Phản ứng nhiệt luyện và nhiệt nhôm

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 16 | Page: 7 | FileSize: 0.11 M | File type: DOC
of x

Phản ứng nhiệt luyện và nhiệt nhôm. Phản ứng nhiệt luyện và nhiệt nhôm là tài liệu tham khảo hay, hữu ích cho các bạn học hóa học 12 tham khảo, chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/phan-ung-nhiet-luyen-va-nhiet-nhom-ms06tq.html

Nội dung


  1. PHẢN ỨNG NHIỆT LUYỆN VÀ NHIỆT NHÔM Bài 1. Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, Al2O3 và MgO (nung núng) . Khi ph ản ứng x ảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm : A. Cu, Al, Mg. B. Cu, Al, MgO. C. Cu, Al2O3, Mg. D. Cu, Al2O3, MgO. Bài 2. Cho luồng H2 đi qua 0,8g CuO nung núng. Sau phản ứng thu được 0,672g chất r ắn. Hi ệu su ất kh ử CuO thành Cu là(%): A. 60 B. 80 C. 90 D. 75 Bài 3. Cho luång khÝ CO d qua èng sø chøa 6,64 gam hçn hîp gåm : Fe ; FeO ; Fe 3O4 ; Fe2O3 ®un nãng . KhÝ sinh ra cho t¸c dông víi dung dÞch Ba(OH) 2 d thu ®îc 19,7 gam kÕt tña . khèi lîng Fe thu ®îc lµ : A. 5,01 gam B. 5,02 gam C. 5,03 gam D. 5,04 gam Bài 4. Hỗn hợp A gồm 0,56g Fe và 16g Fe 2O3 m (mol) Al rồi nung ở nhiệt độ cao không có không khí được hỗn hợp D. Nếu cho D tan trong H 2SO4 loãng được v(lít) khí nhưng nếu cho D tác dụng với NaOH dư thì thu được 0,25V lít khí. Gía trị của m là? A. 0,1233 B. 0,2466 C. 0,12 D. 0,3699 Bài 5. Hỗn hợp X gồm Al và Fe 2O3. Lấy 85,6gam X đem nung nóng để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm, sau một thời gian thu được m gam chất rắn Y. Chia Y làm 2 phần bằng nhau: - Phần 1: Hòa tan trong dung dịch NaOH dư thấy thoát ra 3,36lít khí (đktc) và còn l ại m 1 gam chất không tan. - Phần 2: Hòa tan hết trong dung dịch HCl thấy thoat ra 10,08 lít khí (đktc). Ph ần trăm kh ối l ượng Fe trong Y là? A. 18% B. 39,25% C. 19,6% D. 40% Bài 6. Cho hçn hîp A gåm : 0,5 mol FeO vµ 0,5 mol Fe 2O3 . Cho hh A t¸c dông víi H 2 d nung nãng . S¶n phÈm h¬i cho hÊp thô vµo 36 gam dung dÞch H 2SO4 90 % . Sau khi hÊp thô , nång ®é cña H2SO4 lµ : A. 30% B. 40 % C. 45% D. 50% Bài 7. Cho 27,2 gam hçn hîp gåm Fe , Fe 2O3 t¸c dông hÕt víi dung dÞch HCl thu ®îc 4,48 lÝt khÝ H2 ( ®ktc) . Dung dÞch thu ®îc cho t¸c dông víi NaOH d , läc kÕt tña thu ®îc ®em nung trong kh«ng khÝ ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi thu ®îc m gam chÊt r¾n . Gi¸ trÞ cña m lµ : A. 26 gam B. 28 gam C. 30 gam D. 32 gam Bài 8. Cho một luồng khí CO đi qua hỗn hợp gồm Na2O, MgO, Fe2O3, ZnO nung nóng. Sau một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn chứa tối đa: A. 4 kim loại và 4 ôxit kim loại. B. 3 kim loại và 4 ôxit kim loại. C. 2 kim loại và 6 ôxit kim loại. D. 2 kim loại và 4 ôxit kim loại.
