PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 - 2000 - BÀI 25

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 3 | FileSize: M | File type: PDF
of x

PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 - 2000 - BÀI 25. TÀI LIỆU THAM KHẢO GIÁO ÁN MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 - 2000 - BÀI 25 VIỆT NAM XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC ( 1976 - 1986 ). Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/phan-lich-su-viet-nam-tu-1919-2000-bai-25-bufytq.html

Nội dung


  1. Bài 25 VI T NAM XÂY D NG CH NGHĨA XÃ H I VÀ U TRANH B O V T QU C (1976 – 1986) I. T NƯ C BƯ C U I LÊN CH NGHĨA XÃ H I (1976 - 1986) 1. Cách m ng Vi t Nam chuy n sang giai o n m i - Sau th ng l i c a cu c kháng chi n ch ng Mĩ, c u nư c và hoàn thành th ng nh t t nư c v m t nhà nư c, nư c ta chuy n sang giai o n t nư c c l p, th ng nh t, i lên ch nghĩa xã h i. c l p và th ng nh t là i u ki n tiên quy t t nư c ti n lên ch - nghĩa xã h i. Ti n lên ch nghĩa xã h i s m b o cho n n c l p và th ng nh t t nư c thêm b n v ng. c l p và th ng nh t t nư c không nh ng g n v i nhau mà còn g n v i - ch nghĩa xã h i. ó là con ư ng phát tri n h p quy lu t c a cách m ng nư c ta. 2. Th c hi n k ho ch Nhà nư c 5 năm (1976 - 1980) * ih i i bi u toàn qu c l n th IV c a ng (h p t ngày 14 n ngày 20/12/1976) ã t ng k t 21 năm (1954 - 1975) : - Ti n hành cách m ng xã h i ch nghĩa mi n B c, kháng chi n ch ng Mĩ c u nư c gi i phóng mi n Nam, th ng nh t t nư c. ihi ra ư ng l i xây d ng ch nghĩa xã h i trong ph m vi c - nư c, quy t nh phương hư ng, nhi m v , m c tiêu c a k ho ch Nhà nư c 5 năm (1976 - 1980). * Nhi m v :v a xây d ng ch nghĩa xã h i, v a c i t o quan h s n xu t xã h i ch nghĩa. * M c tiêu cơ b n : - Xây d ng cơ s v t ch t - kĩ thu t c a ch nghĩa xã h i, bư c u hình thành cơ c u kinh t m i trong c nư c mà b ph n ch y u là cơ c u công - nông nghi p - C i thi n m t bư c i s ng v t ch t và văn hoá c a nhân dân lao ng. * T h c hi n k ho ch 5 năm, nhân dân ta t ư c nh ng thành t u quan tr ng : + Các cơ s nông nghi p, công nghi p, giao thông v n t i b ch ánh phá v cơ b n ã ư c khôi ph c và bư c u phát tri n. + Trong nông nghi p, di n tích gieo tr ng tăng thêm g n 2 tri u hécta, ư c trang b thêm 18 nghìn máy kéo các lo i. + Trong công nghi p, có nhi u nhà máy ư c g p rút xây d ng như nhà máy i n, cơ khí, xi măng v.v.. 78
  2. + Giao thông v n t i ư c khôi ph c và xây d ng m i hàng ngàn kilômét ư ng s t, ư ng b , nhi u b n c ng . Tuy n ư ng s t Th ng nh t t Hà N i i Thành ph H Chí Minh sau 30 năm b gián o n ã ho t ng tr l i. + Công cu c c i t o xã h i ch nghĩa ư c y m nh trong các vùng m i gi i phóng mi n Nam : giai c p tư s n m i b n b xoá b , qu c h u hóa các xí nghi p,thành l p xí nghi p qu c doanh ho c công tư h p doanh. i b ph n nông dân i vào con ư ng làm ăn t p th , th công nghi p và thương nghi p ư c s p x p và t ch c l i. + Xoá b nh ng bi u hi n văn hoá ph n ng c a ch th c dân phong ki n, xây d ng n n văn hoá m i cách m ng. H th ng giáo d c t m m non, ph thông n i h c u phát tri n. * H n ch : - Kinh t m t cân i , s n xu t phát tri n ch m , thu nh p qu c dân và năng xu t th p làm cho i s ng nhân dân khó khăn. - Trong xã h i n y sinh nhi u tiêu c c . 