Ôn tập Dao động cơ học - Nguyễn Văn Trung

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 45 | FileSize: 0.79 M | File type: PDF
of x

Ôn tập Dao động cơ học - Nguyễn Văn Trung. Ôn tập Dao động cơ học của Nguyễn Văn Trung biên soạn gồm 84 câu hỏi phần Dao động cơ học, giúp học sinh cũng cố và hệ thống kiến thức. Chúc các bạn học tốt.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/on-tap-dao-dong-co-hoc-nguyen-van-trung-mkz6tq.html

Nội dung


 1. DAO ĐỘNG CƠ HỌC NGUYỄN VĂN TRUNG DAO §éNG C¥ HäC C©u 1. MÆt tr¨ng cã khèi l­îng nhá h¬n khèi l­îng tr¸i ®Êt 81 lÇn, b¸n kÝnh nhá h¬n b¸n kÝnh tr¸i ®Êt 3,7 lÇn. BiÕt vµo ban ngµy, nhiÖt ®é trung b×nh trªn MÆt Tr¨ng lµ 107 0C, nhiÖt ®é trung b×nh trªn tr¸i ®Êt lµ 27 0 C. Cho hÖ sè në dµi cña d©y treo con l¾c lµ α =2.10-5K-1. Chu k× dao ®éng cña con l¾c ®¬n khi ®­a tõ tr¸i ®Êt lªn mÆt tr¨ng thay ®æi bao nhiªu lÇn : A. t¨ng 4,6826 lÇn B. t¨ng 2,4305 lÇn C. t¨ng 2,4324lÇn D. t¨ng 2,4344 lÇn C©u 2. Mét con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi l =95cm, ®Çu trªn treo ë ®iÓm O’ cè ®Þnh. Gäi O lµ vÞ trÝ c©n b»ng cña vËt. ë trung ®iÓm cña O O’ ng­êi ta ®ãng mét chiÕc ®inh sao cho khi vËt ®i qua vÞ trÝ c©n b»ng th× d©y v­íng vµo ®inh. Bá qua mäi ma s¸t, lùc c¶n. KÝch thÝch cho con l¾c dao ®éng víi biªn ®é gãc nhá th× trong mét phót ®Õm ®­îc 36 dao ®éng toµn phÇn. LÊy π =3,14. Gia tèc träng tr­êng ë n¬i treo con l¾c lµ: A.9,967m/s2 B. 9,862m/s2 C.9,827m/s2 D.9,826m/s2 C©u 3. Mét con l¾c lß xo cã chiÒu dµi tù nhiªn 20cm treo th¼ng ®øng ë n¬i cã g = 10m/s 2. KÐo vËt xuèng d­íi vÞ trÝ c©n b»ng mét ®o¹n nhá råi th¶ nhÑ th× thÊy sau 0,1s vËt ®i qua vÞ trÝ c©n b»ng lÇn thø nhÊt. BiÕt lùc ®µn håi cùc ®¹i vµ cùc tiÓu t¸c dông vµo vËt cã ®é lín lÇn l­ît lµ 10N vµ 6N. LÊy π 2=10. ChiÒu dµi cùc ®¹i vµ cùc tiÓu cña lß xo trong qu¸ tr×nh vËt dao ®éng lµ: A. 40cm vµ 8cm B. 29cm vµ 19cm C. 26cm vµ 24cm. D. 25cm vµ 23cm C©u 4. VËt nÆng cña mét con l¾c ®¬n bÞ nhiÔm ®iÖn d­¬ng vµ ®Æt trong ®iÖn tr­êng ®Òu, c­êng ®é ®iÖn tr­êng cã ®é lín E kh«ng ®æi. NÕu vect¬ c­êng ®é ®iÖn tr­êng cã ph­¬ng th¼ng ®øng h­íng xuèng th× con l¾c dao ®éng ®iÒu hßa víi chu k× 1,6854s. NÕu vect¬ c­êng ®é ®iÖn tr­êng cã ph­¬ng th¼ng ®øng h­íng lªn, ®é lín vÉn lµ E th× con l¾c dao ®éng ®iÒu hßa víi chu k× 2,599s. NÕu con l¾c kh«ng tÝch ®iÖn th× nã sÏ dao ®éng víi chu k× lµ : A.1,8564 s B. 1,8517 s C.1,9998s D. 1,9244s C©u 5: Mét lß xo nhÑ cã ®é cøng 20 N/m ®Æt trªn mÆt ph¼ng n»m ngang, mét ®Çu cè ®Þnh, mét ®Çu g¾n víi vËt nÆng nhá khèi l­îng 0,2 kg. HÖ sè ma s¸t tr­ît gi÷a mÆt ph¼ng ngang vµ vËt nÆng lµ 0,01. Tõ vÞ trÝ lß xo kh«ng bÞ biÕn d¹ng, truyÒn cho vËt vËn tèc ban ®Çu 1 m/s th× thÊy vËt dao ®éng t¾t dÇn trong giíi h¹n ®µn håi cña lß xo, quü ®¹o chuyÓn ®éng cña vËt lµ mét ®o¹n th¼ng. LÊy g = 10 m/s2. §é lín cña lùc ®µn håi cùc ®¹i cña lß xo trong qu¸ tr×nh dao ®éng lµ A. 1,98N B. 4,32N C. 1,32N D. 3,56N C©u 6: Mét con l¾c ®¬n ®­îc treo vµo trÇn cña mét thang m¸y ®ang ®øng yªn t¹i n¬i cã gia tèc träng tr­êng g = 9,9225 m/s2, con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hßa, trong thêi gian ∆t ( s ) con l¾c thùc hiÖn ®­îc 210 dao ®éng toµn phÇn. Cho thang ®i xuèng nhanh dÇn ®Òu theo ph­¬ng th¼ng ®øng víi gia tèc cã ®é lín kh«ng ®æi b»ng 180 (cm/s2) th× con l¾c dao ®éng ®iÒu hßa, trong thêi gian ∆t ( s ) con l¾c thùc hiÖn ®­îc bao nhiªu dao ®éng toµn phÇn A. 190 B. 180 C. 150 D. 90 C©u 7: Mét con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hßa t¹i mét n¬i cã g = 10m/s2 , chiÒu dµi d©y treo lµ l = 1,6m víi  biªn ®é gãc  0 , vËt nÆng cã khèi l­îng m = 100g. Khi vËt qua vÞ trÝ cã li ®é gãc   0 th× vËn tèc cã ®é 2 lín lµ 20 3 cm / s . N¨ng l­îng dao ®éng cña con l¾c cã gi¸ trÞ 1 A. J B. 4m J C. 8m J D. 1,25mJ 375 C©u 8: Mét con l¾c lß xo treo th¼ng ®øng gåm lß xo nhÑ cã chiÒu dµi tù nhiªn 25cm vµ vËt nhá dao ®éng ®iÒu hßa däc theo trôc Ox cã ph­¬ng th¼ng ®øng chiÒu d­¬ng h­íng xuèng (gèc O t¹i vÞ trÝ c©n b»ng cña vËt). LÊy g =  2 = 10 m / s 2 . Tèc ®é trung b×nh cña vËt nÆng trong mét chu k× lµ 50 cm/s. Khi vËt chuyÓn ®éng tõ vÞ trÝ c©n b»ng theo chiÒu d­¬ng tíi vÞ trÝ cã ®é lín gia tèc b»ng mét nöa ®é lín gia tèc cùc ®¹i th× lß xo cã chiÒu dµi 31,5cm. §é lín vËn tèc khi vËt qua vÞ trÝ lß xo kh«ng bÞ biÕn d¹ng lµ A. 12,5 3 (cm / s ) B. 25 2 (cm/s) C. 15 cm / s D. 46 cm/s C©u 9: Mét con l¾c lß xo treo th¼ng ®øng, ®Çu trªn cè ®Þnh, gåm vËt nÆng khèi l­îng m, lß xo nhÑ cã hÖ sè ®µn håi k, chiÒu dµi tù nhiªn l0 . KÝch thÝch cho vËt dao ®éng ®iÒu hßa theo ph­¬ng th¼ng ®øng víi biªn ®é
 2. DAO ĐỘNG CƠ HỌC NGUYỄN VĂN TRUNG mg A víi ( A  ) , gia tèc träng tr­êng lµ g, ®é lín vËn tèc cùc ®¹i lµ vmax . T×m ph¸t biÓu ®óng: k A. Khi chiÒu dµi cña lß xo ng¾n nhÊt th× ®é lín lùc ®µn håi nhá nhÊt. mv 2 B. Khi ®é lín lùc kÐo vÒ b»ng max th× thÕ n¨ng b»ng mét phÇn ba ®éng n¨ng. 2A C. Khi vËt chuyÓn ®éng chËm dÇn theo chiÒu d­¬ng ®Õn vÞ trÝ cã ®éng n¨ng b»ng ba lÇn thÕ n¨ng th× ®é mg A gi·n cña lß xo lµ l0   k 2 D. Khi chiÒu dµi cña lß xo ng¾n nhÊt th× ®é lín lùc ®µn håi lín nhÊt. C©u 10: Cho hai vËt dao ®éng ®iÒu hßa däc theo hai trôc täa ®é song song víi nhau, chiÒu d­¬ng cña hai trôc cïng chiÒu, ph­¬ng tr×nh dao ®éng cña vËt thø nhÊt vµ vËt thø hai t­¬ng øng lµ x1 = A cos(3 t + 1 )cm, t ( s) vµ x2 = A cos(4 t +  2 )cm, t ( s) . T¹i thêi ®iÓm ban ®Çu t = 0, hai vËt ®Òu cã li ®é b»ng A/2 nh­ng vËt thø nhÊt ®i theo chiÒu d­¬ng trôc täa ®é, vËt thø hai ®i theo ng­îc chiÒu d­¬ng trôc täa ®é. Kho¶ng thêi gian ng¾n nhÊt ®Ó tr¹ng th¸i cña hai dao ®éng ®­îc lÆp l¹i nh­ t¹i thêi ®iÓm ban ®Çu lµ A. 3s B. 2s C. 4s D. 6s C©u 11: Mét con l¾c lß xo dao ®éng ®iÒu hßa däc theo trôc Ox n»m ngang (gèc O t¹i vÞ trÝ c©n b»ng). Kho¶ng thêi gian ng¾n nhÊt gi÷a hai lÇn liªn tiÕp vËt ®i qua vÞ trÝ cã ®éng n¨ng cùc ®¹i lµ 0,75s. T¹i thêi mét thêi ®iÓm t (s), vËt ®i qua vÞ trÝ t¹i ®ã cã thÕ n¨ng b»ng W t vµ ®éng n¨ng b»ng W® , sau ®ã mét kho¶ng W thêi gian Ät vËt ®i qua vÞ trÝ t¹i ®ã cã ®éng n¨ng b»ng 3W ® vµ thÕ n¨ng b»ng t . Gi¸ trÞ nhá nhÊt cña Ät 3 b»ng A. 0,375s B. 0,22s C. 0,44s. D. 0,125s 2 C©u 12: Hai chÊt ®iÓm dao ®éng ®iÒu hoµ trªn trôc Ox víi c¸c ph­¬ng tr×nh lÇn l­ît lµ x1 = 2acos( t)cm , T1 2  T 3 x 2 = acos( t + )cm . BiÕt 1 = . VÞ trÝ mµ hai chÊt ®iÓm gÆp nhau lÇn ®Çu tiªn lµ T2 2 T2 4 2a a A. x = −a. B. x = − . C. x = − . D. x = −1,5a. 3 2 C©u 13: Con l¾c ®¬n cã khèi l­îng 100g, vËt cã ®iÖn tÝch q, dao ®éng ë n¬i cã g = 10 m/s2 th× chu kú dao ®éng  lµ T. Khi cã thªm ®iÖn tr­êng E h­íng th¼ng ®øng th× con l¾c chÞu thªm t¸c dông cña lùc ®iÖn F kh«ng ®æi,  h­íng tõ trªn xuèng vµ chu kú dao ®éng gi¶m ®i 75%. §é lín cña lùc F lµ: A. 5 N B. 10 N C. 20 N D. 15 N C©u 14: Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ cø sau 1/8 s th× ®éng n¨ng l¹i b»ng thÕ n¨ng. Qu·ng ®­êng vËt ®i ®­îc trong 0,5s lµ 16cm. Chän gèc thêi gian lóc vËt qua vÞ trÝ c©n b»ng theo chiÒu ©m. Ph­¬ng tr×nh dao ®éng cña vËt lµ:     A. x = 8cos(2 t − )cm ; B. x = 4cos(4 t − )cm ; C. x = 8cos(2 t + )cm ; D. x = 4cos(4 t + )cm ; 2 2 2 2 C©u 15: Con l¾c lß xo gåm vËt nÆng 100 gam vµ lß xo cã ®é cøng 40 N/m. T¸c dông mét ngo¹i lùc ®iÒu hoµ c­ìng bøc víi biªn ®é Fo vµ tÇn sè f1 = 4 Hz th× biªn ®é dao ®éng æn ®Þnh cña hÖ lµ A1. NÕu gi÷ nguyªn biªn ®é F0 vµ t¨ng tÇn sè ngo¹i lùc ®Õn gi¸ trÞ f2 = 5 Hz th× biªn ®é dao ®éng æn ®Þnh cña hÖ lµ A2. So s¸nh A1 vµ A2 F®h(N A. A2 ≤ A1 B. A2 = A1 C. A2 < A1 D. A2 > A1 2 ) C©u 16: Mét con l¾c lß xo ®ang dao ®éng ®iÒu hßa mµ lùc ®µn håi vµ 2 4 6  (cm) chiÒu dµi cña lß xo cã mèi liªn hÖ ®­îc cho bëi ®å thÞ h×nh vÏ. §é cøng 0 10 14 cña lß xo b»ng: A. 100(N/m) B. 150(N/m) C. 50(N/m) D. 200(N/m) –2 C©u 17: Hai con l¾c lµm b»ng hai hßn bi cã cïng chÊt liÖu, kÝch th­íc vµ h×nh d¹ng bªn ngoµi, cã khèi l­îng lµ m1 = 2m2 ®­îc treo b»ng hai sîi d©y cã chiÒu dµi t­¬ng øng lµ l1 = l2.