  2. Bài 9. Thæi mét luång khÝ CO d ®i qua èng sø ®ùng hçn hîp Fe 3O4, CuO nung nãng ®Õn ph¶n øng hoµn toµn thu ®îc 2,32g hçn hîp kim lo¹i. KhÝ tho¸t ra khái b×nh cho vµo dung dÞch níc v«i trong d thu ®îc 5g kÕt tña. Khèi lîng hçn hîp hai oxit kim lo¹i ban ®Çu lµ: A.3,12g B.3,22g C. 4g D. 4,2g Bài 10. Trộn 10,8 gam bột Al với 34,8 gam bột Fe3O4 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm. Giả sử chỉ xảy ra phản ứng khử oxit thành Fe. Hòa tan sản phẩm thuu được bằng H 2SO4 dư được 10,752 lít khí H2 (đktc). Hiệu suất của phản ứng trên là: A. 60% B. 70% C.80% D. 90% Bài 11. Khö hoµn toµn 8,64 gam hçn hîp gåm : Fe ; FeO ; Fe 3O4 ; Fe2O3 cÇn dïng 4,48 lÝt CO ( ®ktc) . Khèi lîng Fe thu ®îc lµ : A. 5,44 gam B. 5,66 gam C. 5,88 gam D. 5,99 gam Bài 12. §Ó t¸c dông hÕt víi4,64g hçn hîp gåm FeO, Fe 3O4, Fe2O3 cÇn dïng võa ®ñ 160ml dung dÞch HCl 1M. NÕu khö hoµn toµn 4,64g hçn hîp trªn b»ng khÝ CO ë nhiÖt ®é cao th× khèi lîng Fe thu ®îc lµ: A. 3,36g B.3,63g C. 4,36g D. 4,63g Bài 13. Cho khÝ Co d ®i qua hçn hîp Fe3O4 vµ CuO ®un nãng ®Õn ph¶n øng hoµn toµn, thu ®îc 2,32g hçn hîp kim lo¹i. KhÝ ®i ra sau ph¶n øng cho ®i vµo dung dÞch Ca(OH) 2 d thÊy t¹o thµnh 5g kÕt tña. Khèi lîng hçn hîp 2 oxit ban ®Çu lµ: A.4,12g B. 4,21g C. 3,21g D.3,12g Bài 14. Nung hỗn hợp A gồm Al, Fe2O3 được hỗn hợp B (hiệu suất 100%). Hòa tan hết B bằng HCl dư được 2,24 lít khí (đktc), cũng lượng B này nếu cho phản ứng với dung d ịch NaOH d ư th ấy còn 8,8g r ắn C. Khối lượng các chất trong A là? A. mAl=2,7g, mFe2O3=1,12g B. mAl=5,4g, mFe2O3=1,12g C. mAl=2,7g, mFe2O3=11,2g D. mAl=5,4g, mFe2O3=11,2g Bài 15. Cho mét luång CO qua èng sø ®ùng 0,04 mol hçn hîp A gåm FeO vµ Fe 2O3 ®èt nãng. Sau khi kÕt thóc thÝ nghiÖm thu ®îc chÊt r¾n B gåm 4 chÊt, nÆng 4,784 gam. KhÝ ®i ra khæi èng sø cho hÊp thô vµo dung dÞch Ba(OH)2 thu ®îc 9,062 gam kÕt tña. Khèi lîng cña FeO ; Fe2O3 trong 0,04 mol hçn hîp A lÇn lît lµ : A. 0,72 gam vµ 4,6 gam B. 0,84 gam vµ 4,8 gam C. 0,84 gam vµ 4,8 gam D. 0.72 gam vµ 4,8 gam Bài 16. Hoµ tan hoµn toµn 20 gam hçn hîp A gåm MgO, CuO vµ Fe 2O3 cÇn võa ®ñ 350 ml dung dÞch HCl 2M. MÆt kh¸c nÕu lÊy 0,4 mol hçn hîp A ®èt nãng trong èng sø kh«ng cã kh«ng khÝ råi cho luång H2 d ®i qua tíi ph¶n øng hoµn toµn thu ®îc 7,2 gam H2O vµ m gam chÊt r¾n . Gi¸ trÞ cña m lµ : A. 25,2 gam B. 25,3 gam C. 25,6 gam D. 25,8 gam
