ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 7 | FileSize: M | File type: PDF
of x

ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM DAO ĐỘNG CƠ HỌC. Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang ôn thi đại học, cao đẳng chuyên môn vật lý - Đề thi thử môn lý giúp củng cố và nâng cao khả năng giải bài tập vật lý cách nhanh và chính xác. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/on-tap-trac-nghiem-dao-dong-co-hoc-ck6xtq.html

Nội dung


  1. TRẮC NGHIỆM DAO ĐỘNG CƠ HỌC 1 : Vận tốc chất điểm dao động điều ho à có độ lớn cực đại khi A. Li độ có độ lớn cực đại B. Gia tốc có độ lớn cực đại C. Li độ bằng không D. Pha cực đại 2 : Gia tốc của chất điểm dao động điều ho à bằng không khi A. Li độ cực đại B. Li độ cực tiểu C. Vận tốc bằng không hay cực tiểu D. Vận tốc bằng không 3 : Trong dao động điều hoà, vận tốc biến đổi A. Cùng pha với li độ B. Ngược pha với li độ   C. Sớm pha so với li độ D. Trễ pha so với li độ 2 2 4 : Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi A. Cùng pha với li độ B. Ngược pha với li độ  D. Trễ pha  so với li độ C. Sớm pha so với li độ 2 2 5 : Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi A. Cùng pha với vận tốc B. Ngược pha với vận tốc C. Sớm pha  so với vận tốc D. Trễ pha  so với vận tốc 2 2 7 : Tìm đáp án SAI Cơ năng của dao động điều hoà bằng A. Tổng động năng và thế năng vào thời điểm bất kỳ B. Động năng vào thời điểm ban đầu C. Thế năng ở vị trí biên D. Động năng ở vị trí cân bằng 9 : Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc A. Pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật B. Biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật C. Tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật D. Hệ số lực cản ( của ma sát nhớt ) tác dụng lên vật dao động 10: một con lắc lị xo dao động trên quỹ đạo dài 16cm. Khi con lắc cách vị trí cân bằng 4cm thì cơ năng bằng mấy lần động năng ? A. 15 B. 16 C. 3 D. 4/3 11 : Xét dao động tổng hợp của hai dao động hợp thành có cùng tần số. Biên độ của dao động tổng hợp không phụ thuộc vào : A. Biên độ của dao động hợp thành thứ nhất B. Biên độ của dao động hợp thành thứ hai C. Tần số chung của hai dao động hơp thành D. Độ lệch pha của hai dao động hợp thành 13 : Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm một vật nặng treo ở đầu một lò xo. Khi cân bằng lò xo giãn ra 4,0 cm. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng theo phương thẳng đứng xuống dưới một đoạn bằng 4,0 cm rồi thả không vận tốc đầu. Biên độ và chu kỳ dao động của vật là bao nhiêu? Lấy g = 9,8 m/s2 D. Không biết vì thiếu dữ kiện A. 8,0 cm : 0, 4 s B. 4,0 cm : 98 s C. 4,0 cm : 0,4 s 14 : Con lắc gõ giấy có chu kỳ là 2,00 s. Tìm chiều dài của con lắc đơn gõ giấy tại một nơi có g = 9,8 m/s2 A. 3,12 m B. 0,993 m C. 96,6 m D. 0,040 m 15 : Chọn câu đúng : Dao động cơ học điều hoà đổi chiều khi A. Lực tác dụng đổi chiều B. Lực tác dụng bằng không C. Lực tác dụng có độ lớn cực đai D. Lực tác dụng có độ lớn cực tiểu 16 : Chọn câu đúng : Chu kỳ dao động nhỏ của con lắc đơn phụ thuộc A. Khối lượng con lắc B. Trọng lượng con lắc C. Tỉ số trọng lượng và khối lượng con lắc D. Khối lượng riêng của con lắc 17 : Chọn câu đúng : Trong dao động điều hoà thì li độ, vận tốc và gia tốc là ba đại lượng biến đổi như những hàm cosin của thời gian: A. Có cùng biên độ B. Có cùng pha C. Có cùng tần số gốc D. Có cùng pha ban đầu