 3. DAO ĐỘNG CƠ HỌC NGUYỄN VĂN TRUNG Hai con l¾c cïng dao ®éng trong mét m«i tr­êng víi li ®é gãc ban ®Çu nhá vµ nh­ nhau, vËn tèc ban ®Çu ®Òu b»ng kh«ng. NhËn xÐt nµo sau ®©y lµ ®óng? A. Thêi gian dao ®éng t¾t dÇn cña m1 nhá h¬n cña m2 hai lÇn B. Thêi gian dao ®éng t¾t dÇn cña hai con l¾c kh«ng nh­ nhau do c¬ n¨ng ban ®Çu kh«ng b»ng nhau. C. Thêi gian dao ®éng t¾t dÇn cña hai con l¾c lµ nh­ nhau do c¬ n¨ng ban ®Çu b»ng nhau. D. Thêi gian dao ®éng t¾t dÇn cña m2 nhá h¬n cña m1 hai lÇn. C©u 18: Lß xo nhÑ cã ®é cøng k, mét ®Çu treo vµo ®iÓm cè ®Þnh, ®Çu cßn l¹i g¾n víi qu¶ nÆng cã khèi l­îng m. Khi m ë vÞ trÝ c©n b»ng th× lß xo bÞ d·n mét ®o¹n Äl. KÝch thÝch cho qu¶ nÆng dao ®éng ®iÒu hßa theo ph­¬ng th¼ng ®øng xung quanh vÞ trÝ c©n b»ng cña nã víi chu k× T. XÐt trong mét chu k× dao ®éng th× thêi gian mµ ®é lín gia tèc cña qu¶ nÆng lín h¬n gia tèc r¬i tù do g t¹i n¬i treo con l¾c lµ 2T/3. Biªn ®é dao ®éng A cña qu¶ nÆng m lµ A. ∆ / 2 . B. 2∆ . C. 2∆ . D. 3∆ . C©u 19: Mét con l¾c lß xo n»m ngang gåm vËt nhá khèi l­îng 200 gam, lß xo cã ®é cøng 10 N/m, hÖ sè ma s¸t tr­ît gi÷a vËt vµ mÆt ph¼ng ngang lµ 0,1 . Ban ®Çu vËt ®­îc gi÷ ë vÞ trÝ lß xo gi·n 10cm , råi th¶ nhÑ ®Ó con l¾c dao ®éng t¾t dÇn, lÊy g = 10m / s 2 . Trong kho¶ng thêi gian kÓ tõ lóc th¶ cho ®Õn khi tèc ®é cña vËt b¾t ®Çu gi¶m th× ®é gi¶m thÕ n¨ng cña con l¾c lµ: A. 50 mJ. B. 2 mJ. C. 20 mJ. D. 48 mJ. C©u 20: Mét con l¾c ®¬n gåm sîi d©y nhÑ dµi l = 25 cm , vËt cã khèi l­îng m = 10 g vµ mang ®iÖn tÝch q = 10−4 C . Treo con l¾c gi÷a hai b¶n kim lo¹i th¼ng ®øng, song song, c¸ch nhau 22cm . §Æt vµo hai b¶n hiÖu ®iÖn thÕ kh«ng ®æi U = 88 V . LÊy g = 10m / s 2 . KÝch thÝch cho con l¾c dao ®éng víi biªn ®é nhá, chu kú dao ®éng ®iÒu hßa cña con l¾c lµ A. T = 0,389 s . B. T = 0,659 s . C. T = 0,983 s . D. T = 0,957 s . C©u 21: Mét con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi l = 16cm dao ®éng trong kh«ng khÝ. Cho g ≈ 10m / s 2 ;  2 ≈ 10. T¸c dông lªn con l¾c mét ngo¹i lùc biÕn thiªn tuÇn hoµn cã biªn ®é kh«ng ®æi nh­ng tÇn sè f cã thÓ thay ®æi. Khi tÇn sè cña ngo¹i lùc lÇn l­ît cã gi¸ trÞ f1 = 0,7 Hz vµ f 2 = 1,5 Hz th× biªn ®é dao ®éng cña vËt t­¬ng øng lµ A1 vµ A2 . Ta cã kÕt luËn: A. A1 ≥ A2 . B. A1 < A2 . C. A1 = A2 . D. A1 > A2 . C©u 22: Hai chÊt ®iÓm dao ®éng ®iÒu hßa trªn hai ®­êng th¼ng song song rÊt gÇn nhau, coi nh­ chung gèc O, cïng chiÒu d­¬ng Ox, cïng tÇn sè f, cã biªn ®é b»ng nhau lµ A. T¹i thêi ®iÓm ban ®Çu chÊt ®iÓm thø nhÊt ®i qua vÞ trÝ c©n b»ng, chÊt ®iÓm thø hai ë biªn. Kho¶ng c¸ch lín nhÊt gi÷a hai chÊt ®iÓm theo ph­¬ng Ox: A. 2A. B. 3A. C. A. D. 2A. C©u 23: Mét con l¾c vËt lÝ cã khèi l­îng m = 2kg , momen qu¸n tÝnh I = 0,3kg.m2 , dao ®éng nhá t¹i n¬i cã g = 9,8m / s 2 xung quanh trôc n»m ngang víi kho¶ng c¸ch tõ trôc quay ®Õn träng t©m d = 20cm. Chu kú dao ®éng cña con l¾c b»ng A. 0,87 s. B. 3,48 s. C. 1,74 s. D. 2,34 s. C©u 24: Hai con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi d©y treo b»ng nhau, cïng ®Æt trong mét ®iÖn tr­êng ®Òu cã ph­¬ng n»m ngang. Hßn bi cña con l¾c thø nhÊt kh«ng tÝch ®iÖn, chu k× dao ®éng cña nã lµ T. Hßn bi cña con l¾c thø hai tÝch ®iÖn, khi n»m c©n b»ng th× d©y treo cña con l¾c nµy t¹o víi ph­¬ng ngang mét gãc b»ng 300. Chu k× dao ®éng nhá cña con l¾c thø hai lµ: A. T / 2 . B. T / 2 . C. 2 T. D. T. C©u 25: Mét con l¾c lß xo cã khèi l­îng m=100g vµ lß xo cã ®é cøng K=100N/m, dao ®éng trªn mÆt ph¼ng n»m ngang. KÐo vËt khái vÞ trÝ c©n b»ng mét kho¶ng 3 cm råi truyÒn cho vËt vËn tèc b»ng 30 3 (cm/s) theo chiÒu h­íng ra xa vÞ trÝ c©n b»ng ®Ó vËt b¾t ®Çu dao ®éng ®iÒu hoµ, chän gèc thêi gian lóc vËt b¾t ®Çu dao ®éng, lÊy  2 = 10 . Kho¶ng thêi gian ng¾n nhÊt kÓ tõ khi vËt b¾t ®Çu dao ®éng ®iÒu hoµ ®Õn khi lß xo bÞ nÐn cùc ®¹i lµ: A. 3 / 20s B. 1 / 10s C. 2 / 15s D. 1 / 15s
 4. DAO ĐỘNG CƠ HỌC NGUYỄN VĂN TRUNG C©u 26: Con l¾c ®¬n gåm qu¶ cÇu tÝch ®iÖn q > 0 nèi vµo ®iÓm treo cè ®Þnh nhê d©y treo m¶nh, c¸ch ®iÖn. Con l¾c dao ®éng trong vïng ®iÖn tr­êng ®Òu víi chu k× kh«ng ®æi T 1. NÕu ta ®¶o chiÒu nh­ng vÉn gi÷ nguyªn c­êng ®é ®iÖn tr­êng, con l¾c dao ®éng quanh vÞ trÝ c©n b»ng ban ®Çu nh­ng víi chu k× míi lµ T2 < T1. Ta cã nhËn xÐt g× vÒ ph­¬ng cña ®iÖn tr­êng ban ®Çu: A. Ch­a thÓ kÕt luËn g× trong tr­êng hîp nµy. B. Th¼ng ®øng, h­íng tõ trªn xuèng. C. H­íng theo ph­¬ng ngang. D. Th¼ng ®øng, h­íng tõ d­íi lªn. C©u 27: Mét con l¾c lß xo ®ang dao ®éng ®iÒu hßa trªn mÆt ph¼ng n»m ngang, nh½n víi biªn ®é A 1. §óng lóc vËt M ®ang ë vÞ trÝ biªn th× mét vËt m cã khèi l­îng b»ng khèi l­îng vËt M, chuyÓn ®éng theo ph­¬ng ngang víi vËn tèc v0 b»ng vËn tèc cùc ®¹i cña vËt M, ®Õn va ch¹m víi M. BiÕt va ch¹m gi÷a hai vËt lµ ®µn håi xuyªn t©m, sau va ch¹m vËt M tiÕp tôc dao ®éng ®iÒu hßa víi biªn ®é A 2. TØ sè biªn ®é dao ®éng A1 A2 cña vËt M tr­íc vµ sau va ch¹m lµ: A. 3 2 . B. 1/2. C. 2/3. D. 2 2 . C©u 28: Mét con l¾c lß xo ®­îc ®Æt n»m ngang gåm lß xo cã ®é cøng k = 40 N/m vµ vËt nÆng khèi l­îng m = 400 g. Tõ vÞ trÝ c©n b»ng kÐo vËt ra mét ®o¹n 8 cm råi th¶ nhÑ cho vËt dao ®éng ®iÒu hoµ. Sau khi th¶ vËt 7 / 30s th× gi÷ ®ét ngét ®iÓm chÝnh gi÷a cña lß xo khi ®ã. Biªn ®é dao ®éng cña vËt sau khi gi÷ lß xo lµ: A. 2 6 cm B. 2 5 cm C. 2 7 cm D. 4 2 cm C©u 29: Mét con l¾c lß xo n»m ngang gåm vËt nÆng tÝch ®iÖn q = 10 #C vµ lß xo cã ®é cøng k = 100 N/m. Khi vËt ®ang n»m c©n b»ng, c¸ch ®iÖn víi mÆt ph¼ng n»m ngang nh½n, th× xuÊt hiÖn tøc thêi mét ®iÖn tr­êng ®Òu ®­îc duy tr× trong kh«ng gian bao quanh cã h­íng däc theo trôc lß xo. Sau ®ã con l¾c dao ®éng trªn mét ®o¹n th¼ng dµi 4 cm. §é lín c­êng ®é ®iÖn tr­êng E lµ A. 4.105 V/m B. 2.105 V/m C. 8.104 V/m. D. 105 V/m. C©u 30: Mét con l¾c ®¬n ®­îc treo vµo mét ®iÖn tr­êng ®Òu cã ®­êng søc th¼ng ®øng. Khi qu¶ n¨ng cña con l¾c ®­îc tÝch ®iÖn q1 th× chu kú dao ®éng ®iÒu hßa cña con l¾c lµ 1,6 s. Khi qu¶ n¨ng cña con l¾c ®­îc tÝch ®iÖn q2 = - q1 th× chu kú dao ®éng ®iÒu hßa cña con l¾c lµ 2,5 s. Khi qu¶ nÆng cña con l¾c kh«ng mang ®iÖn th× chu k× dao ®éng ®iÒu hßa cña con l¾c lµ: A. 2,84 s. B. 2,78 s. C. 2,61 s. D. 1,91 s. C©u 31: Mét chÊt ®iÓm dao ®éng ®iÒu hßa trªn trôc Ox. Tèc ®é trung b×nh cña chÊt ®iÓm t­¬ng øng víi kho¶ng thêi gian thÕ n¨ng kh«ng v­ît qu¸ ba lÇn ®éng n¨ng trong mét nöa chu kú lµ 300 3 cm/s. Tèc ®é cùc ®¹i cña dao ®éng lµ: A. 400 cm/s. B. 200 cm/s. C. 2ð m/s. D. 4ð m/s C©u 32: Lß xo nhÑ cã ®é cøng k, mét ®Çu treo vµo ®iÓm cè ®Þnh, ®Çu cßn l¹i g¾n víi qu¶ nÆng cã khèi l­îng m. Ng­êi ta kÝch thÝch cho qu¶ nÆng dao ®éng ®iÒu hßa theo ph­¬ng th¼ng ®øng xung quanh vÞ trÝ c©n b»ng cña nã víi chu k× T. XÐt trong mét chu k× dao ®éng th× thêi gian ®é lín gia tèc cña qu¶ nÆng nhá h¬n gia tèc r¬i tù do g t¹i n¬i treo con l¾c lµ T/3. Biªn ®é dao ®éng A cña qu¶ nÆng tÝnh theo ®é d·n Δl cña lß xo khi qu¶ nÆng ë vÞ trÝ c©n b»ng lµ: A. 2∆ . B. 3∆ . C. ∆ / 2 . D. 2∆ . C©u 33: Mét con l¾c lß xo th¼ng ®øng cã ®é cøng k =100N/m vµ vËt cã khèi l­îng m = 500g. Ban ®Çu kÐo vËt ra khái vÞ trÝ c©n b»ng mét ®o¹n lµ 5cm råi th¶ nhÑ cho nã dao ®éng. Trong qu¸ tr×nh dao ®éng vËt lu«n chÞu t¸c dông cña lùc c¶n b»ng 0,005 lÇn träng l­îng cña nã. Coi biªn ®é cña vËt gi¶m ®Òu trong tõng chu k×, lÊy g = 10m/s2. T×m sè lÇn vËt ®i qua vÞ trÝ c©n b»ng. A. 100 lÇn B. 150 lÇn C. 200 lÇn D. 50 lÇn C©u 34: Con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi d©y treo lµ 90 cm, khèi l­îng vËt nÆng b»ng 60 g, dao ®éng t¹i n¬i cã gia tèc träng tr­êng g = 10 m/s2. BiÕt ®é lín lùc c¨ng cùc ®¹i cña d©y treo lín gÊp 4 lÇn ®é lín lùc c¨ng cùc tiÓu cña nã. Bá qua mäi ma s¸t, chän gèc thÕ n¨ng ë vÞ trÝ c©n b»ng. C¬ n¨ng dao ®éng cña con l¾c b»ng A. 2,7 J. B. 0,27 J. C. 0,135 J. D. 1,35 J. C©u 35: Mét con l¾c lß xo dao ®éng ®iÒu hßa theo ph­¬ng th¼ng ®øng víi chu k× vµ biªn ®é lÇn l­ît lµ 0,4 s vµ 8 cm. Chän trôc x’x th¼ng ®øng, chiÒu d­¬ng h­íng xuèng d­íi, gèc to¹ ®é t¹i vÞ trÝ c©n b»ng, gèc thêi gian khi vËt qua vÞ trÝ c©n b»ng theo chiÒu d­¬ng. LÊy g = 10 m/s 2 vµ π 2 = 10. Thêi gian ng¾n nhÊt kÓ tõ lóc t = 0 ®Õn khi lùc ®µn håi cña lß xo cã ®é lín cùc tiÓu lµ:
 5. DAO ĐỘNG CƠ HỌC NGUYỄN VĂN TRUNG A. 7/30 (s). B. 3/10 (s). C. 5/30 (s). D. 4/15 (s). C©u 36: Mét con l¾c ®¬n cã khèi l­îng qu¶ cÇu nhá lµ 2 g dao ®éng ®iÒu hoµ trong ®iÖn tr­êng ®Òu mµ c¸c ®­êng søc ®iÖn cã ph­¬ng ngang, c­êng ®é ®iÖn tr­êng E = 4,9.104 V/m. BiÕt ban ®Çu qu¶ cÇu ch­a tÝch ®iÖn, sau ®ã tÝch ®iÖn q = 2 5 .10–7 C, gia tèc träng tr­êng g = 9,8 m/s2. TØ sè chu k× dao ®éng cña con l¾c tr­íc vµ sau khi tÝch ®iÖn cho qu¶ cÇu lµ 5 3 A. . B. . C. 5 . D. 1,5 . 2 2 C©u 37: Con l¾c lß xo gåm lß xo nhÑ cã ®é cøng k = 40 N/m, vËt nhá cã khèi l­îng m = 100 g dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph­¬ng th¼ng ®øng víi biªn ®é A = 5 cm, lÊy g = 10 m/s2. Kho¶ng thêi gian lß xo bÞ gi·n trong mét chu kú dao ®éng cña con l¾c lµ π π π π A. s. B. s. C. s. D. s. 20 15 30 12 C©u 38: Mét con l¾c ®¬n gåm vËt nhá cã khèi l­îng 80 g, d©y treo dµi 1m, dao ®éng ®iÒu hßa t¹i n¬i cã gia tèc träng tr­êng g = 10 m/s2 víi c¬ n¨ng lµ 10 mJ. (cho π 2 =10). Gãc lÖch cùc ®¹i cña d©y treo con l¾c so víi ph­¬ng th¼ng ®øng lµ A. 90. B. 50. C. 60. D. 0,50. C©u 39: Mét con l¾c lß xo ®¹t trªn mÆt ph¶ng n»m ngang gåm lß xo nhÑ cã mét ®Çu cè ®Þnh, ®Çu kia g¾n víi vËt nhá cã khèi l­îng m. Ban ®Çu vËt m ®­îc gi÷ ë vÞ trÝ ®Ó lß xo bÞ nÐn 9 cm. VËt M cã khèi l­îng b»ng mét nöa khèi l­îng vËt m n»m s¸t m. Th¶ nhÑ m ®Ó hai vËt chuyÓn ®éng theo ph­¬ng cña trôc lß xo. Bá qua mäi ma s¸t. ë thêi ®iÓm lß xo cã chiÒu dµi cùc ®¹i lÇn ®Çu tiªn, kho¶ng c¸ch gi÷a hai vËt m vµ M lµ: A. 9 cm. B. 4,5 cm. C. 4,19 cm. ` D. 18 cm. C©u 40: Mét con l¾c ®¬n ®ang dao ®éng ®iÒu hßa trong mét thang m¸y ®øng yªn t¹i n¬i cã gia tèc träng tr­êng g=9,8 m/s2 víi n¨ng l­îng dao ®éng 100mJ, th× thang m¸y b¾t ®Çu chuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu xuèng d­íi víi gia tèc 2,5 m/s2. BiÕt r»ng thêi ®iÓm thang m¸y b¾t ®Çu chuyÓn ®éng lµ lóc con l¾c cã vËn tèc b»ng 0, con l¾c sÏ tiÕp tôc dao ®éng ®iÒu hßa trong thang m¸y víi n¨ng l­îng: A. 200mJ. B. 74,49mJ. C. 100mJ. D. 94,47mJ. C©u 41: Mét con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hßa trong ®iÖn tr­êng cã ®­êng søc h­íng th¼ng ®øng xuèng d­íi vµ khi con l¾c kh«ng mang ®iÖn th× chu kú dao ®éng lµ T, khi con l¾c mang ®iÖn tÝch q 1 th× chu kú dao T q ®éng lµ T1= 2T, khi con l¾c mang ®iÖn tÝch q 2 th× chu kú dao ®éng lµ T2 = . TØ sè 1 lµ: 2 q2 3 1 1 3 A. . B. − . C. . D. − . 