhưng có dưới 20 căn hộ ủ ở ữu, ngườ ử ụ chung cư thố ấ ết đị ệ ậ ặ ậ ả ị chung cư. Như vậy, trong trườ ợ ộ ệ ắ ộ ả ậ ả ị nhưng ngườ ử ụng nhà chung cư thố ấ ết đị ệ ậ ả ị thì đơn đề ị ạng nhà chung cư sẽ ả ị hay do hơn 50% tổ ố ủ ở ữu nhà chung cư thự ện? Theo quan điể ủ ả, trong trườ ợ ộ ệ ả ậ ả ị nhưng đã thành lậ ả ị ủ ể
  5. TRƢỜNG ĐẠ Ọ ẬT, ĐẠ Ọ Ế ệm đề ị ạng nhà chung cư. Trườ ợp 2, đố ớ ững tòa chung cư ỉ ộ ủ ở ữ ủ ở ữ ẽ ệm đề ị ạng nhà chung cư. ứ nhà chung cư đượ ự ợ ớ ạ ế ựng đã được cơ quan có thẩ ề ệt; theo đúng Giấ ựng đượ ấp đố ớ trườ ợ ầ ả ấ ựng theo quy đị ủ ậ ề ự ạ ế ự ọ ạ ắ ề ớ ộ ự ất đị ể ệ ề ạ ầ ỹ ậ ạ ầ ộ ổ ứ ế ạ ầ ế ế ế ế ủ ừng lô đất, đánh giá môi trường… Do đó, quy hoạ ế ựng là căn cứ để xác đị ệ ự chung cư đượ ự ợ ớ ố ạ ầ ỹ ậ ự ấ ạ ặ ấ ựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nướ ẩ ề ấ ủ đầu tư để ự ớ ử ữ ả ạ ờ ả ọi trườ ợp nhà đầ tư đề ả ấ ự ụ ể ản 2 Điề ậ ựng 2014 đưa ra ững trườ ợp đượ ễ ấ ự ững trườ ợp đã nêu, tấ ả các công trình đề ải đượ ấ ấ ựng trướ ế ấ ựng được xem là căn cứ ứ ự ủa cơ quan có ẩ ề ắt đầ ể ự ững trườ ợp quy đị ầ ấ ự nhưng không tuân thủ là trườ ợ ự ị ử ạt theo quy đị ủ ậ ứ nhà chung cư phải đả ả ủ ẩ ỹ ậ ố ề chung cư và các quy chuẩ ỹ ậ ố ầ ỹ ậ ắ ộ ụ ự ới nhà chung cư nhằm đả ả ất lượ ệ ẩ ỹ ậ ề nhà chung cư được quy đị ạ ẩ ỹ ậ ố ề ở ộ ộ ố ầu như đả ả ị ự ổ ọ ựng, đả ả ự ực có nguy cơ đị ấ ạ ở, trượt đấ ũ ậ ụ ặc đả ả ề ố ổ, các quy định đả ả ạ ứ ỏ ngườ ẩ ỹ ật còn đưa ra nhữ ầ ề ạ ế ế ấ ủ ầ ề ệ ố ấ thoát nước, thông gió điề ậ ặ ử ải,… ứ tư, nhà chung cư đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng theo đúng quy đị ủ ậ ề ở ậ ề ự ật có liên quan, đã được bàn giao đưa ử ụ ạm các quy đị ủ ậ ạ ời điể ộ ồ sơ đề ị ản 17 Điề ậ ự
  6. Ạ Ậ Ự Ễ Ố ậ ạng. Như vậ ạng nhà chung cư chỉ ến hành đố ớ ữ cư đã được đưa vào sử ụng. Đố ớ ữ ự án chưa hoàn thành việ ự ẽ không đượ ạng nhà chung cư. ứ năm, nhà chung cư phả ộ ệ ị ỡ ộ ực đã có ết đị ồi đấ ủa cơ quan nhà nướ ẩ ề ững chung cư thuộ trườ ợ ế ục đưa vào sử ụng trong tương lai nên không cầ ế ạng chung cư. ại, điề ệ ết để ạng nhà chung cư là đáp ứng năm yêu cầ nêu trên. Đây là nhữ ầ ọi nhà chung cư đề ải đả ảo để đượ ậ ạng nhà chung cư. Đố ớ ạ chung cƣ Nhà chung cư đượ ạ ự ồ ạ ế ệ ố ế ị ỹ ậ ị ụ ạ ầ ộ ất lượ ả ậ ố tiêu chí đã đượ ụ ể hóa trong Thông tư ố ỏ ụ ể đố ớ ề