  2. 18 : Chọn câu đúng Trong dao động điều hoà, mối quan hệ giữa li độ, vận tốc và gia tốc là: A. Vận tốc và gia tốc luôn cùng chiều B. Vận tốc và gia tốc luôn trái chiều C. Gia tốc và li độ luôn trái chiều D. Gia tốc và li độ luôn cùng chiều 19 : Một vật dao động điều hoà, câu khẳng định nào sau đây là đúng? A. Khi qua vị trí cân bằng nó có vận tốc bằng 0, gia tốc bằng 0 B. Khi qua vị trí cân bằng nó có vận tốc cực đại, gia tốc bằng 0 C. Khi qua vị trí cân bằng nó có vận tốc cực đại, gia tốc cực đại D. Khi qua vị trí cân bằng nó có vận tốc bằng 0, gia tốc cực đại 20 : Một vật có khối lượng 0,4 kg được treo vào lò xo có độ cứng k = 80 N/m. Vật được kéo theo phương thẳng đứng ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn bằng 0,1 m rồi thả cho dao động. Hỏi tốc độ vật khi qua vị trí cân bằng ? A. 0 m/s B. 1,0 m/s C. 1, 4 m/s D. 1,0 cm/s 21 : Một vật có khối lượng 0,4 kg được treo vào lò xo có độ cứng 80 N/m, dao động điều ho à theo phương thẳng đứng với biên độ 0,1 m. Hỏi gia tốc của vật ở vị trí biên có độ lớn bằng bao nhiêu ? A. 0 m/s2 B. 10 m/s2 C. 5 m/s2 D. 20 m/s 2 0 22 : Chu kỳ con lắc đơn dao động nhỏ (   10 ) 2l g 1 1 l l D. T= 2  A. T = B. T = C. T= 2 l 2 g g g 23. Phát biểu sau đây đúng ? A. Dao động của con lắc đơn là dao động điều hoà . B. Lò xo chống giảm xóc trong xe ô tô là ứng dụng của dao động tắt dần. C. Một vật chuyển động tròn đều thì hình chiếu của nó dao động điều hoà. D. Dao động tắt dần có biên độkhông đổi. 24 : Một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ. Chu kỳ của con lắc không thay đổi khi: A. Thay đổi chiều dài con lắc B. Thay đổi gia tốc trọng trường C. Tăng biên độ góc lên đến 300 D. Thay đổi khối lượng của quả cầu con lắc 25 : Một con lắc đơn dài l = 2,0 m dao động tại một nơi có g = 9,8 m/s2. Hỏi nó thực hiện được bao nhiêu dao động toàn phần trong 0,5 ph ? A. 2 B. 23 C. 22 D. 106 26 : Một con lắc lò xo dao động điều hoà. Lò xo có độ cứng k= 40 N/m. Khi vật m của con lắc đi qua vị trí có li độ x = -2 thì thế năng điều hoà của con lắc là: A. – 0,016 J B. 0.016 J C. – 0.008 J D. 0.008 J 27. Điều nào sau sau đây sai khoi nói về dao động điều hoà không ma sát của con lắc lò xo? A. Năng lượng dao động biến thiên tuần hoàn. B. Li độ biến thiên tuần hoàn. C. Thế năng biến thiên tuần hoàn. D. Động năng biến thiên tuần hoàn. 28 : Hai dao động ngược pha khi :  A.  2  1  2n B.  2  1  n D.  2  1  (2n  1) C.  2  1  (2n  1) 2 29. Phương trình tọa độ của một chat điểm M dao động điều ho à có dạng: x = 6sin(10t-  ) .Li độ của M khi pha  dao động bằng - là 6 A. x = 30 cm B. x = 32 cm C. x = -3 cm D. x = -30 cm 30. Một con lắc đơn có chiều dài l 1 dao động điều hoà với