ÔN TẬP CHƯƠNG 4. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 6 | Page: 18 | FileSize: 0.14 M | File type: PDF
of x

ÔN TẬP CHƯƠNG 4. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME. Câu 1: Điền từ thích hợp vào các chỗ trống trong định nghĩa về polime : “Polime là những hợp chất có phân tử khối ...(1)..., do nhiều đơn vị nhỏ (gọi là ....(2)....) liên kết với nhau tạo nên. A. (1): trung bình; (2): monome C. (1): rất lớn; (2): monome xích. Câu 2: Cho công thức: (-NH-[CH2]6-CO-)n .Giá trị n trong công thức này không thể gọi là A. Hệ số polime hóa C. Hệ số trùng hợp. Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/on-tap-chuong-4-polime-va-vat-lieu-polime-n710tq.html

Nội dung


 1. CHƯƠNG 4. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME Câu 1: Điền từ thích hợp vào các chỗ trống trong định nghĩa về polime : “Polime là những hợp chất có phân tử khối ...(1)..., do nhiều đơn vị nhỏ (gọi là ....(2)....) liên kết với nhau tạo nên. B. (1): rất lớn; (2): mắt xích A. (1): trung bình; (2): monome C. (1): rất lớn; (2): monome D. (1): trung bình; (2): mắt xích. Câu 2: Cho công thức: (-NH-[CH2]6-CO-)n .Giá trị n trong công thức này không thể gọi là A. Hệ số polime hóa B. Độ polime hóa C. Hệ số trùng hợp D. Hệ số trùng ngưng. Câu 3: Phát biểu không đúng là A. Polime là hợp chất có phân tử khối lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên. B. Hệ số n mắt xích trong công thức polime gọi là hệ số trùng hợp. C. Những phân tử nhỏ có liên kết đôi hoặc vòng kém bền được gọi là monome. D. Polime tổng hợp được tổng hợp bằng phương pháp trùng hợp hoặc trùng ngưng. Câu 4: Trong bốn polime cho dưới đây, theo nguồn gốc, polime cùng loại
 2. polime với tơ capron là A. tơ tằm B. tơ nilon- 6,6 C. xenlulozơ trinitrat D. cao su thiên nhiên. Câu 5: Trong bốn polime cho dưới đây, polime cùng loại polime với cao su Buna là B. Nhựa phenolfomanđehit. C. Poli(vinyl axetat). A. Poliisopren. D. Policaproamit. Câu 6: Nhận xét về tính chất vật lý chung của polime không đúng là A. Hầu hết là những chất rắn, không bay hơi. B. Đa số nóng chảy ở một khoảng nhiệt độ rộng, hoặc không nóng chảy mà bị phân hủy khi đun nóng. C. Đa số không tan trong các dung môi thông thường, một số tan trong dung môi thích hợp tạo dung dịch nhớt. D. Hầu hết polime đều đồng thời có tính dẻo, tính đàn hồi và có thể kéo thành sợi dai, bền. Câu 7: Phát biểu sau đây không đúng là A. Polime có khối lượng phân tử rất cao và kích thước phân tử rất lớn B. Polime là hợp chất mà phân tử gồm nhiều mắt xích liên kết với nhau C. Protit không thuộc loại hợp chất polime D. Các polime đều khó bị hoà tan trong các chất hữu cơ.
 3. Câu 8: Đặc điểm cấu tạo của các phân tử nhỏ (monome) tham gia phản ứng trùng hợp là A. phải là hiđrocacbon B. phải có 2 nhóm chức trở lên C. phải là anken hoặc ankađien. D. phải có một liên kết đôi hoặc vòng no không bền. Câu 9: Quá trình điều chế tơ nào dưới đây là quá trình trùng hợp? A. Tơ nitron (tơ olon) từ acrilonitrin. B. Tơ capron từ axit ε- aminocaproic C. Tơ nilon - 6,6 từ hexametilenđiamin và axit ađipic. D. Tơ lapsan từ etilenglicol và axit terephtalic. Câu 10: Polime (- CH2- CH(CH3)-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n được điều chế bằng phản ứng trùng hợp của mono me nào dưới đây? A. CH2=CH-CH3 B. CH2=C(CH3)-CH=CH2 C. CH2=CH-CH3 và CH2=C(CH3)- CH2 -CH=CH2 D. CH2=CH-CH3 và CH2=C(CH3)- CH=CH2 Câu 11: Dãy gồm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A. stiren; clobezen; isopren; but-1-en. B. 1,1,2,2-tetrafloeten; propilen; stiren; vinyl clorua.
 4. C. 1,2-điclopropan; vinyl axetilen; vinyl benzen; toluen. D. buta-1,3-đien; cumen; etilen; trans-but-2-en. Câu 12: Poli(vinyl clorua) (PVC) được điều chế theo sơ đồ. Y PVC. chất X là X Z A. etan. B. butan. C. metan. D. propan. Câu 13: Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với nhau thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ (như nước) gọi là phản ứng A. nhiệt phân. B. trao đổi. C. trùng hợp. D. trùng ngưng Câu 14: Polime thiên nhiên: tinh bột (C6H10O5)n; cao su isopren (C5H8)n; tơ tằm (-NH-R-CO-)n. Polime có thể được coi là sản phẩm trùng ngưng là A. tinh bột (C6H10O5) B. tinh bột (C6H10O5); cao su isopren (C5H8)n. D. tinh bột (C6H10O5); tơ tằm C. cao su isopren (C5H8)n (-NH-R-CO-)n Câu 15: Chất hoặc cặp chất sau đây có phản ứng trùng ngưng là A. ancol etylic và hexametilenđiamin B. axit -aminoenantoic C. axit stearic và etylen glicol D. axit eloric và glixerol
 5. Câu 16: Trong các cặp chất sau, cặp chất tham gia phản ứng trùng ngưng là A. CH2 = CH-Cl và CH2 = CH-OCO - CH3. B. CH2 = CH - CH = CH2 và C6H5-CH=CH2. C. CH2 = CH-CH=CH2 và CH2 = CH-CN. D. HOCH2- CH2OH và p-HOOC-C6H4-COOH. Câu 17: Chất hoặc cặp chất dưới đây không thể tham gia phản ứng trùng ngưng là A. phenol và fomanđehit B. butađien-1,3 và stiren. C. axit ađipic và hexametilen điamin D. axit ε-aminocaproic Câu 18: Poli(vinyl axetat) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp A. C2H5COOCH=CH2. B. CH2=CHCOO-C2H5. C. CH3COOCH=CH2. D. CH2=CHCOOCH3. Câu 19: Dãy gồ m tất cả các chất đều là chất dẻo là A. Polietilen; tơ tằm, nhựa rezol. B. Polietilen; cao su thiên nhiên, PVA. C. Polietilen; đất sét ướt; PVC. D. Polietilen; polistiren; bakelit (nhựa đui đèn) Câu 20: Polime sau đây thực tế không sử dụng làm chất dẻo ? A. Poli(metylmetacrylat) B. Poliacrilonitrin C. Poliphenol fomanđehit.
 6. D. Poli(vinyl clorua) Câu 21: Thường dùng poli(vinyl axetat) để làm vật liệu A. Chất dẻo B. Tơ C. Cao su D. Keo dán. Câu 22: Poli(vinylancol) được tạo ra từ A. phản ứng trùng hợp CH2=CH(OH) B. phản ứng thủy phân poli(vinyl axetat) trong môi trường kiềm. C. phản ứng cộng nước vào axetilen D. phản ứng giữa axit axetic với axetilen. Câu 23: Nhựa rezol được tổng hợp bằng phương pháp đun nóng phenol với A. HCHO trong môi trường bazơ. B. CH3CHO trong môi trường axit. C. HCHO trong môi trường axit. D. HCOOH trong môi trường axit. Câu 24: Nhựa novolac được tổng hợp bằng phương pháp đun nóng phenol với A. HCHO trong môi trường bazơ. B. CH3CHO trong môi trường bazơ. C. HCHO trong môi trường axit. D. HCOOH trong môi trường axit.
