Ôn tập học kì II – Vật lí 11 ĐỀ 3 GV: NGUYỄN VĂN CƯỜNG

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 9 | Page: 2 | FileSize: 0.12 M | File type: PDF
of x

Ôn tập học kì II – Vật lí 11 ĐỀ 3 GV: NGUYỄN VĂN CƯỜNG. Câu 1: Tia sáng truyền từ nước và khúc xạ ra không khí. Tia khúc xạ và tia phản xạ ở mặt nước vuông góc với nhau, nước có chiết suất là 4/3. Góc tới của tia sáng xấp xĩ là: A. 420 B. 370 C. 530 D. 350. Câu 2: Tia sáng đi từ không khí (n1 = 1) tới mặt thủy tinh (n2 = 1,5) sao cho góc khúc xạ bằng nữa góc tới. Góc tới có giá trị: A. 41,40. B. 82,80. C. 20,70. D. 62.10. Câu 3: Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong.... Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/on-tap-hoc-ki-ii-vat-li-11-de-3-gv-nguyen-van-cuong-uhq5tq.html

Nội dung


  1. Ôn tập học kì II – Vật lí 11. GV: NGUYỄN VĂN CƯỜNG Năm học 2012-2013 ĐỀ 3 Câu 1: Tia sáng truyền từ nước và khúc xạ ra không khí. Tia khúc xạ và tia phản xạ ở mặt nước vuông góc với nhau, nước có chiết suất là 4/3. Góc tới của tia sáng xấp xĩ là: A. 420 B. 370 C. 530 D. 350. Câu 2: Tia sáng đi từ không khí (n1 = 1) tới mặt thủy tinh (n2 = 1,5) sao cho góc khúc xạ bằng nữa góc tới. Góc tới có giá trị: A. 41,40. B. 82,80. C. 20,70. D. 62.10. Câu 3: Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian và A. tác dụng lực hút lên các vật đặt trong nó. B. tác dụng lực từ lên nam châm hay dòng điện đặt trong nó. C. tác dụng lực điện lên điện tích đặt trong nó. D. tác dụng lực đẩy lên các vật đặt trong nó. Câu 4: Hai d©y dÉn th¼ng dµi song song c¸ch nhau 10 (cm) trong kh«ng khÝ, dßng ®iÖn ch¹y trong hai d©y cã cïng c­êng ®é 5 (A) ng­îc chiÒu nhau. C¶m øng tõ t¹i ®iÓm M c¸ch ®Òu hai dßng ®iÖn mét kho¶ng 10 (cm) cã ®é lín lµ: A. 1.10-5 (T) B. 2.10-5 (T) C. 2 .10-5 (T) D. 3 .10-5 (T) Câu 5: Chọn câu sai khi nói về định luật khúc xạ ánh sáng? A. Tia khúc xạ và tia tới đều nằm trong mặt phẳng tới. B. Tia khúc xạ và tia tới ở khác phía so với pháp tuyến tại điểm tới. C. Với 2 môi trường trong suốt nhất định thì sin góc khúc xạ luôn tỉ lệ với sin góc tới. D. Tia khúc xạ luôn lệch gần pháp tuyến so với tia tới. Câu 6: Một hình chữ nhật kích thước 3cm x 4cm đặt trong từ trường đều có B = 5.10–4T. Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng một góc 300. Từ thông qua hình chữ nhật đó là: A. 6.10–7 Wb. B. 3.10–7 Wb. C. 5,2.10–7 Wb. D. 3.10–3 Wb. Câu 7: Chọn câu đúng trong các câu sau? Với một TKHT, ảnh ngược chiều với vật A. khi vật thật ở ngoài khoảng tiêu cự. B. khi vật là vật thật. C. khi ảnh là ảnh ảo. D. chỉ có thể trả lời đúng khi biết vị trí cụ thể của vật. Câu 8: Đối với thấu kính, vật và ảnh nằm cùng phía trục chính thì: A. cùng tính chất, cùng chiều. B. cùng tính chất, cùng độ lớn. C. trái tính chất, cùng chiều. D. không thể xác định được tính chất vật, ảnh. Câu 9: Lăng kính có chiết suất n = 3 được đặt trong không khí và góc lệch Dmin =A thì A. A = 600 B. A = 300 C. A = 150 D. A = 450 Câu 10: Nhận xét nào sau đây là đúng? A. Với thấu kính hội tụ, vật thật luôn cho ảnh lớn hơn vật. B. Với thấu kính phân kì, vật thật luôn cho ảnh lớn hơn vật. C. Với thấu kính hội tụ, vật thật luôn cho ảnh thật. D. Với thấu kính phân kì, vật thật luôn cho ảnh ảo. Câu 11: Hai d©y dÉn th¼ng, dµi song song c¸ch nhau 32 (cm) trong kh«ng khÝ, c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y 1 lµ I1 = 5 (A), c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y 2 lµ I2. §iÓm M n»m trong mÆt ph¼ng 2 dßng ®iÖn, ngoµi kho¶ng 2 dßng ®iÖn vµ c¸ch dßng I2 8 (cm). §Ó c¶m øng tõ t¹i M b»ng kh«ng th× dßng ®iÖn I2 cã A. c­êng ®é I2 = 2 (A) vµ cïng chiÒu víi I1 B. c­êng ®é I2 = 2 (A) vµ ng­îc chiÒu víi I1 C. c­êng ®é I2 = 1 (A) vµ cïng chiÒu víi I1 D. c­êng ®é I2 = 1 (A) vµ ng­îc chiÒu víi I1 Câu 12: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?Tõ tr­êng ®Òu lµ tõ tr­êng cã A. c¸c ®­êng søc song song vµ c¸ch ®Òu nhau. B. c¶m øng tõ t¹i mäi n¬i ®Òu b»ng nhau. C. lùc tõ t¸c dông lªn c¸c dßng ®iÖn nh­ nhau. D. c¸c ®Æc ®iÓm bao gåm c¶ ph­¬ng ¸n A vµ B. Câu 13: Mét chËu n­íc chøa mét líp n­íc dµy 24 (cm), chiÕt suÊt cña n­íc lµ n = 4/3. M¾t ®Æt trong kh«ng khÝ, nh×n gÇn nh­ vu«ng gãc víi mÆt n­íc sÏ thÊy ®¸y chËu d­êng nh­ c¸ch mÆt n­íc mét ®o¹n b»ng A. 6 (cm). B. 8 (cm). C. 18 (cm). D. 23 (cm). Câu 14: Mét ®o¹n d©y dÉn dµi 5 (cm) ®Æt trong tõ tr­êng ®Òu vµ vu«ng gãc víi vect¬ c¶m øng tõ. Dßng ®iÖn ch¹y qua d©y cã c­êng ®é 0,75 (A). Lùc tõ t¸c dông lªn ®o¹n d©y ®ã lµ 3.10-2 (N). C¶m øng tõ cña tõ tr­êng ®ã cã ®é lín lµ: A. 0,4 (T). B. 0,8 (T). C. 1,0 (T). D. 1,2 (T). Câu 15: Mét ®o¹n d©y dÉn th¼ng MN dµi 6 (cm) cã dßng ®iÖn I = 5 (A) ®Æt trong tõ tr­êng ®Òu cã c¶m øng tõ B = 0,5 (T). Lùc tõ t¸c dông lªn ®o¹n d©y cã ®é lín F = 7,5.10-2(N). Gãc α hîp bëi d©y MN vµ ®­êng c¶m øng tõ lµ: A. 0,50 B. 300 C. 600 D. 900 Câu 16: Hai ®iÓm M vµ N gÇn mét dßng ®iÖn th¼ng dµi. Kho¶ng c¸ch tõ M ®Õn dßng ®iÖn lín gÊp hai lÇn kho¶ng c¸ch tõ N ®Õn dßng ®iÖn. §é lín cña c¶m øng tõ t¹i M vµ N lµ BM vµ BN th× 1
  2. Ôn tập học kì II – Vật lí 11. GV: NGUYỄN VĂN CƯỜNG Năm học 2012-2013 1 1 A. BM = 2BN B. BM = 4BN C. BM  BN D. BM  BN 2 4 Câu 17: Mét kÝnh thiªn v¨n gåm vËt kÝnh cã tiªu cù f1 = 120 (cm) vµ thÞ kÝnh cã tiªu cù f2 = 5 (cm). §é béi gi¸c cña kÝnh khi ng­êi m¾t tèt quan s¸t MÆt Tr¨ng trong tr¹ng th¸i kh«ng ®iÒu tiÕt lµ: A. 20 (lÇn). B. 24 (lÇn). C. 25 (lÇn). D. 30 (lÇn). Câu 18: Chọn câu sai khi nói đến lăng kính? A. Đối với một lăng kính nhất định, góc lệch D phụ thuộc vào góc tới i. B. Cạnh của lăng kính là giao tuyến của mặt đáy và mặt bên. C. Góc lệch D của tia sáng qua lăng kính là góc hợp bởi phương của tia tới và tia ló. D. Góc ló i’ bằng góc tới i khi xảy ra góc lệch cực tiểu. Câu 19: Hai d©y dÉn th¼ng, dµi song song c¸ch nhau 32 (cm) trong kh«ng khÝ, dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y 1 lµ I1 = 5 (A), dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y 2 lµ I2 = 1 (A) ng­îc chiÒu víi I1. §iÓm M n»m trong mÆt ph¼ng cña 2 dßng ®iÖn ngoµi kho¶ng hai dßng ®iÖn vµ c¸ch dßng ®iÖn I1 8 (cm). C¶m øng tõ t¹i M cã ®é lín lµ: A. 1,0.10-5 (T) B. 1,1.10-5 (T) C. 1,2.10-5 (T) D. 1,3.10-5 (T) Câu 20: Hai d©y dÉn th¼ng, dµi song song vµ c¸ch nhau 10 (cm) trong ch©n kh«ng, dßng ®iÖn trong hai d©y cïng chiÒu cã c­êng ®é I1 = 2 (A) vµ I2 = 5 (A). Lùc tõ t¸c dông lªn 20 (cm) chiÒu dµi cña mçi d©y lµ: A. lùc hót cã ®é lín 4.10-6 (N) B. lùc hót cã ®é lín 4.10-7 (N) -7 C. lùc ®Èy cã ®é lín 4.10 (N) D. lùc ®Èy cã ®é lín 4.10-6 (N) Câu 21: Mét tia s¸ng chiÕu th¼ng gãc ®Õn mÆt bªn thø nhÊt cña l¨ng kÝnh cã gãc chiÕt quang A = 300. Gãc lÖch gi÷a tia lã vµ tia líi lµ D = 300. ChiÕt suÊt cña chÊt lµm l¨ng kÝnh lµ A. n = 1,82. B. n = 1,73. C. n = 1,50. D. n = 1,41. Câu 22: Hai vßng d©y trßn cïng b¸n kÝnh R = 10 (cm) ®ång trôc vµ c¸ch nhau 1(cm). Dßng ®iÖn ch¹y trong hai vßng d©y cïng chiÒu, cïng c­êng ®é I1 = I2 = 5 (A). Lùc t­¬ng t¸c gi÷a hai vßng d©y cã ®é lín lµ A. 1,57.10-4 (N) B. 3,14.10-4 (N) C. 