of x

PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 - 2000 - BÀI 26

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 4 | FileSize: M | File type: PDF
2 lần xem

PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 - 2000 - BÀI 26. TÀI LIỆU THAM KHẢO GIÁO ÁN MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 - 2000 - BÀI 26 ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ( 1986 - 2000 ). Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Có tài liệu download thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/phan-lich-su-viet-nam-tu-1919-2000-bai-26-cufytq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn xin chia sẽ tới bạn đọc tài liệu PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 - 2000 - BÀI 26.Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện Khoa Học Xã Hội,Lịch sử - Văn hoá giúp đỡ cho học tập.Xin mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo ,Thư viện PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 - 2000 - BÀI 26 thuộc thể loại ,Khoa Học Xã Hội,Lịch sử - Văn hoá được giới thiệu bởi thành viên lichsuvanhoa đến học sinh/sinh viên nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này đã giới thiệu vào thể loại Khoa Học Xã Hội,Lịch sử - Văn hoá , có tổng cộng 4 trang , thuộc định dạng .PDF, cùng thể loại còn có giáo án lịch sử, lịch sử lớp 12, lịch sử thế giới, lịch sử Việt Nam, quan hệ quốc tế ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
TÀI LIỆU THAM KHẢO GIÁO ÁN MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 - 2000 - BÀI 26 ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ( 1986 - 2000 ) Bài 26 T NƯ C TRÊN Ư NG I M I I LÊN CH NGHĨA XÃ H I (1986 – 2000) I, nói thêm Ư NG L I IM I T NƯ C C A NG, nói thêm là 1,còn cho biết thêm Hoàn c nh l ch s , bên cạnh đó a, bên cạnh đó Ch quan,còn cho biết thêm - Trong th i gian th c hi n hai k ho ch Nhà nư c 5 năm (1976 – 1985), cách m ng XHCN nư c ta t nhi u thành t u và ưu i m áng k , song cũng g p ko ít khó khăn, khi n t nư c lâm vào tình tr ng kh ng ho ng, trư c k t là v kinh t – xã h i, cho biết thêm - Nguyên nhân cơ b n: do ta m c ph i “sai l m nghiêm tr ng và kéo dài v ch trương, chính sách l n, sai l m v ch o chi n lư c và t ch c th c hi n” kh c ph c sai l m, ưa t nư cvư t qua kh ng ho ng, ng và nhà, ngoài ra - nư c ta ph i ti n hành
  1. Bài 26 T NƯ C TRÊN Ư NG I M I I LÊN CH NGHĨA XÃ H I (1986 – 2000) I. Ư NG L I IM I T NƯ C C A NG 1. Hoàn c nh l ch s . a. Ch quan - Trong th i gian th c hi n hai k ho ch Nhà nư c 5 năm (1976 – 1985), cách m ng XHCN nư c ta t nhi u thành t u và ưu i m áng k , song cũng g p không ít khó khăn, khi n t nư c lâm vào tình tr ng kh ng ho ng, trư c k t là v kinh t – xã h i. - Nguyên nhân cơ b n: do ta m c ph i “sai l m nghiêm tr ng và kéo dài v ch trương, chính sách l n, sai l m v ch o chi n lư c và t ch c th c hi n” kh c ph c sai l m, ưa t nư cvư t qua kh ng ho ng, ng và nhà - nư c ta ph i ti n hành i m i. b. Khách quan - Nh ng thay i c a tình hình th gi i và quan h gi a các nư c do tác ng c a cách m ng khoa h c – k thu t. - Cu c kh ng ho ng toàn di n, tr m tr ng c a Liên Xô và các nư c XHCN khác, nên ng và Nhà nư c ta ph i i m i. 2. N i dung ư ng l i im i. ư ng l i im i ra l n u tiên t i i h i VI (12-1986), ư c i u - ch nh, b sung và phát tri n t i i h i VII (1991), VIII (1996), IX (2001). i m i không ph i là thay i m c tiêu c a CNXH, mà làm cho nh ng m c - tiêu y ư c th c hi n có hi u qu b ng nh ng quan i m úng nv CNXH, nh ng hình th c, bư c i và bi n pháp thích h p. i m i ph i toàn di n và ng b , t kinh t và chính tr n t ch c, tư - i m i kinh t và chính tr g n bó m t thi t, nhưng tr ng tư ng, văn hóa. tâm là i m i kinh t . * V kinh t : - Xóa b cơ ch qu n lí kinh t t p trung, bao c p, hình thành cơ ch th trư ng - Xây d ng n n kinh t qu c dân v i cơ c u nhi u ngành, ngh , nhi u quy mô, trình công ngh . - Phát tri n kinh t hàng hóa nhi u thành ph n theo nh hư ng XHCN, m r ng quan h kinh t i ngo i. * V chính tr : - Xây d ng Nhà nư c XHCN, Nhà nư c c a dân, do dân và vì dân. - Xây d ng n n dân ch XHCN, b o m quy n l c thu c v nhân dân. - Th c hi n chính sách i oàn k t dân t c, chính sách i ngo i hòa bình, h u ngh , h p tác. II. QUÁ TRÌNH TH C HI N Ư NG L I IMIT 1986 – 2000.qua ba k ho ch Nhà nư c 5 năm. 81