ạ ế ồ ỏ ị ủ cư có hệ ố ậ ệ ễ ế ậ ới phương tiệ ộ ật độ ự ảnh chung cư; hành lang; diện tích căn ộ ệ ỗ để ững tiêu chí này được định lượ ợ ớ ừ ạ cư, phân hạng càng cao thì tiêu chí đặ ắt khe hơn. Đố ớ ệ ố ế ị ỹ ậ ải đáp ứ ầ ấp điệ ấp nướ ạ ữa cháy cho tòa nhà. Đố ớ ị ụ ạ ầ ộ ải đả ả ệ ụ ụ cho đờ ống cư dân trong tòa chung cư như có trung tâm thương mạ ị ệ ụ ụ ề ầ ể thao như phòng tập, sân chơi mộ ố ể ệ ệ ế, trườ ọ ầ ực chung cư tọ ạc. Đố ớ ề ất lượ ả ậ ằm đả ả ế ị ử ụ ẫn đạ ất lượ ử ụ ậ ốt; đội ngũ quả ận hành nhà chung cư chuyên nghiệ ệ ố ả ệ Như đã đề ập, nhà chung cư đả ả ầu chung đượ ộ ạ ự ức độ đả ả ủa các tiêu chí đặt ra. Trong đó, chung cư ạ ải đạ ố ể ổ ố 20 tiêu chí theo hướ ẫ ạ ụ ụ ố hành kèm theo Thông tư ố BXD; chung cư hạ ải đạ ố ể ổ ố 20 tiêu chí theo hướ ẫ ạ ụ ụ ố 02 ban hành kèm theo Thông tư ố ng cư hạng C là chung cư đáp ứng đượ ầu chung để đượ ạng nhà chung cư nhưng không đạt đủ tiêu chí để ận chung cư hạ ạ
  7. TRƢỜNG ĐẠ Ọ ẬT, ĐẠ Ọ Ế Như vậ ựa vào 20 tiêu chí đã được quy đị ụ ụ ủa Thông tư để ạ ng cư. Tuy nhiên, cần lưu ý trong 20 tiêu chí được đặt ra, đa số đã được định lượ ố ụ ể như chung cư hạ ải đạ ệ ố ậ ệ ể ế ận phương tiệ ộng đô thị ến đỗ ạ ừ us, tàu điệ ầm, tàu điệ ạm vi dướ chung cư hạ ả năng tiế ậ ớ ộ ạ hành lang căn hộ ả ộ ố ể 8m đố ới chung cư hạ ộ ố ể đố ớ chung cư hạng B. Tuy nhiên, cũng có nhữ ỉ mang tính định tính, đặ ệ ất lượ ả ận hành chung cư. Ví dụ đánh giá công trình đượ ệ ốp, lát, trát, sơn…) đạ ất lượ ặc có đơn vị ả ậ ệ ẽ ụ ộ ầ ớn vào đánh giá chủ ủa con ngườ ộ ố ấ ậ ủ ậ ệ ề ạng nhà chung cƣ và kiế ị ệ Thông tư ố BXD được ban hành đã khắ ụ ề ạ ế ủ Thông tư ố ự ạng nhà chung cư ẫ ộ ộ ề ạ ế, chưa phù hợ ớ ự ễ ể ệ ở ững điể ứ ấ , không có quy đị ể ệ ạng nhà chung cư là hoạt độ ắ ộ ựa vào quy đị ủa Thông tư ố ể ấ ạng nhà chung cư đượ ự ện khi có đơn đề ị ủ ổ ứ ề ặ ạ ạng nhà chung cư không đề ậ ớ ộ ế ạng nhà chung cư. Do đó, có thể ậ ệ ạng nhà chung cư đượ ự ệ ự ệ ủa ngườ ền đề ị ạ ạ ẫ ới các nhà đầu tư không thự ệ ạng nhà chung cư mà tự ạ cho chung cư củ ằ ữ ọ ắ ầ ẫn cho người mua chung cư. Tuy nhiên, cũng có quan điể ằ ạt độ ạng nhà chung cư là bắ ộ quan điể ủa đạ ệ ụ ả ị trườ ất độ ả ệ ại chung cư theo Thông tư 31 là bắ ộ ởi điều này đã được quy đị ậ ở nhiên, theo quan điể ủ ả ế ữ ại Điề ậ ở ể ệ ế ố ắ ộ ủ ạt độ ạng nhà chung cư. Do đó, tác giả ế ị là rõ quy đị ệ ạng nhà chung cư là mộ ủ ụ ắ ộc sau khi đưa nhà chung cư vào sử ụ ằm đả ảo tăng cườ ệ ủ đầu tư và chủ ở ữ ệc đả ả ất lượng nhà chung cư. “Quy đị ớ ạng nhà chung cư” ậ