3. Th c hi n k ho ch Nhà nư c 5 năm (1981 - 1985) a. Nhi m v ,m c tiêu k ho ch nhà nư c 1981-1985 : i h i i bi u toàn qu c l n th V c a ng (h p t ngày 27 n ngày 31 / 3 / 1982) kh ng nh : * Nhi m v : + Ti p t c ư ng l i xây d ng ch nghĩa xã h i trong ph m vi c nư c do i h i IV ra v i m t s i m i u ch nh, b sung và c th hoá. + Xác nh th i kì quá lên ch nghĩa xã h i nư c ta tr i qua nhi u ch ng, g m ch ng ư ng u tiên và nh ng ch ng ư ng ti p theo. +Phương hư ng, nhi m v , m c tiêu c a k ho ch Nhà nư c 5 năm (1981 - 1985). * M c tiêu : + S p x p l i cơ c u , y m nh c i t o xã h i ch nghĩa nh m n nh tình hình kinh t -xã h i . + áp ng nhu c u c p bách và thi t y u nh t c a i s ng nhân dân , gi m nh m t cân i v kinh t . b.Thành t u : Sau 5 năm, nư c ta có nh ng chuy n bi n và ti n b áng k : - Trong s n xu t nông nghi p và công nghi p, ã ch n ư c à gi m sút và có bư c phát tri n : + S n xu t nông nghi p tăng bình quân h ng năm là 4,9% so v i 1,9% c a nh ng năm 1976 – 1980. +S n xu t công nghi p tăng bình quân 9,5% so v i 0,6% trong nh ng năm 1976-1980 . +Thu nh p qu c dân tăng bình quân h ng năm là 6,4% so v i 0,4% trong 5 năm trư c. 79
  3. - V xây d ng cơ s v t ch t - kĩ thu t, ta hoàn thành hàng trăm công trình tương i l n, hàng nghìn công trình v a và nh . D u m b t u ư c khai thác, công trình thu i n Sông à, thu i n Tr An ư c kh n trương xây d ng, chu n b i vào ho t ng. - Các ho t ng khoa h c - kĩ thu t ư c tri n khai, góp ph n thúc y s n xu t phát tri n. c. Khó khăn : - Nh ng khó khăn cũ chưa kh c ph c , có m t còn tr m tr ng hơn , tình hình kinh t - xã h i chưa n nh . - Xu t phát t nhi u nguyên nhân khách quan và ch quan , nh t là sai l m, khuy t i m trong lãnh o và qu n lý , ch m kh c ph c. II. U TRANH B O V T QU C 1975-1979. 1. B o v biên gi i Tây Nam . - T p oàn Khơ me do Pôn p t c m u xâm ph m lãnh th nư c ta . - Tháng 5-1975 chi m Phú Qu c và o Th Chu. - 22/12/1978 : t p oàn « Khơ me » do Pôn p t c m u ,t n công nư c ta t Hà Tiên n Tây Ninh . - Quân ta ph n công,tiêu di t toàn b quân xâm lư c.. - 7-1-1979 quân i Vi t Nam cùng v i l c lư ng cách m ng Campuchia ti n công , xóa b ch di t ch ng Pôn p t ,gi i phóng Phnôm−Pênh (7/1/1979 − Ý nghĩa : em l i hòa bình cho biên gi i Tây Nam. 2. B o v biên gi i phía B c. - Hành ng c a Trung Qu c : ng h Pôn p t ch ng Vi t Nam, khiêu khích d c biên gi i phía B c, d ng nên s ki n « n n ki u », c tvi n tr , rút chuyên gia. - T Q T n công biên gi i phía B c ngày 17/2/1979 t Móng Cái n Phong Th (Lai Châu). - Nhân dân Vi t Nam 6 t nh phía B c chi n u b o v lãnh th ,Trung Qu c rút quân t 18/3/1979 . − Ý nghĩa : + Gi gìn hòa bình, b o v toàn v n lãnh th . + Khôi ph c tình oàn k t, h u ngh h p tác gi a VN − Trung Qu c − Campuchia v i tinh th n "khép l i quá kh , m r ng tương lai". 80
498465