chu kỳ T 1 =1,5s . Một con lắcđơn khác có chiều dài l 2 dao động điều hoà có chu kỳ là T 2 = 2s . Tại nơi đó , chu kỳ của con lắc đơn có chiều dài l = l 1 + l 2 sẽ dao động điều hoà với chu kỳ là bao nhiêu ? A.T = 3,5 s B. T = 2,5 s C. T = 0,5 s D. T = 0,925 s 31. Phương trình dao động điều hoà của một chất điểm M có dạng x = Acos  t (cm). Gốc thời gian được chọn vào lúc nào ? A.vật qua vị trí x = +A B. Vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương C. Vật qua vị trí x = -A D. Vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm 32. Một vật có khối lượng m treo vào lò xo có độ cứng k. Kích thích cho vật dao độ ng điều hoà với biên độ 3cm thì chu kỳ dao động của nó là T = 0,3s . Nếu kích thích cho vật dao động điều ho à với biên độ 6cm thì chu kỳ dao động của con lắc lo xo là
  3. A. 0,3s B. 0,15s C. 0,6s D. 0,423s = 3cos (  t -  ) (cm) ; x 3 33. Phương trình toạ độ của 3 dao động điều ho à có dạng x 1 = 2cos  t (cm) ; x 2 2  = 2 cos(  t+ )(cm) kết luận nào sau đây đúng? 6 A. x 1 , x 2 ngược pha. B. x 1 , x 3 ngựơc pha C. x 2 , x 3 ngược pha D. x 2 , x 3 cùng pha 34. Điều nào sau đây là sai khi nói về năng lượng trong dao động điều ho à của con lắc lò xo? A. Cơ năng của con lắc lò xo tỉ lệ với bình phương biên độ dao động. B. Có sự chuyển hoá qua lại giửa động năng và thế năng nhưng cơ năng được bảo toàn. C. cơ năng của con lắc lò xo tỉ lệ với độ cứng k của lò xo. D. cơ năng của con lắc lò xo biến thiên theo quy luật hàm số cosin với tần số bằng tần số của dao động điều ho à 35. Cho dao động điều hoà có phương trình toạ độ : x = 3cos  t (cm).Vectơ Fresnel biểu diển dao động trên có góc hợp với trục góc Ox ở thời điểm ban đầu là B.  rad C.  rad D. -  rad A. 0 rad 6 2 2 36. Một con lắc lò xo treo thẵng đứng gồm một quả cầu khối lượng m gắn vào một lò xo có độ cứng k . Đầu còn lại của lò xo gắn vào một điểm cố định. Khi vật đứng yên, lò xo dãn 10cm . Tại vị trí cân bằng, người ta truyền cho quả cầu một vận tốc đầu v 0 = 60cm/s hướng xuống. Lấy g = 10m/s 2. Biên độ của dao động có trị số bằng A. 6 cm B. 0,3 cm C. 0,6 cm D. 0,5 cm 37.Một con lắc lò xo treo thẵng đứng gồm một quả cầu khối lượng m= 0,4 kg gắn vào lò xo có độ cứng k . Đầu còn lại của lò xo gắn vào môt điểm cố dịnh khi vật đứng yên, lò xo dãn 10cm. Tại vị trí cân bằng, ngừơi ta truyền cho quả cầu một vận tốc v 0 = 60cm/s hướng xuống . lấy g = 1010m/s 2. Toạ độ quả cầu khi động năng bằng thế năng là B.  4,24 cm D.  0,42m A. 0,424 m C. – 0,42 m 38. Năng lượng của một con lắc đơn dao động điều hoà A. tăng 9 lần khi biên độ tăng 3 lần. B. giảm 8 lần khi biên độ giãm 2 lần. C. giãm 16 lần khi tần số tăng 3 lần và biên độ giảm 9 lần. D. giãm 25 khi tần số dao động tăng 5 lần và biên độ dao động giãm 3 lần. 9 39. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều ho à, cùng phương, cùng tần số có phương trình : x 1 = 3cos(4 t   ) (cm) ; x 2 = 3cos4 t (cm). Dao động tổng hợp của có phương trình 3   A. x = 3 2 cos ( 4 t  B. x = 3cos (4 t  ) (cm) ) (cm) 3 6   C. 3 3 cos (4 t  D. 3 2 cos(4 t  ) (cm) ) (cm) 6 6 40. Phát biểu nào sau đây là sai? A. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giãm dần theo thời gian. B. Dao động cưởng bức là dao động chịu tác dụng của một ngoại lực biến thiên tuần hoàn. C. Khi cộng hưởng dao động xãy ra, tần số dao động cưởng bức của hệ bằng tần số riêng của hệ dao động đó D. Tần số của dao động cưởng bứcluôn bằng tần số riêng của hệ dao động 41 . Lực tác dụng gây ra dao động điều ho à của một vật luôn……………… Mệnh đề nào sau đây không phù hợp để điền vào chổ trống trên? A. Biến thiên điều hoà theo thời gian C. Hướng về vị trí cân bằng B. Có biểu thức F = -kx D. Có độ lớn không đổi theo thời gian. 42.. Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 0,1kg, lò xo có độ cứng k = 40 N/m. Khi thay m bằng m , = 0,16 kg thì chu kỳ của con lắc tăng. A. 0,0038 s B. 6,25 N/m C. 0,0083 s D. 625N/m 43. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có vật nặng khối lượng m = 100 kg đang dao động điều ho à. vận tốc của vật 2 khi qua vị trí cân bằng là 31,4 cm/s và gia tốc cực đại của vật là 4 m/s . lấy  2 = 10. Độ cứng của lò xo là A. 16N/m B.6,25N/m C.160N/m D.625N/m
  4. 44. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động diều ho à cùng phương, cùng tần số có phương trình: x 1 =  5cos( t  ) (cm) ; 2 x 2 = 5cos  t (cm) . Dao động tổng hợp của vật có phương trình   A. x = 5 2 cos( t  ) (cm) B. x = 5cos( t  ) (cm) 4 6   C.x= 5 3 cos( t  ) (cm) D. x =5 2 cos( t  ) (cm) 4 3 45. Chọn phát biểu đúng. A. Dao động tắt dần là dao động có tần số giãm theo thời gian. B. Dao động tự do là dao động có biên độ chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ, không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài. C. Dao động cưởng bức là dao động duy trì nhờ ngoại lực không đổi. D. Dao động tuần hoàn là dao động mà trạng thái dao động được lặp lại như củ sau nhửng khoảng thời gian bằng nhau. 46. Chọn phát biểu sa A. Dao động điều hoà là dao động được mô tả bằng một định luật dạng sin (hoặc cosin) theo thời gian, x = Asin t  ), trong đó A,  ,  là những hằng số B. Dao động điều hoà có thể được coi như hình chiếu của một chuyển động tròn đều xúong một đường thẵng nằm trong mặt phẳng quỷ đạo. C. Dao động điều hoà có thể được biểu diển bằng một vectơ không đổi. D. Khi một vật dao động điều hoà thì vật đó cũng dao động tuần ho àn. 47. Khi một vật dao động điều hoà, phát biểu nào sau đay có nội dung sai? A. Khi vật di chuyển từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì động năng tăng dần. B. Khi vật di chuyển từ vị trí cân bằng đến vị trí biên thì thế năng giãm dần. C. Khi vật ở vị trí biên thì động năng triệt tiêu. D. Khi vật qua vị trí cân bằng thì động năng bằng cơ năng. 48. Sự dao động được duy trì dưới tác dụng của một ngoại lực tuần hoàn dược gọi là A. Dao động tự do B. Dao động cưởng bức C. Dao động riêng D. Dao động tuần hoàn 49. Hai dao động điều hòa thành phần cùng phương, cùng tần số, cùng pha có biên độ là A1 và A2 với A2 =3A1 thì dao động tổng hợp có biên độ A là. A. A1. B. 2A1. C. 3A1. D. 4A1. 