ôn tập ngữ pháp cơ bản Tiếng Anh -8

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 16 | Page: 6 | FileSize: M | File type: PDF
of x

ôn tập ngữ pháp cơ bản Tiếng Anh -8. ôn tập ngữ pháp cơ bản Tiếng Anh -8 LESSON 8: REPORTED SPEECH (INDIRECT SPEECH) WH - QUESTIONS. sau đây là bản tóm tắt lý thuyết tiếng anh và bài tập áp dụng từ cơ bản đến nâng cao , nhằm giúp các bạn có thể tự mình ôn tập và củng cố thêm về nền tảng kiến thức môn Anh văn , tự tin đạt kết quả tốt trong kỳ thi ngoại ngữ .. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/on-tap-ngu-phap-co-ban-tieng-anh-8-9ldrtq.html

Nội dung


ôn tập ngữ pháp cơ bản Tiếng Anh -8 LESSON 8: REPORTED SPEECH (INDIRECT SPEECH) WH - QUESTIONS. 1. Đổi động từ giới thiệu sang : “asked” . 2. Giữ nguyên nghi vấn tự: Who, What, Where, How………. 3. Đổi các câu hỏi ra câu xác định 4. Khi đổi câu hỏi (Wh-Questions) sang gián tiếp, ta đổi BA yếu tố là ngôi, thì của động từ và các trạng ngữ chỉ thời gian, nơi chốn.). a. Ngôi: - Đổi ngôi thứ nhất phù hợp với chủ từ trong mệnh đề chính. - Đổi ngôi thứ hai phù hợp với túc từ trong mệnh đề chính. - Ngôi thứ 3 không đổi Ex: He said to me, “Why did you go with her father last week?” _ He asked me why I had gone with her father the week before. b. Thì của động từ Direct Speech Reported Speech 1.Present Simple:V1 2. Present Progressive: am/is/are+Ving 3. Present Perfect: has/have + V3/ed 4. Past Simple: V2/ed 5. Past Progressive: was/were + V-ing 6. Past Perfect: had + V3/ed 7. Future Simple: will/shall + Vo 8. can 9. may 10. must 1. Past Simple:V2/ed 2. Past Progressive:was/were+Ving 3. Past Perfect: had + V3/ed 4. Past Perfect: had + V3/ed 5. was/were+V-ing 6. Past Perfect: had + V3/ed 7. would/should + Vo 8. could 9. might 10. had to Ex: He said to me, “Why did you go with her father last week?” _ He asked me why I had gone with her father the week before. c. Trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn: Direct Speech Reported Speech 1. today/tonight 2. yesterday 3. last week 4. ago 5. now 6. tomorrow 7. next week 8. this 9. these 10. here 1. that day/ that night 2. the day before 3. the week before 4. before 5. then 6. the following day 7. the following week 8. that 9. those 10. there Ex: He said to me, “Why did you go with her father last week?” _ He asked me why I had gone with her father the week before. S + asked + O + wh- + S + V…. EXERCISES (REPORTED SPEECH: WH-QUESTIONS) Change these questions into Reported Speech: 1. “Where does your father work?” The teacher asked me _………………………………………… ………………………………. 2. “How many people are there in your family?” She asked Lan _………………………………………… ………………………………. 3. Tam’s friend asked him “How long will you stay in England?” _………………………………………… ………………………………. 4. “Are there some oranges in the fridge?” She asked her mom _………………………………………… ………………………………. 5. The teacher said to Lien “What‘s your hobby?” _………………………………………… ………………………………. 6. “How do you go to the airport?” His friend asked him _………………………………………… ………………………………. 7. “How much does this dress cost?” Lan asked Lien _………………………………………… ………………………………. 8. Ba asked Tam “How often do you wash your clothes?” _………………………………………… ………………………………. 9. “When will your father leave Vietnam for the USA?” Phong asked Thu _………………………………………… ………………………………. 10. “How many books do the students need?” The librarian asked my teacher _………………………………………… ………………………………. 11. Thu asked Hoa “What will they make for their mother on mother’s Day?” _………………………………………… ………………………………. 12. “When do your children go swimming?” She asked Mrs. Brown _………………………………………… ………………………………. 13. They asked their teacher “Whom can we ask for advice?” _………………………………………… ………………………………. 14. Tuan asked Ba “Why did you go to the bank yesterday?” _………………………………………… ………………………………. 15. “How long have you used this card?” Nga asked Hoa _………………………………………… ………………………………. 16. “Where are you going now?” Mom asked Minh. _………………………………………… ………………………………. KEY EXERCISES (REPORTED SPEECH: WH-QUESTIONS) Change these questions into Reported Speech: 1. The teacher asked me where my father worked. 2. She asked Lan how many people there were in her family. 3. Tam’s friend asked him how long he would stay in England. 4. She asked her mom if/ whether there were some oranges in the fridge. 5. The teacher asked Lien what her hobby was. 6. His friend asked him how he went to the airport. 7. Lan asked Lien how much that dress cost. ... - tailieumienphi.vn 168991