 7. Câu 25: Nhựa rezit được điều chế bằng cách A. Đun nóng nhựa rezol ở 150oC để tạo mạng không gian. B. Đun nóng nhựa novolac ở 150oC để tạo mạng không gian. C. Đun nóng nhựa novolac với lưu huỳnh ở 150oC để tạo mạng không gian. D. Đun nóng nhựa rezol với lưu huỳnh ở 150oC để tạo mạng không gian. Câu 26: Mô tả ứng dụng của polime dưới đây không đúng là A. PE được dùng nhiều làm màng mỏng, vật liệu điện. B. PVC được dùng làm vật liệu điện, ống dẫn nước, vải che mưa… C. Poli(metyl metacrylat) làm kính máy bay, ô tô, đồ dân dụng, răng giả. D. Nhựa novolac dùng để sản xuất đồ dùng, vỏ máy, dụng cụ điện... Câu 27: Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong định nghĩa về vật liệu compozit. “Vật liệu compozit là vật liệu hỗn hợp gồm ít nhất ....(1)...thành phần vật liệu phân tán vào nhau mà........(2).... A. (1) hai; (2) không tan vào nhau B. (1) hai; (2) tan vào nhau C. (1) ba; (2) không tan vào nhau D. (1) ba; (2) tan vào nhau Câu 28: Phát biểu về cấu tạo của cao su thiên nhiên dưới đây không đúng là
 8. A. Cao su thiên nhiên là polime của isopren. B. Các mắt xích của cao su tự nhiên đếu có cấu hình trans- C. Cao su thiên nhiên có thể tác dụng với H2 ; HCl ; Cl2,…. và đặc biệt là lưu huỳnh. D. Các phân tử cao su xoắn lại hoặc cuộn tròn vô trật tự. Câu 29: Tính chất dưới đây không phải là tính chất của cao su tự nhiên là A. Không tan trong xăng và benzen. B. Không dẫn điện và nhiệt. C. Không thấm khí và nước. D. Tính đàn hồi Câu 30: Qua nghiên cứu thực nghiệm cho thấy cao su thiên nhiên là polime của A. buta-1,4-đien. B. buta-1,3-đien. C. 3-metybuta-1,3-đien. D. 2- metybuta-1,3-đien. Câu 31: Bản chất của sự lưu hoá cao su là A. tạo cầu nối đisunfua giúp cao su có cấu tạo mạng không gian. B. tạo loại cao su nhẹ hơn. C. giảm giá thành cao su. D. làm cao su dễ ăn khuôn. Câu 32: Phát biểu sau đây không đúng là: A. Cao su isopren tổng hợp là vật liệu polime có cấu tạo tương tự cao su thiên nhiên.
 9. B. Cao su thiên nhiên thuộc loại hợp chất hiđrocacbon. C. Cao su có tính đàn hồi, không dẫn điện và không dẫn nhiệt. D. Cao su lưu hóa có cấu tạo mạch hở không nhánh gồm nhiều sợi xen kẽ nhau. Câu 33: Loại cao su dưới đây được sản xuất từ polime của phản ứng đồng trùng hợp là A. cao su Buna B. cao su Buna-S C. cao su isopren D. cao su cloropren. Câu 34: Cao su được sản xuất từ sản phẩm trùng hợp của buta-1,3-đien với CN-CH=CH2 có tên gọi thông thường là A. cao su Buna. B. cao su Buna-S. C. cao su Buna- N. D. cao su cloropren. Câu 35: Dãy gồ m các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là: A. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2.B. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2. C. CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh. D. CH2=CH-CH=CH2, CH3- CH=CH2. Câu 36: Tơ gồm 2 loại là A. tơ hóa học và tơ tổng hợp. B. tơ thiên nhiên và tơ nhân tạo.
 10. C. tơ hóa học và tơ thiên nhiên. D. tơ tổng hợp và tơ nhân tạo. Câu 37: Trong các chất sau, chất không phải sợi nhân tạo là A. tơ visco. B. tơ poliamit. C. tơ axetat. D. tơ đồng amoniac. Câu 38: Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enan. Những tơ thuộc loại tơ nhân tạo là A. Tơ tằm và tơ enan. B. Tơ visco và tơ nilon-6,6. C. Tơ nilon-6,6 và tơ capron. D. Tơ visco và tơ axetat. Câu 39: Nilon–6,6 là một loại A. tơ axetat. B. tơ polia mit. D. tơ C. polieste. visco. Câu 40: Theo nguồn gốc, loại tơ dưới đây cùng loại với len là A. bông B. capron C. visco D. xenlulozơ axetat. Câu 4 1 : Loại tơ dưới đây thường dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi “len” đan áo A. tơ capron B. tơ nilon -6,6 C. tơ capron D. tơ rét là nitron. Câu 42: Tơ sợi axetat được sản xuất từ B. sợi amiacat đồng. A. visco.
