ÔN TẬP VẬT LÝ_ DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 3 | FileSize: M | File type: PDF
of x

ÔN TẬP VẬT LÝ_ DAO ĐỘNG CƠ HỌC. Giúp bạn ôn tập củng cố các kiến thức còn thiếu. Là tài liệu hữu ích giúp hệ thống lại các công thức các hiện tượng vật lý...Là tài liệu tham khảo để nâng cao trình độ chuẩn bị kỳ thi sắp đến. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/on-tap-vat-ly_-dao-dong-co-hoc-3b7vtq.html

Nội dung


  1. PHAÀN DAO ÑOÄNG CÔ HOÏC * Dao ñoäng ñieàu hoøa vaø con laéc loø xo: A. Dao ñoäng ñieàu hoøa laø chuyeån ñoäng coù phöông trình tuaân theo qui luaät sin hoaëc cosin theo thôøi gian: x = Asin( ωt + ϕ ) dx B. Vaän toác töùc thôøi v = = ωA cos(ωt + ϕ) dt Δx (x 2 − x1 ) C. Vaän toác trung bình vTB = = Δt (t 2 − t1 ) dv D. Gia toác töùc thôøi: a = = −ω2 A sin(ωt + ϕ) dt Δv E. Gia toác trung bình: aTB = Δt F. Heä thöùc ñoäc laäp: ω A = ω2 x2 + v2 2 2 K l0 a = - ω2 x -A r G. Chieàu daøi quó ñaïo baèng 2A f0 Δl H. Quaõng ñöôøng ñi trong 1 chu kyø laø 4A O r I. Ñoä bieán daïng taïi vò trí caân baèng thaúng ñöùng P +A mg p = f0 → mg = KΔl hay Δl = K m Δl x J. Chu kyø: T = 2 π = 2π K g K. Ñoä bieán daïng khi con laéc naèm treân maët phaúng nghieâng 1 goùc α so vôùi phöông naèm ngang mg sin α Δl = K L. Chieàu daøi taïi vò trí caân baèng lCB = l0 + Δl M. Chieàu daøi toái ña: lmax = l0 + Δl + A N. Chieàu daøi toái thieåu: lmin = l0 + Δl - A l +l Ta suy ra: lCB = max min 2 1 O. Cô naêng: E = Et + Eñ = KA2 2 1 Eñ = KA2cos2( ωt + ϕ ) = Ecos2( ωt + ϕ ) Vôùi 2 1 KA2sin2( ωt + ϕ ) = Esin2( ωt + ϕ ) Et = 2 P. Dao ñoäng ñieàu hoøa coù theå xem nhö hình chieáu cuûa moät chuyeån ñoäng troøn ñeàu leân moät ñöôøng thaúng naèm trong maët phaúng cuûa quó ñaïo: Δα * Taàn soá goùc ω cuûa dao ñoäng ñieàu hoøa baèng vaät toác goùc ω = cuûa chuyeån ñoäng troøn Δt ñeàu. * Thôøi gian Δt chuyeån ñoäng cuûa vaät treân cung troøn baèng thôøi gian Δt dao ñoäng ñieàu hoøa di chuyeån treân truïc Ox.
  2. r Q. Löïc phuïc hoài fPH laø löïc taùc duïng leân vaät dao ñoäng ñieàu hoøa khi noù coù li ñoä x so vôùi vò trí caân baèng: FPH = -Kx = -KAsin( ωt + ϕ ) * Taïi vò trí caân baèng x = 0 neân fmin = 0 * Taïi vò trí bieân xmax = A neân fmax = KA r R. Löïc ñaøn hoài fÑH = -Kx* Vôùi x* laø ñoä bieán daïng cuûa loø xo Veà ñoä lôùn fÑH = Kx*, 1. Khi loø xo treo thaúng ñöùng: mg * Taïi vò trí caân baèng thaúng ñöùng: x* = Δl = neân K f0 = K Δl * Choïn truïc Ox chieàu döông höôùng xuoáng, taïi li ñoä x1 f1 = K( Δl + x1) = K( Δl + Asin( ωt1 + ϕ )) * Giaù trò cöïc ñaïi (löïc keùo): fmax keùo = K( Δl + A) * Giaù trò cöïc tieåu phuï thuoäc vaøo Δl so vôùi A a/ Neáu A < Δl thì fmin = K(Δl − A) b/ Ngöôïc laïi A ≥ Δl thì + fmin = 0 luùc vaät chaïy ngang vò trí loø xo coù chieàu daøi töï nhieân. + Khi vaät leân cao nhaát: loø xo neùn cöïc ñaïi x*max = A - Δl sinh löïc ñaåy ñaøn hoài cöïc ñaïi : fmax ñaåy = K(A - Δl ) * Do fmax keùo > fmax ñaåy neân khi chæ noùi ñeán löïc ñaøn hoài cöïc ñaïi laø noùi löïc cöïc ñaïi keùo 2. Khi loø xo doác ngöôïc: quaû caàu phía treân, thì löïc taùc duïng leân maët saøn cuûa vaät laø löïc ñaøn hoài nhöng : fmax ñaåy = K( Δl + A) fmax keùo = K(A - Δl ) Khi A > Δl 3. Neáu loø xo naèm treân maët phaúng nghieâng α thì ta coù keát quaû vaãn nhö treân nhöng mg sin α Δl = K S. Töø 1 loø xo chieàu daøi ban ñaàu l0, ñoä cöùng K0 neáu caét thaønh 2 loø xo chieàu daøi l1 vaø l2 thì ñoä cöùng K1 vaø K2 cuûa chuùng tæ leä nghòch vôùi chieàu daøi: K 0 l1 K 0 l2 ; = = K1 l 0 K 2 l0 - Ñaëc bieät: Neáu caét thaønh 2 loø xo daøi baèng nhau, do chieàu daøi l1 = l2 giaûm phaân nöûa so vôùi l0 neân ñoä cöùng taêng gaáp 2: K1 = K2 = 2K0 T. Gheùp loø xo coù 2 caùch 1/ Gheùp song song: Ñoä cöùng K// = K1 + K2 K1 K1 - Khi treo cuøng 1 vaät khoái löôïng nhö nhau thì: K2 hoaëc 1 1 1 m = 2+ 2 T// T1 T2 2 m K2 - Hai loø xo gioáng nhau gheùp song song K1 = K2 = K thì K// = 2K 2/ Gheùp noái tieáp: chieàu daøi taêng leân neân ñoä cöùng giaûm xuoáng K1 K2 m
  3. 1 1 1 = + K nt K 1 K 2 - Khi treo cuøng 1 vaät khoái löôïng nhö nhau thì Tnt = T12 + T22 2 K - Hai loø xo gioáng nhau gheùp noái tieáp thì Knt = 2 Giaûng vieân Nguyeãn Höõu Loäc, TT Luyeän thi ÑH chaát löôïng cao Vónh Vieãn
394129