4.93.10-4 (N) D. 9.87.10-4(N) Câu 23: Mét electron bay vµo kh«ng gian cã tõ tr­êng ®Òu cã c¶m øng tõ B = 0,2 (T) víi vËn tèc ban ®Çu v0 = 2.105 (m/s) vu«ng gãc víi B . Lùc Lorenx¬ t¸c dông vµo electron cã ®é lín lµ: A. 3,2.10-14 (N) B. 6,4.10-14 (N) C. 3,2.10-15 (N) D. 6,4.10-15 (N) Câu 24: Trªn vµnh kÝnh lóp cã ghi x10, tiªu cù cña kÝnh lµ: A. f = 10 (m). B. f = 10 (cm). C. f = 2,5 (m). D. f = 2,5 (cm). Câu 25: Mét ng­êi cã kho¶ng nh×n râ tõ 25 (cm) ®Õn v« cùc, quan s¸t mét vËt nhá qua kÝnh lóp cã ®é tô D = + 20 (®p) trong tr¹ng th¸i ng¾m chõng ë v« cùc. §é béi gi¸c cña kÝnh lµ: A. 4 (lÇn). B. 5 (lÇn). C. 5,5 (lÇn). D. 6 (lÇn). Câu 26: Mét h¹t tÝch ®iÖn chuyÓn ®éng trong tõ tr­êng ®Òu, mÆt ph¼ng quü ®¹o cña h¹t vu«ng gãc víi ®­êng søc tõ. NÕu h¹t chuyÓn ®éng víi vËn tèc v1 = 1,8.106 (m/s) th× lùc Lorenx¬ t¸c dông lªn h¹t cã gi¸ trÞ f1 = 2.10-6 (N), nÕu h¹t chuyÓn ®éng víi vËn tèc v2 = 4,5.107 (m/s) th× lùc Lorenx¬ t¸c dông lªn h¹t cã gi¸ trÞ lµ A. f2 = 10-5 (N) B. f2 = 4,5.10-5 (N) C. f2 = 5.10-5 (N) D. f2 = 6,8.10-5 (N) Câu 27: Mét l¨ng kÝnh b»ng thuû tinh chiÕt suÊt n, gãc chiÕt quang A. Tia s¸ng tíi mét mÆt bªn cã thÓ lã ra khái mÆt bªn thø hai khi A. gãc chiÕt quang A cã gi¸ trÞ bÊt kú. B. gãc chiÕt quang A nhá h¬n hai lÇn gãc giíi h¹n cña thuû tinh. C. gãc chiÕt quang A lµ gãc vu«ng. D. gãc chiÕt quang A lín h¬n hai lÇn gãc giíi h¹n cña thuû tinh. Câu 28: Mét khung d©y cøng h×nh ch÷ nhËt cã kÝch th­íc 2 (cm) x 3 (cm) ®Æt trong tõ tr­êng ®Òu. Khung cã 200 vßng d©y. Khi cho dßng ®iÖn cã c­êng ®é 0,2 (A) ®i vµo khung th× m«men ngÉu lùc tõ t¸c dông vµo khung cã gi¸ trÞ lín nhÊt lµ 24.10-4 (Nm). C¶m øng tõ cña tõ tr­êng cã ®é lín lµ: A. 0,05 (T) B. 0,10 (T) C. 0,40 (T) D. 0,75 (T) Câu 29: Mét thanh d©y dÉn dµi 20 (cm) chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn trong tõ tr­êng ®Òu cã B = 5.10-4 (T). Vect¬ vËn tèc cña thanh vu«ng gãc víi thanh, vu«ng gãc víi vect¬ c¶m øng tõ vµ cã ®é lín 5 (m/s). SuÊt ®iÖn ®éng c¶m øng trong thanh lµ: A. 0,05 (V). B. 50 (mV). C. 5 (mV). D. 0,5 (mV). Câu 30: M¾t viÔn nh×n râ ®­îc vËt ®Æt c¸ch m¾t gÇn nhÊt 40 (cm). §Ó nh×n râ vËt ®Æt c¸ch m¾t gÇn nhÊt 25 (cm) cÇn ®eo kÝnh (kÝnh ®eo s¸t m¾t) cã ®é tô lµ: A. D = - 2,5 (®p). B. D = 5,0 (®p). C. D = -5,0 (®p). D. D = 1,5 (®p). 2
838864

Tài liệu liên quan


Xem thêm