  3. Bài 17. Có 26,8g hỗn hợp bột nhôm và Fe2O3. Tiến hành nhiệt nhôm cho tới hoàn toàn rồi hòa tan hết hỗn hợp sau phản ứng bằng dung dịch HCl được 11,2 lít H2(đktc). Khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu là? A. mAl=10,8g;m Fe2 O3 =1,6g B. mAl=1,08g;m Fe2 O3 =16g C. mAl=1,08g;m Fe2 O3 =16g D. mAl=10,8g;m Fe2 O3 =16g Bài 18. Hỗn hợp X gồm Al và Fe 2O3. Lấy 85,6gam X đem nung nóng để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm, sau một thời gian thu được m gam chất rắn Y. Chia Y làm 2 phần bằng nhau: - Phần 1: Hòa tan trong dung dịch NaOH dư thấy thoát ra 3,36lít khí (đktc) và còn l ại m 1 gam chất không tan. - Phần 2: Hòa tan hết trong dung dịch HCl th ấy thoat ra 10,08 lít khí (đktc). Thành ph ần ch ất r ắn Y gồm các chất là? A. Al, Fe2O3, Fe, Al2O3 B. Al, Fe, Al2O3 C. Fe, Al2O3 D. Cả A, C đúng Bài 19. Nung nóng m gam hỗn hợp A gồm oxit sắt Fe xOy và Al , Sau khi phản ứng xảy ra xong ( hiệu suất 100%) ta được chất rắn B. Chất rắn B tác dụng vừa hết v ới 280 ml dung d ịch NaOH 1M. th ấy có 6,72 lít khí H2 (đktc) bay ra và còn lại 5,04 gam chất rắn.Công thức của oxit sắt (FexOy) và giá trị của m là A. FeO và 14,52 gam B. Fe2O3 và 14,52 gam. C. Fe3O4 và 14,52 gam. D. Fe3O4 và 13,2 gam Bài 20. Nung nóng m g hỗn hợp A gồm Al và Fe 3O4 (không có kk). Hỗn hợp thu được sau phản ứng đem tác dụng với dung dịch KOH thấy có 6,72 lít (đktc) khí thoát ra. Nhung n ếu tác d ụng v ới HCl d ư s ẽ thu được13,44 lít (O0C và 2atm) (hiệu suất phản ứng 100%). Giá trị của a là: A. 27 gam B. 69,6 gam C. 96.6 gam D. 42,6 gam Bài 21. Nhiệt nhôm 26,8 gam hỗn hợp gồm Al và Fe 2O3 tronng đk không có không khí. Hòa tan sản phẩm thu được bằng dung dịch HCl loãng thấy có 11,2 lít khí thoát ra (đktc). Kh ối l ượng c ủa Al trong h ỗn h ợp ban đầu là(hiệu suất phản ứng 100%): A.10,08 gam B. 16 gam C. 5.4 gam D. 2,7 gam Bài 22. Nung m gam hỗn hợp A gồm Al và Fe 2O3 (H=100%) không có không khí, ta thu được hỗn hợp B. B tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được 2,24 lít (đktc) khí. Mặt khác cho B tác dụng với dung dịch NaOH dư phần không tan còn lại nặng 13,6 gam. Khối lượng m là: A. 2,7 gam B. 16 gam C. 13,3 gam D. 18,7 gam Bài 23. Hçn hîp A gåm : FeO ; Fe3O4 ;Fe2O3 cã sè mol b»ng nhau . 