PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 - 2000 - BÀI 24

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 2 | FileSize: M | File type: PDF
of x

PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 - 2000 - BÀI 24. TÀI LIỆU THAM KHẢO GIÁO ÁN MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 - 2000 - BÀI 24 VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU THẮNG LỢI CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC ( 1975 ). Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu download thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/phan-lich-su-viet-nam-tu-1919-2000-bai-24-aufytq.html

Nội dung


  1. Chương V VI T NAM T NĂM 1975 N NĂM 2000 Bài 24 VI T NAM TRONG NĂM U SAU TH NG L I CU C KHÁNG CHI N CH NG MĨ C U NƯ C (1975 ) I. TÌNH HÌNH HAI MI N B C-NAM SAU NĂM 1975 * Mi n B c :qua hơn 20 năm (1954 -1975) ti n hành cách m ng xã h i ch nghĩa, mi n B c t ư c nh ng thành t u to l n và toàn di n, ã xây d ng ư c nh ng cơ s v t ch t-kĩ thu t ban u c a ch nghĩa xã h i. Nhưng cu c chi n tranh phá ho i b ng không quân và h i quân c a Mĩ h t s c ác li t, ã tàn phá n ng n , gây h u qu lâu dài i v i mi n B c. * Mi n Nam - ã hoàn toàn gi i phóng, nhưng cu c chi n tranh c a Mĩ ã gây ra h u qu n ng n . Nhi u làng m c, ng ru ng b tàn phá, b hoang , ch t c hóa h c và bom mìn còn b vùi l p nhi u nơi , s ngư i th t nghi p lên t i hàng tri u ngư i... - Mi n Nam có n n kinh t trong ch ng m c nh t nh phát tri n theo hư ng tư b n, song v cơ b n v n mang tính ch t c a n n kinh t nông nghi p l c h u, s n xu t nh và phân tán, phát tri n m t cân i, l thu c n ng n vào vi n tr t bên ngoài. II. Kh c ph c h u qu chi n tranh, khôi ph c và phát tri n kinh t - xã h i hai mi n t nư c * Mi n B c : - n gi a năm 1976, mi n B c hoàn thành kh c ph c h u qu chi n tranh, khôi ph c kinh t . Văn hóa , giáo d c, y t phát tri n m nh . - Th c hi n nghĩa v làm căn c a cách m ng c nư c và nghĩa v qu c t v i Lào v à Campuchia . * Mi n Nam: + Ti n hành ti p qu n vùng gi i phóng ,thành l p chính quy n cách m ng và oàn th qu n chúng. + T i các thành ph l n như Sài Gòn, Hu , à N ng v.v., chính quy n cách m ng tuyên b thành l p ngay sau khi ư c gi i phóng hoàn toàn. + Hàng tri u ng bào ư c h i hương, chuy n v nông thôn tham gia s n xu t ho c i xây d ng vùng kinh t m i. + Chính quy n cách m ng t ch thu toàn b tài s n và ru ng t c a b n ph n ng, tuyên b xoá b quan h bóc l t phong ki n, ti n hành i u ch nh ru ng t trong n i b nông dân, qu c h u hoá ngân hàng, thay ng ti n cũ b ng ng ti n m i c a cách m ng. + Chú tr ng khôi ph c s n xu t nông nghi p áp ng nhu c u c p bách và lâu dài c a nhân dân v lương th c. Các cơ s s n xu t công nghi p, th công nghi p và thương nghi p, c nh ng cơ s b gián o n quan h v i nư c ngoài, u tr l i ho t ng. +Văn hoá, giáo d c, y t v.v. ư c ti n hành kh n trương t nh ng ngày u m i gi i phóng. 76
  2. III. HOÀN THÀNH TH NG NH T T NƯ C (1975-1976) : là nhi m v quan tr ng trư c m t c a cách m ng Vi t Nam sau 1975. 1. Hoàn thành th ng nh t t nư c . * Sau chi n th ng 1975, nguy n v ng c a nhân dân c nư c là hoàn thành th ng nh t t nư c v m t nhà nư c . -9-1975 H i ngh Trung ương ng l n 24 ra nhi m v hoàn thành th ng nh t t nư c v m t nhà nư c . - H i ngh hi p thương B c − Nam (t 15 n 21/11/1975) t i Sài Gòn, nh t trí th ng nh t hoàn toàn hai mi n trong m t Nhà nư c chung. * T ng tuy n c b u Qu c h i chung (25/4/1976) : * Qu c h i th ng nh t h p cu i tháng 6 u tháng 7/1976 ã : - L y tên nư c : C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; th ôlà Hà N i ; Qu c huy mang dòng ch C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Qu c kỳ là lá c sao vàng;Qu c ca là bài Ti n quân ca . - Thành ph Sài Gòn − Gia nh i tên là Thành ph HCM . - B u các cơ quan, ch c v lãnh o cao nh t c a Vi t Nam th ng nh t. - 31/7/1977 : i h i i bi u các m t tr n hai mi n Nam – B c h p t i TP. HCM quy t nh th ng nh t thành M t tr n T qu c VN . - 18/12/1980 : Qu c h i thông qua Hi n pháp nư c C ng hoà XHCN Vi t Nam . - 20-9-1977 Vi t Nam là thành viên th 149 c a Liên Hi p Qu c . 2. Ý nghĩa − Là yêu c u t t y u, khách quan c a s phát tri n cách m ng Vi t Nam. − Th ng nh t t nư c v m t nhà nư c ã th ch hóa th ng nh t lãnh th . − T o cơ s pháp lý hoàn thành th ng nh t t nư c trên các lãnh v c chính tr ,tư tư ng,văn hóa. − T o i u ki n chính tr cơ b n phát huy s c m nh toàn dân và c nư c i lên ch nghĩa xã h i và m r ng quan h v i các nư c trên th gi i. 77
498464