4 4 4 4 C©u 42: Mét vËt cã khèi l­îng M = 250 g , ®ang c©n b»ng khi treo d­íi mét lß xo cã ®é cøng k = 50 N / m . Ng­êi ta ®Æt nhÑ nhµng lªn vËt treo mét vËt cã khèi l­îng m th× c¶ hai b¾t ®Çu dao ®éng ®iÒu hßa trªn ph­¬ng th¼ng ®øng vµ khi c¸ch vÞ trÝ ban ®Çu 2cm th× chóng cã tèc ®é 40 cm/s. LÊy g ≈ 10m / s 2 . Khèi l­îng m b»ng : A. 100g. B. 150g. C. 200g. D. 250g. C©u 43: Mét con l¾c ®¬n ®­îc treo trong thang m¸y, dao ®éng ®iÒu hßa víi chu k× T khi thang m¸y ®øng g yªn. NÕu thang m¸y ®i xuèng nhanh dÇn ®Òu víi gia tèc ( g lµ gia tèc r¬i tù do) th× chu k× dao ®éng cña 10 con l¾c lµ: 9 11 10 10 A. T B. T C. T D. T 10 10 11 9 C©u 43: Mét lß xo nhÑ cã ®é cøng k, mét ®Çu treo vµo mét ®iÓm cè ®Þnh, ®Çu d­íi treo vËt nÆng 100g. KÐo vËt nÆng xuèng d­íi theo ph­¬ng th¼ng ®øng råi bu«ng nhÑ. VËt dao ®éng ®iÒu hßa theo ph­¬ng tr×nh x = 5cos4 π t (cm), lÊy g =10m/s2.vµ  2 = 10 Lùc dïng ®Ó kÐo vËt tr­íc khi dao ®éng cã ®é lín. A. 0,8N. B. 1,6N. C. 6,4N D. 3,2N
 6. DAO ĐỘNG CƠ HỌC NGUYỄN VĂN TRUNG C©u 43: l¾c lß xo gåm vËt nÆng m = 100g vµ lß xo nhÑ cã ®é cøng k=100N/m. T¸c dông mét ngo¹i lùc c­ìng bøc biÕn thiªn ®iÒu hßa biªn ®é F0 vµ tÇn sè f1=6Hz th× biªn ®é dao ®éng A1. NÕu gi÷ nguyªn biªn ®é F0 mµ t¨ng tÇn sè ngo¹i lùc ®Õn f 2=7Hz th× biªn ®é dao ®éng æn ®Þnh lµ A 2. So s¸nh A1 vµ A2 : A. A1=A2 B. A1>A2 C. A2>A1 D. Ch­a ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó kÕt luËn C©u 43: con l¾c lß xo gåm vËt M vµ lß xo cã ®é cøng k ®ang dao ®éng ®iÒu hßa trªn mÆt ph¼ng n»m ngang, nh½n víi biªn ®é A1. §óng lóc vËt M ®ang ë vÞ trÝ biªn th× mét vËt m cã khèi l­îng b»ng khèi l­îng vËt M, chuyÓn ®éng theo ph­¬ng ngang víi vËn tèc v0 b»ng vËn tèc cùc ®¹i cña vËt M , ®Õn va ch¹m víi M. BiÕt va ch¹m gi÷a hai vËt lµ ®µn håi xuyªn t©m, sau va ch¹m vËt M tiÕp tôc dao ®éng ®iÒu hßa víi biªn ®é A2 . TØ sè biªn ®é dao ®éng cña vËt M tr­íc vµ sau va ch¹m lµ : A 2 A 3 A 2 A 1 A. 1 = B. 1 = C. 1 = D. 1 = A2 2 A2 2 A2 3 A2 2 C©u 43: vËt nhá khèi l­îng m ®Æt trªn mét tÊm v¸n n»m ngang hÖ sè ma s¸t nghØ gi÷a vËt vµ tÊm v¸n lµ  = 0, 2 . Cho tÊm v¸n dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph­¬ng ngang víi tÇn sè f = 2 Hz . §Ó vËt kh«ng bÞ tr­ît trªn tÊm v¸n trong qu¸ tr×nh dao ®éng th× biªn ®é dao ®éng cña tÊm v¸n ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn nµo ? A. A ≤ 1, 25cm B. A ≤ 1,5cm C. A ≤ 2,5cm D. A ≤ 2,15cm   C©u 43: con l¾c ®¬n dao ®éng víi ph­¬ng tr×nh s = 10 cos 2t − (cm). Sau khi ®i ®­îc 5 cm  3 ( tõ lóc t = 0) th× vËt A. cã ®éng n¨ng b»ng thÕ n¨ng. B. ®ang chuyÓn ®éng ra xa vÞ trÝ c©n b»ng. C. cã vËn tèc b»ng kh«ng. D. cã vËn tèc ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i. C©u 43: Mét con l¾c lß xo gåm vËt m1 (máng, ph¼ng) cã khèi l­îng 2 kg vµ lß xo cã ®é cøng k = 100 N/m ®ang dao ®éng ®iÒu hoµ trªn mÆt ph¼ng n»m ngang kh«ng ma s¸t víi biªn ®é A = 5 cm. Khi vËt m 1 ®Õn vÞ trÝ biªn th× ng­êi ta ®Æt nhÑ lªn nã mét vËt cã khèi l­îng m 2. Cho hÖ sè ma s¸t gi÷a m2 vµ m1 lµ μ = 0,2; g = 10 m/s2. Gi¸ trÞ cña m2 ®Ó nã kh«ng bÞ tr­ît trªn m1 lµ A. m2 ≈ 0,5 kg. B. m2 ≈ 0,4 kg. C. m2 ≈ 0,5 kg. D. m2 ≈ 0,4 kg. C©u 43: Hai con l¾c lß xo gièng nhau cïng cã khèi l­îng vËt nÆng m = 10 g, ®é cøng lß xo lµ k = π2 N/cm, dao ®éng ®iÒu hßa däc theo hai ®­êng th¼ng song song kÒ liÒn nhau (vÞ trÝ c©n b»ng hai vËt ®Òu ë cïng gèc täa ®é). Biªn ®é cña con l¾c thø hai lín gÊp ba lÇn biªn ®é cña con l¾c thø nhÊt. BiÕt r»ng lóc hai vËt gÆp nhau chóng chuyÓn ®éng ng­îc chiÒu nhau. Kho¶ng thêi gian gi÷a hai lÇn hai vËt nÆng gÆp nhau liªn tiÕp lµ: A. 0,02 s. B. 0,04 s. C. 0,03 s. D. 0,01 s. C©u 43: Mét con l¾c lß xo treo th¼ng ®øng gåm vËt nÆng cã khèi l­îng m=100g vµ lß xo khèi l­îng kh«ng ®¸ng kÓ. Chän gèc to¹ ®é ë VTCB, chiÒu d­¬ng h­íng lªn. BiÕt con l¾c dao ®éng theo ph­¬ng tr×nh: π x = 4cos(10t - )cm. LÊy g=10m/s2. §é lín lùc ®µn håi t¸c dông vµo vËt t¹i thêi ®iÓm vËt ®· ®i qu·ng 6 ®­êng s=3cm (kÓ tõ t=0) lµ: A. 1,6N B. 1,2N C. 0,9N D. 2N C©u 43: Mét lß xo ®é cøng k=50N/m, mét ®Çu cè ®Þnh, ®Çu cßn l¹i cã treo vËt nÆng khèi l­îng m=100g . §iÓm treo lß xo chÞu ®­îc lùc tèi ®a kh«ng qu¸ 4N. §Ó hÖ thèng kh«ng bÞ r¬i th× qu¶ cÇu dao ®éng theo ph­¬ng th¼ng ®øng víi biªn kh«ng qu¸ (lÊy g = 10m/s 2)   A. 2cm. B. 6cm. C. 5cm. D. 8cm. k m v0 C©u 44: Mét con l¾c lß xo ®ang n»m yªn trªn mÆt ph¼ng n»m ngang m0 kh«ng ma s¸t nh­ h×nh vÏ. Cho vËt m0 chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu theo ph­¬ng ngang víi vËn tèc v0 ®Õn va ch¹m xuyªn t©m víi m, sau va ch¹m chóng cã cïng vËn tèc vµ nÐn lµ xo mét ®o¹n ∆l = 2cm . BiÕt lß xo cã khèi l­îng kh«ng ®¸ng kÓ, cã k = 100N/m, c¸c vËt cã khèi l­îng m = 250g, m 0 = 100g. Sau ®ã vËt m dao ®éng víi biªn ®é nµo sau ®©y: A. A = 1,5cm. B. 1,43cm. C. A = 1,69cm. D. A = 2cm.
 7. DAO ĐỘNG CƠ HỌC NGUYỄN VĂN TRUNG C©u45 : Mét con l¾c lß xo gåm lß xo cã ®é cøng k=2 N/m, vËt nhá khèi l­îng m=80g, dao ®éng trªn mÆt ph¼ng n»m ngang, hÖ sè ma s¸t tr­ît gi÷a vËt vµ mÆt ngang lµ 0,1. Ban ®Çu kÐo vËt ra khái vÞ trÝ c©n b»ng mét ®o¹n 10cm råi th¶ nhÑ. Cho gia tèc träng tr­êng g = 10m/s 2 .Tèc ®é lín nhÊt mµ vËt ®¹t ®­îc b»ng A. 0,36m/s B. 0,25m/s C. 0,50m/s D. 0,30 m/s C©u 46: Con l¾c lß xo cã ®é cøng k, chiÒu dµi l , mét ®Çu g¾n cè ®Þnh, mét ®Çu g¾n vµo vËt cã khèi l­îng l m. KÝch thÝch cho lß xo dao ®éng ®iÒu hoµ víi biªn ®é A = trªn mÆt ph¼ng ngang kh«ng ma s¸t. Khi lß 2 xo ®ang dao ®éng vµ bÞ d·n cùc ®¹i, tiÕn hµnh gi÷ chÆt lß xo t¹i vÞ trÝ c¸ch vËt 1 ®o¹n l , khi ®ã tèc ®é dao ®éng cùc ®¹i cña vËt lµ: k k k k A. l B. l C. l D. l m 6m 2m 3m C©u 47: Mét con l¾c lß xo dao ®éng ®iÒu hßa theo mét ph­¬ng nhÊt ®Þnh, khi vËt nÆng ®i qua vÞ trÝ c©n b»ng th× ng­êi ta gi÷ cè ®Þnh ®iÓm chÝnh gi÷a cña lß xo l¹i. B¾t ®Çu tõ thêi ®iÓm ®ã vËt sÏ dao ®éng ®iÒu hoµ víi biªn ®é lµ A. t¨ng 2 lÇn B. gi¶m 2 lÇn C. gi¶m 2 lÇn D. nh­ lóc ®Çu. C©u 48: mét con l¾c lß xo ®Æt n»m ngang dao ®äng ®iÒu hßa d­íi t¸c dông cña mét ngo¹i lùc c­ìng bøc. khi ®Æt l©n l­ît lùc c­ìng bøc f1 = F0 cos(8 t + 1 ) f 2 = F0cos(12 t + 2 ) f3 = F0 cos(16 t + 3 )  2  thifvaatj dao ®éng theo c¸c ph­¬ng tr×nh lÇn l­ît lµ x1 = A cos  8 t +  , x2 = A2 cos (12 t +  ) vµ  3    x3 = A cos  16 t −  . HÖ thøc nµo sau ®©y lµ ®óng:  4 A. A1 > A B A1 > A 2 C. A1 < A 2 D. A1 < A C©u 49: mét con l¾c lß xo d® ®h trªn mÆt ph¼ng n»m ngang víi chu k× T=2  (s). qu¶ cÇu nhá cã khèi l­îng m1. Khi lß xo cã ®é dµi cùc ®¹i vµ vËt m 1 cã gia tèc lµ -2cm/s2 th× mét vËt cã khèi l­îng m m2 = 1 . chuyÓn ®éng däc theo trôc cña lß xo ®Õn va ch¹m ®µn håi xuyªn t©m víi m 1, cã h­íng lµm lß xo 2 nÐn l¹i. biÕt tèc ®é chuyÓn ®éng cña m 2 ngay tr­íc lóc va ch¹m lµ 3 3 (cm/s). bá qua ma s¸t. Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 vËt kÓ tõ lóc va ch¹m ®Õn khi vËt m1 ®æi chiÒu chuyÓn ®éng lµ: A. 9,63cm B. 9.36cm C. 0.963cm D. 0.693 C©u 50: Mét con l¾c lß xo, vËt cã khèi l­îng m dao ®éng c­ìng bøc d­íi t¸c dông cña ngo¹i lùc biÕn thiªn ®iÒu hßa víi tÇn sè f. Khi f = f1 dao ®éng c­ìng bøc khi æn ®Þnh cã biªn ®é A 1 , khi f = f2 (f1 < f2
 8. DAO ĐỘNG CƠ HỌC NGUYỄN VĂN TRUNG Ng­êi ta nhÊn nã ch×m xuèng mét chót råi bu«ng ra cho dao ®éng tù do. Cho biÕt khèi l­îng riªng cña n­- íc  = 1000 kg/m3 vµ g = 9,8 m/s2. TÇn sè dao ®éng cña nã b»ng A. f = 50 Hz. B. f = 5,2 Hz. C. f = 2,5 Hz. D. f = 25 Hz. C©u 54: Mét con l¾c ®¬n dµi l=20cm treo t¹i ®iÓm cè ®Þnh. KÐo con l¾c khái ph­¬ng th¼ng ®øng mét gãc 0,1rad vÒ phÝa bªn ph¶i råi truyÒn cho nã mét vËn tèc 14cm/s theo ph­¬ng vu«ng gãc víi d©y vÒ phÝa vÞ trÝ c©n b»ng. Coi con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hoµ. Chän gèc to¹ ®é t¹i vÞ trÝ c©n b»ng , chiÒu d­¬ng h­íng tõ vÞ trÝ c©n b»ng sang phÝa bªn ph¶i, gèc thêi gian lµ lóc con l¾c ®i qua vÞ trÝ c©n b»ng lÇn thø nhÊt.Cho g=9,8m/s2. Ph­¬ng tr×nh li ®é dµi cña con l¾c lµ:   A. s = 2.cos(7.t + )( cm) B. s = 2.cos(7.t − )(cm) 2 2   C. s = 2 2.cos(7.t + )(cm) D. s = 2 2.cos(7.− )( ) t cm 2 2 C©u 55: Mét con l¾c ®¬n cã chu kú T=1s trong vïng kh«ng cã ®iÖn tr­êng, qu¶ l¾c cã khèi l­îng m=10g b»ng kim lo¹i mang ®iÖn tÝch q=10-5C. Con l¾c ®­îc ®em treo trong ®iÖn tr­êng ®Òu gi÷a hai b¶n kim lo¹i ph¼ng song song mang ®iÖn tÝch tr¸i dÊu , ®Æt th¼ng ®øng, hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai b¶n b»ng 400V. KÝch th­íc c¸c b¶n kim lo¹i rÊt lín so víi kho¶ng c¸ch d=10cm gi÷a chóng. Gäi ¸ lµ gãc hîp bëi con l¾c víi mÆt ph¼ng th¼ng ®øng khi con l¾c ë vÞ trÝ c©n b»ng. h·y x¸c ®Þnh ¸: A.