PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 - 2000 - BÀI 23

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 4 | FileSize: M | File type: PDF
of x

PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 - 2000 - BÀI 23. TÀI LIỆU THAM KHẢO GIÁO ÁN MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 - 2000 - BÀI 23 KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM ( 1973 - 1975 ). Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/phan-lich-su-viet-nam-tu-1919-2000-bai-23-9tfytq.html

Nội dung


  1. Bài 23 KHÔI PH C VÀ PHÁT TRI N KINH T – XÃ H I MI N B C, GI I PHÓNG HOÀN TOÀN MI N NAM (1973 – 1975) I. MI N B C KHÔI PH C VÀ PHÁT TRI N KINH T – XÃ H I, RA S C CHI VI N CHO MI N NAM. - Sau Hi p nh Paris 1973, thay i so sánh l c lư ng mi n Nam có l i cho cách m ng. Mi n B c tr l i hòa bình, v a ti n hành kh c ph c h u qu chi n tranh, khôi ph c và phát tri n kinh t -xã h i, v a ti p t c chi vi n cho ti n tuy n mi n Nam. - Cu i tháng 6-1973. mi m B c hoàn thành tháo g bom mìn, th y lôi , b o m i l i bình thư ng . - Trong hai năm 1973 – 1974 : + Mi n B c cơ b n khôi ph c các cơ s kinh t , h th ng th y nông , các công trình văn hóa ,giáo d c, y t . Kinh t có bư c phát tri n . + n cu i năm 1974, s n xu t công nông nghi p trên m t s m t ã t và vư t m c năm 1964 và 1971, i s ng nhân dân n nh. + ưa vào chi n trư ng 20 v n b i. t xu t trong hai tháng u năm 1975, mi n B c ưa vào Nam 57 000 b i cùng kh i lư ng v t ch t – k thu t kh ng l , áp ng y và k p th i nhu c u to l n và c p bách c a cu c T ng ti n công chi n lư c. II. MI N NAM U TRANH CH NG CH “BÌNH NH – L N CHI M” T O TH VÀ L C TI N T I GI I PHÓNG HOÀN TOÀN. - 29-3-1973, M rút quân v nư c , nhưng v n l p B ch huy quân s ,v n ti p t c vi n tr quân s , kinh t cho chính quy n Sài Gòn. -Chính quy n Sài Gòn ngang nhiên phá ho i Hi p nh Paris, ti n hành chi n d ch “tràn ng p lãnh th ”, m nh ng cu c hành quân “bình nh - l n chi m” vùng gi i phóng c a ta, ti p t c chi n lư c “Vi t Nam hóa chi n tranh”. - S thay i trong so sánh l c lư ng gi a cách m ng và ph n cách m ng , có l i cho cu c u tranh c a nhân dân mi n Nam , ch ng âm mưu ,hành ng m i c a M và chính quy n Sài Gòn, t m t s k t qu nh t nh. - Nhưng do không ánh giá h t âm mưu c a ch, do quá nh n m nh n hòa bình, hòa h p dân t c…, nên t i m t s a bàn quan tr ng, ta b m t t, m t dân. -Tháng 7/1973, H i ngh Trung ương l n th 21 nêu rõ nhi m v cơ b n c a cách m ng mi n Nam trong giai o n hi n t i là ti p t c cách m ng dân t c, dân ch nhân dân b ng con ư ng cách m ng b o l c, ph i n m v ng chi n lư c ti n công, kiên quy t u tranh trên c ba m t tr n: quân s , chính tr , ngo i giao. - Th c hi n ngh quy t 21, quân dân mi n Nam kiên quy t ánh tr ch, b o v và m r ng vùng gi i phóng. 72