1. Khö hoµn toµn 464 gam hçn hîp A b»ng CO d ë nhiÖt ®é cao th× khèi lîng Fe thu ®îc lµ : A. 333 gam B. 334 gam C. 335 gam D. 336 gam 2. Cho 464 gam hh A t¸c dông víi dd HCl d ®îc dd B . Cho B t¸c dông víi dd KOH d ®îc kÕt tña C . Läc C vµ ®em nung ngoµi kh«ng khÝ ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi ®îc m gam chÊt r¾n . Gi¸ trÞ cña m lµ : A. 420 gam B. 440 gam C. 460 gam D. 480 gam
  4. Bài 24. Nung m gam hỗn hợp bột gồm Al và Fe 2O3 để nhiệt nhôm hoàn toàn để tạo thành kim loại thì thu được chất rắn A. Cho chất rắn A tác dụng với dung d ịch NaOH d ư thì có 1,68 lit khí thoát ra. N ếu hoà tan A trong dung dịch HCl dư thu được 6,16 lit khí. Các thể tích khí đo ở đktc. Giá trị của m là A. 27,25g B. 22,75g C. 25,27g D. 22,57g Bài 25. M lµ hçn hîp: Fe, FeO, Fe2O3 . 1- Cho dßng khÝ H2 d ®i qua 4,72 gam hçn hîp M nung nãng thu ®îc 3,92 gam Fe. MÆt kh¸c, cho 4,72 gam hçn hîp M vµo lîng d dung dÞch CuSO4 thu ®îc 4,96 gam chÊt r¾n.Khèi lîng cña Fe , FeO , Fe2O3 trong hçn hîp M lÇn lît lµ : A. 1,68 ; 1,44 ; 1,6 gam B. 2,8 ; 0,72 ; 1,2 gam C. 1,68 ; 2,56 ; 0,48 gam D. 1,68 ; 2,12 ; 0,92 gam 2- ThÓ tÝch dung dÞch HCl 7,3%( d = 1,03) ®Ó hoµ tan võa ®ñ 4,72 gam hçn hîp M (dung dÞch thu ®îc lóc nµy gäi lµ dung dÞch D ) lµ : A. 77,65 ml B. 77,66 ml C. 77,67 ml D. 77,68 ml 3- Cho dung dÞch D t¸c dông víi lîng d dung dÞch AgNO3. Khèi lîng chÊt r¾n thu ®îc lµ A. 22,93 gam B. 22,94 gam C. 22,95 gam D. 22,96 gam Bài 26. Trộn 4,05 gam Al với 10,44 gam Fe 3O4 rồi tiến hành phản ưng nhiệt Nhôm. Sau khi kết thúc thí nghiệm, lấy chất rắn thu được cho phản ứng với NaOH dư, th ấy t ạo thành 1,68 lít khí H 2 (đktc). Hiệu suất phản ứng là: A. 45,5 % B. 56,7% C. 76,3% D. 83,3% Bài 27. Thùc hiÖn ph¶n øng nhiÖt nh«m víi 26,8 gam hçn hîp Al vµ Fe 2O3, ®îc hçn hîp Y. ChoY t¸c dông víi dung dÞch NaOH lÊy d, ®îc 6,72lit H2 ë ®ktc.TÝnh phÇn tr¨m Fe2O3 trong hçn hîp ®Çu. A. 59,7% B. 58,7% C. 57,7% D. 56,7%. Bài 28. Thùc hiÖn ph¶n øng nhiÖt nh«m víi 25 gam hçn hîp Al vµ Fe 2O3, ®îc hçn hîp X. ChoX T¸c dông víi dung dÞch NaOH lÊy d, kh«ng thÊy cã khÝ tho¸t ra,vµ thu ®îc14,8 gam chÊt r¾n Y .TÝnh phÇn tr¨m Fe2O3 trong hçn hîp ®Çu. A. 50% B. 78,4% C. 21,6% D. 56,8% Bài 29. Cho luång khÝ CO d ®i qua èng sø chøa 5,64g hçn hîp gåm Fe, FeO, Fe 3O4, Fe2O3( ®un nãng). KhÝ ®i ra sau