 11. D. xenlulozơđiaxetat và C. poli(vinylaxetat). xenlulozơtriaxetat. Câu 43: Tơ nilon- 6,6 được sản xuất từ B. poliamit của axit ađipic và A. hexacloxiclohexan. hexametylenđiamin. C. poliamit của axit D. polieste của axit ađipic và - aminocaproic. etylen glicol. Câu 44: Tơ lapsan được sản xuất từ A. polieste của axit ađipic và etylen glicol. B. poliamit của axit ađipic và hexametylenđiamin. C. poliamit của axit D. polieste của axit terephtalic - aminocaproic. và etylen glicol. Câu 45: Trong số các polime sau đây: tơ tằm, sợ bông, len, tơ enan, tơ visco, sợi đay, nilon-6,6, tơ axetat. Loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ là A. tơ tằm, sợi bông, nilon-6,6. B. sợi bông, len, tơ axetat, tơ visco. C. sợi bông, len, tơ enan, nilon-6,6. D. tơ visco, sợi bông, sợi đay, tơ axetat. Câu 46: Phát biểu sai là
 12. A. Bản chất cấu tạo hoá học của tơ tằm và len là protit; của sợi bông là xenlulozơ. B. Bản chất cấu tạo hoá học của tơ nilon là poliamit C. Quần áo nilon, len, tơ tằm không nên giặt với xà phòng có độ kiềm cao D. Tơ nilon, tơ tằm, len rất bền vững với nhiệt. Câu 47: Phát biểu sau đây không đúng là A. Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit (C6H10O6)n nhưng xenlulozơ có thể kéo sợi, còn tinh bột thì không. B. Len, tơ tằm, tơ nilon kém bền với nhiệt và không bị thuỷ phân trong môi trường axit hoặc kiềm. C. Phân biệt tơ nhân tạo và tơ tự nhiên bằng cách đốt, tơ tự nhiên cho mùi khét. D. Đa số các polime đều không bay hơi do khối lượng phân tử lớn và lực liên kết phân tử lớn. Câu 48: Poli (metyl metacrylat) và nilon-6 được tạo thành từ các monome tương ứng là B. A. CH3-COO-CH=CH2 và H2N-[CH2]5-COOH. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH.
 13. C. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]5-COOH. D. CH2=CH-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH. Câu 49: Phát biểu sau đây đúng là A. Trùng ngưng buta-1,3-đien với acrilonitrin có xúc tác Na được cao su buna-N. B. Tơ visco là tơ tổng hợp. C. Poli(etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng các monome tương ứng. D. Trùng hợp stiren thu được poli(phenol-fomanđehit). Câu 50: Kết luận nào sau đây không hoàn toàn đúng: A. Cao su là những polime có tính đàn hồi. B. Nilon - 6,6 thuộc loại tơ tổng hợp C. Vật liệu compozit có thành phần chính là các polime D. Tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên Câu 51: Số dạng cấu trúc của polime là A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 52: Polime dưới đây có cùng cấu trúc mạch polime với nhựa bakelit là A. Amilozơ C. Cao su lưu hóa B. Glicogen D. Xenlulozơ. Câu 53: Cho các polime: PE, PVC, polibutađien, poliisopren, nhựa rezit,
 14. amilozơ, amilopectin, xenlulozơ, cao su lưu hoá. Dãy gồm tất cả các polime có cấu trúc mạch không phân nhánh là A. PE, polibutađien, poliisopren, amilozơ, xenlulozơ, cao su lưu hoá .B. PE, PVC, polibutađien, nhựa rezit, poliisopren, xenlulozơ. C. PE, PVC, polibutađien, poliisopren, amilozơ, xenlulozơ. D. PE, PVC, polibutađien, poliisopren, amilozơ, amilopectin, xenlulozơ. Câu 54: Cho các polime : polietilen, xenlulozơ, amilozơ, amilopectin, poli(vnyl clorua), glicozen, tơ nilon-6,6; poli(vinyl axetat). Các polime có cấu trúc mạch phân nhánh là A. xenlulozơ, amilopectin, poli(vinyl clorua), poli(vinyl axetat) B. amilopectin, PVC, tơ nilon - 6,6; poli(vinyl axetat) C. amilopectin, poli(vinyl clorua), poli(vinyl axetat) D. amilopectin, glicozen. Câu 55: Hai polime đều có cấu trúc mạng không gian là A. nhựa rezit, cao su lưu hóa. B. amilopectin, glicozen. C. nhựa rezol, nhựa rezit. D. cao su lưu hóa, keo dán epoxi. Câu 56: Một loại polietilen có phân tử khối là 50000. Hệ số trùng hợp của loại polietilen đó khoảng