α = 26034' B. α =21048' C. α = 16042' D. Mét gi¸ trÞ kh¸c C©u 56: Mét con l¾c ®¬n cã chu kú T=1s trong vïng kh«ng cã ®iÖn tr­êng, qu¶ l¾c cã khèi l­îng m=10g b»ng kim lo¹i mang ®iÖn tÝch q=10-5C. Con l¾c ®­îc ®em treo trong ®iÖn tr­êng ®Òu gi÷a hai b¶n kim lo¹i ph¼ng song song mang ®iÖn tÝch tr¸i dÊu , ®Æt th¼ng ®øng, hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai b¶n b»ng 400V. KÝch th­íc c¸c b¶n kim lo¹i rÊt lín so víi kho¶ng c¸ch d=10cm g÷a chóng. T×m chu k× con l¾c khi dao ®éng trong ®iÖn tr­êng gi÷a hai b¶n kim lo¹i. A. 0,964 B. 0,928s C. 0,631s D. Mét gi¸ trÞ kh¸c C©u 57: Mét con l¾c ®¬n thùc hiÖn dao ®éng nhá cã qu¶ nÆng lµ mét qu¶ cÇu nhá b»ng kim lo¹i. Chu kú con l¾c lµ T0 t¹i mét n¬i g=10m/s2. Khi ®Æt con l¾c trong ®iÖn tr­êng ®Òu, vecto c­êng ®é ®iÖn tr­êng cã ph­¬ng th¼ng ®øng, h­íng xuèng d­íi vµ qu¶ cÇu mang tÝch ®iÖn q1, chu kú con l¾c b»ng T1=3T0, khi qu¶ cÇu mang tÝch ®iÖn q2, chu kú con l¾c b»ng T2=(3/5)T0. TÝnh tû sè q1/q2. A. q1/q2=2 B. q1/q2=-2 C. q1/q2=-1 D. Mét gi¸ rÞ kh¸c C©u 62: Mét con l¾c lß xo ®ang c©n b»ng trªn mÆt ph¼ng nghiªng mét gãc 370 so víi ph­¬ng ngang . T¨ng gãc nghiªng thªm 16 0 th× khi c©n b»ng lß xo dµi thªm 2 cm. Bá qua ma s¸t, lÊy g ≈ 10m / s 2 sin 370 ≈ 0, 6 . TÇn sè gãc dao ®éng riªng cña con l¾c lµ : A. 12, 5( rad / s ) . B. 10( rad / s ). C. 15( rad / s ). D. 5( rad / s ). C©u 58: Mét con l¾c lß xo ®ang dao ®éng ®iÒu hßa víi biªn ®é A th× chÞu t¸c dông cña lùc c¶n vµ dao ®éng t¾t dÇn. Sau 1 chu k× th× vËn tèc qua vÞ trÝ c©n b»ng gi¶m 10% so víi vËn tèc cùc ®¹i khi dao ®éng ®iÒu hßa.Sau 1 chu k× c¬ n¨ng cña con l¾c so víi c¬ n¨ng ban ®Çu chØ b»ng: A. 10%. B. 20% C. 81%. D. 18% C©u 59: Con l¾c lß xo n»m ngang cã k = 100N/m, vËt m = 400g. KÐo vËt ra khái VTCB mét ®o¹n 4cm råi th¶ nhÑ cho vËt dao ®éng. BiÕt hÖ sè ma s¸t gi÷a vËt vµ sµn lµ # = 5.10 -3. Xem chu k× dao ®éng kh«ng thay ®æi, lÊy g = 10m/s2. Qu·ng ®­êng vËt ®i ®­îc trong 1,5 chu kú ®Çu tiªn lµ: A. 24cm. B. 23,64cm. C. 23,88cm. D. 23,28cm. C©u 60 : Mét con l¾c lß xo cã ®ä cøng k = 1N / m , khèi l­îng m = 0,02kg dao ®éng t¾t dÇn trªn mÆt ph¼ng n»m ngang do ma s¸t, hÖ sè ma s¸t lµ  = 0,1 . Ban ®Çu lß xo bÞ nÐn 10 cm råi bu«ng nhÑ cho con l¾c dao ®éng t¾t dÇn. Tèc ®é lín nhÊt mµ vËt ®¹t ®­îc trong qua tr×nh dao ®éng lµ A. 40 3 cm / s . B. 20 6 cm / s . C. 10 30 cm / s . D. 40 2 cm / s . C©u 61: Mét con l¾c lß xo bè trÝ ®Æt n»m ngang, vËt nÆng cã khèi l­îng m = 100g, lß xo cã ®é cøng k = 160N/m. LÊy g = 10m/s2. Khi vËt ®ang ë vÞ trÝ c©n b»ng, ng­êi ta truyÒn cho vËt vËn tèc v 0 = 2m/s theo ph­¬ng ngang ®Ó vËt dao ®éng. Do gi÷a vËt vµ mÆt ph¼ng ngang cã lùc ma s¸t víi hÖ sè ma s¸t # = 0,01 nªn dao ®éng cña vËt sÏ t¾t dÇn. Tèc ®é trung b×nh cña vËt trong suèt qu¸ tr×nh dao ®éng lµ:
 9. DAO ĐỘNG CƠ HỌC NGUYỄN VĂN TRUNG A. 63,7 cm/s. B. 34,6cm/s. C. 72,8cm/s. D. 54,3cm/s. C©u 62: Mét con l¾c lß xo cã ®é cøng k = 100 N / m , khèi l­îng m = 100g dao ®éng t¾t dÇn trªn mÆt ph¼ng n»m ngang do ma s¸t, hÖ sè ma s¸t lµ  = 0,1 . Ban ®Çu vËt ë vÞ trÝ cã biªn ®é 4cm. cho gia tèc träng tr­êng g = 10m/s2. Qu·ng ®­êng vËt ®i ®­îc ®Õn khi dõng l¹i lµ: A. 80cm. B. 160cm. C. 60cm. D. 100cm. C©u 63: Mét con l¾c lß xo cã ®ä cøng k = 100 N / m , khèi l­îng m = 100g dao ®éng t¾t dÇn trªn mÆt ph¼ng n»m ngang do ma s¸t, hÖ sè ma s¸t lµ  = 0,1 . Ban ®Çu vËt ë vÞ trÝ cã biªn ®é A = 10cm. cho gia tèc träng tr­êng g = 10m/s2. Tèc ®é cña vËt khi qua vÞ trÝ c©n b»ng lÇn thø nhÊt lµ A. 3,13cm/s. B. 2,43cm/s. C. 4,13cm/s. D. 1,23cm/s. C©u 64: Mét con l¾c lß xo ngang gåm lß xo cã ®é cøng k = 100N/m vµ vËt m = 100g, dao ®éng trªn mÆt ph¼ng ngang, hÖ sè ma s¸t gi÷a vËt vµ mÆt ngang lµ 0,02, lÊy g = 10m/s2. KÐo vËt lÖch khái VTCB mét ®o¹n 10cm råi th¶ nhÑ cho vËt dao ®éng. Qu·ng ®­êng vËt ®i ®­îc tõ khi b¾t ®Çu dao ®éng ®Õn khi dõng h¼n lµ: A. S = 25m . B. S = 50cm . C. S = 25cm. D. S = 50m. C©u 65: Con l¾c lß xo treo th¼ng ®øng k= 10N/m, m=100g. Gäi O lµ VTCB, ®­a vËt lªn vÞ trÝ c¸ch VTCB 8cm råi bu«ng tay cho dao ®éng. Lùc c¶n t¸c dông lªn con l¾c lµ 0,01N, g=10m/s2. Li ®é lín nhÊt sau khi qua vÞ trÝ c©n b»ng lµ : A. 5,7cm. B. 7,8cm. C. 8,5cm. D. 5cm. C©u 66: Con l¾c lß xo dao ®éng theo ph­¬ng ngang, lß xo nhÑ cã ®é cøng 100N/m, vËt nhá dao ®éng cã khèi l­îng 100g, hÖ sè ma s¸t gi÷a vËt vµ mÆt ph¼ng ngang lµ 0,01. §é gi¶m biªn ®é gi÷a hai lÇn liªn tiÕp vËt qua vÞ trÝ c©n b»ng: A. 0,04mm B. 0,02mm C. 0,4mm D. 0,2mm C©u 67: Mét con l¾c lß xo bè trÝ ®Æt n»m ngang, vËt nÆng cã khèi l­îng m = 200g, lß xo cã ®é cøng k = 160N/m. LÊy g = 10m/s2. Ban ®Çu kÝch thÝch cho vËt dao ®éng víi biªn ®é A = 4cm. Do gi÷a vËt vµ mÆt ph¼ng ngang cã lùc ma s¸t víi hÖ sè ma s¸t μ = 0,005 nªn dao ®éng cña vËt sÏ t¾t dÇn. Sè dao ®éng vËt thùc hiÖn cho tíi khi dõng l¹i lµ: A. 100. B. 160. C. 40. D. 80. C©u 68: Mét con l¾c lß xo gåm vËt nÆng khèi l­îng m = 100g, lß xo cã ®é cøng k = 40N/m. T¸c dông vµo vËt mét ngo¹i lùc tuÇn hoµn biªn ®é F0 vµ tÇn sè f1 = 4Hz th× biªn ®é dao ®éng æn ®Þnh cña hÖ lµ A 1. NÕu gi÷ nguyªn biªn ®é F0 nh­ng t¨ng tÇn sè ®Õn f2 = 5Hz th× biªn ®é dao ®éng cña hÖ khi æn ®Þnh lµ A 2. Chän ®¸p ¸n ®óng: A. A1 < A2. B. A1 > A2. C. A1 = A2. D. A2 # A1. C©u 69: Mét con l¾c lß xo gåm viªn bi nhá cã khèi l­îng m vµ lß xo cã khèi l­îng kh«ng ®¸ng kÓ cã ®é cøng k = 10N/m. Con l¾c dao ®éng c­ìng bøc d­íi t¸c dông cña ngo¹i lùc tuÇn hoµn cã tÇn sè gãc ï f. BiÕt biªn ®é cña ngo¹i lùc tuÇn hoµn kh«ng thay ®æi. Khi thay ®æi tÇn sè gãc ωf th× biªn ®é dao ®éng cña viªn bi thay ®æi vµ khi ωf = 10Hz th× biªn ®é dao ®éng cña viªn bi ®¹t cùc ®¹i. Khèi l­îng m cña viªn bi lµ: A. 40g. B. 10g. C. 120g. D. 100g. C©u 70: Mét con l¾c lß xo dao ®éng ®iÒu hßa víi biªn ®é 6cm vµ chu k× 1s. T¹i t = 0, vËt ®i qua vÞ trÝ c©n b»ng theo chiÒu ©m cña trôc to¹ ®é. Tæng qu·ng ®­êng ®i ®­îc cña vËt trong kho¶ng thêi gian 2,375s tÝnh tõ thêi ®iÓm ®­îc chän lµm gèc lµ: A. 55,76cm. B. 48cm. C. 50cm. D. 42cm. C©u 71: Mét con l¾c lß xo gåm lß xo nhÑ ®Æt n»m ngang cã ®é cøng 100(N/m) vµ vËt nhá cã khèi l­îng 250g, dao ®éng ®iÒu hoµ víi biªn ®é 6cm. Ban ®Çu vËt ®i qua vÞ trÝ c©n b»ng vµ ®ang chuyÓn ®éng theo chiÒu ©m cña trôc to¹ ®é, sau 7  /120(s) vËt ®i ®­îc qu·ng ®­êng dµi: A. 14cm. B. 15cm. C. 3cm. D. 9cm. C©u 72: Mét con l¾c lß xo ®­îc treo th¼ng ®øng ë n¬i cã gia tèc träng tr­êng g=10m/s2, qu¶ nÆng ë phÝa d­íi ®iÓm treo. Khi qu¶ nÆng ë vÞ trÝ c©n b»ng, th× lß xo d·n 4cm. Khi cho nã dao ®éng theo ph­¬ng th¼ng ®øng víi biªn ®é 5cm, th× tèc ®é trung b×nh cña con l¾c trong 1 chu k× lµ: A. 50,33cm/s B. 25,16cm/s C. 12,58cm/s D. 3,16m/s
 10. DAO ĐỘNG CƠ HỌC NGUYỄN VĂN TRUNG  π C©u 73: Mét chÊt ®iÓm dao ®éng ®iÒu hßa theo ph­¬ng tr×nh x = 3sin  5πt +  (x tÝnh b»ng cm vµ t tÝnh  6 b»ng gi©y). Trong mét gi©y ®Çu tiªn tõ thêi ®iÓm t = 0, chÊt ®iÓm ®i qua vÞ trÝ cã li ®é x = +1cm A. 7 lÇn. B. 6 lÇn. C. 4 lÇn. D. 5 lÇn. C©u 74: Mét vËt dao ®éng ®iÒu hßa víi biªn ®é A vµ tÇn sè f. Thêi gian ng¾n nhÊt ®Ó vËt ®i ®­îc qu·ng ®­êng cã ®é dµi A lµ: 1 1 1 f A. . B. . C. . D. . 6f 4f 3f 4 C©u 75: Khi treo vËt nÆng M vµo lß xo th× lß xo gi·n mét ®o¹n Δl=25(cm).Tõ vÞ trÝ c©n b»ng O kÐo vËt xuèng theo ph­¬ng th¼ng ®øng ®Õn vÞ trÝ lß xo gi·n 35 (cm) råi bu«ng nhÑ ®Ó vËt dao ®éng ®iÒu hßa. LÊy g= π 2=10m/s2. NÕu vµo thêi ®iÓm nµo ®ã cã li ®é cña M lµ 5cm theo chiÒu d­¬ng th× vµo thêi ®iÓm 1/4 (s) ngay sau ®ã li ®é cña vËt M lµ bao nhiªu? A. 5 3 cm B. -5cm C. 5 2 cm D. §¸p ¸n kh¸c C©u 76: Mét lß xo treo th¼ng ®øng, ®Çu trªn cè ®Þnh, ®Çu d­íi cã vËt m = 100g, ®é cøng K=25 N/m, lÊy g=10 m/s2. Chän trôc Ox th¼ng ®øng, chiÒu d­¬ng h­íng xuèng. VËt dao ®éng víi ph­¬ng tr×nh: x = 4cos(5πt+π/3) cm. Thêi ®iÓm lóc vËt qua vÞ trÝ lß xo bÞ d·n 2 cm lÇn ®Çu tiªn lµ: A. 1/30s B. 1/25s C. 1/15s D.1/5s C©u 77: Mét con l¾c lß xo treo th¼ng ®øng gåm vËt nhá cã khèi l­îng m =250g vµ mét lß xo nhÑ cã ®é cøng K=100N/m. KÐo vËt m xuèng d­íi theo ph­¬ng th¼ng ®øng ®Õn vÞ trÝ lß xo gi·n 7,5cm råi th¶ nhÑ. Chän gèc täa ®é ë vÞ trÝ c©n b»ng cña vËt, trôc täa ®é th¼ng ®øng, chiÒu d­¬ng h­íng lªn trªn, chän gèc thêi gian lµ lóc th¶ vËt. Cho g = 10m/s2 . T×m thêi gian tõ lóc th¶ vËt ®Õn thêi ®iÓm vËt ®i qua vÞ trÝ lß xo kh«ng biÕn d¹ng lÇn thø nhÊt. A. π /30s B. 1/30s C. 2 π /30 s D. §¸p ¸n kh¸c C©u 78: Mét vËt m = 1kg dao ®éng ®iÒu hßa theo ph­¬ng ngang víi ph­¬ng tr×nh x = Acos(ωt +ϕ). LÊy gèc täa ®é lµ vÞ trÝ c©n b»ng 0. Tõ vÞ trÝ c©n b»ng ta kÐo vËt theo ph­¬ng ngang 4cm råi bu«ng nhÑ Sau thêi gian t = π/30 s kÓ tõ lóc bu«ng tay vËt ®i ®­îc qu·ng ®­êng dµi 6cm. C¬ n¨ng cña vËt lµ: A. 16.10-2 J B. 32.10-2 J C. 48.10-2 J D. TÊt c¶ ®Òu sai C©u 79: Mét con l¾c lß xo gåm mét lß xo cã ®é cøng k = 100N/m vµ vËt cã khèi l­îng m=250g, dao ®éng ®iÒu hoµ víi biªn ®é A=6cm. Chän gèc thêi gian t = 0 lóc vËt qua VTCB. Qu·ng ®­êng vËt ®i ®­îc trong 10ð (s) ®Çu tiªn lµ: A. 9m. B. 24m. C. 6m. D. 1m. C©u 80: Mét ®ång hå qu¶ l¾c ch¹y ®óng ë mÆt ®Êt vµ nhiÖt ®é 30 oC. BiÕt R = 6400 km vµ ¸ = 2.10-5 K-1. §­a ®ång hå lªn ®Ønh nói cao 3,2 km cã nhiÖt ®é 10 oC th× mçi ngµy nã ch¹y nhanh hay chËm : A. ChËm 2,6 s B. Nhanh 62 s C. ChËm 26 s D. Nhanh 26 s 0 C©u 81: Mét ®éng hå qu¶ l¾c ch¹y ®óng giê trªn mÆt ®Êt ë nhiÖt ®é 17 C. §­a ®ång hå lªn ®Ønh nói cao h = 640m th× ®ång hå vÉn chØ ®óng giê. BiÕt hÖ sè në dµi d©y treo con l¾c λ = 4.10-5 K- 1. B¸n kÝnh tr¸i ®Êt lµ 6400km. NhiÖt ®é trªn ®Ønh nói lµ : A. 17,5 0 C B. 14,5 0 C C. 12 0 C D. 7 0 C C©u 82: Mét con l¾c ®¬n cã khèi l­îng vËt nÆng m = 80g, ®Æt trong ®iÖn tr­êng ®Òu cã vÐc t¬ c­êng ®é  ®iÖn tr­êng E th¼ng ®øng, h­íng lªn cã ®é lín E = 4800V/m. Khi ch­a tÝch ®iÖn cho qu¶ nÆng, chu k× dao ®éng cña con l¾c víi biªn ®é nhá T 0 = 2s, t¹i n¬i cã gia tèc träng tr­êng g = 10m/s 2. Khi tÝch ®iÖn cho qu¶ nÆng ®iÖn tÝch q = 6.10-5C th× chu k× dao ®éng cña nã lµ : A. 2,5 (s) B. 2,36 (s) C. 1,72 (s) D. 1,54 (s C©u 83: Mét con l¾c ®¬n cã chu k× dao ®éng T0 =2,5s t¹i n¬i cã g = 9,8m / s . Treo con l¾c vµo trÇn mét 2 thang m¸y ®ang chuyÓn ®éng ®i lªn nhanh dÇn ®Òu víi gia tèc g = 4,9m / s 2 . Chu k× dao ®éng cña con l¾c trong thang m¸y lµ: A. 1,77s B. 2,04s C. 2,45s D. 3,54s C©u 84: Mét con l¾c ®¬n cã chu k× T = 2s khi ®Æt trong ch©n kh«ng. Qu¶ l¾c lµm b»ng mét hîp kim cã khèi l­îng m = 50g vµ khèi l­îng riªng ρ = 0,67g/dm3. Khi ®Æt trong kh«ng khÝ, qu¶ l¾c chÞu t¸c dông cña lùc ®Èy Acsimede, khèi l­îng riªng cña kh«ng khÝ lµ D = 1,3g/lÝt. Chu k× T’ cña con l¾c trong kh«ng khÝ lµ:
 11. DAO ĐỘNG CƠ HỌC NGUYỄN VĂN TRUNG A. 1,908s B. 1,985s C. 2,105s D. 2,015s   C©u 85. Mét con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hoµ trong ®iÖn tr­êng ®Òu, cã vÐc t¬ c­êng ®é ®iÖn tr­êng E h­íng th¼ng xuèng. Khi vËt treo ch­a tÝch ®iÖn th× chu kú dao ®éng lµ T 0=2s , khi vËt treo lÇn l­ît tÝch ®iÖn q1 vµ q2 th× chu kú dao ®éng t­¬ng øng lµ T 1=2,4 s, T2=1,6s. TØ sè q1 q lµ: 2 A. − 44 81 B. − 44 81 C. − 24 57 D. − 27 54 C©u 86. Mét chÊt ®iÓm cã khèi l­îng m dao ®éng ®iÒu hoµ xung quanh vÞ c©n b»ng víi biªn ®é A. Gäi v max, amax, W®max lÇn l­ît lµ ®é lín vËn tèc cùc ®¹i, gia tèc cùc ®¹i vµ ®éng n¨ng cùc ®¹i cña chÊt ®iÓm. T¹i thêi ®iÓm t chÊt ®iÓm cã li ®é x vµ vËn tèc lµ v. C«ng thøc nµo sau ®©y lµ kh«ng dïng ®Ó tÝnh chu k× dao ®éng ®iÒu hoµ cña chÊt ®iÓm? π π π π.A A A 2 m A. T= 2 . B. T= 2 . C. T= . x 2 − A2 . D. T= 2 . vmax a max v 2Wdmax 3 C©u 87. Mét chÊt ®iÓm dao ®éng ®iÒu hßa víi ph­¬ng tr×nh : x = 20 cos( π t -  ) ( cm,s). TÝnh qu·ng 4 ®­êng vËt ®i ®­îc tõ thêi ®iÓm t1 = 0,5s ®Õn t2 = 6s ? A. 211,72 cm B. 201,2cm C. 101,2cm D. 202,2cm C©u 88: Hai vËt A vµ B cã cïng khèi l­îng 1 kg vµ cã kÝch th­íc nhá ®­îc nèi víi nhau bëi sîi d©y m¶nh nhÑ dµi10cm, hai vËt ®­îc treo vµo lß xo cã ®é cøng k = 100N/m t¹i n¬i cã gia tèc träng tr­êng g =10m/s2. LÊy π 2 =10. Khi hÖ vËt vµ lß xo ®ang ë vÞ trÝ c©n b»ng ®ñ cao so víi mÆt ®Êt, ng­êi ta ®èt sîi d©y nèi hai vËt vµ vËt B sÏ r¬i tù do cßn vËt A sÏ dao ®éng ®iÒu hßa theo ph­¬ng th¼ng ®øng. LÇn ®Çu tiªn vËt A lªn ®Õn vÞ trÝ cao nhÊt th× kho¶ng c¸ch gi÷a hai vËt b»ng: A. 80cm B. 20cm. C. 70cm D. 50cm C©u 89: Mét con l¾c lß xo cã ®é cøng k=40N.m -1 ®Çu trªn ®­îc gi÷ cè ®Þnh cßn phia d­íi g¾n vËt m. N©ng m lªn ®Õn vÞ trÝ lß xo kh«ng biÕn d¹ng råi th¶ nhÑ vËt dao ®éng ®iÒu hßa theo ph­¬ng th¼ng ®øng víi biªn ®é 2,5cm. LÊy g=10m/s2.Trong qu¸ tr×nh dao ®éng, träng lùc cña m cã c«ng suÊt tøc thêi cùc ®¹i b»ng A. 0,41W B. 0,64W C. 0,5W D. 0,32W C©u 90: Mét con l¾c lß xo dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph­¬ng th¼ng ®øng, lß xo cã khèi l­îng kh«ng ®¸ng kÓ vµ cã ®é cøng 40N/m, vËt nÆng cã khèi l­îng 200g. KÐo vËt tõ vÞ trÝ c©n b»ng h­íng xuèng d­íi mét ®o¹n 5 cm råi bu«ng nhÑ cho vËt dao ®éng. LÊy g = 10m/s 2. Gi¸ trÞ cùc ®¹i, cùc tiÓu cña lùc ®µn håi nhËn gi¸ trÞ nµo sau ®©y? A. 4N; 2N B. 4N; 0N C. 2N; 0N D. 2N; 1,2 N C©u 91: Mét lß xo cã ®é cøng k = 20N/m treo th¼ng ®øng. Treo vµo lß xo mét vËt cã khèi l­îng m =100g. Tõ VTCB ®­a vËt lªn mét ®o¹n 5cm råi bu«ng nhÑ. ChiÒu d­¬ng h­íng xuèng. Gi¸ trÞ cùc ®¹i cña lùc håi phôc vµ lùc ®µn håi lµ: A. Fhp = 2 N , Fdh = 5N B. Fhp = 2 N , Fdh = 3N C. Fhp = 1N , Fdh = 3N D. Fhp = 0.4N , Fdh = 2N C©u 92: Ban ®Çu dïng mét lß xo treo vËt M t¹o thµnh con l¾c lß xo dao ®éng víi tÇn sè f. Sau ®è lÊy 2 lß xo gièng hÖt lß xo trªn ghÐp song song, treo vËt M vµo hÖ lß xo nµy vµ kÝch thÝch cho hÖ dao ®éng víi c¬ n¨ng cña hÖ vÉn nh­ cò. TÇn sè dao ®éng míi cña hÖ lµ : 1 f A .f ’= 2 f B. f ’= f C. f ’ = 2f D. f ’= . 2 2 C©u 93: Mét con l¾c lß xo ë ph­¬ng th¼ng ®øng dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph­¬ng tr×nh x = 6cos(ωt - 2π/3) ( cm). Gèc to¹ ®é lµ vÞ trÝ c©n b»ng cña vËt, trong qu¸ tr×nh dao ®éng tû sè gi÷a gi¸ trÞ cùc ®¹i vµ cùc tiÓu cña lùc ®µn håi xuÊt hiÖn ë lß xo lµ 5/2. LÊy g = π2 = 10 m/s2. BiÕt khèi l­îng cña vËt nÆng lµ m = 280 g. t¹i thêi ®iÓm t = 0, lùc ®µn håi cña lß xo cã gi¸ trÞ nµo sau ®©y: A. 1,2 N B. 2,2 N C. 3,2 N D. 1,6 N
 12. DAO ĐỘNG CƠ HỌC NGUYỄN VĂN TRUNG C©u 94: Mét vËt treo vµo con l¾c lß xo. Khi vËt c©n b»ng lß xo gi·n thªm mét ®o¹n ∆l. TØ sè gi÷a lùc ®µn Fđhmax håi cùc ®¹i vµ lùc ®µn håi cùc tiÓu trong qu¸ tr×nh vËt dao ®éng lµ: = a . Biªn ®é dao ®éng cña vËt lµ: Fđhmin ∆l (a + 1) a −1 ∆l (a − 1) A. A = B. A = ∆l (a 2 − 1) C. A = D. A = . a −1 ∆l (a + 1) a +1 C©u 95: Con l¾c lß xo treo th¼ng ®øng, lß xo cã khèi l­îng kh«ng ®¸ng kÓ. Hßn bi ®ang ë vÞ trÝ c©n b»ng th× ®­îc kÐo xuèng d­íi theo ph­¬ng th¼ng ®øng mét ®o¹n 3cm råi th¶ ra cho nã dao ®éng. Hßn bi thùc hiÖn 50 dao ®éng mÊt 20s . Cho g =  2 = 10m/s 2 . tØ sè ®é lín lùc ®µn håi cùc ®¹i vµ lùc ®µn håi cùc tiÓu cña lß xo khi dao ®éng lµ: A. 5 B. 4 C. 7 D. 3 C©u 96: Mét con l¾c lß xo treo th¼ng ®øng, gåm vËt cã khèi l­îng m = 200g vµ lß xo cã ®é cøng k = 20 N/m.KÝch thÝch cho vËt dao ®éng ®iÒu hßa. TØ sè gi÷a kùc ®µn håi cùc ®¹i vµ lùc ®µn håi cùc tiÓu trong qu¸ F tr×nh vËt dao ®éng lµ max = 4 . Biªn ®é dao ®éng cña vËt lµ: Fmin A. A = 5 cm. B. A = 10 cm. C. A = 6cm. D. A = 7,5 cm C©u 97. Mét lß xo cã k = 20 N/m treo th¼ng ®øng, treo vµo lß xo vËt cã khèi l­îng m = 200 g. Tõ vÞ trÝ c©n b»ng n©ng vËt lªn mét ®o¹n 5 cm råi bu«ng nhÑ. Gi¸ trÞ cùc ®¹i cña lùc håi phôc vµ lùc ®µn håi lµ: A. Fhp max= 2 N ; F®h max= 5 N B. Fhp max= 2 N ; F®h max= 3 N C. Fhp max= 1 N ; F®h max= 3 N D. Fhp max= 0,4 N; F®h max= 0,5 N C©u 98: Mét con l¾c lß xo cã vËt nÆng vµ lß xo cã ®é cøng k = 50 N/m dao ®éng theo ph­¬ng th¼ng ®øng víi biªn ®é 2 cm, tÇn sè gãc  = 10 5rad / s . Cho g =10m/s2. Trong mçi chu k× dao ®éng, thêi gian lùc ®µn håi cña lß xo cã ®é lín kh«ng v­ît qu¸ 1,5N lµ:  2   A. (s) . B. (s) . C. (s) . D. (s) . 60 5 15 5 15 5 30 5 C©u 99: Mét lß xo khèi l­îng kh«ng ®¸ng kÓ, chiÒu dµi tù nhiªn l 0 = 125cm treo th¼ng ®øng, ®Çu d­íi treo qu¶ cÇu m = 200 g. Chän gèc täa ®é ë vÞ trÝ c©n b»ng, trôc Ox th¼ng ®øng, chiÒu d­¬ng h­íng lªn trªn. VËt dao ®éng víi ph­¬ng tr×nh x = 10cos(2ðt) cm, lÊy g = 10m/s2, π 2 = 10. Lùc ®µn håi cùc tiÓu cña lß xo t¸c dông lªn vËt trong qu¸ tr×nh dao ®éng lµ: A. Fmin = 0 N. B. Fmin = 1,2 N. C. Fmin = 12 N. , D. Fmin = 10 N. C©u 100 : Mét vËt nhá khèi l­îng m ®­îc treo vµo mét lß xo khèi l­îng kh«ng ®¸ng kÓ, ®é cøng k t¹i n¬i cã gia tèc träng tr­êng g. §­a vËt ®Õn vÞ trÝ lß xo kh«ng biÕn d¹ng råi th¶ nhÑ cho vËt dao ®éng. Chän gèc täa ®é t¹i VTCB, chiÒu d­¬ng h­íng xuèng vµ gèc thêi gian lóc vËt b¾t ®Çu dao ®éng. Bá qua lùc c¶n. Ph­¬ng tr×nh dao ®éng cña vËt sÏ lµ : mg  k  k  k  mg  k  mg  k  A.x = cos   m  .t  B.x = cos   m  .t  C. x = cos   m .t +  D. x = cos  .t +   k   mg   k  2  k  m    C©u 101: Mét con l¾c lß xo cã ®é cøng k = 20 N/m dao ®éng ®iÒu hßa theo ph­¬ng ngang víi chu k× T = 0,5 s. Trong qu¸ tr×nh dao ®éng lß xo gi·n nhiÒu nhÊt lµ 4cm. LÊy t = 0 lµ lóc lß xo kh«ng biÕn 7 d¹ng vµ vËt ®i theo chiÒu d­¬ng th× lóc t = (s ) lùc phôc håi t¸c dông lªn vËt cã ®é lín lµ: 24 A. 0. B. 0,2 N. C. 0,5N. D. 0,4N C©u 102: Mét con l¾c lß xo th¼ng ®øng cã k = 100N/m, m = 100g, lÊy g = π2 = 10m/s2. Tõ vÞ trÝ c©n b»ng kÐo vËt xuèng mét ®o¹n 1cm råi truyÒn cho vËt vËn tèc ®Çu 10 3 ( cm / s ) h­íng th¼ng ®øng. TØ sè thêi gian lß xo nÐn vµ gi·n trong mét chu kú lµ: A. 5 B. 2 C. 0,5 D. 0,2. C©u 103: Mét lß xo khèi l­îng kh«ng ®¸ng kÓ cã chiÒu dµi tù nhiªn l 0=135cm,®­îc treo th¼ng ®øng ®Çu trªn ®­îc gi÷ cè ®Þnh ®Çu cßn l¹i ®­îc g¾n qu¶ cÇu nhá m .Chän trôc 0x th¼ng ®øng ,gèc to¹ ®é ë vÞ trÝ c©n
 13. DAO ĐỘNG CƠ HỌC NGUYỄN VĂN TRUNG  b»ng cña vËt chiÒu d­¬ng h­íng xuèng .BiÕt qu¶ cÇu dao ®éng ®iÒu hoµ víi ph­¬ng tr×nh: x=8 cos(  t - ) 3 7 (cm) trong qu¸ tr×nh dao ®éng tØ sè gi÷a ®é lín nhÊt vµ nhá nhÊt cña lùc ®µn håi cña lß xo lµ LÊy 3 g=10m/s2chiÒu dµi cña lß xo t¹i thêi ®iÓm t =1,41 s lµ: A. 159 cm B. 147,9 cm C. 162,1 cm D. Mét ®¸p ¸n kh¸c C©u 104: Mét vËt dao ®éng ®iÒu hßa víi ph­¬ng tr×nh x = A.cos(ωt). TØ sè gi÷a tèc ®é trung b×nh vµ vËn tèc trung b×nh khi vËt ®i ®­îc sau thêi gian 3T/4 ®Çu tiªn kÓ tõ lóc b¾t ®Çu dao ®éng lµ A. 1/3 B. 3 C. 2 D. 1/2 C©u 105: Mét con l¾c lß xo n»m ngang gåm vËt nÆng tÝch ®iÖn q = 20#C vµ lß xo cã ®é cøng k = 10N/m. Khi vËt ®ang n»m c©n b»ng, c¸ch ®iÖn, trªn mÆt bµn nh½n th× xuÊt hiÖn tøc thêi mét ®iÖn tr­êng ®Òu trong kh«ng gian bao quanh cã h­íng däc theo trôc lß xo. Sau ®ã con l¾c dao ®éng trªn mét ®o¹n th¼ng dµi 4cm. §é lín c­êng ®é ®iÖn tr­êng E lµ: A. 2.104 V/m. B. 2,5.104 V/m. C. 1,5.104 V/m. D.104 V/m. C©u 205: Mét con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi l = 64cm vµ khèi l­îng m = 100g. KÐo con l¾c lÖch khái vÞ trÝ c©n b»ng mét gãc 60 råi th¶ nhÑ cho dao ®éng. Sau 20 chu k× th× biªn ®é gãc chØ cßn lµ 3 0. LÊy g = π 2 = 10m/s2. §Ó con l¾c dao ®éng duy tr× víi biªn ®é gãc 6 0 th× ph¶i dïng bé m¸y ®ång hå ®Ó bæ sung n¨ng l­îng cã c«ng suÊt trung b×nh lµ: A. 0,77mW. B. 0,082mW. C. 17mW. D. 0,077mW. C©u 106: Mét con l¾c lß xo dao ®éng ®iÒu hßa theo ph­¬ng ngang víi n¨ng l­îng dao ®éng 1J vµ lùc ®µn håi cùc ®¹i lµ 10 N. Gäi Q lµ ®Çu cè ®Þnh cña lß xo, kho¶ng thêi gian ng¾n nhÊt gi÷a 2 lÇn liªn tiÕp Q chÞu t¸c dông cña lùc kÐo 5 3 N lµ 0,1s. Qu·ng ®­êng lín nhÊt mµ vËt ®i ®­îc trong 0,4s lµ: A. 60cm. B. 50cm. C. 55cm. D. 50 3 cm. C©u 107: Mét con l¾c lß xo gåm lß xo cã ®é cøng k = 2N/m, vËt nhá khèi l­îng m = 80g, dao ®éng trªn mÆt ph¼ng n»m ngang, hÖ sè ma s¸t tr­ît gi÷a vËt vµ mÆt ph¼ng ngang lµ × = 0,1. Ban ®Çu kÐo vËt ra khái vÞ trÝ c©n b»ng mét ®o¹n 10cm råi th¶ nhÑ. Cho gia tèc träng tr­êng g = 10m/s 2. Tèc ®é lín nhÊt mµ vËt ®¹t ®­îc b»ng: A. 0,36m/s B. 0,25m/s C. 0,50m/s D. 0,30m/s C©u 108: Mét con l¾c lß xo cã ®é cøng k = 40N/m ®Çu trªn ®­îc gi÷ cè ®Þnh cßn phÝa d­íi g¾n vËt m. N©ng m lªn ®Õn vÞ trÝ lß xo kh«ng biÕn d¹ng råi th¶ nhÑ vËt dao ®éng ®iÒu hßa theo ph­¬ng th¼ng ®øng víi biªn ®é 2,5cm. LÊy g = 10m/s2. Trong qu¸ tr×nh dao ®éng, träng lùc cña m cã c«ng suÊt tøc thêi cùc ®¹i b»ng : A. 0,41W B. 0,64W C. 0,5W D. 0,32W C©u 109: Mét con l¾c lß xo gåm vËt m1 (máng, ph¼ng) cã khèi l­îng 2kg vµ lß xo cã ®é cøng k = 100N/m ®ang dao ®éng ®iÒu hßa trªn mÆt ph¼ng n»m ngang kh«ng ma s¸t víi biªn ®é A = 5cm. Khi vËt m1 ®Õn vÞ trÝ biªn th× ng­êi ta ®Æt nhÑ lªn nã mét vËt cã khèi l­îng m2. Cho hÖ sè ma s¸t gi÷a m 2 vµ m1 lµ μ = 0,2 vµ g = 10m/s2. Gi¸ trÞ cña m2 ®Ó nã kh«ng bÞ tr­ît trªn m1 lµ A. m2 ≤ 0,5kg B. m2 ≤ 0,4kg C. m2 ≥ 0,5kg D. m2 ≥ 0,4kg C©u 110: Mét con l¾c lß xo treo th¼ng ®øng, khi vËt ë vÞ trÝ c©n b»ng lß xo gi·n 4cm. KÝch thÝch cho vËt dao ®éng ®iÒu hßa th× thÊy thêi gian lß xo bÞ nÐn trong mét chu k× lµ T/3 (T lµ chu k× dao ®éng cña vËt). §é gi·n vµ ®é nÐn lín nhÊt cña lß xo trong qu¸ tr×nh vËt dao ®éng lµ: A. 12 cm vµ 4 cm. B. 15 cm vµ 5 cm. C. 18 cm vµ 6 cm. D. 8 cm vµ 4 cm. C©u 111. Mét con l¾c lß xo ®Æt n»m ngang gåm 1 vËt cã khèi l­îng m=100(g) g¾n vµo 1 lß xo cã ®é cøng k=10(N/m). HÖ sè ma s¸t gi÷a vËt vµ sµn lµ 0,1. §­a vËt ®Õn vÞ trÝ lß xo bÞ nÐn mét ®o¹n råi th¶ ra. VËt ®¹t vËn tèc cùc ®¹i lÇn thø nhÊt t¹i O vµ v max =6 0(cm/s). Qu·ng ®­êng vËt ®i ®­îc ®Õn lóc dõng l¹i lµ: A. 24,5cm. B. 24cm. C. 21cm. D. 25cm. C©u 112. Mét vËt dao ®éng ®iÒu hßa víi chu k× T vµ biªn ®é 2cm, biÕt r»ng trong 1 chu k×, kho¶ng thêi T gian mµ vËn tèc cña vËt cã gi¸ trÞ biÕn thiªn trªn ®o¹n tõ −2 3 cm/s ®Õn 2 cm/s lµ . TÇn sè dao ®éng 2 cña vËt lµ
 14. DAO ĐỘNG CƠ HỌC NGUYỄN VĂN TRUNG A. 0,5 Hz. B. 1 Hz. C. 0,25Hz. D. 2Hz. C©u 113: Mét con l¾c lß xo ®Æt trªn gi¸ ®ì n»m ngang gåm vËt nhá khèi l­îng m = 0, 02 kg vµ lß xo cã ®é cøng k = 2 N / m . HÖ sè ma s¸t gi÷a vËt vµ gi¸ ®ì lµ  = 0,1 . Ban ®Çu gi÷ cho vËt ë vÞ trÝ lß xo bÞ nÐn 10cm råi th¶ nhÑ cho dao ®éng t¾t dÇn. LÊy g = 10m / s 2 . Trong qu¸ tr×nh dao ®éng lß xo cã ®é gi·n lín nhÊt lµ: A. 8cm B. 6cm C. 9cm D. 7cm C©u 114: Mét con l¾c lß xo n»m ngang k = 20N/m, m = 40g. HÖ sè ma s¸t gi÷a mÆt bµn vµ vËt lµ 0,1, g = 10m/s2. ®­a con l¾c tíi vÞ trÝ lß xo nÐn 10cm råi th¶ nhÑ. TÝnh qu·ng ®­êng ®i ®­îc tõ lóc th¶ ®Õn lóc vect¬ gia tèc ®æi chiÒu lÇn thø 2: A. 29cm B. 28cm C. 30cm D. 31cm  C©u 115: Hai chÊt ®iÓm dao ®éng ®iÒu hßa víi chu kú T, lÖch pha nhau víi biªn ®é lÇn l­ît lµ A vµ 2A, 3 trªn hai trôc täa ®é song song cïng chiÒu, gèc täa ®é n»m trªn ®­êng vu«ng gãc chung. Kho¶ng thêi gian nhá nhÊt gi÷a hai lÇn chóng ngang nhau lµ: T T A. T B. 2T C. D. 2 4 C©u 116: Mét vËt cã khèi l­îng m ®Æt trªn mét tÊm v¸n n»m ngang. HÖ sè ma s¸t nghØ cña vËt víi miÕng v¸n lµ 0,2. Cho tÊm v¸n dao ®éng ®iÒu hßa víi tÇm sè f = 2Hz. Hái ®iÒu kiÖn biªn ®é dao ®éng A cña miÕng v¸n ®Ó vËt kh«ng tr­ît trªn miÕng v¸n? A. 1cm B. 1,25cm C. 1,5cm D. 1,75cm C©u 117: Mét thanh gç h×nh hép næi trªn mÆt n­íc cã khèi l­îng 200g diÖn tÝch ®¸y s = 50cm 2. Ng­êi tanhÊn ch×m xuèng mét chót råi bu«ng ra cho dao ®éng tù do. TÝnh tÇn sè dao ®éng cña nã.Cho biÕt khèi l­îng riªng cña n­íc ρ = 1000Kg/m3 vµ g = 9,8m/s2. A. f = 2,5Hz B. f = 25Hz C. f = 5,2Hz D. f = 50Hz C©u 118: Mét vËt cã khèi l­îng m1 = 125 g m¾c vµo lß xo nhÑ cã ®é cøng k = 200 N / m, ®Çu kia cña lß xo g¾n chÆt vµo t­êng, vËt vµ lß xo ®Æt trªn mÆt ph¼ng ngang kh«ng ma s¸t. §Æt vËt thø 2 cã khèi l­îng m2 = 375 g s¸t víi vËt thø nhÊt råi ®Èy chËm c¶ 2 vËt cho lß xo nÐn l¹i 8cm. Khi th¶ nhÑ chóng ra, lß xo ®Èy 2 vËt chuyÓn ®éng vÒ 1 phÝa. LÊy  2 = 10 , khi lß xo d·n cùc ®¹i lÇn ®Çu tiªn th× 2 vËt c¸ch xa nhau mét ®o¹n lµ: A. 4 − 8(cm ) B. 16(cm) C. 2 − 4(cm ) D. 4 − 4(cm ) C©u 119: Mét con l¾c lß xo gåm vËt nhá khèi l­îng 0,2kg vµ lß xo cã ®é cøng k = 20N/m. VËt nhá ®­îc ®Æt trªn gi¸ ®ì cè ®Þnh n»m ngang däc theo trôc lß xo. HÖ sè ma s¸t tr­ît gi÷a gi¸ ®ì vµ vËt nhá lµ 0,01. Tõ vÞ trÝ lß xo kh«ng bÞ biÕn d¹ng, truyÒn cho vËt vËn tèc ban ®Çu 1 m/s th× thÊy con l¾c dao ®éng t¾t dÇn trong giíi h¹n ®µn håi cña lß xo. LÊy g = 10m/s 2. §é lín lùc ®µn håi cùc ®¹i cña lß xo trong qu¸ tr×nh dao ®éng b»ng: A. 1,98N B. 2N C. 1,5N D. 2,98N C©u 120: Ba con l¾c lß xo 1, 2, 3 dao ®éng ®iÒu hoµ quanh vÞ trÝ c©n b»ng trªn ba trôc n¨m ngang song song víi nhau n»m trong cïng mét mÆt ph¼ng vµ con l¾c lß xo thø 2 c¸ch ®Òu hai lß xo cßn lai, vÞ trÝ c©n b»ng cña vËt cã cïng to¹ ®é, trôc to¹ ®é cïng chiÒu d­¬ng. BiÕt K 1 = 2K2 = K3/2 = 100N/m, khèi l­îng c¸c vËt nÆng m¾c vµo lß so cã khèi l­îng lÇn l­ît m 1 = 2m2 = m3/2 = 100g. ë thêi ®iÓm ban ®Çu truyÒn cho vËt m1 vËn tèc v = 30πcm/s theo chiÒu d­¬ng, cßn ®­a vËt m 2 lÖch khái vÞ trÝ c©n b»ng m«t ®o¹n nhá cã to¹ ®é 1,5cm th¶ nhÑ, vµ kÝch thÝch con l¾c thø 3 dao ®éng. Trong qu¸ tr×nh dao ®éng c¶ ba vËt nÆng n»m trªn mét ®­êng th¼ng. V©n tèc ban ®Çu cña vËt nÆng thø 3 lµ: A. - 60π 2 cm/s B. 60π 2 cm/s C. - 60π(cm/s) D. 60π (cm/s) C©u 126: Mét con l¾c ®ång hå coi nh­ mét con l¾c ®¬n thùc hiÖn dao ®éng ®iÒu hoµ t¹i n¬i cã g=9,8m/s 2 , vËt nÆng cã khèi l­îng m=0,8Kg, chiÒu dµi con l¾c ®ång hå l=1,2m vµ biªn ®é gãc nhá lµ 0,1rad. Do trong qu¸ tr×nh dao ®éng con l¾c chôi t¸c dông lùc c¶n kh«ng ®æi nªn nã chØ dao ®éng ®­îc 80s th× dõng l¹i. Ng­êi ta dïng mét nguån pin cã E=5V, ®iÖn trë trong kh«ng ®¸ng kÓ ®Ó bæ xung n¨ng l­îng cÇn thiÕt cho con l¾c víi hiÖu suÊt lµ 30%. Ban ®Çu pin cã ®iÖn tÝch 10000C. Hái sau bao l©u ng­êi ta thay pin mét lÇn: A. 295,2ngµy B. 292,8ngµy C. 360,3 ngµy D. 350,4 ngµy
 15. DAO ĐỘNG CƠ HỌC NGUYỄN VĂN TRUNG C©u 127: Mét con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi kh«ng ®æi, gäi ÄT1 lµ ®é biÕn thiªn chu k× dao ®éng ®iÒu hßa khi ®­a con l¾c tõ mÆt ®Êt lªn ®é cao h ( h
 16. DAO ĐỘNG CƠ HỌC NGUYỄN VĂN TRUNG s¸t, g = 10m / s . Chu k× dao ®éng cña con l¾c lµ? 2 A. 2,135s B. 2,315s C. 2,513s D. 2,351s 2 C©u 137: Mét con l¾c ®¬n dao ®éng nhá t¹i n¬i cã gia tèc träng tr­êng 9,8 m/s víi d©y dµi 1m, qu¶ cÇu con l¾c cã khèi l­îng 80g. Cho con l¾c dao ®éng víi biªn ®é gãc 0,15rad trong m«i tr­êng cã lùc c¶n t¸c dông th× nã chØ dao ®éng ®­îc 200s th× ngõng h¼n. Duy tr× dao ®éng b»ng c¸ch dïng mét hÖ thèng lªn d©y cãt sao cho nã ch¹y ®­îc trong mét tuÇn lÔ víi biªn ®é gãc 0,15rad. BiÕt 80% n¨ng l­îng dïng ®Ó th¾ng lùc ma s¸t do hÖ thèng b¸nh r¨ng c­a. C«ng cÇn thiÕt ®Ó lªn d©y cèt lµ? A. 183,8 J B. 133,5 J C. 113,2 J D. 193,4 J C©u 138: Mét con l¾c lß xo ®ang dao ®éng t¾t dÇn, sau ba chu k× ®Çu tiªn biªn ®é cña nã gi¶m ®i 10%. PhÇn tr¨m c¬ n¨ng cßn l¹i sau kho¶ng thêi gian ®ã lµ A. 6,3% B. 81% C. 19% D.27%. C©u 139: Mét con l¾c lß xo ®ang dao ®éng ®iÒu hßa víi biªn ®é A th× chÞu t¸c dông cña lùc c¶n vµ dao ®éng t¾t dÇn. Sau 1 chu k× th× vËn tèc qua vÞ trÝ c©n b»ng gi¶m 10% so víi vËn tèc cùc ®¹i khi dao ®éng ®iÒu hßa.Sau 1 chu k× c¬ n¨ng cña con l¾c so víi c¬ n¨ng ban ®Çu chØ b»ng A. 10%. B. 20% C. 81%. D. 18% C©u 140: Mét con l¾c lß xo dao ®éng trªn mÆt ph¼ng nghiªng mét gãc 60 0 so víi ph­¬ng ngang. §é cøng lß xo k = 400N/m, vËt cã khèi l­îng m = 100g, lÊy g = 10m/s 2. HÖ sè ma s¸t gi÷a vËt vµ sµn lµ # = 0,02. Lóc ®Çu ®­a vËt tíi vÞ trÝ c¸ch vÞ trÝ c©n b»ng 4cm råi bu«ng nhÑ. Qu·ng ®­êng vËt ®i ®­îc tõ lóc b¾t ®Çu dao ®éng tíi khi dõng l¹i A. 16cm. B. 32cm. C. 64cm. D. 8cm. C©u 141: Con l¾c lß xo n»m ngang cã k = 100N/m, vËt m = 400g. KÐo vËt ra khái VTCB mét ®o¹n 4cm råi th¶ nhÑ cho vËt dao ®éng. BiÕt hÖ sè ma s¸t gi÷a vËt vµ sµn lµ μ = 5.10-3. Xem chu k× dao ®éng kh«ng thay ®æi, lÊy g = 10m/s2. Qu·ng ®­êng vËt ®i ®­îc trong 1,5 chu kú ®Çu tiªn lµ: A. 24cm. B. 23,64cm. C. 23,88cm. D. 23,28cm. C©u 142: Mét con l¾c lß xo bè trÝ ®Æt n»m ngang, vËt nÆng cã khèi l­îng m = 100g, lß xo cã ®é cøng k = 160N/m. LÊy g = 10m/s2. Khi vËt ®ang ë vÞ trÝ c©n b»ng, ng­êi ta truyÒn cho vËt vËn tèc v 0 = 2m/s theo ph­¬ng ngang ®Ó vËt dao ®éng. Do gi÷a vËt vµ mÆt ph¼ng ngang cã lùc ma s¸t víi hÖ sè ma s¸t μ = 0,01 nªn dao ®éng cña vËt sÏ t¾t dÇn. Tèc ®é trung b×nh cña vËt trong suèt qu¸ tr×nh dao ®éng lµ: A. 63,7 cm/s. B. 34,6cm/s. C. 72,8cm/s. D. 54,3cm/s. C©u 143: Mét con l¾c lß xo ngang gåm lß xo cã ®é cøng k = 100N/m vµ vËt m = 100g, dao ®éng trªn mÆt ph¼ng ngang, hÖ sè ma s¸t gi÷a vËt vµ mÆt ngang lµ 0,02, lÊy g = 10m/s2. KÐo vËt lÖch khái VTCB mét ®o¹n 10cm råi th¶ nhÑ cho vËt dao ®éng. Qu·ng ®­êng vËt ®i ®­îc tõ khi b¾t ®Çu dao ®éng ®Õn khi dõng h¼n lµ : A. S = 25m . B. S = 50cm . C. S = 25cm. D. S = 50m. C©u 144: Con l¾c lß xo dao ®éng t¾t dÇn trªn mÆt ph¼ng ngang. BiÕt K= 100N/m, m= 100g, hÖ sè ma s¸t 0,2, kÐo vËt lÖch 10cm råi bu«ng tay, g=10m/s 2 . Biªn ®é sau 5 chu k× lµ: A. 3cm. B. 4cm. C. 5cm. D. 6cm. C©u 145: Con l¾c lß xo ®Æt n»m ngang gåm vËt nÆng khèi l­îng m = 400g, lß xo cã ®é cøng k = 100N/m. KÐo vËt ra khái vÞ trÝ c©n b»ng mét ®o¹n 3cm råi th¶ nhÑ ®Ó vËt dao ®éng. HÖ sè ma s¸t gi÷a vËt vµ mÆt ph¼ng ngang lµ μ = 0,005. LÊy g = 10m/s2. Biªn ®é dao ®éng cßn l¹i sau chu k× ®Çu tiªn lµ: A. 3cm. B. 1,5cm. C. 2,92cm. D. 2,89cm. C©u 146: Mét vËt khèi l­îng 100g nèi víi mét lß xo cã ®é cøng 100N/m. §Çu cßn l¹i cña lß xo g¾n cè ®Þnh, sao cho vËt cã thÓ dao ®éng trªn mÆt ph¼ng n»m ngang. KÐo vËt ra khái vÞ trÝ c©n b»ng mét ®o¹n 8cm råi bu«ng nhÑ. LÊy gia tèc träng tr­êng 10m/s 2. Khi hÖ sè ma s¸t gi÷a vËt vµ mÆt ph¼ng n»m ngang lµ 0,2. Biªn ®é dao ®éng cña vËt sau 5 chu k× dao ®éng lµ A. 2cm B. 6cm C. 5cm D. 4cm C©u 147: VËt nÆng m =250g ®­îc g¾n vµo lß xo ®é cøng k = 100N/m dao ®éng t¾t dÇn trªn mÆt ph¼ng n»m ngang víi biªn ®é ban ®Çu 10cm. BiÕt hÖ sè ma s¸t gi÷a vËt vµ mÆt tr­ît lµ 0,1, lÊy g = 10m/s 2. §é gi¶m bbiªn ®é sau 1 chu k× A. 1mm. B. 2mm. C. 1cm. D. 2cm.