ph¶n øng ®îc dÉn vµo dung dÞch Ca(OH)2 d t¹o ra 8g kÕt tña. Khèi lîng Fe thu ®îc lµ: A. 4,36g B. 4,63g C. 3,46g D. 3,64g Bài 30. Khö hoµn toµn 6,64g hçn hîp gåm Fe, FeO, Fe 3O4, Fe2O3( ®un nãng).cÇn dïng võa ®ñ 2,24lÝt CO (®ktc). Khèi lîng Fe thu ®îc lµ: A.5,40g B. 5,04g C. 5,03g D. 5,02g Bài 31. Nung hçn hîp FeO vµ Fe2O3 trong b×nh kÝn chøa 22,4lÝt CO (®ktc). Khèi lîng hçn hîp khÝ thu ®îc sau ph¶n øng lµ 36g. PhÇn tr¨m vÒ thÓ tÝch cña CO vµ CO 2 trong hçn hîp khÝ thu ®îc lµ: A.20% vµ 80% B. 30% vµ 70% C. 40% vµ 60% D. 50% vµ 50%
  5. Bài 32. Hçn hîp A chøa 0,4mol Fe vµ c¸c oxit FeO, Fe 3O4, Fe2O3 mçi oxit ®Òu cã sè mol 0,1mol. Cho A t¸c dông víi dung dÞch HCl d thu ®îc dung dÞch B. Cho B t¸c dông víi NaOH d, kÕt tña thu ®îc mang nung trong kh«ngkhÝ ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi ®îc m gam chÊt r¾n . Gi¸ trÞ cña m lµ: A.60g B.70g C.80g D.85g Bài 33. Th«it tõ tõ V lÝt hçn hîp khÝ gåm CO vµ H 2 ®i qua èng sø ®ùng hçn hîp CuO, Fe 3O4, Al2O3. Sau ph¶n øng thu ®îc hçn hîp khÝ vµ h¬i nÆng h¬n hçn hîp CO vµ H 2 ban ®Çu lµ 0,32g. Gi¸ trÞ cña V ë ®ktc lµ: A. 0,224lÝt B. 0,336lÝt C. 0,112lÝt D. 0,448lÝt Bài 34. §Ó t¸c dông võa ®ñ víi 7,68g hçn hîp gåm FeO, Fe 3O4, Fe2O3 cÇn dïng 260ml dung dÞch HCl1M. Dung dÞch thu ®îc cho t¸c dông víi NaOH d , kÕt tña thu ®îc mang nung trong kh«ng khÝ ddens khèi lîng kh«ng ®æi ®îc m gam chÊt r¾n. G¸i trÞ cña m lµ: A.6g B. 7g C.8g D.9g Bài 35. Cho 2,81g hçn hîp gåm Fe 2O3, MgO, ZnO t¸c dông võa ®ñ víi 300ml dung dÞch H 2SO4 0,1M. Khèi lîng muèi sunfat t¹o ra trong dung dÞch lµ: A.5,12g B. 5,21g C. 4,21g D. 4,12g Bài 36. Cho mg hçn hîp gåm Fe3O4, CuO, Al2O3 t¸c dông võa ®ñ víi 300ml dung dÞch H2SO4 0,1M. thu ®îc 7,34gmuèi sunfat. Gi¸ trÞ cña m lµ: A.4,94g B. 4,49g C. 3,94g D. 3,49g Bài 37. §èt nãng mét hçn hîp bét Al vµ Fe 3O4 trong m«i trùng kh«ng cã kh«ng khÝ ®Ó ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn thu ®îc chÊt r¾n A.Nªó cho A t¸c dông víi NaOH d thu ®îc 6,72lÝt H2 ( ®ktc). NÕu cho t¸c dông víi HCl d thu ®îc 26,88lÝt H2 (®ktc). Sè gam cña Al vµ Fe3O4 lÇn lît lµ: A. 27g vµ 69,6g B.54g vµ 69,6g C.2,7g vµ 6,96g D. 5,4g vµ 6,96g Bài 38. Khö hÕt m gam Fe3O4 b»ng khÝ CO thu ®îc hçn hîp A gåm FeO vµ Fe. A tan võa ®ñ trong 3 lÝt dung dÞch H2SO4 1M cho ra 4,48 lÝt khÝ ( ®ktc). TÝnh m: A.23,2g