  2. 1. Th c hi n k ho ch 5 năm (1986 – 1990). a. i h i VI (12-/1986) m u công cu c i m i. i h i VI (15-18/12/86) ã ánh giá tình hình t nư c , ki m i m s - lãnh o c a ng vai trò qu n lý c a Nhà nư c . - Kh ng nh ti p t c ư ng l i chung cách m ng XHCN và ư ng l i xây d ng kinh t – xã h i ch nghĩa.. - Nh n th c c i m th i kỳ quá lên CNXH Vi t Nam là th i k l ch s lâu dài, khó khăn, tr i qua nhi u ch ng và hi n ang ch ng u tiên. - Nhi m v , m c tiêu: t p trung s c ngư i, s c c a th c hi n Ba chương trình kinh t v lương th c th c ph m, hàng tiêu dùng, hàng xu t kh u. Mu n v y thì nông-lâm-ngư nghi p ph i ư c t úng v trí hàng u. Nông nghi p ư c xem là m t tr n hàng u và ư c ưu tiên v v n u tư, v năng l c, v t tư, lao ng k thu t. b. K t qu bư c u c a công cu c i m i. Thành t u c a vi c th c hi n m c tiêu c a Ba chương trình kinh t . * Kinh t : - V lương th c th c ph m: t 21,4 tri u t n, t thi u ăn, ph i nh p lương th c, năm 1989 chúng ta ã áp ng nhu c u trong nư c, có d tr và xu t kh u, góp ph n quan tr ng n nh i s ng nhân dân.s n lư ng lương th c t 2 tri u t n (1988) lên 21,4 tri u t n /1989. - Hàng hóa trên th trư ng nh t là hàng tiêu dùng d i dào, a d ng, lưu thông tương i thu n l i, trong ó hàng trong nư c tăng hơn trư c và có ti n b v m u mã, ch t lư ng. Các cơ s s n xu t g n ch t v i nhu c u th trư ng, ph n bao c p c a Nhà nư c gi m áng k . - Kinh t i ngo i m r ng v quy mô và hình th c. T 1986 – 1990, hàng xu t kh u tăng g p 3 l n, nhi u m t hàng có giá tr l n như g o (1,5 tri u t n – 1989), d u thô…, ti n g n n m c cân b ng gi a xu t và nh p kh u. - Ki m ch ư c m t bư c l m phát, t 20% (1986) còn 4,4% (1990) Như v y ã : - Hình thành n n kinh t hàng hóa nhi u thành ph n, v n hành theo cơ ch th trư ng có s qu n li c a Nhà nư c. ây là ch trương chi n lư c lâu dài c a ng nh m phát huy - quy n làm ch kinh t c a nhân dân - Khơi d y ư c ti m năng và s c sáng t o c a qu n chúng phát tri n s n xu t và d ch v . - T o thêm vi c làm cho ngư i lao ng và tăng s n ph m cho xã h i. * Chính tr : - B máy Nhà nư c trung ương và a phương ư c s p x p l i , theo hư ng phát huy dân ch n i b và quy n làm ch c a nhân dân , tăng cư ng quy n l c c a các cơ quan dân c . - Ch ng t ư ng l i i m i c a ng là úng, bư c i c a công cu c i m i v cơ b n là phù h p. * V n còn khó khăn và y u kém : 82
  3. - N n kinh t còm m t cân i , l m phát còn cao, lao ng thi u vi c làm ... - Ch ti n lương b t h p lý . - S nghi p văn hóa có nh ng m t ti p t c xu ng c p, t n n tham nhũng , h i l ...chưa ư c kh c ph c 2. Th c hi n k ho ch 5 năm (1991 – 1995) a. i h i VII (6/1991) : ti p t c i m i. ra ch trương, nhi m v nh m k th a, phát huy nh ng thành t u; kh c ph c các khó khăn, y u kém và i u ch nh, b sung, phát tri n ư ng l i im i ti p t c ưa s nghi p i m i ti n lên Thông qua “ Cương lĩnh xây d ng t nư c trong th i kì quá lên CNXH” và “Chi n lư c n nh và phát tri n kinh t – xã h i n năm 2000”. * Nhi m v , m c tiêu: + y lùi và ki m soát ư c l m phát. n nh, phát tri n và nâng cao hi u qu s n xu t xã h i. n nh và t ng bư c c i thi n i s ng c a nhân dân. B t u có tích lũy t n i b n n kinh t . + Phát huy s c m nh các thành ph n kinh t , y m nh Ba chương