PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 - 2000 - BÀI 27

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 7 | Page: 2 | FileSize: M | File type: PDF
of x

PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 - 2000 - BÀI 27. TÀI LIỆU THAM KHẢO GIÁO ÁN MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 - 2000 - BÀI 27 TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 - 2000. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/phan-lich-su-viet-nam-tu-1919-2000-bai-27-dufytq.html

Nội dung


  1. Bài 27 T NG K T L CH S VI T NAM T NĂM 1919 – 2000 I CÁC TH I KỲ PHÁT TRI N C A L CH S DÂN T C 1/ Giai o n 1919 – 1930 : t sau Chi n tranh th gi i th nh t n khi ng ra i năm 1930. - Sau CTTG I , Pháp làm chuy n bi n kinh t - xã h i Vi t Nam , t o i u ki n cho phong trào yêu nư c ti p thu lu ng tư tư ng cách m ng vô s n. - Ho t ng c a Nguy n Ái Qu c ã làm chuy n bi n phong trào yêu nư c ch ng Pháp - Ba t ch c Công s n VN ra i. - CS VN ra i 3/2/30 ch m d t s kh ng ho ng v ư ng l i lãnh o phong trào cách m ng Vi t nam 2/ Giai o n 1930 – 1945: t sau khi ng C ng s n VN ra i n 2-9- 1945. ng c a kh ng ho ng kinh t th gi i và “kh ng b tr ng“ c a Pháp - Tác ã làm bùng n phong trào cách m ng dư i s lãnh o c a ng - Xô Vi t Ngh Tĩnh 1930 –1931. V n ng dân ch 1936 –1939 - Cách m ng tháng Tám 1945 th ng l i là k t qu c a quá trình t p d t trong 10 năm t khi ng ra i . 3/ Giai o n 1945 – 1954: t sau cách m ng tháng Tám năm 1945 n ngày 21-7-1954. - Sau khi nư c Vi t Nam Dân ch C ng hòa ư c thành l p,nư c ta g p muôn vàn khó khăn . - Cu c kháng chi n ch ng Pháp (1945-1954) ti n hành trong i u ki n ã c l p và có chính quy n ; kháng chi n ch ng Pháp xâm lư c . - Chi n th ng l ch s BP 1954 , Pháp rút kh i nư c ta 4/ Giai o n 1954– 1975: t sau th ng l i c a cu c kháng chi n ch ng Pháp năm 1954 n ngày 30-4-1975. - Nhi m v cách m ng t ng mi n và nhi m v chung c a c nư c là “Kháng chi n ch ng M , c u nư c”. - Mi n Nam u tranh chính tr phát tri n lên “ ng kh i” , r i chi n tranh gi i phóng . ánh b i chi n lư c th ng tr và xâm lư c th c dân m i c a M : ánh - b i chi n lư c “Chi n tranh ơn phương”; “Chi n tranh c bi t”; “Chi n tranh c c b “; “Vi t Nam hóa chi n tranh” - Hi p nh Pari kí k t t o i u ki n th ng l i cho ta ti n t i th ng l i l ch s 1975. - Mi n B c : quá lên ch nghĩa xã h i , ch ng chi n tranh phá ho i c a M , làm nghĩa v h u phương cho mi n Nam . 5/ Giai o n 1975– 2000 : t sau th ng l i c a cu c kháng chi n ch ng M , c u nư c năm 1975 n năm 2000. - Cách m ng Vi t nam chuy n sang th i kỳ Cách m ng xã h i ch nghĩa. 85
  2. - Trong 10 năm u (1976-1986) i lên ch nghĩa xã h i , bên c nh thành t u và ưu i m , cách m ng nư c ta g p không ít khó khăn, y u kém , sai l m ,khuy t i m òi h i ph i i m i . -T i H i VI (12-1986) c a ng , nư c ta bư c vào th i kỳ i m i , y m nh s nghi p cách m ng xã h i ch nghĩa ti n lên. n 2000, ã th c hi n ư c ba k ho ch Nhà nư c 5 năm . - - Công cu c i m i ã giành th ng l i , t ng bư c ưa t nư c ta lên ch nghĩa xã h i , kh ng nh ư ng l i i m i c a ng là úng , bư c i c a công cu c i m i là phù h p. II/ NGUYÊN NHÂN TH NG L I , BÀI H C KINH NGHI M . * Nguyên nhân th ng l i : - Nhân dân giàu lòng yêu nư c , lao ng c n cù sáng t o , chi n u kiên cư ng , dũng c m vì c l p t do. ng ta ng u là Bác H , lãnh o cách m ng v i ư ng l i úng n - , sáng t o , c l p ,t ch , ng lãnh o là nhân t quy t nh nh t * Bài h c kinh nghi m : - N m v ng ng n c c l p dân t c và ch nghĩa xã h i . - S nghi p cách m ng là c a nhân dân, do dân và vì dân, nhân dân là ngư i làm nên th ng l i l ch s . - Không ng ng c ng c , tăng cư ng oàn k t . - K t h p s c m nh dân t c v i s c m nh th i i,s c m nh trong nư c và s c m nh qu c t . - S lãnh o úng n c a ng là nhân t hàng u b o m th ng l i c a cách m ng Vi t Nam 86
498467