B. 46,4g C. 2,32g D.4,64g Bài 39. Cho 4,64g hçn hîp gåm FeO, Fe2O3, Fe3O4( trong ®ã sè mol FeO b»ng sè mol Fe 2O3) t¸c dông võa ®ñ víi V lÝt dung dÞch HCl 1M. Gi¸ trÞ cña V lµ: A. 0,46lÝt B. 0,16lÝt C. 0,36lÝt D. 0,26lÝt Bài 40. Cho 4,64g hçn hîp gåm FeO, Fe 2O3, Fe3O4 ( trong ®ã sè mol FeO b»ng sè mol Fe 2O3) t¸c dông võa ®ñ víi V lÝt dung dÞch HCl 1M. Gi¸ trÞ cña V lµ: A. 0,46 lÝt B. 0,16 lÝt C. 0,36 lÝt D. 0,26 lÝt . Bài 41. Cho khÝ CO qua èng ®ùng A gam hçn hîp gåm CuO, Fe 3O4, FeO, Al2O3 nung nãng . Khi tho¸t ra ®îc cho vµo níc v«I cã d thÊy cã 30g kÕt tña tr¾ng .Sau ph¶n øng , chÊt r¾n trong èng sø cã khèi lîng 202g. Khèi lîng A gam cña hçn hîp c¸c oxit ban ®Çu lµ: A. 200,8g B. 216,8g C. 206,8g D. 103,4g
  6. Bài 42. Khö hoµn toµn 17,6g hçn hîp gåm Fe, FeO, Fe2O 3, cÇn 4,48 lÝt H2 (®ktc) . Khèi lîng s¾t thu ®îc lµ : A. 14,5 g B. 15,5g C. 14,4 g D. 16,5g Bài 43. Hçn hîp A gåm s¾t vµ oxi s¾t cã khèi lîng 2,6 g . Cho khÝ CO ®i qua A ®un nãng, khÝ ®i ra sau ph¶n øng ®îc dÉn vµo b×nh ®ùng níc v«i trong d, thu ®îc 10g kÕt tña tr¾ng. Khèi lîng s¾t trong A lµ: A. 1 g B. 1,1 g C. 1,2 g D. 2,1 g Bài 44. Cho 0,3 mol FexOy tham gia ph¶n øng nhiÖt nh«m thÊy t¹o ra 0,4 mol Al 2O3. C«ng thøc oxit s¾t lµ : A. FeO B. Fe2O3 C. Fe3O4 D. kh«ng x¸c ®Þnh ®îc Bài 45. §èt ch¸y kh«ng hoµn toµn 1 lîng s¾t ®· dïng hÕt 2,24 lÝt O 2 ë ®ktc, thu ®îc hçn hîp A gåm c¸c oxit s¾t vµ s¾t d. Khö hoµn toµn A b»ng khÝ CO d, khÝ ®i ra sau ph¶n øng ®îc dÉn vµo b×nh ®ùng níc v«i trong d . Khèi lîng kÕt tña thu ®îc lµ : A. 10 g B. 20g C. 30g D. 40 g Bài 46. Cho V lÝt ( ®ktc) khÝ H2 ®i qua bét CuO ®un nãng, thu ®îc 32 g Cu. NÕu cho V lÝt H2 ®i qua bét FeO ®un nãng th× lîng Fe thu ®îc lµ: A. 24g B. 26 g C. 28g D. 30g Bài 47. §Ó khö hoµn toµn hçn hîp FeO vµ ZnO thµnh kim lo¹i cÇn 2,24 lÝt H 2 ë ®ktc. NÕu ®em hçn hîp kim lo¹i thu ®îc hoµ tan hoµn toµn vµo axit HCl th× thÓ tÝch khÝ H 2 ( ®ktc) thu ®îc lµ : A. 4,48 l B. 1,12 l C. 3,36 l D. 2,24 l Bài 48. Khö hoàn toàn mét oxit s¾t nguyªn chÊt b»ng CO d nhiÖt ®é cao. Kết thóc ph¶n øng khèi lîng chÊt r¾n gi¶m ®i 27,58%. Oxit s¾t ®ã lµ: A. Fe2O3 B. Fe3O4 B. C. FeO D. C¶ 3 trêng hîp (A), (B), (C) đều thỏa đề bài Bài 49. Thæi tõ tõ H2 d ®i qua hçn hîp gåm m gam MgO vµ m gam CuO nung nãng th× sau ph¶n øng sÏ thu ®îc hçn hîp chÊt r¾n cã khèi