  8. Ạ Ậ Ự Ễ Ố ứ đố ới trườ ợ ủ ể ẩ ền đề ị ạng nhà chung cư nhưng văn bả ả ờ ủ ở ự ậ ạng do không đáp ứ ầu và tiêu chí thì hướ ử lý như thế ệ Thông tư ố chưa đề ập đến hướ ử ế ạng nhà chung cư là hoạt độ ắ ộ ững chung cư không đạ ầ ạ ả ững điề ỉnh, thay đổ để đáp ứ ầu đặ ố ểu là đạt chung cư hạ ậ ếu không đưa ra cách hướ ử ạt độ ạng nhà chung cư sẽ ỉ đượ ự ệ ộ ức và nhà đầu tư không có độ ực để ủ ữ ạ nhà chung cư. ứ ết đị ậ ạ nhà chung cư có thờ ạn 5 năm. Khi quyế đị ậ ạng nhà chung cư hế ờ ạ ở ự ả văn bả ết đị ậ ạng đã đăng tả ổng thông tin điệ ử ủ ở văn bả ủ ở ữ ả ị ủ đầu tư (nế ủa nhà chung cư ế ế ầ ả ộ ồ sơ để ế ể ậ ạ ạng nhà chung cư. Quy đị ẽ đả ảo đượ ất lượng nhà chung cư phù hợ ớ ạng đượ ận, tránh các trườ ợ hung cư xuố ấ ộ ờ ử ụng nhưng vẫn đượ ắ ớ ạ ế ết đị ậ ạng nhà chung cư hế ạ ổ ứ ầu đề ị ạ ại nhà chung cư thì hướ ử lý như thế ả ằ ổ sung quy đị ắ ộ ự ệ ủ ụ ậ ạ ại nhà chung cư. Qua đó đả ả ệ ể ủa cơ quan nhà nướ ẩ ề ả chung cư trên địa bàn. Quy định này để ầ ệ ủ ả ả ị cũng như các đơn vị ả ận hành, nhà chung cư trong việc đả ả ấ lượng công trình cũng như các dị ụ mà cư dân được hưởng. Đố ớ ững chung cư ểm tra mà không đáp ứng đủ điề ệ ạ ả ệ ắ ụ ệ ồ sơ trong vòng từ 3 đế ầ ổ sung quy đị ề ử ạ ạm hành chính đố ớ ủ ể ố ự ệ ạ ậ ạ ạ ung cư. ứ tư, đố ớ ạng nhà chung cư bao gồ ạ ự ế ự án đều đượ ắn mác chung cư cao cấp, chung cư hạng sang, chung cư siêu ự án chung cư vớ ọi nước ngoài như Luxury, Hi Điề ẫn đế ự ế quy đị ạng nhà chung cư dường như không được đa số ngườ ế ớ ọ ế ế nào là chung cư hạ ạ ạ ỉ ộ ới mác được nhà đầu tư quả ự án chung cư củ ậ ản 3 Điều 8 Thông tư ố
  9. TRƢỜNG ĐẠ Ọ ẬT, ĐẠ Ọ Ế ọi chung cư hạ ấ … cũng do nhà đầu tư tự ự chung cư mà không thông qua mộ ẩ ủ ậ ặt khác, cũng không có cơ sở để xác đị ạm khi nhà đầu tư tự ắ ự án chung cư củ đị ủa Thông tư ố ự thay đổ ới Thông tư ố ức thay đổ ừ chung cư hạ ạ ạ ạ ạng A, B, C. Nhưng nế ả ấ ự ễn, quy định này chưa thậ ự ạ ệ ả ể ạng nhà chung cư củ ộ ữ ố ạ ể ệ ống chung cư cao tầ ấ ự hâu Á, thì chung cư đượ ạ ủ ế ạng thông thườ ạ ấp). Đây cũng đượ ộ ả ạng nhà chung cư khá đơn giả ệ ả. Đố ớ ọ ạng chung