 17. DAO ĐỘNG CƠ HỌC NGUYỄN VĂN TRUNG C©u 148: Mét con l¾c lß xo th¼ng ®øng gåm mét lß xo nhÑ cã k = 100N/m, mét ®Çu cè ®Þnh, mét ®Çu g¾n vËt nÆng cã khèi l­îng m = 0,5kg. Ban ®Çu kÐo vËt theo ph­¬ng th¼ng ®øng khái vÞ trÝ c©n b»ng 5cm råi bu«ng nhÑ cho vËt dao ®éng. Trong qu¸ tr×nh dao ®éng vËt lu«n chÞu ¸c dông cña lùc c¶n cã ®é lín b»ng 1/100 träng lùc t¸c dông lªn vËt. Coi biªn ®é cña vËt gi¶m ®Òu trong tõng chu k×, g = 10m/s 2. Sè lÇn vËt qua vÞ trÝ c©n b»ng kÓ tõ khi th¶ vËt ®Õn khi nã dõng h¼n b»ng bao nhiªu? A. 25. B. 50. C. 30. D. 20. C©u 149: Mét con l¾c lß xo bè trÝ ®Æt n»m ngang, vËt nÆng cã khèi l­îng m = 200g, lß xo cã ®é cøng k = 160N/m. LÊy g = 10m/s2. Ban ®Çu kÝch thÝch cho vËt dao ®éng víi biªn ®é A = 4cm. Do gi÷a vËt vµ mÆt ph¼ng ngang cã lùc ma s¸t víi hÖ sè ma s¸t μ = 0,005 nªn dao ®éng cña vËt sÏ t¾t dÇn. Sè dao ®éng vËt thùc hiÖn cho tíi khi dõng l¹i lµ A. 100. B. 160. C. 40. D. 80. C©u 150: Con l¾c lß xo dao ®éng t¾t dÇn trªn mÆt ph¼ng ngang. BiÕt k = 100N/m, m= 500g, kÐo vËt lÖch 5cm råi bu«ng tay, g=10m/s2 ,trong qua str×nh dao ®éng con l¾c lu«n chÞu t¸c dông cña lùc c¶n = 1% trong lùc cña vËt. Sè lÇn vËt qua vÞ trÝ c©n b»ng cho tíi khi dõng l¹i . A. 60. B. 50. C. 35. D. 20. C©u 151: Mét vËt khèi l­îng m nèi víi lß xo cã ®é cøng k. §Çu cßn l¹i cña lß xo g¾n cè ®Þnh, sao cho vËt cã thÓ dao ®éng theo trôc Ox trªn mÆt ph¼ng nghiªng so víi mÆt n»m ngang gãc 60 0. HÖ sè ma s¸t 0,01. Tõ vÞ trÝ c©n b»ng truyÒn cho vËt vËn tèc ®Çu 50cm/s th× vËt dao ®éng t¾t dÇn. X¸c ®Þnh kho¶ng thêi gian tõ lóc b¾t ®Çu dao ®éng cho ®Õn khi dõng h¼n. LÊy gia tèc träng tr­êng 10m/s 2. A. 2 π s. B. 3 π s. C. 4 π s. D. 5 π s. C©u 152: Mét con l¾c lß xo cã ®é cøng k = 10N/m, khèi l­îng vËt nÆng m = 100g, dao ®éng trªn mÆt ph¼ng ngang, ®­îc th¶ nhÑ tõ vÞ trÝ lß xo d·n 5cm. HÖ sè ma s¸t tr­ît gi÷a con l¾c vµ mÆt bµn μ = 0,1. Thêi gian chuyÓn ®éng th¼ng cña vËt m tõ lóc ban ®Çu ®Õn vÞ trÝ lß xo kh«ng biÕn d¹ng lÇn ®Çu tiªn lµ A. 0,191 s. B. 0,157 s. C. 0,147 s. D. 0,182 s C©u 153: Mét lß xo nhÑ ®é cøng k = 300N/m, mét ®Çu cè ®Þnh, ®Çu kia g¾n qu¶ cÇu nhá khèi l­îng m = 0,15kg. Qu¶ cÇu cã thÓ tr­ît trªn d©y kim lo¹i c¨ng ngang trïng víi trôc lß xo vµ xuyªn t©m qu¶ cÇu. KÐo qu¶ cÇu ra khái vÞ trÝ c©n b»ng 2 cm råi th¶ cho qu¶ cÇu dao ®éng. Do ma s¸t qu¶ cÇu dao ®éng t¾t dÇn chËm. Sau 200 dao ®éng th× qu¶ cÇu dõng l¹i. LÊy g = 10m/s2. HÖ hÖ sè ma s¸t μ lµ: A. 0,05. B. 0,005 C. 0,01. D. 0,001. C©u 154: Con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hoµ ë n¬i cã g = 9,8m/s 2 cã biªn ®é gãc ban ®Çu lµ 50, chiÒu dµi 50cm, khèi l­îng 500g, Trong qua tr×nh dao ®éng lu«n chÞu t¸c dông cña lùc c¶n nªn sau 5 chu k× biªn ®é gãc cßn l¹i lµ 40. Coi con l¾c dao ®éng t¾t dÇn chËm. TÝnh c«ng suÊt cña mét m¸y duy tr× dao ®éng cña con l¾c víi biªn ®é ban ®Çu A. 4,73.10 -6 W. B. 4,73.10-6W. C. 4,73.10 -4 W. D. 4,73.10-7 W. C©u 155: Con l¾c ®¬n l = 100cm, vËt nÆng khèi l­îng 900g dao ®éng víi biªn ®é gãc ¸ 0 . Ban ®Çu α0 = 50 t¹i n¬i cã g = 10m/s2 do cã lùc c¶n nhá nªn sau 10 dao ®éng th× biªn ®é gãc cßn l¹i . Hái ®Ó duy tr× dao ®éng víi biªn ®é α0 = 50. CÇn cung cÊp cho nã n¨ng l­îng víi c«ng suÊt b»ng A. 1,37.10–3 W. B. 2,51.10–4 W. C. 0,86.10–3 W. D. 6,85.10–4 W. C©u 156: Mét con l¾c ®ång hå ®­îc coi nh­ con l¾c ®¬n cã chu kú T = 2s vËt nÆng cã khèi l­îng m = 1kg dao ®éng n¬i cã g = π 2 = 10m/s2 . Biªn ®é gãc dao ®éng lóc ®Çu lµ α0 = 50 chÞu t¸c dông cña mét lùc c¶n kh«ng ®æi Fc = 0,011N nªn nã dao ®éng t¾t dÇn. Ng­êi ta dïng mét pin cã suÊt ®iÖn ®éng 3V ®iÖn trë trong kh«ng ®¸ng kÓ ®Ó bæ sung n¨ng l­îng cho con l¾c víi hiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh bæ sung lµ 25%. Pin cã ®iÖn l­îng ban ®Çu lµ Qo = 10-4 C. Hái ®ång hå ch¹y ®­îc thêi gian t b»ng bao l©u th× l¹i ph¶i thay pin: A. t = 40 ngµy. B. t = 46 ngµy. C. t = 92 ngµy. D. t = 23 ngµy. C©u 157: Mét con l¾c lß xo gåm viªn bi nhá cã khèi l­îng m vµ lß xo cã khèi l­îng kh«ng ®¸ng kÓ cã ®é cøng k = 10N/m. Con l¾c dao ®éng c­ìng bøc d­íi t¸c dông cña ngo¹i lùc tuÇn hoµn cã tÇn sè gãc ï f. BiÕt biªn ®é cña ngo¹i lùc tuÇn hoµn kh«ng thay ®æi. Khi thay ®æi tÇn sè gãc ωf th× biªn ®é dao ®éng cña viªn bi thay ®æi vµ khi ωf = 10Hz th× biªn ®é dao ®éng cña viªn bi ®¹t cùc ®¹i. Khèi l­îng m cña viªn bi lµ A. 40g. B. 10g. C. 120g. D. 100g. C©u 158: Mét chiÕc xe ch¹y trªn mét con ®­êng l¸t g¹ch, cø c¸ch kho¶ng l = 9cm, trªn ®­êng l¹i cã mét r·nh nhá. BiÕt chu k× dao ®éng riªng cña khung xe trªn c¸c lß xo gi¶m xãc lµ T = 1,5s. Hái vËn tèc cña xe
 18. DAO ĐỘNG CƠ HỌC NGUYỄN VĂN TRUNG b»ng bao nhiªu th× xe bÞ xãc m¹nh nhÊt? A. 9m/s. B. 5m/s. C. 6m/s. D. 8m/s. C©u 159: Mét con l¾c ®¬n cã ®é dµi l = 16cm ®­îc treo trong mét toa tµu ë ngay vÞ trÝ phÝa trªn cña trôc b¸nh xe. ChiÒu dµi mçi thanh ray lµ 12m. LÊy g = 10m/s 2. Coi tµu chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu. Con l¾c sÏ dao ®éng m¹nh nhÊt khi vËn tèc ®oµn tµu lµ A. 15m/s. B. 1,5cm/s. C. 1,5m/s. D. 15cm/s. C©u 160: Mét con l¾c lß xo treo th¼ng ®øng gåm vËt nhá cã khèi l­îng m =250g vµ mét lß xo nhÑ cã ®é cøng K=100N/m. KÐo vËt m xuèng d­íi theo ph­¬ng th¼ng ®øng ®Õn vÞ trÝ lß xo gi·n 7,5cm råi th¶ nhÑ. Chän gèc täa ®é ë vÞ trÝ c©n b»ng cña vËt, trôc täa ®é th¼ng ®øng, chiÒu d­¬ng h­íng lªn trªn, chän gèc thêi gian lµ lóc th¶ vËt. Cho g = 10m/s2 . T×m thêi gian tõ lóc th¶ vËt ®Õn thêi ®iÓm vËt ®i qua vÞ trÝ lß xo kh«ng biÕn d¹ng lÇn thø nhÊt. A. ð/30s B. 1/30s C. 2ð/30 s D. §¸p ¸n kh¸c C©u 161: Mét vËt m = 1kg dao ®éng ®iÒu hßa theo ph­¬ng ngang víi ph­¬ng tr×nh x = Acos(ωt +ϕ). LÊy gèc täa ®é lµ vÞ trÝ c©n b»ng 0. Tõ vÞ trÝ c©n b»ng ta kÐo vËt theo ph­¬ng ngang 4cm råi bu«ng nhÑ. Sau thêi gian t = π/30 s kÓ tõ lóc bu«ng tay vËt ®i ®­îc qu·ng ®­êng dµi 6cm. C¬ n¨ng cña vËt lµ A. 16.10-2 J B. 32.10-2 J C. 48.10-2 J D. TÊt c¶ ®Òu sai C©u 162. Mét con l¾c ®¬n dao ®éng nhá víi biªn ®é 4cm. Kho¶ng thêi gian gi÷a hai lÇn liªn tiÕp vËn tèc cña vËt ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i lµ 0,05s. Kho¶ng thêi gian ng¾n nhÊt ®Ó nã ®i tõ vÞ trÝ cã li ®é s 1 = 2cm ®Õn li ®é s2 = 4cm lµ: 1 1 1 1 A. s B. s. C. s. D. s. 120 60 80 100 C©u 163. Mét con l¾c lß xo ®Æt n»m ngang gåm vËt M cã khèi l­îng 400g vµ lß xo cã hÖ sè cøng 40N/m ®ang dao ®éng ®iÒu hßa xung quanh vÞ trÝ c©n b»ng víi biªn ®é 5cm. Khi M qua vÞ trÝ c©n b»ng ng­êi ta th¶ nhÑ vËt m cã khèi l­îng 100g lªn M (m dÝnh chÆt ngay vµo M), sau ®ã hÖ m vµ M dao ®éng víi biªn ®é A. 2 5cm B. 4,25cm C. 3 2cm D. 2 2cm C©u 164. Mét chÊt ®iÓm dao ®éng ®iÒu hoµ quanh vÞ trÝ c©n b»ng O, trªn quü ®¹o MN = 20cm. Thêi gian chÊt ®iÓm ®i tõ M ®Õn N lµ 1s. Chän trôc to¹ ®é nh­ h×nh vÏ, gèc thêi gian lóc vËt ®i qua vÞ trÝ c©n b»ng theo chiÒu d­¬ng. Qu·ng ®­êng mµ chÊt ®iÓm ®· ®i qua sau 9,5s kÓ tõ lóc t = 0: A. 190 cm B. 150 cm C. 180 cm D. 160 cm C©u 165: Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ víi chu kú T vµ biªn ®é A. Tèc ®é lín nhÊt cña vËt thùc hiÖn ®­îc 2T trong kho¶ng thêi gian lµ 3 9A 3A 3 3A 6A A. B. C. . D. 2T T 2T T C©u 166: Mét con l¾c lß xo dao ®éng ®iÒu hßa víi biªn ®é 6cm vµ chu k× 1s. T¹i t = 0, vËt ®i qua vÞ trÝ c©n b»ng theo chiÒu ©m cña trôc to¹ ®é. Tæng qu·ng ®­êng ®i ®­îc cña vËt trong kho¶ng thêi gian 2,375s tÝnh tõ thêi ®iÓm ®­îc chän lµm gèc lµ A. 55,76cm. B. 48cm. C. 50cm. D. 42cm. C©u 167: Mét con l¾c lß xo gåm lß xo nhÑ ®Æt n»m ngang cã ®é cøng 100(N/m) vµ vËt nhá cã khèi l­îng 250g, dao ®éng ®iÒu hoµ víi biªn ®é 6cm. Ban ®Çu vËt ®i qua vÞ trÝ c©n b»ng vµ ®ang chuyÓn ®éng theo chiÒu ©m cña trôc to¹ ®é, sau 7  /120(s) vËt ®i ®­îc qu·ng ®­êng dµi A. 14cm. B. 15cm. C. 3cm. D. 9cm. C©u 168: Mét con l¾c lß xo ®­îc treo th¼ng ®øng ë n¬i cã gia tèc träng tr­êng g=10m/s 2, qu¶ nÆng ë phÝa d­íi ®iÓm treo. Khi qu¶ nÆng ë vÞ trÝ c©n b»ng, th× lß xo d·n 4cm. Khi cho nã dao ®éng theo ph­¬ng th¼ng ®øng víi biªn ®é 5cm, th× tèc ®é trung b×nh cña con l¾c trong 1 chu k× lµ A. 50,33cm/s B. 25,16cm/s C. 12,58cm/s D. 3,16m/s C©u 6: Mét vËt dao ®éng ®iÒu hßa víi biªn ®é A vµ tÇn sè f. Thêi gian ng¾n nhÊt ®Ó vËt ®i ®­îc qu·ng ®­êng cã ®é dµi A lµ 1 1 1 f A. . B. . C. . D. . 6f 4f 3f 4