lîng lµ: A. 1,8m gam B. 1,4m gam C. 2m gam D. 2,2m gam Bài 50. Khi cho luång khÝ hi®ro d ®i qua hçn hîp chøa Al2O3, FeO, CuO, MgO ®Õn khi ph¶n øng hoµn toµn thu ®îc hçn hîp chÊt r¾n lµ: A. Al, Fe, Cu, Mg B. Al2O3, Fe, Cu, MgO C. Al2O3, Fe, Cu, Mg D. Al, Fe, Cu, MgO Bài 51. Cho mét dßng khÝ H2 qua èng chøa 20,8 gam hçn hîp MgO, CuO ®un nãng thu ®îc 1,08 gam hçn hîp h¬i níc, trong èng cßn l¹i chÊt r¾n B. Cho B vµo 200 ml dung dÞch HCl 3M, sau ph¶n øng läc bá phÇn kh«ng tan thu ®îc dung dÞch C. Thªm vµo dung dÞch C lîng Fe d thu ®îc 1,12
  7. lÝt khÝ ë ®ktc, läc bá phÇn r¾n thu ®îc dung dÞch D. Cho NaOH d vµ dung dÞch D råi ®un trong kh«ng khÝ cho ph¶n øng hoµn toµn thu ®îc kÕt tña E. Khèi lîng cña E lµ : A. 27 gam B. 27,1 gam C. 27,2 gam D. 27,3 gam Bài 52. Khử hoàn toàn 17,6g hh gồm Fe, FeO, Fe2O3, cần 4,48 lít H2 (đktc). Khối lượng sắt thu được là : A. 14,5 g B. 15,5g C. 14,4 g D. 16,5g Bài 53. Hỗn hợp A gồm sắt và oxi sắt có khối lượng 2,6 g. Cho khí CO đi qua A đun nóng, khí đi ra sau phản ứng được dẫn vào bình đựng nước vôi trong dư, thu được 10g k ết t ủa tr ắng. Kh ối l ượng s ắt trong A là: A. 1 g B. 1,1 g C. 1,2 g D. 2,1 g Bài 54. Khử hoàn toàn 32g hh CuO và Fe2O3 bằng H2, tạo ra 9g H2O. Khối lượng hh kim loại thu được là : A. 12g B. 16g C. 24 g D. 26 g Bài 55. Cho 0,3 mol FexOy tham gia phản ứng nhiệt nhôm thấy tạo ra 0,4 mol Al 2O3. Công thức oxit sắt là Â. FeO B. Fe2O3 C. Fe3O4 D. không xác định được Bài 56. Đốt cháy không hoàn toàn 1 lượng sắt đã dùng hết 2,24 lít O 2 ở đktc, thu được hỗn hợp A gồm các oxit sắt và sắt dư. Khử hoàn toàn A bằng khí CO dư, khí đi ra sau phản ứng đ ược d ẫn vào bình đ ựng nước vôi trong dư . Khối lượng kết tủa thu được là : A.10g B. 20g C. 30g D. 40 g Bài 57. Thổi một luồng khí CO dư đi qua ống đựng hỗn hợp 2 oxit Fe3O4 và CuO nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,32 g hỗn hợp kim loại. Khí thoát ra được đưa vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có 5g kết tủa trắng. Khối lượng hỗn hợp 2 oxit kim loại ban đầu là: A. 3,12g B. 3,21g C. 4g D. 4,2g Bài 58. Để khử hoàn toàn hỗn hợp FeO và ZnO thành kim loại cần 2,24 lít H2 ở đktc. Nếu đem hỗn hợp kim loại thu được hoà tan hoàn toàn vào axit HCl thì thể tích khí H2 ( đktc) thu được là : A. 4,48 l B. 1,12 l C. 3,36 l D. 2,24 l
898868