 15. A. 920. B. 1230. C. 1529. D. 1786 Câu 57: Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27346 (u) và của một đoạn mạch tơ capron là 17176 (u). Số lượng mắt xích trong một đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên lần lượt là A. 113 và 152. B. 121 và 114. C. 113 và 114. D. 121 và 152. Câu 58: Polime X có phân tử khối là 336000 và hệ số trùng hợp là 12000. Vậy X là A. PE. B. PP. C. PVC. D. Teflon. Câu 59: Khi đốt cháy một polime Y thu được khí CO2 và hợi nước theo tỉ lệ số mol tương ứng là 1 :1. Vậy Y là A. poli(vinyl clorua). B. polistiren. C. polipropilen. D. xenlulozơ. Câu 60: Sau khi trùng hợp 1 mol etilen thì thu được sản phẩm có phản ứng vừa đủ với 16 gam brom. Hiệu suất phản ứng và khối lượng polime thu được là A. 80% ; 22,4 gam. B. 90% ; 25,2 gam. C. 20% ; 25,2 gam. D. 10%; 28 gam.
 16. Câu 61: Cho sơ đồ chuyển hóa: CH4 PVC. Để tổng C2H2 C2H3Cl hợp 250 kg PVC theo sơ đồ trên thì cần V m3 khí thiên nhiên (đktc). Giá trị của V là (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên, hiệu suất của cả quá trình là 50%) A. 224,0. B. 448,0. C. 286,7. D. 358,4. Câu 62: Cao su Buna không tham gia phản ứng A. cộng H2. B. tác dụng với dd NaOH. C. tác dụng với Cl2 khi chiếu sáng. D. cộng brôm. Câu 63: Polime sau đây có phản ứng thủy phân trong môi trường kiề m là A. polistiren. B. poli(metyl metacrylat). C. xenlulozơ. D. amilopectin. Câu 64: Dựa trên nguồn gốc thì trong bốn loại polime dưới đây, polime nào cùng loại polime với tơ lapsan A. tơ tằm B. xenlulozơ axetat C. poli(vinyl clorua) D. cao su thiên nhiên Câu 65: Trong các phản ứng giữa các cặp chất sau đây, phản ứng nào làm giảm mạch polime o A. poli(vinyl clorua) + Cl2 t  B. cao su thiên nhiên +  o HCl t  
 17. -o C. poli(vinyl axetat) + H2O OH   ,t D. amilozơ + o H2O H  ,t Câu 66: Trong phản ứng với các chất hoặc cặp chất dưới đây, phản ứng nào giữ nguyên mạch polime o o A. cao su buna + HCl t  B. polistiren 300 C  o o C. Nilon-6 + H2O t  D. rezol 150 C  Câu 67: Khi clo hóa PVC ta thu được một loại tơ clorin chứa 66,18% clo. Hỏi trung bình một phân tử clo tác dụng với bao nhiêu mắt xích PVC. Câu 68: Mô tả của polime nào sau đây là không đúng ? A. PE được dùng nhiều làm màng mỏng, vật liệu điện B. PVC được dùng làm vật liệu điện, ống dẫn nước, vải che mưa C. Polimetylmetacrylat được dùng để làm kính máy bay, ôtô, răng giả D. Nhựa novolac dùng để sản xuất đồ dùng trong gia đình, vỏ máy, dụng cụ điện Câu 69: Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong định nghĩa về vật liệu compozit : Vật liệu compozit là vật liệu hỗn hợp gồm ít nhất ...(1)...thành phần vật liệu phân tán vào nhau mà...(2)... A. (1) hai ; (2) không tan vào nhau B. (1) hai ; (2) tan vào nhau
 18. C. (1) ba ; (2) không tan vào nhau D. (1) ba; (2) tan vào nhau Câu 70: Theo nguồn gốc, loại tơ nào cùng loại với len ? D. xenlulozơ axetat A. bông B. visco C. Capron Câu 71: Loại tơ nào dưới đây thường dùng để may quần áo ấm hoặc bền thành sợi “len” đan áo rét? A. tơ capron B. tơ lapsan C. tơ nilon-6,6 D. tơ nitron
620769