  2. - Cu i năm 1974 u năm 1975, ta m t ho t ng quân s ông – Xuân vào hư ng Nam B , tr ng tâm là ng b ng sông C u Long và ông Nam B , giành th ng l i l n trong chi n d ch ánh ư ng 14 – Phư c Long, di t 3000 ch, gi i phóng ư ng 14, th xã và toàn t nh Phư c Long. - Chính quy n Sài Gòn ph n ng m nh, ưa quân chi m l i nhưng th t b i, còn Mĩ ch ph n ng y u t, dùng áp l c t xa. - Nhân dân mi n Nam y m nh u tranh chính tr , ngo i giao, t cáo Mĩ và chính quy n Sài Gòn vi ph m Hi p nh Paris, nêu cao tính chính nghĩa cu c chi n u c a nhân dân ta, òi l t chính quy n Nguy n Văn Thi u, th c hi n các quy n t do, dân ch . -T i vùng gi i phóng, nhân dân ta ra s c khôi ph c và y m nh s n xu t, tăng ngu n d tr chi n lư c cho cu c chi n u hoàn thành gi i phóng mi n Nam. Các ngành s n xu t công nghi p, th công nghi p, thương nghi p ,văn hóa, xã h i , giáo d c y t .... ư c y m nh. III. GI I PHÓNG HOÀN TOÀN MI N NAM, GIÀNH TOÀN V N LÃNH TH T QU C. (T NG TI N CÔNG VÀ N I D Y XUÂN 1975) 1. Ch trương, k ho ch gi i phóng mi n Nam. -Cu i năm 1974 u năm 1975, trong tình hình so sánh l c lư ng mi n Nam thay i có l i cho cách m ng. ra k ho ch gi i phóng mi n Nam - B chính tr Trung ương ng trong hai năm 1975 – 1976. -Nhưng nh n m nh “c năm 1975 là th i cơ” và “n u th i cơ n vào u ho c cu i năm 1975 thì l p t c gi i phóng mi n Nam trong năm 1975”, b t thi t h i v ngư i và c a . 2. Cu c T ng ti n công và n i d y Xuân 1975. a. Chi n d ch Tây Nguyên (4/3 n 24/3/1975) - Tây Nguyên là a bàn chi n lư c quan tr ng mà ta và ch c n m gi . Nhưng do nh n nh sai hư ng ti n công c a ta, ch ch t gi ây m t l c lư ng m ng. B Chính tr quy t nh ch n Tây Nguyên làm hư ng ti n công ch y u trong năm 1975. - Sau khi ánh nghi binh Pleiku, Kontum, 10/3/1975, ta ti n công và gi i phóng buôn Mê Thu t. Ngày 12-03, ch ph n công chi m l i nhưng không thành. - Ngày 14/3/1975, Nguy n Văn Thi u ra l nh rút quân kh i Tây Nguyên v gi vùng duyên h i mi n Trung. Trên ư ng rút ch y, chúng b quân ta truy kích tiêu di t. - Ngày 24.03.1975, ta gi i phóng Tây Nguyên v i 60 v n dân. * Ý nghĩa : Chi n d ch Tây Nguyên th ng l i ã chuy n cu c kháng chi n ch ng M c u nư c sang giai o n m i: t ti n công chi n lư c Tây Nguyên phát tri n thành T ng ti n công chi n lư c trên toàn chi n trư ng mi n Nam. Lư c chi n d ch Tây Nguyên 73
  3. b. Chi n d ch Hu − à N ng (21/3 n 29/03/1975) - Trong khi chi n d ch Tây Nguyên ti p di n, B chính tr quy t nh gi i phóng hoàn toàn mi n Nam, trư c h t là chi n d ch gi i phóng Hu − à N ng. - Phát hi n ch co c m Hu , ngày 21/03 quân ta ánh th ng vào căn c , ch n ư ng rút ch y và bao vây ch trong thành ph . - 25/03, ta t n công vào Hu ,(26/03) gi i phóng Hu và toàn t nh Th a Thiên. -Cùng th i gian, ta gi i phóng th xã Tam Kỳ, Qu ng Ngãi, Chu Lai, uy hi p à N ng t phía Nam. à N ng rơi vào th cô l p, hơn 10 v n quân ch b d n v ây tr nên h n lo n, m t h t kh năng chi n u. - Sáng 29/3 quân ta ti n công à N ng, n 3 gi chi u ta chi m toàn b thành ph . - Cùng th i gian này, các t nh còn l i ven bi n mi n Trung, Nam Tây Nguyên, m t s t nh Nam B l n lư t