cư tạ ệ ả ằng nên thay đổi cách đặ ạ chung cư sao cho gắ ề ớ ự ễ ụ chung cư cao cấ chung cư trung cấ chung cư bình dân thay cho hạng A, B, C. Thêm vào đó, phân hạng chung cư chỉ đượ ự ệ ớ ững chung cư đã hoàn thành việ ựng và được đưa vào sử ụ ữ ự án chung cư được hình thành trong tương lai không đượ ạ ự ế ngườ ấ ễ ị ầ ẫ ớ ững “mác” được nhà đầu tư tự phong. Đặ ệ đố ớ ững người mua chung cư dướ ạ ản hình thành trong tương lai, những ngườ mua rơi vào tình trạ ấ ợi vì không có cơ chế để xác đị ất lượng nhà chung cư. Do đó, cầ ế tài để ể ạ ự ạng chung cư củ ủ đầu tư. ứ năm ạng chung cư còn có sự chưa phù hợp. Điều mà ngườ mua chung cư thậ ự ải chung cư đó có hạ ấ lượ ị ụ ụ ụ ợ ủa cư dân. Một chung cư có phân ạ ải đả ảo chung cư đượ ự ớ ất lượ ố ả ận hành chung cư chuyên nghiệ ị ụ ợi cư dân được hưở hơn những chung cư bình thường khác. Do đó, các tiêu chí phân hạng chung cư phải đượ ựng đả ả ữ ục đích này. Tuy nhiên, trong các tiêu chí mà Thông tư 31/2016/TT BXD quy định chưa thự ện đượ ọ ẹ ầ ả ận hành chung cư là một trong 20 tiêu chí để đánh giá phân hạng chung cư, ớ ầ “có đơn vị ả ậ ệp” nhưng quy đị ỉ tính đị ếu như chung cư hạng A là chung cư đượ ạ ấ ắ ắ ất lượ ựng cũng như quả ận hành chung cư phả ở ứ ốt hơn ữ ạng chung cư khác. Nhưng tiêu chí ở ụ ụ ẫn chưa làm nổ ậ ộ ặ ạ ụ ụ ất lượng được quy đị “công trình đượ ệ ố lát, trát, sơn...) đạ ất lượng cao” được xác định như thế ặt khác, đố ới đơn vị ấ ế ị ậ ệ ựng cũng không có cơ sở xác định rõ đâu là sả ẩ ất lượ ốt, độ ề ỗ để xe nhưng chỉ quy đị ỗ
  10. Ạ Ậ Ự Ễ Ố để ố ểu nhưng không đề ập đế ện tích bãi đỗ ẫ đang là phương tiệ ể ủa người dân. Do đó, việ ứ ệ ữ ạng nhà chung cư vẫ ộ ộ ần đượ ện và đặ ệ ọ ớ ữ ế ố ớ ất lượ ị ụ ụ ụ ợ ủa cư dân. ế ậ ạng nhà chung cư đóng góp mộ ầ ể ế ạt độ ả ận hành nhà chung cư. Mặ ế đị ạng nhà chung cư đã và đang đượ Nhà nướ ọ ệ ệ ả ừ ạt độ ạ nhà chung cư chưa cao, còn nhiều vướ ắ ội dung chưa được làm rõ. Đặ ệ nghĩa bả ệ ề ợ ủ ững ngườ mua nhà chung cư vẫn chưa được đả ả ạ ự ạ ễ ậ ệ ện các quy đị ậ ự ễ ụ ậ ạt độ ạng nhà chung cư là điề ọ ấ ế Ụ Ệ Ả ậ ở ậ ố ậ ự ậ ố Thông tư ố ủ ộ ựng ngày 30/12/2016 Thông tư quy đị ệ ạ ậ ạng nhà chung cư Thông tư ố ủ ộ ựng ngày 02/6/2008 Thông tư hướ ẫ ề ạng nhà chung cư ẩ ỹ ậ ố ề ở ộ ậ ễ ậ ậ ở năm 2014, Nxb Lao độ Thành Luân, “Quy đị ớ ạng nhà chung cư”, ậ