50. Hai vật dao động điều hòa có các yếu tố: Khối lượng m1 = 2m2, chu kỳ dao động T1 = 2T2, biên độ dao động A1 = 2A2. Kết luận nào đây về năng lượng dao động của hai vật là đúng ? A. E1 = 32E2. B. E1 = 8E2 C. E1 = 2E2. D. E1 = 0.5E2. 51. Con lắc đơn có chiều dài không đổi, dao động điều hòa với chu kỳ T. Khi đưa con lắc lên cao thì chu kỳ dao động của nó. A. Tăng lên. B. Giảm xuống. C. Không thay đổi. D. Không xác định được tăng hay giảm hay thay đổi. 52. Một con lắc lò xo, vật nặng có khối lượng m, lò xo có độ cứng k. Con lắc dao động điều hòa với biên độ A. Phát biểu nào sau đây sai khi nó về năng lượng dao động E của con lắc ? A. E tỉ lệ thuận với m. B. E là hằng số đối với thời gian. C. E tỉ lệ thuận với bình phương của A. D. E tỉ lệ thuận với k. 53. Một con lắc có tầng số dao động riêng là f0 được duy trì dao động không tắt nhờ một ngoại lực tuần ho àn có tần số f. Chọn phát biểu sai. A. Vật dao động với tầng số bằng tầng số riêng f0. B. Biên độ dao động của vật phụ thuộc hiệu | f = f0 | C. Biên độ dao động của vật cực đại khi f = f0 D. Giá trị cực đại của biên độ dao động của vật càng lớn khi lực ma sát của môi trường tác dụng lên vật càng nhỏ. 54. Vật dao dộng điều hòa trên quỹ đạo có chiều dài 8cm với chu kỳ 0.2s. Chọn gốc tọa độ 0 t ại vị trí cân bằng, gốc thời gian t = 0 khi vật ở vị trí có li độ dương cực đại thì phương trình dao động của vật là. A. x = 8cos(  t+  / 2 ) cm B. x = 4cos(10  t) cm
  5. B. x = 4cos(10  t+  / 2 ) cm D. x = 8cos(  t) cm 55. Con lắc lò xo có độ cứng lò xo là 80N/m, dao động điều hòa với biên độ 5cm. Động năng của con lắc lúc nó qua vị trí có li độ x = -3cm là. A. 0,032J B. 0,064J C. 0,096J D. 0.128J 56. Một vật dao động điều hòa với phương trình li độ x = 10cos(8  t -  / 3) cm. Khi vật qua vị trí có li độ – 6cm thì vận tốc của nó là A. 64  cm/s B.  80  cm/s C.  64  cm/s D. 80  cm/s 57.Điều kiện cần và đủ để một vật dao động điều hòa là. A. Lực tác dụng vào vật tuân theo quy luật biến đổi của hàm sin theo thời gian. B. Lực tác dụng là lực đàn hồi. C. Lực tác dụng tỉ lệ và trái dấu với tọa độ vị trí. D. Điều kiện được đề cập trong câu A hoặc câu C. 58. Phát biểu nào sao đây đúng ? A. Dao động tuần hoàn là dao dộng điều hòa. B. Dao động điềuhòa là dao động có li độ biến thiên theo thời gian được biểu thị bằng quy luật dang sin (hay cosin). C. Đồ thị biểu diễn li độ của dao động tuần hoàn theo thời gian luôn là một đường hình sin. D. Biên độ của dao động điều hòa thì không thay đổi theo thời gian còn của dao động tuần hoàn thì thay đổi theo thời gian. 59.Tần số dao động của con lắc lò xo sẽ tăng khi. A. Tăng độ cứng của lò xo, giữ nguyên khối lượng con lắc. B. Tăng khối lượng con lắc, giữ nguyên độ cứng lò xo. C. Tăng khối lượng con lắc và giảm độ cứng lò xo. D. Tăng khối lượng con lắc và độ cứng lò xo. 60. Phát biểu này sau đây sai khi nó i về dao động trên phương ngang của con lắc lò xo khối lượng m, độ cúng k ? A. Lực đàn hồi luôn bằng lực hồi phục. B. Chu kì dao động phụ thuộc k, m. C. Chu ki dao động không phụ thuộc