ư c gi i phóng. Lư c Chi n d ch Hu - à N ng c. Chi n d ch H Chí Minh l ch s (26/4 n 30/4/1975) : nh: "Th i cơ chi n lư c m i ã n, - Sau hai chi n d ch, B chính tr nh n ta có i u ki n hoàn thành s m quy t tâm gi i phóng mi n Nam... trư c tháng 5/1975" v i phương châm “ th n t c, táo b o, b t ng , ch c th ng”. Chi n d ch gi i phóng Sài Gòn ư c mang tên “Chi n d ch H Chí Minh”. - Trư c khi m chi n d ch HCM, quân ta ánh Xuân Lôc, Phan Rang – nh ng căn c phòng th tr ng y u c a ch b o v phía ông Sài Gòn . - Quân ta phá tan tuy n phòng th c a ch Phan Rang (16-4-1975), Xuân L c (21-4)... làm M –Quân i Sai gòn ho ng lo n. - 18/4/1975 : T ng th ng M ra l nh di t n ngư i M . - 21/4, ta gi i phóng Xu n L c , Nguy n Văn Thi u t ch c t ng th ng. - 17 gi ngày 26/4, quân ta m u chi n d ch, 5 cánh quân ti n vào trung tâm Sài Gòn, ánh chi m các cơ quan u não c a ch. - 10 gi 45 phút ngày 30/4, xe tăng c a ta ti n vào Dinh c L p, b t s ng taòn b Chính ph Trung ương Sài Gòn. Dương Văn Minh tuyên b u hàng không i u ki n. − 11 gi 30 phút cùng ngày, lá c cách m ng tung bay trên tòa nhà Ph t ng th ng, chi n d ch H Chí Minh toàn th ng. − Các t nh còn l i c a Nam B , nhân dân ã nh t t n i d y và ti n công theo phương th c xã gi i phóng xã, huy n gi i phóng huy n, t nh gi i phóng t nh . − Ngày 2/5/1975, mi n Nam hoàn toàn gi i phóng. Lư c chi n d ch H Chí Minh IV. NGUYÊN NHÂN TH NG L I , Ý NGHĨA L CH S C A CU C KHÁNG CHI N CH NG M , C U NƯ C (1954 – 1975) 1. Nguyên nhân th ng l i : 74
  4. - Nguyên nhân chính là do có s lãnh o sáng su t c a ng ng u là Ch t ch H Chí Minh v i ư ng l i chính tr , quân s c l p, t ch , ư ng l i cách m ng úng n, sáng t o, phương pháp u tranh linh ho t, k t h p u tranh quân s , chính tr , ngo i giao. - Nhân dân ta giàu lòng yêu nư c, oàn k t nh t trí, lao ng c n cù, chi n u dũng c m vì s nghi p cách m ng. - H u phương mi n B c áp ng k p th i các yêu c u c a cu c chi n u hai mi n. - S ph i h p chi n u và oàn k t giúp c a ba dân t c ông Dương. -S ng tình ng h , giúp c a các l c lư ng cách m ng, hòa bình, dân ch trên th gi i, nh t là c a Liên Xô, Trung Qu c và các nư c xã h i ch nghĩa khác. - Nhân dân M và nhân dân th gi i ph n i cu c chi n tranh xâm lư c Vi t Nam c a M . 2. Ý nghĩa : - K t thúc 21 năm chi n u ch ng M và 30 năm chi n tranh gi i phóng dân t c, b o v T qu c t sau Cách m ng tháng Tám 1945, ch m d t ách th ng tr c a ch nghĩa qu c và ch phong ki n nư c ta, hoàn thành cách m ng dân t c dân ch nhân dân, th ng nh t t nư c. - M ra m t k nguyên m i c a l ch s dân t c: t nư c c l p, th ng nh t, i lên CNXH. - Tác ng m nh n tình hình nư c M và th gi i, c vũ phong trào cách m ng th gi i, nh t là phong trào gi i phóng dân t c. - Cùng v i chi n th ng B ch ng, Chi Lăng, ng a, i n Biên Ph , i th ng mùa xuân 1975 ã c m thêm m t m c vinh quang chói l i trong quá trình i lên c a l ch s Vi t Nam.Có t m quan tr ng qu c t , có tính th i i sâu s c. 75
498463