 19. DAO ĐỘNG CƠ HỌC NGUYỄN VĂN TRUNG C©u 169: Mét con l¾c lß xo cã m = 100g, lß xo cã ®é cøng k = 100N/m. Con l¾c lß xo dao ®éng ®iÒu hßa theo ph­¬ng ngang víi biªn ®é 4 cm. T¹i thêi ®iÓm t vËt ë vÞ trÝ cã ®éng n¨ng b»ng 3 lÇn thÕ n¨ng vµ tèc ®é cña vËt ®ang gi¶m. T¹i thêi ®iÓm 7/60 s sau ®ã vËt ®ang ë vÞ trÝ cã li ®é A. 2 3 cm hoÆc - 2 3 . B. 2 2 cm hoÆc - 2 2 cm. C. 0cm. D. 2cm hoÆc -2cm C©u 170: Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ trong mét chu k× dao ®éng vËt ®i ®­îc 40cm vµ thùc hiÖn ®­îc 120 dao ®éng trong 1 phót. Khi t = 0, vËt ®i qua vÞ trÝ cã li ®é 5cm vµ ®ang theo chiÒu h­íng vÒ vÞ trÝ c©n b»ng. Ph­¬ng tr×nh dao ®éng cña vËt ®ã cã d¹ng lµ π π A. x = 10 cos(2πt + )(cm) . B. x = 10 cos(4πt + )(cm) . 3 3 π 2π C. x = 20 cos(4πt + )(cm) . D. x = 10 cos(4πt + )(cm) . 3 3 C©u 171: Mét con l¾c lß xo gåm qu¶ cÇu nhá vµ lß xo cã ®é cøng k = 80N/m. Con l¾c thùc hiÖn 100 dao ®éng hÕt 31,4s. Chän gèc thêi gian lµ lóc qu¶ cÇu cã li ®é 2cm vµ ®ang chuyÓn ®éng theo chiÒu d­¬ng cña trôc täa ®é víi vËn tèc cã ®é lín 40 3cm / s th× ph­¬ng tr×nh dao ®éng cña qu¶ cÇu lµ: A. x = 4cos(20t- π/3)cm B. x = 6cos(20t+ π/6)cm C. x = 4cos(20t+ π/6)cm D. x = 6cos(20t- π/3)cm C©u 172: Mét con l¾c lß xo dao ®éng th¼ng ®øng gåm qu¶ cÇu cã m = 0,4 kg, treo vµo lß xo cã ®é cøng k = 10 N/m. TruyÒn cho vËt nÆng mét vËn tèc ban ®Çu lµ v 0 = 1,5 m/s theo ph­¬ng th¼ng ®øng h­íng lªn. Chän gèc täa ®é (o) t¹i VTCB, chiÒu d­¬ng cïng chiÒu víi vËn tèc ban ®Çu. Chän t = 0 lóc vËt b¾t ®Çu chuyÓn ®éng. Ph­¬ng tr×nh dao ®éng lµ: A. x = 0,3cos(5t + π/2) (cm). B. x = 0,3cos(5t) (cm). C. x = 0,3cos(5t - π/2) (cm). D. x = 0,15cos(5t) (cm). C©u 173: Mét con l¾c lß xo ®ang dao ®éng ®iÒu hßa trªn mÆt ph¼ng n»m ngang nh½n víi biªn ®é A 1 (nh­ h×nh vÏ). §óng lóc vËt M ®ang ë vÞ trÝ biªn th× mét vËt m cã khèi l­îng b»ng khèi l­îng M, chuyÓn ®éng theo ph­¬ng ngang víi vËn tèc V0 b»ng vËn tèc cùc ®¹i cña vËt M, ®Õn va ch¹m víi M. BiÕt va ch¹m gi÷a hai vËt lµ ®µn håi xuyªn t©m, sau va ch¹m vËt M tiÕp tôc dao ®éng ®iÒu hßa víi biªn ®é A 2. TØ sè biªn ®é dao ®éng cña vËt M sau vµ tr­íc va ch¹m lµ A A 2 3 k M A. 2 = 2 B. 2 = m A1 A1 3 A 3 A C. 2 = D. 2 = 2 A1 2 A1 C©u 74 : Mét con l¾c lß xo gåm vËt nÆng cã khèi l­îng m = 2 kg dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph­¬ng ngang. VËn tèc cã ®é lín cùc ®¹i 60 cm/s. Chän trôc to¹ ®é Ox cã ph­¬ng n»m ngang, gèc to¹ ®é O lµ vÞ trÝ c©n b»ng. Chän gèc thêi gian lµ lóc vËt ®i qua vÞ trÝ cã to¹ ®é x 0 = 3 2 cm theo chiÒu ©m vµ t¹i ®ã thÕ n¨ng b»ng ®éng n¨ng. TÝnh chu k× dao ®éng vµ biªn ®é dao ®éng. A. 0,2π (s), 6 cm B. 0,2π (s), 3 cm A. 0,1π (s), 6 cm A. 0,1π (s), 3 cm C©u 175: Mét con l¾c lß xo gåm lß xo nhÑ vµ vËt nhá dao ®éng ®iÒu hßa theo ph­¬ng ngang víi tÇn sè gãc 10 rad/s. BiÕt r»ng khi ®éng n¨ng vµ thÕ n¨ng (mèc ë vÞ trÝ c©n b»ng cña vËt) b»ng nhau th× vËn tèc cña vËt cã ®é lín b»ng 0,6 m/s. Biªn ®é dao ®éng cña con l¾c lµ : A. 6 cm B. 6 2 cm C. 12 cm D. 12 2 cm C©u 176. Mét con l¾c lß xo gåm vËt nÆng khèi l­îng m = 0,4 kg vµ lß xo cã ®é cøng k = 100 N/m. KÐo vËt khái VTCB 2 cm råi truyÒn cho nã mét vËn tèc ban ®Çu 15 5  (cm / s ) . LÊy  2 = 10 . N¨ng l­îng dao ®éng cña vËt lµ: A. 0,245J. B. 2,45J. C. 24, 5J. D. 245J. C©u 277: Trong dao ®éng ®iÒu hoµ cña mét vËt thêi gian ng¾n nhÊt gi÷a hai lÇn liªn tiÕp vËt ®i qua vÞ trÝ ®éng n¨ng b»ng thÕ n¨ng lµ 0,66s. Gi¶ sö t¹i thêi mét thêi ®iÓm vËt ®i qua vÞ trÝ cã thÕ n¨ng W t , ®éng n¨ng W® vµ sau ®ã thêi gian Ät vËt ®i qua vÞ trÝ cã ®éng n¨ng t¨ng gÊp 3 lÇn, thÕ n¨ng gi¶m 3lÇn. Gi¸ trÞ nhá nhÊt cña Δt b»ng: A. 0,88s B. 0,22s; C. 0,44s. D. 0,11s
 20. DAO ĐỘNG CƠ HỌC NGUYỄN VĂN TRUNG C©u 178: Hai vËt dao ®éng ®iÒu hoµ cïng tÇn sè vµ biªn ®é däc theo hai ®uêng th¼ng song song c¹nh nhau. Hai vËt ®i qua c¹nh nhau khi chuyÓn ®éng ng­îc chiÒu nhau, vµ ®Òu t¹i vÞ trÝ cã li ®é b»ng nöa biªn ®é. §é lÖch pha cña hai dao ®éng lµ: A. 5 π . B. 4 π . C. 1 π . D. 2 π . 6 3 6 3 C©u 179: Hai vËt A vµ B cã cïng khèi l­îng 1 kg vµ cã kÝch th­íc nhá ®­îc nèi víi nhau bëi sîi d©y m¶nh nhÑ dµi 10cm, hai vËt ®­îc treo vµo lß xo cã ®é cøng k = 100N/m t¹i n¬i cã gia tèc träng tr­êng g = 10 m s 2 . LÊy  2 = 10. Khi hÖ vËt vµ lß xo ®ang ë VTCB ng­êi ta ®èt sîi d©y nèi hai vËt vµ vËt B sÏ r¬i tù do cßn vËt A sÏ dao ®éng ®iÒu hßa. LÇn ®Çu tiªn vËt A lªn ®Õn vÞ trÝ cao nhÊt th× kho¶ng c¸ch gi÷a hai vËt b»ng bao nhiªu? BiÕt r»ng ®é cao ®ñ lín. A. 70cm B. 50cm C. 80cm D. 20cm. C©u 180: Cho hÖ con l¾c lß xo lß xo cã ®é cøng 100N/m, vËt nÆng cã khèi l­îng m1  1 kg , ng­êi ta treo vËt cã khèi l­îng m2  2 kg d­íi m1 b»ng sîi d©y ( g  2  10 /s2 ). Khi hÖ ®ang c©n b»ng th× ng­êi ta m ®èt d©y nèi .Chän chiÒu d­¬ng h­íng lªn, mèc thêi gian lµ lóc hÖ b¾t ®Çu chuyÓn ®éng. Sè lÇn vËt qua vÞ trÝ lß xo kh«ng biÕn d¹ng theo chiÒu d­¬ng kÓ tõ lóc vËt qua vÞ trÝ c©n b»ng lÇn thø nhÊt ®Õn thêi ®iÓm t = 10s lµ A. 19 lÇn B. 16 lÇn C. 18 lÇn D. 17 lÇn C©u 181: Mét con l¾c lß xo dao ®éng ®iÒu hßa trªn mÆt ph¼ng n»m ngang víi chu kú T = 2 π (s), qu¶ cÇu nhá cã khèi l­îng m1. Khi lß xo cã ®é dµi cùc ®¹i vµ vËt m1 cã gia tèc lµ – 2(cm/s2) th× mét vËt cã khèi l­îng m2 (m1 = 2m2 ) chuyÓn ®éng däc theo trôc cña lß xo ®Õn va ch¹m ®µn håi xuyªn t©m víi vËt m 1, cã h­íng lµm lß xo nÐn l¹i. BiÕt tèc ®é chuyÓn ®éng cña vËt m 2 ngay tr­íc lóc va ch¹m lµ 3 3 (cm/s). Qu·ng ®­êng mµ vËt m1 ®i ®­îc tõ lóc va ch¹m ®Õn khi vËt m1 ®æi chiÒu chuyÓn ®éng lµ A. 6 cm. B. 6,5 cm. C. 4 cm. D. 2 cm. C©u 182: Con l¾c lß xo ®Æt n»m ngang, ban ®Çu lµ xo ch­a bÞ biÕn d¹ng, vËt cã khèi l­îng m 1 =0,5kg lß xo cã ®é cøng k= 20N/m. Mét vËt cã khèi l­îng m 2 = 0,5kg chuyÓn ®éng däc theo trôc cña lß xo víi tèc ®é 22 m/s ®Õn va ch¹m mÒm víi vËt m1, sau va ch¹m lß xo bÞ nÐn l¹i. HÖ sè ma s¸t tr­ît gi÷a vËt vµ mÆt 5 ph¼ng n»m ngang lµ 0,1 lÊy g = 10m/s 2. Tèc ®é cùc ®¹i cña vËt sau lÇn nÐn thø nhÊt lµ 22 A. m/s. B. 10 30 cm/s. C. 10 3 cm/s. D. 30cm/s. 5 C©u 183: Mét con l¾c lß xo treo th¼ng ®øng: Lß xo nhÑ cã ®é cøng k, hai vËt nÆng M vµ m ®­îc nèi víi nhau b»ng sîi d©y khèi l­îng kh«ng ®¸ng kÓ; gäi g lµ gia tèc träng tr­êng. Khi c¾t nhanh sîi d©y gi÷a m vµ M th× biªn ®é dao ®éng cña con l¾c gåm lµ xo vµ vËt M sÏ lµ mg M −m (M + m) Mg A. A = B A= C. A = D. A = k k k k C©u 184: Mét con l¾c lß xo n»m ngang gåm vËt nÆng tÝch ®iÖn q = 20μC vµ lß xo cã ®é cøng k = 10 N/m. Khi vËt ®ang n»m c©n b»ng, c¸ch ®iÖn, trªn mÆt bµn nh½n th× xuÊt hiÖn tøc thêi mét ®iÖn tr­êng ®Òu trong kh«ng gian bao quanh cã h­íng däc theo trôc lß xo. Sau ®ã con l¾c dao ®éng trªn mét ®o¹n th¼ng dµi 4 cm. §é lín c­êng ®é ®iÖn tr­êng E lµ A. 2.104 V/m. B. 2,5.104 V/m. C. 1,5.104 V/m. D.104 V/m. C©u 185: Con l¾c lß xo gåm vËt nÆng m dao ®éng kh«ng ma s¸t theo ph­¬ng ngang víi biªn ®é A 1. §óng lóc con l¾c ®ang ë biªn mét vËt gièng hÖt nã chuyÓn ®éng theo ph­¬ng dao ®éng cña con l¾c víi vËn tèc ®óng b»ng vËn tèc con l¾c khi nã ®i qua VTCB vµ va ch¹m ®µn håi xuyªn t©m víi nhau. Ngay sau va ch¹m biªn ®é cña con l¾c lµ A 2, tû sè A1/A2 lµ: A. 1/ 2 B. 3 /2 C.1/2 D.2/3 C©u 186: Mét con l¾c lß xo dao ®éng ®iÒu hoµ trªn mÆt ph¼ng ngang víi chu kú T = 2ð(s). Khi con l¾c ®Õn vÞ trÝ biªn d­¬ng th× mét vËt cã khèi l­îng m chuyÓn ®éng cïng ph­¬ng ng­îc chiÒu ®Õn va ch¹m ®µn håi xuyªn t©m víi con l¾c. Tèc ®é chuyÓn ®éng cña m tr­íc va ch¹m lµ 2cm/s vµ sau va ch¹m vËt m bËt ng­îc trë l¹i víi vËn tèc lµ 1cm/s. Gia tèc cña vËt nÆng cña con l¾c ngay tr­íc va ch¹m lµ:
897284