biên độ A. D. Chu kì dao động phụ thuộc k, A. 61. Một lò xo được treo thẳng đứng, bên dưới gắn với một qủa cầu và khích thước cho hệ dao động với chu k ì 0,4s. Cho g =  2 m/s2. Độ dãn của lò xo khi ở vị trí cân bằng là. B. 4 cm C. 40 cm D. Đáp số khác. A. 0.4 cm 63. Xét dao động điều hòa của một con lắc lò xo. Gọi 0 là vị trí cân bằng. M, N là 2 vị trí biên. P là trung điểm 0M, Q là trung điểm 0N. Thời gian di chuyển từ 0 tới Q sẽ bằng. A. Thời gian từ N đến Q. B.1/4 chu kỳ. C. 1/8 chu kì. D. 1/12 chu kì. 64. Điều kiện để con lắc đơn dao động điều hòa là. A. Con lắc đủ dài và không ma sát. B. Khối lượng con lắc không qúa lớn. C. Góc lệch nhỏ và không ma sát. D. Tất cả các điều kiện nêu trong A, B, C. 65. Chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn tăng khi. A. Thu ngắn chiều dài. B. Tăng chiều dài. C. Đưa con lắc về phía hai cực trái đất. D. Tăng chiều dài hoăc đưa con lắc về phía hai cực trái đất. 66. Tiến hành tổng hợp 2 dao động cùng phương, cùng tần số và lệch pha  / 2 đối với nhau. Nếu gọi biên độ hai dao động thành phần là A1, A2 thì biên độ dao động tổng hợp A sẽ là. C. A = A12  A2 2 D. Một đáp án A. A = A1 + A2 B. A = A1 – A2 khác. 67.Nguyên nhân gây ra dao động tắt dần là do. A. Biên độ dao động giảm. B. Có ma sát và lực cản của môi trường. C. Dao động không còn điều hoà. D. Tất cả các điều đề cập trong A, B, C. 68.Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về điều kiện để xảy ra dao động cưỡng bức ? A. Có ngoại lực tác dụng vào hệ dao động. B. Biên độ dao động giữ không đổi. C. Hệ vật chịu tác dụng của ngoại lực tuần hoàn. D. Cả A, B, C đều đúng. 69. Tần số riêng của hệ dao động là. A. Tần số của ngoại lực tuần hoàn. B. Tần số dao động tự do của hệ.
  6. C. Tần số dao động ổn định khi hệ dao động cưỡng bức. D. Tần số dao động điều hòa của hệ. 70. Có hệ con lắc lò xo treo thẳng đứng và hệ con lắc đơn cùng dao động điều hòa tại một nơi nhất định. Chu kỳ dao động của chúng bằng nhau nếu chiều dài của con lắc đơn. A. Bằng chiều dài tự nhiên của lò xo. B. B ằng chiều dài của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng. C. Bằng độ biến dạng của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng. D. Bằng độ biến dạng của lò xo khi vật ở vị trí thấp nhất. 71. Trong dao động cưỡng bức, khi ngoại lực tuần hoàn có biên độ và tần số không đổi, biên độ dao động cưỡng bức. A. Không phụ thuộc vào lực cản của môi trường. B. Tăng dần. C. Không đổi. D. Chỉ phụ thuộc vào tần số riêng của hệ. 72. Chu kỳ dao động của vật dao động cưỡng bức khi có cộng hưởng có giá trị. A. Bằng chu kì dao động riêng của hệ. B. Bằng chu kì của lực cưỡng bức. C. Phụ thuộc vào cấu tạo của hệ dao động. D. Thoả A, B, C. 73. Một dao động điều hoà có toạ độ được biểu diễn bởi phương trình: x = Acos(.t + ) với A,  là các hằng số dương. Chọn phát biểu đúng.   