trình kinh t v i n i dung cao hơn và t ng bư c xây d ng cơ c u kinh t m i theo yêu c u công nghi p hóa. b. Ti n b và h n ch c a s nghi p im i. * K ho ch 5 năm (1991-1995) t nhi u thành t u và ti n b : - Kinh t tăng trư ng nhanh, GDP tăng bình quân 8,2%/năm, công nghi p tăng 13,3%/năm, nông nghi p là 4,5%/năm. - Tài chính, ti n t : l m phát gi m còn 12,7% (1995). T l thi u h t ngân sách ư c ki m ch . - Trong 5 năm xu t kh u t 17 ti USD, nh p kh u 21 t USD. Quan h m u d ch m r ng v i hơn 100 nư c. - V n u tư nư c ngoài tăng nhanh, bình quân 50%/năm. Cu i 1995, v n ăng kí cho các d án u tư tr c ti p c a nư c ngoài t trên 19 t USD. - Ho t ng khoa h c và công ngh g n bó v i nhu c u phát tri n kinh t – xã h i. công tác giáo d c và ào t o có bư c phát tri n m i. - Thu nh p và i s ng nhân dân ư c c i thi n - Chính tr xã h i n nh, an ninh qu c phòng ư c c ng c . - M r ng quan h i ngo i, phá th bao vây, tham gia tích c c vào ho t ng c a c ng ng qu c t , quan h v i hơn 160 nư c. Ngày 11-7-1995, Vi t Nam và Hoa Kì thi t l p quan h ngo i giao. Ngày 2-.07-1995, Vi t Nam gia nh p ASEAN. * Khó khăn và h n ch K ho ch 5 năm (1991-1995) : - L c lư ng s n xu t còn nh bé , cơ s v t ch t- k thu t l c h u, trình khoa h c và công ngh chuy n bi n ch m... - Tham nhũng , lãng phí , buôn l u...chưa ư c ngăn ch n . - S phân hóa giàu nghèo tăng nhanh , i s ng nhân dân còn khó khăn. 3. Th c hi n k ho ch 5 năm (1996 – 2000). a. i h i VIII (6/1996) y m nh công nghi p hóa, hi n i hóa 83
  4. i h i VIII t ng k t 10 năm th c hi n công cu c im i, ra ch - trương ,nhi m v trong th i kỳ m i i h i kh ng nh ti p t c n m v ng hai nhi m v chi n lư c xây d ng và - b o v T qu c XHCN, nh n m nh: “Nư c ta ã chuy n sang th i kì phát tri n m i, th i kì y m nh công nghi p hóa, hi n i hóa” - Nhi m v , m c tiêu: + y m nh i m i toàn di n và ng b , phát tri n n n kinh t hàng hóa nhi u thành ph n…. + Ph n u t và vư t m c tiêu tăng trư ng kinh t nhanh, hi u qu cao và b n v ng . + Gi i quy t nh ng v n b c xúc v xã h i. C i thi n i s ng nhân dân. Nâng cao tích lũy n i b t n n kinh t . b. Chuy n bi n ti n b và khó khăn , h n ch c a công cu c i m i. - GDP tăng bình quân 7%/năm, công nghi p 13,5%/năm, nông nghi p là 5,7%. - Nông nghi p, phát tri n liên t c, góp ph n quan tr ng vào m c tăng trư ng chung và gi v ng n nh kinh t – xã h i (lương th c bình quân u ngư i năm 2000 là 444 kg) - Cơ c u kinh t chuy n d ch theo hư ng công nghi p hóa, hi n i hóa. - Xu t kh u tăng bình quân 21%/năm . t 51,6 t ô la ,v i ba m t hàng ch l c là g o (th hai th gi i), cà phê (th ba th gi i) và th y s n; nh p kh u tăng 13,3%/năm; v n u tư nư c ngoài tăng 1,5 l n so v i 5 năm trư c. - Doanh nghi p Vi t Nam m r ng u tư ra nư c ngoài. n năm 2000 có trên 40 d án u tư vào 12 nư c và vùng lãnh th . - Năm 2000, có quan h thương m i v i hơn 140 nư c, quan h u tư v i g n 70 nư c và vùng lãnh th , thu hút nhi u ngu n v n u tư nư c ngoài - Giáo d c: năm 2000 ph c p giáo d c ti u h c và xóa mù ch , ti p t c ph c p THCS - S ngư i có vi c làm tăng 1,2 tri u ngư i/năm. * Ưu i m : Tăng cư ng s c m nh t ng h p, làm thay i b m t t nư c và cu c s ng nhân dân. C ng c v ng ch c c l p dân t c và ch XHCN, Nâng cao v th nư c ta trên trư ng qu c t . * Khó khăn và h n ch • Kinh t phát tri n chưa v ng ch c, năng su t, ch t lư ng th p, giá cao. Hi u qu s c c nh tranh th p. • Kinh t Nhà nư c chưa tương x ng v i vai trò ch o, kinh t t p th chưa m nh. • Ho t ng khoa h c công ngh chưa áp ng yêu c u i m i. • T l th t nghi p cao, i s ng nhân dân, nh t là nông dân, m t s vùng còn th p. ng và nhân dân ta ph i ti p t c ph n u vươn t i nh cao m i theo • con ư ng XHCN vì dân giàu, nư c m nh, xã h i công b ng, dân ch , văn minh. 84
498466

Sponsor Documents