A. Vận tốc v sớm pha so với toạ độ x. B. Vận tốc v lệch pha so với gia tốc a. 2 2 C. Gia tốc a và toạ độ x ngược pha nhau. D. Cả A, B, C đều đúng. 74.Con lắc lò xo dao động điều hoà. Thế năng và động năng của vật dao động. A. Không phải là các đại lượng biến thiên điều hoà theo thời gian. B. Là các đại lượng biến thiên điều hoà với tần số gấp đôi chu kì dao động của vật. C. Là các đại lượng biến thiên điều hoà với tần số gấp đôi tần số dao động của vật. D. Là các đại lượng biến thiên điều hoà với tần số góc bằng tần số góc của vật dao động. 75. Một chất điểm dao động điều ho à trên trục toạ độ ox giữa hai vị trí biên Q và P . khi chuyển động từ vị trí P đến Q , chất điểm có. A . Vận tốc thay đổi . B. Gia tốc thay đổi C. Vận tốc đổi chiều một lần D. Gia tốc đổi chiều một lần. 76. Hãy chọn phát biểu sai về con lắc lò xo. A. Chu kì dao động điều hoà tỉ lệ thuận với căn bậc hai của khối lượng vật nặng. B. Tần số dao động điều hoà tỉ lệ thuận với căn bậc hai của độ cứng lò xo. C. Khi con lắc lò xo được treo thẳng đứng thì lực tổng hợp gây ra dao động điều hoà bằng với lực đàn hồi của lò xo. D. Khi con lắc lò xo được treo thẳng đứng thì chu kì dao động điều hoà tỉ lệ thuận với căn bậc hai của độ dãn lò xo khi vật ở vị trí cân bằng. 77. Một con lò xo dao động điều hoà trên phương ngang. Vật nặng ở đầu lò xo có khối lượng m. Để chu kì dao động tăng gấp đôi thì phải thay m bằng một vật nặng khác có khối lượng. A. m ,  2m B. m ,  4m C. m ,  m / 2 D. m ,  m / 4 78. Một con lắc lò xo gồm một vật nặng treo ở đầu một lò xo nhẹ. Lò xo có độ cứng k= 25N/m. Khi vật ở vị trí cân bằng thì lò xo dãn 4cm. Kích thích cho vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với phương trình x = 6sin(. + ) ( cm ). Khi này trong quá trình dao động, lực đẩy đàn hồi của lò xo có giá trị lớn nhất là. A. 2,5N B. 0,5N C. 1,5N D. 5N 79. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều ho à cùng phương .  x1  A1 cos(10t )   x 2  8 cos(10t ) Vận tốc lớn nhất của vật có được là 1 m/s. Biên độ dao động A1 là A. 6 cm B. 8cm C. 10cm D. 12,5cm 80. Một con lắc lò xo được treo thẳng đứng ở nơi có gia tốc trọng lực g 10 m 2 . Vật nặng có khối lượng m và S dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số góc  = 20rad/s. Trong quá trình dao động , chiều dài lò xo biến thiên từ 18cm đến 22cm. Lò xo có chiều dài tự nhiên l 0 là.
  7. A. 17,5cm B. 18cm C. 20cm D. 22cm 81. Dao động nào sau đây không có tính tuần hoàn ? A. Dao động tắt dần. B. Dao động điều hoà. C. Sự tự dao động D. Dao động cưỡng bức. 82. Một con lắc lò xo dao động điều hoà trên mặt phẳng nằm ngang , quanh vị trí cân bằng O, giữa hai điểm B và C. Trong giai đoạn nào thế năng của con lắc lò xo tăng?. A. B đến C. B. O đến B C. C đến O D. C đến B 83. Một con lắc lò xo dao động điều hoàvới tần số goc 10 rad /s . Lúc t=0, hòn bi con lắc đi quavị trí có li độ x= 4cm với vận tốc v=- 40cm/s. Viết phương trình dao động điều hoà. B. x  4 2 cos(10t  3 )(cm ) A. x  4 2 cos10t (cm) 4 3 D. x  4 2 cos(10t   )(cm) C. x  8 cos(10t  ) 4 4 84. Một vật dao động điều hòa từ B đến C với chu kì là T,vị trí cân bằng là O.Trung điểm của OB và OC theo thứ tự là M và N. Thời gian để vật đi theo một chiều từ M đến N là T T T T B. C D A. 4 6 3 2
486442